dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 4 mien phi,tai lieu Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 4 mien phi,bai giang Đề kiểm tra học sinh giỏi Toán 4 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/15/2013 7:41:41 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 420
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường Tiểu học Hoàng Ninh 1
Người ra đề: Nguyễn Thị Khanh

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Lớp 4- Năm học: 2012- 2013
Môn: Toán
Thơi gian: 90 phút
Câu 1: (4 điểm)
a.Tính giá trị biểu thức sau bằng cách thuận tiện
(11 x 43 + 11 x 44 + 11 x 45 + 11 x 46 + 11 x 47) : (55 x 45)
b.So sánh hai phân số sau:

Câu 2:(1,5 điểm)
Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà mỗi số không có chữ số 5 nào cả ?
Câu 3:(2 điểm)
Hoa có nhiều hơn Hồng 16 bông hoa. Nếu Hoa có thêm 6 bông hoa và Hồng có thêm 10 bông hoa thì tổng số hoa của 2 bạn là 70 bông hoa. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu bông hoa ?
Câu 4:(4 điểm)
Một cửa hàng tạp hóa có 7 rổ đựng trứng gà và trứng vịt ( mỗi rổ chỉ đựng một loại quả ). Số trứng trong mỗi rổ lần lượt là: 45, 56, 60, 66, 75, 85 và 92 quả. Sau khi bán hết 6 rổ chỉ cón lại một rổ trứng gà người bán hàng thấy rằng trong số trứng đã bán, số trứng vịt gấp 3 lần số trứng gà. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu quả trứng mỗi loại ?
Câu 5: (1,5 điểm)
Tìm số có 4 chữ số, thỏa mãn điều kiện sau:
Chữ số hàng trăm là 2 chữ số hàng chục là 5.
Số đó chia cho 5 dư 1 và chia hết cho 2.
Số đó chia hết cho 9.
Câu 6:(4 điểm)
Tổng độ dài hai cạnh hình chữ nhật gấp 5 lần hiệu độ dài hai cạnh hình chữ nhật. Tính chu vi hình chữ nhật biết diện tích hình chữ nhật là 600 cm2..
Câu 7:(4 điểm)
Trước đây 4 năm tuổi bố gấp 7 lần tuổi con và tuổi ông gấp 2 lần tuổi bố. Sau 4 năm nữa, tỉ số giữa tuổi ông và cháu là . Hãy tính tuổi mỗi người hiện nay ?

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN
Câu 1
4 đ
a. (11 x 43 + 11 x 44 + 11 x 45 + 11 x 46 + 11 x 47) : (55 x 45)
= 11 x (43 + 44 + 45 + 46 + 47) : (55 x 45)
= 11 x 225 : (55 x 45)
= 11 x 5 x 45 : ( 55 x 45)
= (55 x 45 ) : ( 55 x 45)
= 1 ( Vì số bị chia bằng số chia)
b..So sánh hai phân số sau:

Ta có: 1 -; 1-
Vì  với mọi n là số tự nhiên
Vậy 

Đúng mỗi phần được 2đ

Câu 2
1,5đ
Các số có 1 chữ số để viết nên số đó là: 0;1;2;3;4;6;7;8;9.
Hàng nghìn có 8 cách chọn (trừ chữ số 0)
Hàng trăm có 8 cách chọn
Hàng chục có 7 cách chọn
Hàng đơn vị có 6 cách chọn.
Vậy có tất cả là: 8 x 8 x 7 x 6 = 2688 (số)
Đáp số: 2688 số
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ


Câu 3

 Nếu Hoa không có thêm 6 bông và Hồng không có thêm 10 bông thì tổng số bông hoa lúc đầu của hai bạn là:
70 - 6 - 10 = 54 (bông)
Lúc đầu Hoa có số bông hoa là:
(54 – 16 ) : 2 = 35 (bông)
Lúc đầu Hồng có số bông hoa là:
54 – 35 = 19 (bông)
Đáp số: Hoa: 35 bông
Hồng: 19 bông

0,25đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ
0,25đ


Câu 4

Tổng số trứng của cửa hàng có là :
45 + 56 + 60 + 75 + 85 + 92 = 497 (quả)
Vì số trứng vịt đã bán gấp 3 lần số trứng gà nên tổng số trứng đã bán là 1 số chia hết cho 4.
Mà số trứng lúc đàu (497 quả) là 1 số chia cho 4 dư 3 nên số trứng còn lại phải là số chia cho 4 dư 3. Trong 7 rổ chỉ có rổ đựng 75 quả là chia cho 4 dư 3. Vậy số trứng gà còn lại đựng 75 quả.
Số quả trứng còn lại là :
479