dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

QUỐC H�?I

S�?: 55/2010/QH12

C�?NG HO�? X�? H�?I CHỦ NGHĨA VI�?T NAM

Đ�?c lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà N�?i, ngày 17 tháng 06 n�?m 2010                          

LUẬT

An toàn thực phẩm

_________________

C�?n cứ Hiến pháp nư�?c C�?ng hòa xã h�?i chủ nghĩa Vi�?t Nam n�?m 1992 �?ã �?ược sửa �?�?i, b�? sung m�?t s�? �?iều theo Ngh�? quyết s�? 51/2001/QH10;

Qu�?c h�?i ban hành Luật an toàn thực phẩm.

Chương I

NHỮNG QUY Đ�?NH CHUNG

Điều 1. Phạm vi �?iều ch�?nh

Luật này quy �?�?nh về quyền và nghĩa vụ của t�? chức, cá nhân trong bảo �?ảm an toàn thực phẩm; �?iều ki�?n bảo �?ảm an toàn �?�?i v�?i thực phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm; quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm; ki�?m nghi�?m thực phẩm; phân tích nguy cơ �?�?i v�?i an toàn thực phẩm; phòng ngừa, ng�?n chặn và khắc phục sự c�? về an toàn thực phẩm; thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm; trách nhi�?m quản lý nhà nư�?c về an toàn thực phẩm.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong luật này, các từ ngữ dư�?i �?ây �?ược hi�?u như sau:

1. An toàn thực phẩm là vi�?c bảo �?ảm �?�? thực phẩm không gây hại �?ến sức khỏe, tính mạng con người.

2. B�?nh truyền qua thực phẩm là b�?nh do �?n, u�?ng thực phẩm b�? nhi�?m tác nhân gây b�?nh.

3. Chất h�? trợ chế biến thực phẩm là chất �?ược chủ �?�?nh sử dụng trong quá trình chế biến nguyên li�?u thực phẩm hay các thành phần của thực phẩm nhằm thực hi�?n mục �?ích công ngh�?, có th�? �?ược tách ra hoặc còn lại trong thực phẩm.

4. Chế biến thực phẩm là quá trình xử lý thực phẩm �?ã qua sơ chế hoặc thực phẩm tươi s�?ng theo phương pháp công nghi�?p hoặc thủ công �?�? tạo thành nguyên li�?u thực phẩm hoặc sản phẩm thực phẩm.

5. Cơ s�? kinh doanh d�?ch vụ �?n u�?ng là cơ s�? chế biến thức �?n bao g�?m cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức �?n ngay, thực phẩm chín, nhà hàng �?n u�?ng, cơ s�? chế biến suất �?n sẵn, c�?ng-tin và bếp �?n tập th�?.

6. Điều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm là những quy chuẩn kỹ thuật và những quy �?�?nh khác �?�?i v�?i thực phẩm, cơ s�? sản xuất, kinh doanh thực phẩm và hoạt �?�?ng sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nư�?c có thẩm quyền ban hành nhằm mục �?ích bảo �?ảm thực phẩm an toàn �?�?i v�?i sức khoẻ, tính mạng con người.

7. Ki�?m nghi�?m thực phẩm là vi�?c thực hi�?n m�?t hoặc các hoạt �?�?ng thử nghi�?m, �?ánh giá sự phù hợp v�?i quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn tương ứng �?�?i v�?i thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất h�? trợ chế biến thực phẩm, chất b�? sung vào thực phẩm, bao gói, dụng cụ, vật li�?u chứa �?ựng thực phẩm.

8. Kinh doanh thực phẩm là vi�?c thực hi�?n m�?t, m�?t s�? hoặc tất cả các hoạt �?�?ng gi�?i thi�?u, d�?ch vụ bảo quản, d�?ch vụ vận chuy�?n hoặc buôn bán thực phẩm.

9. Lô sản phẩm thực phẩm là m�?t s�? lượng xác �?�?nh của m�?t loại sản phẩm cùng tên, chất lượng, nguyên li�?u, thời hạn sử dụng và cùng �?ược sản xuất tại m�?t cơ s�?.

10. Ng�? �?�?c thực phẩm là tình trạng b�?nh lý do hấp thụ thực phẩm b�? ô nhi�?m hoặc có chứa chất �?�?c.

11. Nguy cơ ô nhi�?m thực phẩm là khả n�?ng các tác nhân gây ô nhi�?m xâm nhập vào thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

12. �? nhi�?m thực phẩm là sự xuất hi�?n tác nhân làm ô nhi�?m thực phẩm gây hại �?ến sức khỏe, tính mạng con người.

13. Phụ gia thực phẩm là chất �?ược chủ �?�?nh �?ưa vào thực phẩm trong quá trình sản xuất, có hoặc không có giá tr�? dinh dưỡng, nhằm giữ hoặc cải thi�?n �?ặc tính của thực phẩm.

14. Sản xuất thực phẩm là vi�?c thực hi�?n m�?t, m�?t s�? hoặc tất cả các hoạt �?�?ng tr�?ng trọt, ch�?n nuôi, thu hái, �?ánh bắt, khai thác, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản �?�? tạo ra thực phẩm.

15. Sản xuất ban �?ầu là vi�?c thực hi�?n m�?t, m�?t s�? hoặc tất cả các hoạt �?�?ng tr�?ng trọt, ch�?n nuôi, thu hái, �?ánh bắt, khai thác.

16. Sơ chế thực phẩm là vi�?c xử lý sản phẩm tr�?ng trọt, ch�?n nuôi, thu hái, �?ánh bắt, khai thác nhằm tạo ra thực phẩm tươi s�?ng có th�? �?n ngay hoặc tạo ra nguyên li�?u thực phẩm hoặc bán thành phẩm cho khâu chế biến thực phẩm.

17. Sự c�? về an toàn thực phẩm là tình hu�?ng xảy ra do ng�? �?�?c thực phẩm, b�?nh truyền qua thực phẩm hoặc các tình hu�?ng khác phát sinh từ thực phẩm gây hại trực tiếp �?ến sức khỏe, tính mạng con người.

18. Tác nhân gây ô nhi�?m là yếu t�? không mong mu�?n, không �?ược chủ �?�?ng cho thêm vào thực phẩm, có nguy cơ ảnh hư�?ng xấu �?ến an toàn thực phẩm.

19. Thời hạn sử dụng thực phẩm là thời hạn mà thực phẩm vẫn giữ �?ược giá tr�? dinh dưỡng và bảo �?ảm an toàn trong �?iều ki�?n bảo quản �?ược ghi trên nhãn theo hư�?ng dẫn của nhà sản xuất.

20. Thực phẩm là sản phẩm mà con người �?n, u�?ng �? dạng tươi s�?ng hoặc �?ã qua sơ chế, chế biến, bảo quản. Thực phẩm không bao g�?m mỹ phẩm, thu�?c lá và các chất sử dụng như dược phẩm.

21. Thực phẩm tươi s�?ng là thực phẩm chưa qua chế biến bao g�?m th�?t, trứng, cá, thuỷ hải sản, rau, củ, quả tươi và các thực phẩm khác chưa qua chế biến.

22. Thực phẩm t�?ng cường vi chất dinh dưỡng là thực phẩm �?ược b�? sung vitamin, chất khoáng, chất vi lượng nhằm phòng ngừa, khắc phục sự thiếu hụt các chất �?ó �?�?i v�?i sức khỏe c�?ng �?�?ng hay nhóm �?�?i tượng cụ th�? trong c�?ng �?�?ng.

23. Thực phẩm chức n�?ng là thực phẩm dùng �?�? h�? trợ chức n�?ng của cơ th�? con người, tạo cho cơ th�? tình trạng thoải mái, t�?ng sức �?ề kháng, giảm b�?t nguy cơ mắc b�?nh, bao g�?m thực phẩm b�? sung, thực phẩm bảo v�? sức khoẻ, thực phẩm dinh dưỡng y học.

24. Thực phẩm biến �?�?i gen là thực phẩm có m�?t hoặc nhiều thành phần nguyên li�?u có gen b�? biến �?�?i bằng công ngh�? gen.

25. Thực phẩm �?ã qua chiếu xạ là thực phẩm �?ã �?ược chiếu xạ bằng ngu�?n phóng xạ �?�? xử lý, ng�?n ngừa sự biến chất của thực phẩm.

