dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

QUỐC H�?I

S�?: 52/2005/QH11

C�?NG HO�? X�? H�?I CHỦ NGHĨA VI�?T NAM

Đ�?c lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà N�?i, ngày 29 tháng 11 n�?m 2005                          

LUẬT

BẢO V�? M�?I TRƯ�?NG

C�?n cứ vào Hiến pháp nư�?c C�?ng hoà xã h�?i chủ nghĩa Vi�?t Nam n�?m 1992 �?ã �?ược sửa �?�?i, b�? sung theo Ngh�? quyết s�? 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 n�?m 2001 của Qu�?c h�?i khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy �?�?nh về bảo v�? môi trường.

Chương I

NHỮNG QUY Đ�?NH CHUNG

Điều 1. Phạm vi �?iều ch�?nh

Luật này quy �?�?nh về hoạt �?�?ng bảo v�? môi trường; chính sách, bi�?n pháp và ngu�?n lực �?�? bảo v�? môi trường; quyền và nghĩa vụ của t�? chức, h�? gia �?ình, cá nhân trong bảo v�? môi trường.

Điều 2. Đ�?i tượng áp dụng

Luật này áp dụng �?�?i v�?i cơ quan nhà nư�?c, t�? chức, h�? gia �?ình, cá nhân trong nư�?c; người Vi�?t Nam �?�?nh cư �? nư�?c ngoài, t�? chức, cá nhân nư�?c ngoài có hoạt �?�?ng trên lãnh th�? nư�?c C�?ng hoà xã h�?i chủ nghĩa Vi�?t Nam.

Trường hợp �?iều ư�?c qu�?c tế mà C�?ng hoà xã h�?i chủ nghĩa Vi�?tNamlà thành viên có quy �?�?nh khác v�?i quy �?�?nh của Luật này thì áp dụng �?iều ư�?c qu�?c tế �?ó.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dư�?i �?ây �?ược hi�?u như sau:

1. Môi trường bao g�?m các yếu t�? tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hư�?ng �?ến �?ời s�?ng, sản xuất, sự t�?n tại, phát tri�?n của con người và sinh vật.

2. Thành phần môi trường là yếu t�? vật chất tạo thành môi trường như �?ất, nư�?c, không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật, h�? sinh thái và các hình thái vật chất khác.

3. Hoạt �?�?ng bảo v�? môi trường là hoạt �?�?ng giữ cho môi trường trong lành, sạch �?ẹp; phòng ngừa, hạn chế tác �?�?ng xấu �?�?i v�?i môi trường, ứng phó sự c�? môi trường; khắc phục ô nhi�?m, suy thoái, phục h�?i và cải thi�?n môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý và tiết ki�?m tài nguyên thiên nhiên; bảo v�? �?a dạng sinh học.

4. Phát tri�?n bền vững là phát tri�?n �?áp ứng �?ược nhu cầu của thế h�? hi�?n tại mà không làm t�?n hại �?ến khả n�?ng �?áp ứng nhu cầu �?ó của các thế h�? tương lai trên cơ s�? kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa t�?ng trư�?ng kinh tế, bảo �?ảm tiến b�? xã h�?i và bảo v�? môi trường.

5. Tiêu chuẩn môi trường là gi�?i hạn cho phép của các thông s�? về chất lượng môi trường xung quanh, về hàm lượng của chất gây ô nhi�?m trong chất thải �?ược cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền quy �?�?nh làm c�?n cứ �?�? quản lý và bảo v�? môi trường.

6. �? nhi�?m môi trường là sự biến �?�?i của các thành phần môi trường không phù hợp v�?i tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hư�?ng xấu �?ến con người, sinh vật.

7. Suy thoái môi trường là sự suy giảm về chất lượng và s�? lượng của thành phần môi trường, gây ảnh hư�?ng xấu �?�?i v�?i con người và sinh vật.