26. Thức �?n �?ường ph�? là thực phẩm �?ược chế biến dùng �?�? �?n, u�?ng ngay, trong thực tế �?ược thực hi�?n thông qua hình thức bán rong, bày bán trên �?ường ph�?, nơi công c�?ng hoặc những nơi tương tự.

27. Thực phẩm bao gói sẵn là thực phẩm �?ược bao gói và ghi nhãn hoàn ch�?nh, sẵn sàng �?�? bán trực tiếp cho mục �?ích chế biến tiếp hoặc sử dụng �?�? �?n ngay.

28. Truy xuất ngu�?n g�?c thực phẩm là vi�?c truy tìm quá trình hình thành và lưu thông thực phẩm.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm

1. Bảo �?ảm an toàn thực phẩm là trách nhi�?m của mọi t�? chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

2. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm là hoạt �?�?ng có �?iều ki�?n; t�? chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải ch�?u trách nhi�?m về an toàn �?�?i v�?i thực phẩm do mình sản xuất, kinh doanh.

3. Quản lý an toàn thực phẩm phải trên cơ s�? quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, quy �?�?nh do cơ quan quản lý nhà nư�?c có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do t�? chức, cá nhân sản xuất công b�? áp dụng.

4. Quản lý an toàn thực phẩm phải �?ược thực hi�?n trong su�?t quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cơ s�? phân tích nguy cơ �?�?i v�?i an toàn thực phẩm.

5. Quản lý an toàn thực phẩm phải bảo �?ảm phân công, phân cấp rõ ràng và ph�?i hợp liên ngành.

6. Quản lý an toàn thực phẩm phải �?áp ứng yêu cầu phát tri�?n kinh tế - xã h�?i.

Điều 4. Chính sách của Nhà nư�?c về an toàn thực phẩm

1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch t�?ng th�? về bảo �?ảm an toàn thực phẩm, quy hoạch vùng sản xuất thực phẩm an toàn theo chu�?i cung cấp thực phẩm �?ược xác �?�?nh là nhi�?m vụ trọng tâm ưu tiên.

2. Sử dụng ngu�?n lực nhà nư�?c và các ngu�?n lực khác �?ầu tư nghiên cứu khoa học và ứng dụng công ngh�? phục vụ vi�?c phân tích nguy cơ �?�?i v�?i an toàn thực phẩm; xây dựng m�?i, nâng cấp m�?t s�? phòng thí nghi�?m �?ạt tiêu chuẩn khu vực, qu�?c tế; nâng cao n�?ng lực các phòng thí nghi�?m phân tích hi�?n có; h�? trợ �?ầu tư xây dựng các vùng sản xuất nguyên li�?u thực phẩm an toàn, chợ �?ầu m�?i nông sản thực phẩm, cơ s�? giết m�? gia súc, gia cầm quy mô công nghi�?p.

3. Khuyến khích các cơ s�? sản xuất, kinh doanh thực phẩm �?�?i m�?i công ngh�?, m�? r�?ng quy mô sản xuất; sản xuất thực phẩm chất lượng cao, bảo �?ảm an toàn; b�? sung vi chất dinh dưỡng thiết yếu trong thực phẩm; xây dựng thương hi�?u và phát tri�?n h�? th�?ng cung cấp thực phẩm an toàn.

4. Thiết lập khuôn kh�? pháp lý và t�? chức thực hi�?n l�? trình bắt bu�?c áp dụng h�? th�?ng Thực hành sản xuất t�?t (GMP), Thực hành nông nghi�?p t�?t (GAP), Thực hành v�? sinh t�?t (GHP), Phân tích nguy cơ và ki�?m soát �?i�?m t�?i hạn (HACCP) và các h�? th�?ng quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến khác trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

5. M�? r�?ng hợp tác qu�?c tế, �?ẩy mạnh ký kết �?iều ư�?c, thoả thuận qu�?c tế về công nhận, thừa nhận lẫn nhau trong lĩnh vực thực phẩm.

6. Khen thư�?ng k�?p thời t�? chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

7. Khuyến khích, tạo �?iều ki�?n cho h�?i, hi�?p h�?i, t�? chức, cá nhân trong nư�?c, t�? chức, cá nhân nư�?c ngoài �?ầu tư, tham gia vào các hoạt �?�?ng xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, ki�?m nghi�?m an toàn thực phẩm.

8. T�?ng �?ầu tư, �?a dạng các hình thức, phương thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức người dân về tiêu dùng thực phẩm an toàn, ý thức trách nhi�?m và �?ạo �?ức kinh doanh của t�? chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm �?�?i v�?i c�?ng �?�?ng.

Điều 5. Những hành vi b�? cấm

1. Sử dụng nguyên li�?u không thu�?c loại dùng cho thực phẩm �?�? chế biến thực phẩm.

2. Sử dụng nguyên li�?u thực phẩm �?ã quá thời hạn sử dụng, không rõ ngu�?n g�?c, xuất xứ hoặc không bảo �?ảm an toàn �?�? sản xuất, chế biến thực phẩm.

3. Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất h�? trợ chế biến thực phẩm �?ã quá thời hạn sử dụng, ngoài danh mục �?ược phép sử dụng hoặc trong danh mục �?ược phép sử dụng nhưng vượt quá gi�?i hạn cho phép; sử dụng hóa chất không rõ ngu�?n g�?c, hóa chất b�? cấm sử dụng trong hoạt �?�?ng sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

4. Sử dụng �?�?ng vật chết do b�?nh, d�?ch b�?nh hoặc chết không rõ nguyên nhân, b�? tiêu hủy �?�? sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

5. Sản xuất, kinh doanh:

a) Thực phẩm vi phạm quy �?�?nh của pháp luật về nhãn hàng hóa; b) Thực phẩm không phù hợp v�?i quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; c) Thực phẩm b�? biến chất;

d) Thực phẩm có chứa chất �?�?c hại hoặc nhi�?m chất �?�?c, tác nhân gây ô nhi�?m vượt quá gi�?i hạn cho phép;

�?) Thực phẩm có bao gói, �?�? chứa �?ựng không bảo �?ảm an toàn hoặc b�? vỡ, rách, biến dạng trong quá trình vận chuy�?n gây ô nhi�?m thực phẩm;

e) Th�?t hoặc sản phẩm �?ược chế biến từ th�?t chưa qua ki�?m tra thú y hoặc �?ã qua ki�?m tra nhưng không �?ạt yêu cầu;

g) Thực phẩm không �?ược phép sản xuất, kinh doanh �?�? phòng, ch�?ng d�?ch b�?nh;

h) Thực phẩm chưa �?ược �?�?ng ký bản công b�? hợp quy tại cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền trong trường hợp thực phẩm �?ó thu�?c di�?n phải �?ược �?�?ng ký bản công b�? hợp quy;

i) Thực phẩm không rõ ngu�?n g�?c, xuất xứ hoặc quá thời hạn sử dụng.

6. Sử dụng phương ti�?n gây ô nhi�?m thực phẩm, phương ti�?n �?ã vận chuy�?n chất �?�?c hại chưa �?ược tẩy rửa sạch �?�? vận chuy�?n nguyên li�?u thực phẩm, thực phẩm.

7. Cung cấp sai hoặc giả mạo kết quả ki�?m nghi�?m thực phẩm.

8. Che dấu, làm sai l�?ch, xóa bỏ hi�?n trường, bằng chứng về sự c�? an toàn thực phẩm hoặc các hành vi c�? ý khác cản tr�? vi�?c phát hi�?n, khắc phục sự c�? về an toàn thực phẩm.

9. Người mắc b�?nh truyền nhi�?m tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

10. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại cơ s�? không có giấy chứng nhận cơ s�? �?ủ �?iều ki�?n an toàn thực phẩm theo quy �?�?nh của pháp luật.

11. Quảng cáo thực phẩm sai sự thật, gây nhầm lẫn �?�?i v�?i người tiêu dùng.

12. Đ�?ng tải, công b�? thông tin sai l�?ch về an toàn thực phẩm gây bức xúc cho xã h�?i hoặc thi�?t hại cho sản xuất, kinh doanh.

13. Sử dụng trái phép lòng �?ường, v�?a hè, hành lang, sân chung, l�?i �?i chung, di�?n tích phụ chung �?�? chế biến, sản xuất, kinh doanh thức �?n �?ường ph�?.

Điều 6. Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm

1. T�? chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức �?�? vi phạm mà b�? xử lý vi phạm hành chính hoặc b�? truy cứu trách nhi�?m hình sự, nếu gây thi�?t hại thì phải b�?i thường và khắc phục hậu quả theo quy �?�?nh của pháp luật.

2. Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm quy �?�?nh của Luật này hoặc các quy �?�?nh khác của pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức �?�? vi phạm mà b�? xử lý kỷ luật hoặc b�? truy cứu trách nhi�?m hình sự, nếu gây thi�?t hại thì phải b�?i thường theo quy �?�?nh của pháp luật.

3. Mức phạt tiền �?�?i v�?i vi phạm hành chính quy �?�?nh tại khoản 1 Điều này �?ược thực hi�?n theo quy �?�?nh của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; trường hợp áp dụng mức phạt cao nhất theo quy �?�?nh của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mà vẫn còn thấp hơn 07 lần giá tr�? thực phẩm vi phạm thì mức phạt �?ược áp dụng không quá 07 lần giá tr�? thực phẩm vi phạm; tiền thu �?ược do vi phạm mà có b�? t�?ch thu theo quy �?�?nh của pháp luật.

4. Chính phủ quy �?�?nh cụ th�? về hành vi, hình thức và mức xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy �?�?nh tại Điều này.

Chương II

QUY�?N V�? NGHĨA VỤ CỦA T�? CHỨC, CÁ NH�?N TRONG BẢO ĐẢM AN TO�?N THỰC PHẨM

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của t�? chức, cá nhân sản xuất thực phẩm

1. T�? chức, cá nhân sản xuất thực phẩm có các quyền sau �?ây:

a) Quyết �?�?nh và công b�? các tiêu chuẩn sản phẩm do mình sản xuất, cung cấp; quyết �?�?nh áp dụng các bi�?n pháp ki�?m soát n�?i b�? �?�? bảo �?ảm an toàn thực phẩm;

b) Yêu cầu t�? chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm hợp tác trong vi�?c thu h�?i và xử lý thực phẩm không bảo �?ảm an toàn;

c) Lựa chọn t�? chức �?ánh giá sự phù hợp, cơ s�? ki�?m nghi�?m �?ã �?ược ch�? �?�?nh �?�? chứng nhận hợp quy;

d) Sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các dấu hi�?u khác cho sản phẩm theo quy �?�?nh của pháp luật;

�?) Khiếu nại, t�? cáo, kh�?i ki�?n theo quy �?�?nh của pháp luật;

e) Được b�?i thường thi�?t hại theo quy �?�?nh của pháp luật.

2. T�? chức, cá nhân sản xuất thực phẩm có các nghĩa vụ sau �?ây:

a) Tuân thủ các �?iều ki�?n bảo �?ảm an toàn �?�?i v�?i thực phẩm, bảo �?ảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất và ch�?u trách nhi�?m về an toàn thực phẩm do mình sản xuất;

b) Tuân thủ quy �?�?nh của Chính phủ về t�?ng cường vi chất dinh dưỡng mà thiếu hụt sẽ ảnh hư�?ng �?ến sức khỏe c�?ng �?�?ng;

c) Thông tin �?ầy �?ủ, chính xác về sản phẩm trên nhãn, bao bì, trong tài li�?u kèm theo thực phẩm theo quy �?�?nh của pháp luật về nhãn hàng hóa;

d) Thiết lập quy trình tự ki�?m tra trong quá trình sản xuất thực phẩm;

�?) Thông tin trung thực về an toàn thực phẩm; cảnh báo k�?p thời, �?ầy �?ủ, chính xác về nguy

cơ gây mất an toàn của thực phẩm, cách phòng ngừa cho người bán hàng và người tiêu dùng; thông báo yêu cầu về vận chuy�?n, lưu giữ, bảo quản, sử dụng thực phẩm;

e) K�?p thời ngừng sản xuất, thông báo cho các bên liên quan và có bi�?n pháp khắc phục hậu quả khi phát hi�?n thực phẩm không an toàn hoặc không phù hợp tiêu chuẩn �?ã công b�? áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

g) Lưu giữ h�? sơ, mẫu thực phẩm, các thông tin cần thiết theo quy �?�?nh về truy xuất ngu�?n g�?c thực phẩm; thực hi�?n quy �?�?nh về truy xuất ngu�?n g�?c thực phẩm không bảo �?ảm an toàn theo quy �?�?nh tại Điều 54 của Luật này;

h) Thu h�?i, xử lý thực phẩm quá thời hạn sử dụng, không bảo �?ảm an toàn. Trong trường hợp xử lý bằng hình thức tiêu hủy thì vi�?c tiêu hủy thực phẩm phải tuân theo quy �?�?nh của pháp luật

về bảo v�? môi trường, quy �?�?nh khác của pháp luật có liên quan và phải ch�?u toàn b�? chi phí cho vi�?c tiêu hủy �?ó;

i) Tuân thủ quy �?�?nh pháp luật, quyết �?�?nh về thanh tra, ki�?m tra của cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền;

k) Chi trả chi phí lấy mẫu và ki�?m nghi�?m theo quy �?�?nh tại Điều 48 của Luật này;

l) B�?i thường thi�?t hại theo quy �?�?nh của pháp luật khi thực phẩm không an toàn do mình sản xuất gây ra.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của t�? chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm

1. T�? chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm có các quyền sau �?ây:

a) Quyết �?�?nh các bi�?n pháp ki�?m soát n�?i b�? �?�? duy trì chất lượng v�? sinh an toàn thực phẩm;

b) Yêu cầu t�? chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thực phẩm hợp tác trong vi�?c thu h�?i và xử lý thực phẩm không bảo �?ảm an toàn;

c) Lựa chọn cơ s�? ki�?m nghi�?m �?�? ki�?m tra an toàn thực phẩm; lựa chọn cơ s�? ki�?m nghi�?m �?ã �?ược ch�? �?�?nh �?�? chứng nhận hợp quy �?�?i v�?i thực phẩm nhập khẩu;

d) Khiếu nại, t�? cáo, kh�?i ki�?n theo quy �?�?nh của pháp luật;

�?) Được b�?i thường thi�?t hại theo quy �?�?nh của pháp luật.

2. T�? chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm có các nghĩa vụ sau �?ây:

a) Tuân thủ các �?iều ki�?n bảo �?ảm an toàn �?�?i v�?i thực phẩm trong quá trình kinh doanh và ch�?u trách nhi�?m về an toàn thực phẩm do mình kinh doanh;

b) Ki�?m tra ngu�?n g�?c, xuất xứ thực phẩm, nhãn thực phẩm và các tài li�?u liên quan �?ến an toàn thực phẩm; lưu giữ h�? sơ về thực phẩm; thực hi�?n quy �?�?nh về truy xuất ngu�?n g�?c thực phẩm không bảo �?ảm an toàn theo quy �?�?nh tại Điều 54 của Luật này;

c) Thông tin trung thực về an toàn thực phẩm; thông báo cho người tiêu dùng �?iều ki�?n bảo �?ảm an toàn khi vận chuy�?n, lưu giữ, bảo quản và sử dụng thực phẩm;

d) K�?p thời cung cấp thông tin về nguy cơ gây mất an toàn của thực phẩm và cách phòng ngừa cho người tiêu dùng khi nhận �?ược thông tin cảnh báo của t�? chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu;

�?) K�?p thời ngừng kinh doanh, thông tin cho t�? chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu và người tiêu dùng khi phát hi�?n thực phẩm không bảo �?ảm an toàn;

e) Báo cáo ngay v�?i cơ quan có thẩm quyền và khắc phục ngay hậu quả khi phát hi�?n ng�? �?�?c thực phẩm hoặc b�?nh truyền qua thực phẩm do mình kinh doanh gây ra;

g) Hợp tác v�?i t�? chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền trong vi�?c �?iều tra ng�? �?�?c thực phẩm �?�? khắc phục hậu quả, thu h�?i hoặc xử lý thực phẩm không bảo �?ảm an toàn;

h) Tuân thủ quy �?�?nh của pháp luật, quyết �?�?nh về thanh tra, ki�?m tra của cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền;

k) Chi trả chi phí lấy mẫu và ki�?m nghi�?m theo quy �?�?nh tại Điều 48 của Luật này;

l) B�?i thường thi�?t hại theo quy �?�?nh của pháp luật khi thực phẩm mất an toàn do mình kinh doanh gây ra.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm

1. Người tiêu dùng thực phẩm có các quyền sau �?ây:

a) Được cung cấp thông tin trung thực về an toàn thực phẩm, hư�?ng dẫn sử dụng, vận chuy�?n, lưu giữ, bảo quản, lựa chọn, sử dụng thực phẩm phù hợp; �?ược cung cấp thông tin về nguy

cơ gây mất an toàn, cách phòng ngừa khi nhận �?ược thông tin cảnh báo �?�?i v�?i thực phẩm;

b) Yêu cầu t�? chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo v�? quyền lợi của mình theo quy �?�?nh của pháp luật;

c) Yêu cầu t�? chức bảo v�? quyền lợi người tiêu dùng bảo v�? quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy �?�?nh của pháp luật về bảo v�? quyền lợi người tiêu dùng;

d) Khiếu nại, t�? cáo, kh�?i ki�?n theo quy �?�?nh của pháp luật;

�?) Được b�?i thường thi�?t hại theo quy �?�?nh của pháp luật do sử dụng thực phẩm không an toàn gây ra.