8. Sự c�? môi trường là tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt �?�?ng của con người hoặc biến �?�?i thất thường của tự nhiên, gây ô nhi�?m, suy thoái hoặc biến �?�?i môi trường nghiêm trọng.

9. Chất gây ô nhi�?m là chất hoặc yếu t�? vật lý khi xuất hi�?n trong môi trường thì làm cho môi trường b�? ô nhi�?m.

10. Chất thải là vật chất �? th�? rắn, lỏng, khí �?ược thải ra từ sản xuất, kinh doanh, d�?ch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt �?�?ng khác.

11. Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu t�? �?�?c hại, phóng xạ, d�? cháy, d�? n�?, d�? �?n mòn, d�? lây nhi�?m, gây ng�? �?�?c hoặc �?ặc tính nguy hại khác.

12. Quản lý chất thải là hoạt �?�?ng phân loại, thu gom, vận chuy�?n, giảm thi�?u, tái sử dụng, tái chế, xử lý, tiêu hủy, thải loại chất thải.

13. Phế li�?u là sản phẩm, vật li�?u b�? loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng �?ược thu h�?i �?�? dùng làm nguyên li�?u sản xuất.

14. Sức ch�?u tải của môi trường là gi�?i hạn cho phép mà môi trường có th�? tiếp nhận và hấp thụ các chất gây ô nhi�?m.

15. H�? sinh thái là h�? quần th�? sinh vật trong m�?t khu vực �?�?a lý tự nhiên nhất �?�?nh cùng t�?n tại và phát tri�?n, có tác �?�?ng qua lại v�?i nhau.

16. Đa dạng sinh học là sự phong phú về ngu�?n gen, loài sinh vật và h�? sinh thái.

17. Quan trắc môi trường là quá trình theo dõi có h�? th�?ng về môi trường, các yếu t�? tác �?�?ng lên môi trường nhằm cung cấp thông tin phục vụ �?ánh giá hi�?n trạng, di�?n biến chất lượng môi trường và các tác �?�?ng xấu �?�?i v�?i môi trường.

18. Thông tin về môi trường bao g�?m s�? li�?u, dữ li�?u về các thành phần môi trường; về trữ lượng, giá tr�? sinh thái, giá tr�? kinh tế của các ngu�?n tài nguyên thiên nhiên; về các tác �?�?ng �?�?i v�?i môi trường; về chất thải; về mức �?�? môi trường b�? ô nhi�?m, suy thoái và thông tin về các vấn �?ề môi trường khác.

19. Đánh giá môi trường chiến lược là vi�?c phân tích, dự báo các tác �?�?ng �?ến môi trường của dự án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát tri�?n trư�?c khi phê duy�?t nhằm bảo �?ảm phát tri�?n bền vững.

20. Đánh giá tác �?�?ng môi trường là vi�?c phân tích, dự báo các tác �?�?ng �?ến môi trường của dự án �?ầu tư cụ th�? �?�? �?ưa ra các bi�?n pháp bảo v�? môi trường khi tri�?n khai dự án �?ó.

21. Khí thải gây hi�?u ứng nhà kính là các loại khí tác �?�?ng �?ến sự trao �?�?i nhi�?t giữa trái �?ất và không gian xung quanh làm nhi�?t �?�? của không khí bao quanh bề mặt trái �?ất nóng lên.

22. Hạn ngạch phát thải khí gây hi�?u ứng nhà kính là kh�?i lượng khí gây hi�?u ứng nhà kính của m�?i qu�?c gia �?ược phép thải vào bầu khí quy�?n theo quy �?�?nh của các �?iều ư�?c qu�?c tế liên quan.

Điều 4. Nguyên tắc bảo v�? môi trường

1. Bảo v�? môi trường phải gắn kết hài hòa v�?i phát tri�?n kinh tế và bảo �?ảm tiến b�? xã h�?i �?�? phát tri�?n bền vững �?ất nư�?c; bảo v�? môi trường qu�?c gia phải gắn v�?i bảo v�? môi trường khu vực và toàn cầu.