2. Người tiêu dùng thực phẩm có các nghĩa vụ sau �?ây:

a) Tuân thủ �?ầy �?ủ các quy �?�?nh, hư�?ng dẫn về an toàn thực phẩm của t�? chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong vận chuy�?n, lưu giữ, bảo quản và sử dụng thực phẩm;

b) K�?p thời cung cấp thông tin khi phát hi�?n nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, khai báo ng�? �?�?c thực phẩm, b�?nh truyền qua thực phẩm v�?i Ủy ban nhân dân nơi gần nhất, cơ s�? khám b�?nh, chữa b�?nh, cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền, t�? chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

c) Tuân thủ quy �?�?nh của pháp luật về bảo v�? môi trường trong quá trình sử dụng thực phẩm.

Chương III

ĐI�?U KI�?N BẢO ĐẢM AN TO�?N ĐỐI V�?I THỰC PHẨM

Điều 10. Điều ki�?n chung về bảo �?ảm an toàn �?�?i v�?i thực phẩm

1. Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy �?�?nh về gi�?i hạn vi sinh vật gây b�?nh, dư lượng thu�?c bảo v�? thực vật, dư lượng thu�?c thú y, kim loại nặng, tác nhân gây ô nhi�?m và các chất khác trong thực phẩm có th�? gây hại �?ến sức khỏe, tính mạng con người.

2. Tùy từng loại thực phẩm, ngoài các quy �?�?nh tại khoản 1 Điều này, thực phẩm còn phải �?áp ứng m�?t hoặc m�?t s�? quy �?�?nh sau �?ây:

a) Quy �?�?nh về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất h�? trợ chế biến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

b) Quy �?�?nh về bao gói và ghi nhãn thực phẩm;

c) Quy �?�?nh về bảo quản thực phẩm.

Điều 11. Điều ki�?n bảo �?ảm an toàn �?�?i v�?i thực phẩm tươi s�?ng

1. Tuân thủ các �?iều ki�?n quy �?�?nh tại Điều 10 của Luật này.

2. Bảo �?ảm truy xuất �?ược ngu�?n g�?c theo quy �?�?nh tại Điều 54 của Luật này.

3. Có chứng nhận v�? sinh thú y của cơ quan thú y có thẩm quyền �?�?i v�?i thực phẩm tươi s�?ng có ngu�?n g�?c từ �?�?ng vật theo quy �?�?nh của pháp luật về thú y.

Điều 12. Điều ki�?n bảo �?ảm an toàn �?�?i v�?i thực phẩm �?ã qua chế biến

1. Tuân thủ các �?iều ki�?n quy �?�?nh tại Điều 10 của Luật này.

2. Nguyên li�?u ban �?ầu tạo nên thực phẩm phải bảo �?ảm an toàn và giữ nguyên các thu�?c tính v�?n có của nó; các nguyên li�?u tạo thành thực phẩm không �?ược tương tác v�?i nhau �?�? tạo ra các sản phẩm gây hại �?ến sức khoẻ, tính mạng con người.

3. Thực phẩm �?ã qua chế biến bao gói sẵn phải �?�?ng ký bản công b�? hợp quy v�?i cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền trư�?c khi lưu thông trên th�? trường.

Chính phủ quy �?�?nh cụ th�? vi�?c �?�?ng ký bản công b�? hợp quy và thời hạn của bản �?�?ng ký công b�? hợp quy �?�?i v�?i thực phẩm �?ã qua chế biến bao gói sẵn.

Điều 13. Điều ki�?n bảo �?ảm an toàn �?�?i v�?i thực phẩm t�?ng cường vi chất dinh dưỡng

1. Tuân thủ các �?iều ki�?n quy �?�?nh tại Điều 10 của Luật này.

2. Nguyên li�?u ban �?ầu tạo nên thực phẩm phải bảo �?ảm an toàn và giữ nguyên các thu�?c tính v�?n có của nó; các nguyên li�?u tạo thành thực phẩm không �?ược tương tác v�?i nhau �?�? tạo ra các sản phẩm gây hại �?ến sức khoẻ, tính mạng con người.

3. Ch�? �?ược t�?ng cường vi chất dinh dưỡng là vitamin, chất khoáng, chất vi lượng vào thực phẩm v�?i hàm lượng bảo �?ảm không gây hại �?ến sức khoẻ, tính mạng con người và thu�?c Danh mục theo quy �?�?nh của B�? trư�?ng B�? Y tế.

Điều 14. Điều ki�?n bảo �?ảm an toàn �?�?i v�?i thực phẩm chức n�?ng

1. Tuân thủ các �?iều ki�?n quy �?�?nh tại Điều 10 của Luật này.

2. Có thông tin, tài li�?u khoa học chứng minh về tác dụng của thành phần tạo nên chức n�?ng �?ã công b�?.

3. Thực phẩm chức n�?ng lần �?ầu tiên �?ưa ra lưu thông trên th�? trường phải có báo cáo thử nghi�?m hi�?u quả về công dụng của sản phẩm.

4. B�? trư�?ng B�? Y tế quy �?�?nh cụ th�? về quản lý thực phẩm chức n�?ng.

Điều 15. Điều ki�?n bảo �?ảm an toàn �?�?i v�?i thực phẩm biến �?�?i gen

1. Tuân thủ các �?iều ki�?n quy �?�?nh tại Điều 10 của Luật này.

2. Tuân thủ các quy �?�?nh về bảo �?ảm an toàn �?�?i v�?i sức khỏe con người và môi trường theo quy �?�?nh của Chính phủ.

Điều 16. Điều ki�?n bảo �?ảm an toàn �?�?i v�?i thực phẩm �?ã qua chiếu xạ

1. Tuân thủ các �?iều ki�?n quy �?�?nh tại Điều 10 của Luật này.

2. Thu�?c Danh mục nhóm thực phẩm �?ược phép chiếu xạ.

3. Tuân thủ quy �?�?nh về liều lượng chiếu xạ.

4. B�? trư�?ng B�? Y tế, B�? trư�?ng B�? Nông nghi�?p và Phát tri�?n Nông thôn, B�? trư�?ng B�? Công thương ban hành Danh mục nhóm thực phẩm �?ược phép chiếu xạ và liều lượng �?ược phép chiếu xạ �?�?i v�?i thực phẩm thu�?c lĩnh vực �?ược phân công quản lý.

Điều 17. Điều ki�?n bảo �?ảm an toàn �?�?i v�?i phụ gia thực phẩm và chất h�? trợ chế biến thực phẩm

1. Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy �?�?nh về phụ gia thực phẩm và chất h�? trợ chế biến thực phẩm.

2. Có hư�?ng dẫn sử dụng ghi trên nhãn hoặc tài li�?u �?ính kèm trong m�?i �?ơn v�? sản phẩm bằng tiếng Vi�?t và ngôn ngữ khác theo xuất xứ sản phẩm.

3. Thu�?c Danh mục phụ gia thực phẩm, chất h�? trợ chế biến thực phẩm �?ược phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm do B�? trư�?ng B�? Y tế quy �?�?nh.

4. Đ�?ng ký bản công b�? hợp quy v�?i cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền trư�?c khi lưu thông trên th�? trường.

Chính phủ quy �?�?nh cụ th�? vi�?c �?�?ng ký bản công b�? hợp quy và thời hạn của bản �?�?ng ký công b�? hợp quy �?�?i v�?i phụ gia thực phẩm, chất h�? trợ chế biến thực phẩm.

Điều 18. Điều ki�?n bảo �?ảm an toàn �?�?i v�?i dụng cụ, vật li�?u bao gói, chứa �?ựng thực phẩm

1. Sản xuất từ nguyên vật li�?u an toàn, bảo �?ảm không thôi nhi�?m các chất �?�?c hại, mùi v�? lạ vào thực phẩm, bảo �?ảm chất lượng thực phẩm trong thời hạn sử dụng.

2. Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy �?�?nh �?�?i v�?i dụng cụ, vật li�?u bao gói, chứa �?ựng thực phẩm do B�? trư�?ng B�? Y tế ban hành.

3. Đ�?ng ký bản công b�? hợp quy v�?i cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền trư�?c khi lưu thông trên th�? trường.

Chính phủ quy �?�?nh cụ th�? vi�?c �?�?ng ký bản công b�? hợp quy và thời hạn của bản �?�?ng ký công b�? hợp quy �?�?i v�?i dụng cụ, vật li�?u bao gói, chứa �?ựng thực phẩm.

Chương IV

ĐI�?U KI�?N BẢO ĐẢM AN TO�?N THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM

Mục 1. ĐI�?U KI�?N CHUNG V�? BẢO ĐẢM AN TO�?N THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM

Điều 19. Điều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm �?�?i v�?i cơ s�? sản xuất, kinh doanh thực phẩm

1. Cơ s�? sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo �?ảm các �?iều ki�?n sau �?ây:

a) Có �?�?a �?i�?m, di�?n tích thích hợp, có khoảng cách an toàn �?�?i v�?i ngu�?n gây �?�?c hại, ngu�?n gây ô nhi�?m và các yếu t�? gây hại khác;

b) Có �?ủ nư�?c �?ạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

c) Có �?ủ trang thiết b�? phù hợp �?�? xử lý nguyên li�?u, chế biến, �?óng gói, bảo quản và vận chuy�?n các loại thực phẩm khác nhau; có �?ủ trang thiết b�?, dụng cụ, phương ti�?n rửa và khử trùng, nư�?c sát trùng, thiết b�? phòng, ch�?ng côn trùng và �?�?ng vật gây hại;

d) Có h�? th�?ng xử lý chất thải và �?ược vận hành thường xuyên theo quy �?�?nh của pháp luật về bảo v�? môi trường;

�?) Duy trì các �?iều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm và lưu giữ h�? sơ về ngu�?n g�?c, xuất xứ nguyên li�?u thực phẩm và các tài li�?u khác về toàn b�? quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

e) Tuân thủ quy �?�?nh về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

2. B�? trư�?ng B�? Y tế, B�? trư�?ng B�? Nông nghi�?p và Phát tri�?n Nông thôn, B�? trư�?ng B�? Công thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật qu�?c gia và quy �?�?nh cụ th�? về �?iều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm �?�?i v�?i cơ s�? sản xuất, kinh doanh thực phẩm thu�?c lĩnh vực �?ược phân công quản lý.

Điều 20. Điều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm

1. Cơ s�? sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo �?ảm các �?iều ki�?n về bảo quản thực phẩm sau �?ây:

a) Nơi bảo quản và phương ti�?n bảo quản phải có di�?n tích �?ủ r�?ng �?�? bảo quản từng loại thực phẩm riêng bi�?t, có th�? thực hi�?n kỹ thuật xếp dỡ an toàn và chính xác, bảo �?ảm v�? sinh trong quá trình bảo quản;

b) Ng�?n ngừa �?ược ảnh hư�?ng của nhi�?t �?�?, �?�? ẩm, côn trùng, �?�?ng vật, bụi bẩn, mùi lạ và các tác �?�?ng xấu của môi trường; bảo �?ảm �?ủ ánh sáng; có thiết b�? chuyên dụng �?iều ch�?nh nhi�?t �?�?, �?�? ẩm và các �?iều ki�?n khí hậu khác, thiết b�? thông gió và các �?iều ki�?n bảo quản �?ặc bi�?t khác theo yêu cầu của từng loại thực phẩm;

c) Tuân thủ các quy �?�?nh về bảo quản của t�? chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

2. B�? trư�?ng B�? Y tế, B�? trư�?ng B�? Nông nghi�?p và Phát tri�?n Nông thôn, B�? trư�?ng B�? Công thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật qu�?c gia và quy �?�?nh cụ th�? về �?iều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm thu�?c lĩnh vực �?ược phân công quản lý.

Điều 21. Điều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm trong vận chuy�?n thực phẩm

1. T�? chức, cá nhân vận chuy�?n thực phẩm phải bảo �?ảm các �?iều ki�?n sau �?ây:

a) Phương ti�?n vận chuy�?n thực phẩm �?ược chế tạo bằng vật li�?u không làm ô nhi�?m thực phẩm hoặc bao gói thực phẩm, d�? làm sạch;

b) Bảo �?ảm �?iều ki�?n bảo quản thực phẩm trong su�?t quá trình vận chuy�?n theo hư�?ng dẫn của t�? chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh;

c) Không vận chuy�?n thực phẩm cùng hàng hoá �?�?c hại hoặc có th�? gây nhi�?m chéo ảnh hư�?ng �?ến chất lượng thực phẩm.

2. Cơ quan quản lý nhà nư�?c có thẩm quyền quy �?�?nh về phương ti�?n vận chuy�?n thực phẩm; �?ường vận chuy�?n thực phẩm �?�?i v�?i m�?t s�? loại thực phẩm tươi s�?ng tại các �?ô th�?.

Điều 22. Điều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ

1. Cơ s�? sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ phải tuân thủ các �?iều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm sau �?ây:

a) Có khoảng cách an toàn �?�?i v�?i ngu�?n gây �?�?c hại, ngu�?n gây ô nhi�?m;

b) Có �?ủ nư�?c �?ạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

c) Có trang thiết b�? phù hợp �?�? sản xuất, kinh doanh thực phẩm không gây �?�?c hại, gây ô nhi�?m cho thực phẩm;

d) Sử dụng nguyên li�?u, hóa chất, phụ gia thực phẩm, chất h�? trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật li�?u bao gói, chứa �?ựng thực phẩm trong sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm;

�?) Tuân thủ quy �?�?nh về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

e) Thu gom, xử lý chất thải theo �?úng quy �?�?nh của pháp luật về bảo v�? môi trường;

h) Duy trì các �?iều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm và lưu giữ thông tin liên quan �?ến vi�?c mua bán bảo �?ảm truy xuất �?ược ngu�?n g�?c thực phẩm.

2. B�? trư�?ng B�? Y tế, B�? trư�?ng B�? Nông nghi�?p và Phát tri�?n Nông thôn, B�? trư�?ng B�? Công thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật qu�?c gia và quy �?�?nh cụ th�? về �?iều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thu�?c lĩnh vực �?ược phân công quản lý.

3. Ủy ban nhân dân t�?nh, thành ph�? trực thu�?c trung ương (sau �?ây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp t�?nh) ban hành quy chuẩn kỹ thuật �?�?a phương, quy �?�?nh cụ th�? �?iều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ �?�?i v�?i thực phẩm �?ặc thù trên �?�?a bàn t�?nh.

Mục 2. ĐI�?U KI�?N BẢO ĐẢM AN TO�?N THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG

Điều 23. Điều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm �?�?i v�?i cơ s�? sản xuất thực phẩm tươi s�?ng

1. Cơ s�? sản xuất thực phẩm tươi s�?ng phải bảo �?ảm các �?iều ki�?n sau �?ây:

a) Bảo �?ảm các �?iều ki�?n về �?ất canh tác, ngu�?n nư�?c, �?�?a �?i�?m sản xuất �?�? sản xuất thực phẩm an toàn;

b) Tuân thủ các quy �?�?nh của pháp luật về sử dụng gi�?ng cây tr�?ng, gi�?ng vật nuôi; phân bón, thức �?n ch�?n nuôi, thu�?c bảo v�? thực vật, thu�?c thú y, chất kích thích t�?ng trư�?ng, chất t�?ng trọng, chất phát dục, chất bảo quản thực phẩm và các chất khác có liên quan �?ến an toàn thực phẩm;

c) Tuân thủ quy �?�?nh về ki�?m d�?ch, v�? sinh thú y trong giết m�? �?�?ng vật; về ki�?m d�?ch thực vật �?�?i v�?i sản phẩm tr�?ng trọt;

d) Thực hi�?n vi�?c xử lý chất thải theo quy �?�?nh của pháp luật về bảo v�? môi trường;

�?) Chất tẩy rửa, chất di�?t khuẩn, chất khử �?�?c khi sử dụng phải bảo �?ảm an toàn cho con người và môi trường;

e) Duy trì các �?iều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm, lưu giữ h�? sơ về ngu�?n g�?c, xuất xứ nguyên li�?u thực phẩm và các tài li�?u khác về toàn b�? quá trình sản xuất thực phẩm tươi s�?ng.