2. Bảo v�? môi trường là sự nghi�?p của toàn xã h�?i, quyền và trách nhi�?m của cơ quan nhà nư�?c, t�? chức, h�? gia �?ình, cá nhân.

3. Hoạt �?�?ng bảo v�? môi trường phải thường xuyên, lấy phòng ngừa là chính kết hợp v�?i khắc phục ô nhi�?m, suy thoái và cải thi�?n chất lượng môi trường.

4. Bảo v�? môi trường phải phù hợp v�?i quy luật, �?ặc �?i�?m tự nhiên, v�?n hóa, l�?ch sử, trình �?�? phát tri�?n kinh tế - xã h�?i của �?ất nư�?c trong từng giai �?oạn.

5. T�? chức, h�? gia �?ình, cá nhân gây ô nhi�?m, suy thoái môi trường có trách nhi�?m khắc phục, b�?i thường thi�?t hại và ch�?u các trách nhi�?m khác theo quy �?�?nh của pháp luật.

Điều 5. Chính sách của Nhà nư�?c về bảo v�? môi trường

1. Khuyến khích, tạo �?iều ki�?n thuận lợi �?�? mọi t�? chức, c�?ng �?�?ng dân cư, h�? gia �?ình, cá nhân tham gia hoạt �?�?ng bảo v�? môi trường.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận �?�?ng, kết hợp áp dụng các bi�?n pháp hành chính, kinh tế và các bi�?n pháp khác �?�? xây dựng ý thức tự giác, kỷ cương trong hoạt �?�?ng bảo v�? môi trường.

3. Sử dụng hợp lý, tiết ki�?m tài nguyên thiên nhiên, phát tri�?n n�?ng lượng sạch, n�?ng lượng tái tạo; �?ẩy mạnh tái chế, tái sử dụng và giảm thi�?u chất thải.

4. Ưu tiên giải quyết các vấn �?ề môi trường bức xúc; tập trung xử lý các cơ s�? gây ô nhi�?m môi trường nghiêm trọng; phục h�?i môi trường �? các khu vực b�? ô nhi�?m, suy thoái; chú trọng bảo v�? môi trường �?ô th�?, khu dân cư.

5. Đầu tư bảo v�? môi trường là �?ầu tư phát tri�?n; �?a dạng hóa các ngu�?n v�?n �?ầu tư cho bảo v�? môi trường và b�? trí khoản chi riêng cho sự nghi�?p môi trường trong ngân sách nhà nư�?c hằng n�?m.

6. Ưu �?ãi về �?ất �?ai, thuế, h�? trợ tài chính cho các hoạt �?�?ng bảo v�? môi trường và các sản phẩm thân thi�?n v�?i môi trường; kết hợp hài hoà giữa bảo v�? và sử dụng có hi�?u quả các thành phần môi trường cho phát tri�?n.

7. T�?ng cường �?ào tạo ngu�?n nhân lực, khuyến khích nghiên cứu, áp dụng và chuy�?n giao các thành tựu khoa học và công ngh�? về bảo v�? môi trường; hình thành và phát tri�?n ngành công nghi�?p môi trường.

8. M�? r�?ng và nâng cao hi�?u quả hợp tác qu�?c tế; thực hi�?n �?ầy �?ủ các cam kết qu�?c tế về bảo v�? môi trường; khuyến khích t�? chức, cá nhân tham gia thực hi�?n hợp tác qu�?c tế về bảo v�? môi trường.

9. Phát tri�?n kết cấu hạ tầng bảo v�? môi trường; t�?ng cường, nâng cao n�?ng lực qu�?c gia về bảo v�? môi trường theo hư�?ng chính quy, hi�?n �?ại.

Điều 6. Những hoạt �?�?ng bảo v�? môi trường �?ược khuyến khích

1. Tuyên truyền, giáo dục và vận �?�?ng mọi người tham gia bảo v�? môi trường, giữ gìn v�? sinh môi trường, bảo v�? cảnh quan thiên nhiên và �?a dạng sinh học.