2. B�? trư�?ng B�? Nông nghi�?p và Phát tri�?n Nông thôn quy �?�?nh cụ th�? �?iều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm �?�?i v�?i cơ s�? sản xuất thực phẩm tươi s�?ng.

Điều 24. Điều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm �?�?i v�?i cơ s�? kinh doanh thực phẩm tươi s�?ng

1. Cơ s�? kinh doanh thực phẩm tươi s�?ng phải bảo �?ảm các �?iều ki�?n sau �?ây:

a) Tuân thủ các �?iều ki�?n về bảo �?ảm an toàn �?�?i v�?i dụng cụ, vật li�?u bao gói, chứa �?ựng thực phẩm, �?iều ki�?n về bảo �?ảm an toàn trong bảo quản, vận chuy�?n thực phẩm quy �?�?nh tại các �?iều 18, 20 và 21 của Luật này;

b) Bảo �?ảm và duy trì v�? sinh nơi kinh doanh.

2. B�? trư�?ng B�? Nông nghi�?p và Phát tri�?n Nông thôn quy �?�?nh cụ th�? �?iều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm �?�?i v�?i cơ s�? kinh doanh thực phẩm tươi s�?ng.

Mục 3. ĐI�?U KI�?N BẢO ĐẢM AN TO�?N THỰC PHẨM TRONG SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, KINH DOANH THỰC PHẨM Đ�? QUA CHẾ BIẾN

Điều 25. Điều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm �?�?i v�?i cơ s�? sơ chế, chế biến thực phẩm

1. Bảo �?ảm các �?iều ki�?n quy �?�?nh tại Điều 19 của Luật này.

2. Quy trình sơ chế, chế biến phải bảo �?ảm thực phẩm không b�? ô nhi�?m chéo, tiếp xúc v�?i các yếu t�? gây ô nhi�?m hoặc �?�?c hại.

Điều 26. Điều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm �?�?i v�?i nguyên li�?u, phụ gia thực phẩm, chất h�? trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng dùng �?�? chế biến thực phẩm

1. Nguyên li�?u dùng �?�? chế biến thực phẩm phải còn thời hạn sử dụng, có ngu�?n g�?c, xuất xứ rõ ràng, bảo �?ảm an toàn và giữ nguyên các thu�?c tính v�?n có của nó; các nguyên li�?u tạo thành thực phẩm không �?ược tương tác v�?i nhau �?�? tạo ra các sản phẩm gây hại �?ến sức khoẻ, tính mạng con người.

2. Vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất h�? trợ chế biến thực phẩm �?ược sử dụng phải tuân thủ quy �?�?nh tại Điều 13 và Điều 17 của Luật này.

Điều 27. Điều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm �?�?i v�?i cơ s�? kinh doanh thực phẩm �?ã qua chế biến

1. Cơ s�? kinh doanh thực phẩm �?ã qua chế biến bao gói sẵn phải bảo �?ảm các �?iều ki�?n sau �?ây:

a) Tuân thủ quy �?�?nh về ghi nhãn thực phẩm;

b) Tuân thủ các �?iều ki�?n về bảo �?ảm an toàn �?�?i v�?i dụng cụ, vật li�?u bao gói, chứa �?ựng thực phẩm, �?iều ki�?n về bảo �?ảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm quy �?�?nh tại Điều 18 và Điều 20 của Luật này;

c) Bảo �?ảm và duy trì v�? sinh nơi kinh doanh;

d) Bảo quản thực phẩm theo �?úng hư�?ng dẫn của t�? chức, cá nhân sản xuất.

2. Cơ s�? kinh doanh thực phẩm �?ã qua chế biến không bao gói sẵn phải bảo �?ảm các �?iều ki�?n sau �?ây:

a) Có bi�?n pháp bảo �?ảm cho thực phẩm không b�? hỏng, m�?c, tiếp xúc v�?i côn trùng, �?�?ng vật, bụi bẩn và các yếu t�? gây ô nhi�?m khác;

b) Rửa sạch hoặc khử trùng các dụng cụ �?n u�?ng, chứa �?ựng thực phẩm trư�?c khi sử dụng �?�?i v�?i thực phẩm �?n ngay;

c) Có thông tin về xuất xứ và ngày sản xuất của thực phẩm.

Mục 4. ĐI�?U KI�?N BẢO ĐẢM AN TO�?N THỰC PHẨM TRONG KINH DOANH D�?CH VỤ �?N UỐNG

Điều 28. Điều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm �?�?i v�?i nơi chế biến, kinh doanh d�?ch vụ �?n u�?ng

1. Bếp �?n �?ược b�? trí bảo �?ảm không nhi�?m chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm �?ã qua chế biến.

2. Có �?ủ nư�?c �?ạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ vi�?c chế biến, kinh doanh.

3. Có dụng cụ thu gom, chứa �?ựng rác thải, chất thải bảo �?ảm v�? sinh.

4. C�?ng rãnh �? khu vực cửa hàng, nhà bếp phải thông thoát, không ứ �?ọng.

5. Nhà �?n phải thoáng, mát, �?ủ ánh sáng, duy trì chế �?�? v�? sinh sạch sẽ, có bi�?n pháp �?�? ng�?n ngừa côn trùng và �?�?ng vật gây hại.

6. Có thiết b�? bảo quản thực phẩm, nhà v�? sinh, rửa tay và thu dọn chất thải, rác thải hàng ngày sạch sẽ.

7. Người �?ứng �?ầu �?ơn v�? có bếp �?n tập th�? có trách nhi�?m bảo �?ảm an toàn thực phẩm.

Điều 29. Điều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm �?�?i v�?i cơ s�? chế biến, kinh doanh d�?ch vụ �?n u�?ng

1. Có dụng cụ, �?�? chứa �?ựng riêng cho thực phẩm s�?ng và thực phẩm chín.

2. Dụng cụ nấu nư�?ng, chế biến phải bảo �?ảm an toàn v�? sinh.

3. Dụng cụ �?n u�?ng phải �?ược làm bằng vật li�?u an toàn, rửa sạch, giữ khô.

4. Tuân thủ quy �?�?nh về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Điều 30. Điều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm trong chế biến và bảo quản thực phẩm

1. Sử dụng thực phẩm, nguyên li�?u thực phẩm phải rõ ngu�?n g�?c và bảo �?ảm an toàn, lưu mẫu thức �?n.

2. Thực phẩm phải �?ược chế biến bảo �?ảm an toàn, hợp v�? sinh.

3. Thực phẩm bày bán phải �?�? trong tủ kính hoặc thiết b�? bảo quản hợp v�? sinh, ch�?ng �?ược bụi, mưa, nắng và sự xâm nhập của côn trùng và �?�?ng vật gây hại; �?ược bày bán trên bàn hoặc giá cao hơn mặt �?ất.

Mục 5. ĐI�?U KI�?N BẢO ĐẢM AN TO�?N THỰC PHẨM TRONG KINH DOANH THỨC �?N ĐƯ�?NG PHỐ

Điều 31. Điều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm �?�?i v�?i nơi bày bán thức �?n �?ường ph�?

1. Phải cách bi�?t ngu�?n gây �?�?c hại, ngu�?n gây ô nhi�?m.

2. Phải �?ược bày bán trên bàn, giá, k�?, phương ti�?n bảo �?ảm v�? sinh an toàn thực phẩm, mỹ quan �?ường ph�?.

Điều 32. Điều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm �?�?i v�?i nguyên li�?u, dụng cụ �?n u�?ng, chứa �?ựng thực phẩm và người kinh doanh thức �?n �?ường ph�?

1. Nguyên li�?u �?�? chế biến thức �?n �?ường ph�? phải bảo �?ảm an toàn thực phẩm, có ngu�?n g�?c, xuất xứ rõ ràng.

2. Dụng cụ �?n u�?ng, chứa �?ựng thực phẩm phải bảo �?ảm an toàn v�? sinh.

3. Bao gói và các vật li�?u tiếp xúc trực tiếp v�?i thực phẩm không �?ược gây ô nhi�?m và thôi nhi�?m vào thực phẩm.

4. Có dụng cụ che nắng, mưa, bụi bẩn, côn trùng và �?�?ng vật gây hại.

5. Có �?ủ nư�?c �?ạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ vi�?c chế biến, kinh doanh.

6. Tuân thủ quy �?�?nh về sức khoẻ, kiến thức và thực hành �?�?i v�?i người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Điều 33. Trách nhi�?m quản lý kinh doanh thức �?n �?ường ph�?

1. B�? trư�?ng B�? Y tế quy �?�?nh cụ th�? �?iều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức �?n �?ường ph�?.

2. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhi�?m quản lý hoạt �?�?ng kinh doanh thức �?n �?ường ph�? trên �?�?a bàn.

Chương V

CHỨNG NHẬN CƠ S�? ĐỦ ĐI�?U KI�?N AN TO�?N THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM

Điều 34. Đ�?i tượng, �?iều ki�?n cấp, thu h�?i Giấy chứng nhận cơ s�? �?ủ �?iều ki�?n an toàn thực phẩm

1. Cơ s�? �?ược cấp Giấy chứng nhận cơ s�? �?ủ �?iều ki�?n an toàn thực phẩm khi có �?ủ các �?iều ki�?n sau �?ây:

a) Có �?ủ �?iều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm phù hợp v�?i từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy �?�?nh tại Chương IV của Luật này;

b) Có �?�?ng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận �?�?ng ký kinh doanh.

2. T�? chức, cá nhân b�? thu h�?i Giấy chứng nhận cơ s�? �?ủ �?iều ki�?n an toàn thực phẩm khi không �?ủ �?iều ki�?n quy �?�?nh tại khoản 1 Điều này.

3. Chính phủ quy �?�?nh cụ th�? �?�?i tượng không thu�?c di�?n cấp Giấy chứng nhận cơ s�? �?ủ �?iều ki�?n an toàn thực phẩm.

Điều 35. Thẩm quyền cấp, thu h�?i Giấy chứng nhận cơ s�? �?ủ �?iều ki�?n an toàn thực phẩm

B�? trư�?ng B�? Y tế, B�? trư�?ng B�? Nông nghi�?p và Phát tri�?n nông thôn, B�? trư�?ng B�? Công thương quy �?�?nh cụ th�? thẩm quyền cấp, thu h�?i Giấy chứng nhận cơ s�? �?ủ �?iều ki�?n an toàn thực phẩm thu�?c lĩnh vực �?ược phân công quản lý.

Điều 36. H�? sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ s�? �?ủ �?iều ki�?n an toàn thực phẩm

1. H�? sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ s�? �?ủ �?iều ki�?n an toàn thực phẩm g�?m có:

a) Đơn �?ề ngh�? cấp Giấy chứng nhận cơ s�? �?ủ �?iều ki�?n an toàn thực phẩm;

b) Bản sao Giấy chứng nhận �?�?ng ký kinh doanh;

c) Bản thuyết minh về cơ s�? vật chất, trang thiết b�?, dụng cụ bảo �?ảm �?iều ki�?n v�? sinh an toàn thực phẩm theo quy �?�?nh của cơ quan quản lý nhà nư�?c có thẩm quyền;

d) Giấy xác nhận �?ủ sức khoẻ của chủ cơ s�? và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ s�? y tế cấp huy�?n tr�? lên cấp;

�?) Giấy xác nhận �?ã �?ược tập huấn kiến thức về an toàn v�? sinh thực phẩm của chủ cơ s�? và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy �?�?nh của B�? trư�?ng B�? quản lý ngành.

2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ s�? �?ủ �?iều ki�?n an toàn thực phẩm �?ược quy �?�?nh như sau:

a) T�? chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm n�?p h�? sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ s�? �?ủ �?iều ki�?n an toàn thực phẩm cho cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền quy �?�?nh tại Điều 35 của Luật này;

b) Trong thời hạn 15 ngày, k�? từ ngày nhận �?ủ h�? sơ hợp l�?, cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền ki�?m tra thực tế �?iều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm tại cơ s�? sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nếu �?ủ �?iều ki�?n thì phải cấp Giấy chứng nhận cơ s�? �?ủ �?iều ki�?n an toàn thực phẩm; trường hợp từ ch�?i thì phải trả lời bằng v�?n bản và nêu rõ lý do.

Điều 37. Thời hạn hi�?u lực của Giấy chứng nhận cơ s�? �?ủ �?iều ki�?n an toàn thực phẩm

1. Giấy chứng nhận cơ s�? �?ủ �?iều ki�?n an toàn thực phẩm có hi�?u lực trong thời gian 03 n�?m.

2. Trư�?c 06 tháng tính �?ến ngày Giấy chứng nhận cơ s�? �?ủ �?iều ki�?n an toàn thực phẩm hết hạn, t�? chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải n�?p h�? sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh. H�? sơ, trình tự, thủ tục cấp lại �?ược thực hi�?n theo quy �?�?nh tại Điều 36 của Luật này.

Chương VI

NHẬP KHẨU V�? XUẤT KHẨU THỰC PHẨM

Mục 1. ĐI�?U KI�?N BẢO ĐẢM AN TO�?N ĐỐI V�?I THỰC PHẨM NHẬP KHẨU

Điều 38. Điều ki�?n bảo �?ảm an toàn �?�?i v�?i thực phẩm nhập khẩu

1. Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất h�? trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật li�?u bao gói, chứa �?ựng thực phẩm nhập khẩu phải tuân thủ các �?iều ki�?n tương ứng quy �?�?nh tại Chương III của Luật này và các �?iều ki�?n sau �?ây:

a) Phải �?ược �?�?ng ký bản công b�? hợp quy tại cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền trư�?c khi nhập khẩu;

b) Phải �?ược cấp �??Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm �?ạt yêu cầu nhập khẩu�?� �?�?i v�?i từng lô hàng của cơ quan ki�?m tra �?ược ch�? �?�?nh theo quy �?�?nh của B�? trư�?ng B�? quản lý ngành.

2. Ngoài các �?iều ki�?n quy �?�?nh tại khoản 1 Điều này, thực phẩm chức n�?ng, thực phẩm t�?ng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm biến �?�?i gen, thực phẩm �?ã qua chiếu xạ phải có giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc giấy chứng nhận y tế theo quy �?�?nh của Chính phủ.

3. Trong trường hợp Vi�?t Nam chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng �?�?i v�?i thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất h�? trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật li�?u bao gói, chứa �?ựng thực phẩm nhập khẩu thì áp dụng theo thỏa thuận qu�?c tế, �?iều ư�?c qu�?c tế mà C�?ng hòa xã h�?i chủ nghĩa Vi�?t Nam là thành viên.

Điều 39. Ki�?m tra nhà nư�?c về an toàn thực phẩm �?�?i v�?i thực phẩm nhập khẩu

1. Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất h�? trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật li�?u bao gói, chứa �?ựng thực phẩm nhập khẩu phải �?ược ki�?m tra nhà nư�?c về an toàn thực phẩm, trừ m�?t s�? thực phẩm �?ược mi�?n ki�?m tra nhà nư�?c về an toàn thực phẩm theo quy �?�?nh của Chính phủ.

2. Thực phẩm nhập khẩu từ nư�?c có ký kết �?iều ư�?c qu�?c tế v�?i Vi�?t Nam về thừa nhận lẫn nhau �?�?i v�?i hoạt �?�?ng chứng nhận an toàn thực phẩm �?ược áp dụng chế �?�? ki�?m tra giảm, trừ trường hợp có cảnh báo hoặc phát hi�?n có dấu hi�?u vi phạm các quy �?�?nh của pháp luật Vi�?t Nam về an toàn thực phẩm.