2. Bảo v�? và sử dụng hợp lý, tiết ki�?m tài nguyên thiên nhiên.

3. Giảm thi�?u, thu gom, tái chế và tái sử dụng chất thải.

4. Phát tri�?n, sử dụng n�?ng lượng sạch, n�?ng lượng tái tạo; giảm thi�?u khí thải gây hi�?u ứng nhà kính, phá hủy tầng ôzôn.

5. Đ�?ng ký cơ s�? �?ạt tiêu chuẩn môi trường, sản phẩm thân thi�?n v�?i môi trường.

6. Nghiên cứu khoa học, chuy�?n giao, ứng dụng công ngh�? xử lý, tái chế chất thải, công ngh�? thân thi�?n v�?i môi trường.

7. Đầu tư xây dựng các cơ s�? sản xuất thiết b�?, dụng cụ bảo v�? môi trường; sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thân thi�?n v�?i môi trường; cung cấp d�?ch vụ bảo v�? môi trường.

8. Bảo t�?n và phát tri�?n ngu�?n gen bản �?�?a; lai tạo, nhập n�?i các ngu�?n gen có giá tr�? kinh tế và có lợi cho môi trường.

9. Xây dựng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, cơ quan, cơ s�? sản xuất, kinh doanh, d�?ch vụ thân thi�?n v�?i môi trường.

10. Phát tri�?n các hình thức tự quản và t�? chức hoạt �?�?ng d�?ch vụ giữ gìn v�? sinh môi trường của c�?ng �?�?ng dân cư.

11. Hình thành nếp s�?ng, thói quen giữ gìn v�? sinh môi trường, xóa bỏ hủ tục gây hại �?ến môi trường.

12. Đóng góp kiến thức, công sức, tài chính cho hoạt �?�?ng bảo v�? môi trường.

Điều 7. Những hành vi b�? nghiêm cấm

1. Phá hoại, khai thác trái phép rừng, các ngu�?n tài nguyên thiên nhiên khác.

2. Khai thác, �?ánh bắt các ngu�?n tài nguyên sinh vật bằng phương ti�?n, công cụ, phương pháp huỷ di�?t, không �?úng thời vụ và sản lượng theo quy �?�?nh của pháp luật.

3. Khai thác, kinh doanh, tiêu thụ, sử dụng các loài thực vật, �?�?ng vật hoang dã quý hiếm thu�?c danh mục cấm do cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền quy �?�?nh.

4. Chôn lấp chất �?�?c, chất phóng xạ, chất thải và chất nguy hại khác không �?úng nơi quy �?�?nh và quy trình kỹ thuật về bảo v�? môi trường.

5. Thải chất thải chưa �?ược xử lý �?ạt tiêu chuẩn môi trường; các chất �?�?c, chất phóng xạ và chất nguy hại khác vào �?ất, ngu�?n nư�?c.

6. Thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi �?�?c hại vào không khí; phát tán bức xạ, phóng xạ, các chất ion hoá vượt quá tiêu chuẩn môi trường cho phép.

7. Gây tiếng �?n, �?�? rung vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

8. Nhập khẩu máy móc, thiết b�?, phương ti�?n không �?ạt tiêu chuẩn môi trường.

9. Nhập khẩu, quá cảnh chất thải dư�?i mọi hình thức.

10. Nhập khẩu, quá cảnh �?�?ng vật, thực vật chưa qua ki�?m d�?ch; vi sinh vật ngoài danh mục cho phép.

11. Sản xuất, kinh doanh sản phẩm gây nguy hại cho con người, sinh vật và h�? sinh thái; sản xuất, sử dụng nguyên li�?u, vật li�?u xây dựng chứa yếu t�? �?�?c hại vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

12. Xâm hại di sản thiên nhiên, khu bảo t�?n thiên nhiên.

13. Xâm hại công trình, thiết b�?, phương ti�?n phục vụ hoạt �?�?ng bảo v�? môi trường.

14. Hoạt �?�?ng trái phép, sinh s�?ng �? khu vực �?ược cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền xác �?�?nh là khu vực cấm do mức �?�? �?ặc bi�?t nguy hi�?m về môi trường �?�?i v�?i sức khỏe và tính mạng con người.