3. Chính phủ quy �?�?nh cụ th�? vi�?c mi�?n ki�?m tra nhà nư�?c về an toàn thực phẩm �?�?i v�?i m�?t s�? thực phẩm nhập khẩu; trình tự, thủ tục ki�?m tra nhà nư�?c về an toàn thực phẩm tại nư�?c sẽ xuất khẩu thực phẩm vào Vi�?t Nam theo �?iều ư�?c qu�?c tế mà C�?ng hòa xã h�?i chủ nghĩa Vi�?t Nam là thành viên.

Điều 40. Trình tự, thủ tục và phương thức ki�?m tra nhà nư�?c về an toàn thực phẩm �?�?i v�?i thực phẩm nhập khẩu

1. Trình tự, thủ tục ki�?m tra nhà nư�?c về an toàn thực phẩm �?�?i v�?i thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất h�? trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật li�?u bao gói, chứa �?ựng thực phẩm nhập khẩu �?ược thực hi�?n theo quy �?�?nh của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy �?�?nh sau �?ây:

a) Ch�? �?ược �?ưa về kho bảo quản chờ hoàn thành vi�?c thông quan khi có giấy �?�?ng ký ki�?m tra an toàn thực phẩm;

b) Ch�? �?ược thông quan khi có xác nhận kết quả ki�?m tra thực phẩm �?ạt yêu cầu nhập khẩu.

2. Phương thức ki�?m tra nhà nư�?c về an toàn thực phẩm �?�?i v�?i thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất h�? trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật li�?u bao gói, chứa �?ựng thực phẩm nhập khẩu bao g�?m:

a) Ki�?m tra chặt;

b) Ki�?m tra thông thường;

c) Ki�?m tra giảm.

3. B�? trư�?ng B�? Y tế, B�? trư�?ng B�? Nông nghi�?p và Phát tri�?n Nông thôn, B�? trư�?ng B�? Công thương quy �?�?nh cụ th�? cơ quan ki�?m tra nhà nư�?c về an toàn thực phẩm, vi�?c áp dụng phương thức ki�?m tra nhà nư�?c về an toàn thực phẩm �?�?i v�?i thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất h�? trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật li�?u bao gói, chứa �?ựng thực phẩm nhập khẩu thu�?c lĩnh vực �?ược phân công quản lý.

Mục 2. ĐI�?U KI�?N BẢO ĐẢM AN TO�?N ĐỐI V�?I THỰC PHẨM XUẤT KHẨU

Điều 41. Điều ki�?n bảo �?ảm an toàn �?�?i v�?i thực phẩm xuất khẩu

1. Đáp ứng các �?iều ki�?n bảo �?ảm an toàn thực phẩm của Vi�?tNam.

2. Phù hợp v�?i quy �?�?nh về an toàn thực phẩm của nư�?c nhập khẩu theo hợp �?�?ng hoặc �?iều ư�?c qu�?c tế, thỏa thuận qu�?c tế thừa nhận lẫn nhau về kết quả �?ánh giá sự phù hợp v�?i qu�?c gia, vùng lãnh th�? có liên quan.

Điều 42. Chứng nhận �?�?i v�?i thực phẩm xuất khẩu

1. Cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền của Vi�?t Nam cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do, chứng nhận y tế, chứng nhận ngu�?n g�?c, xuất xứ hoặc giấy chứng nhận khác có liên quan �?�?i v�?i thực phẩm xuất khẩu trong trường hợp có yêu cầu của nư�?c nhập khẩu.

2. B�? trư�?ng B�? Y tế, B�? trư�?ng B�? Nông nghi�?p và Phát tri�?n Nông thôn, B�? trư�?ng B�? Công thương quy �?�?nh h�? sơ, thủ tục cấp các loại giấy chứng nhận quy �?�?nh tại khoản 1 Điều này thu�?c lĩnh vực �?ược phân công quản lý.

Chương VII

QUẢNG CÁO, GHI NH�?N THỰC PHẨM

Điều 43. Quảng cáo thực phẩm

1. Vi�?c quảng cáo thực phẩm do t�? chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc người kinh doanh d�?ch vụ quảng cáo thực hi�?n theo quy �?�?nh của pháp luật về quảng cáo.

2. Trư�?c khi �?�?ng ký quảng cáo, t�? chức, cá nhân có thực phẩm cần quảng cáo phải gửi h�? sơ t�?i cơ quan quản lý nhà nư�?c có thẩm quyền �?�? xác nhận n�?i dung quảng cáo.

3. Người phát hành quảng cáo, người kinh doanh d�?ch vụ quảng cáo, t�? chức, cá nhân có thực phẩm quảng cáo ch�? �?ược tiến hành quảng cáo khi �?ã �?ược thẩm �?�?nh n�?i dung và ch�? �?ược quảng cáo �?úng n�?i dung �?ã �?ược xác nhận.

B�? trư�?ng B�? Y tế, B�? trư�?ng B�? Nông nghi�?p và Phát tri�?n Nông thôn, B�? trư�?ng B�? Công thương quy �?�?nh cụ th�? loại thực phẩm phải �?�?ng ký quảng cáo, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác nhận n�?i dung quảng cáo thực phẩm thu�?c lĩnh vực �?ược phân công quản lý.

Điều 44. Ghi nhãn thực phẩm

1. T�? chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất h�? trợ chế biến thực phẩm tại Vi�?tNamphải thực hi�?n vi�?c ghi nhãn thực phẩm theo quy �?�?nh của pháp luật về nhãn hàng hóa.

Đ�?i v�?i thời hạn sử dụng thực phẩm th�? hi�?n trên nhãn thì tùy theo loại sản phẩm �?ược ghi là �??hạn sử dụng�?�, �??sử dụng �?ến ngày�?� hoặc �??sử dụng t�?t nhất trư�?c ngày�?�.

2. Đ�?i v�?i thực phẩm chức n�?ng, phụ gia thực phẩm, thực phẩm �?ã qua chiếu xạ, thực phẩm biến �?�?i gen, ngoài các quy �?�?nh tại khoản 1 Điều này còn phải tuân thủ các quy �?�?nh sau �?ây:

a) Đ�?i v�?i thực phẩm chức n�?ng phải ghi cụm từ �??thực phẩm chức n�?ng�?� và không �?ược th�? hi�?n dư�?i bất kỳ hình thức nào về tác dụng thay thế thu�?c chữa b�?nh;

b) Đ�?i v�?i phụ gia thực phẩm phải ghi cụm từ �??phụ gia thực phẩm�?� và các thông tin về phạm vi, liều lượng, cách sử dụng;

c) Đ�?i v�?i thực phẩm �?ã qua chiếu xạ phải ghi cụm từ �??thực phẩm �?ã qua chiếu xạ�?�;

d) Đ�?i v�?i m�?t s�? thực phẩm biến �?�?i gen phải ghi cụm từ �??thực phẩm biến �?�?i gen�?�.

3. C�?n cứ �?iều ki�?n kinh tế - xã h�?i trong từng thời kỳ, Chính phủ quy �?�?nh cụ th�? về ghi nhãn thực phẩm, thời hạn sử dụng thực phẩm; quy �?�?nh cụ th�? thực phẩm biến �?�?i gen phải ghi nhãn, mức tỷ l�? thành phần thực phẩm có gen biến �?�?i phải ghi nhãn.

Chương VIII

KI�?M NGHI�?M THỰC PHẨM, PH�?N TÍCH NGUY CƠ ĐỐI V�?I AN TO�?N THỰC PHẨM, PH�?NG NGỪA, NG�?N CHẶN V�? KHẮC PHỤC SỰ CỐ V�? AN TO�?N THỰC PHẨM

Mục 1. KI�?M NGHI�?M THỰC PHẨM

Điều 45. Yêu cầu �?�?i v�?i vi�?c ki�?m nghi�?m thực phẩm

1. Ki�?m nghi�?m thực phẩm �?ược thực hi�?n trong các trường hợp sau �?ây:

a) Theo yêu cầu của t�? chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc t�? chức, cá nhân khác có liên quan;

b) Phục vụ hoạt �?�?ng quản lý nhà nư�?c về an toàn thực phẩm.

Vi�?c ki�?m nghi�?m thực phẩm phục vụ hoạt �?�?ng quản lý nhà nư�?c �?ược thực hi�?n tại cơ s�? ki�?m nghi�?m thực phẩm do B�? trư�?ng B�? quản lý ngành ch�? �?�?nh.

2. Vi�?c ki�?m nghi�?m thực phẩm phải bảo �?ảm các yêu cầu sau �?ây:

a) Khách quan, ch