15. Che giấu hành vi huỷ hoại môi trường, cản tr�? hoạt �?�?ng bảo v�? môi trường, làm sai l�?ch thông tin dẫn �?ến gây hậu quả xấu �?�?i v�?i môi trường.

16. Các hành vi b�? nghiêm cấm khác về bảo v�? môi trường theo quy �?�?nh của pháp luật.

Chương II

TI�?U CHUẨN M�?I TRƯ�?NG

Điều 8. Nguyên tắc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn môi trường

1. Vi�?c xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn môi trường phải tuân theo các nguyên tắc sau �?ây:

a) Đáp ứng mục tiêu bảo v�? môi trường; phòng ngừa ô nhi�?m, suy thoái và sự c�? môi trường;

b) Ban hành k�?p thời, có tính khả thi, phù hợp v�?i mức �?�? phát tri�?n kinh tế - xã h�?i, trình �?�? công ngh�? của �?ất nư�?c và �?áp ứng yêu cầu h�?i nhập kinh tế qu�?c tế;

c) Phù hợp v�?i �?ặc �?i�?m của vùng, ngành, loại hình và công ngh�? sản xuất, kinh doanh, d�?ch vụ.

2. T�? chức, cá nhân phải tuân thủ tiêu chuẩn môi trường do Nhà nư�?c công b�? bắt bu�?c áp dụng.

Điều 9. N�?i dung tiêu chuẩn môi trường qu�?c gia

1. Cấp �?�? tiêu chuẩn.

2. Các thông s�? về môi trường và các giá tr�? gi�?i hạn.

3. Đ�?i tượng áp dụng tiêu chuẩn.

4. Quy trình, phương pháp ch�? dẫn áp dụng tiêu chuẩn.

5. Điều ki�?n kèm theo khi áp dụng tiêu chuẩn.

6. Phương pháp �?o �?ạc, lấy mẫu, phân tích.

Điều 10. H�? th�?ng tiêu chuẩn môi trường qu�?c gia

1. H�? th�?ng tiêu chuẩn môi trường qu�?c gia bao g�?m tiêu chuẩn về chất lượng môi trường xung quanh và tiêu chuẩn về chất thải.

2. Tiêu chuẩn về chất lượng môi trường xung quanh bao g�?m:

a) Nhóm tiêu chuẩn môi trường �?�?i v�?i �?ất phục vụ cho các mục �?ích về sản xuất nông nghi�?p, lâm nghi�?p, thủy sản và mục �?ích khác;

b) Nhóm tiêu chuẩn môi trường �?�?i v�?i nư�?c mặt và nư�?c dư�?i �?ất phục vụ các mục �?ích về cung cấp nư�?c u�?ng, sinh hoạt, công nghi�?p, nuôi tr�?ng thuỷ sản, tư�?i tiêu nông nghi�?p và mục �?ích khác;

c) Nhóm tiêu chuẩn môi trường �?�?i v�?i nư�?c bi�?n ven bờ phục vụ các mục �?ích về nuôi tr�?ng thuỷ sản, vui chơi, giải trí và mục �?ích khác;

d) Nhóm tiêu chuẩn môi trường �?�?i v�?i không khí �? vùng �?ô th�?, vùng dân cư nông thôn;

�?) Nhóm tiêu chuẩn về âm thanh, ánh sáng, bức xạ trong khu vực dân cư, nơi công c�?ng.

3. Tiêu chuẩn về chất thải bao g�?m:

a) Nhóm tiêu chuẩn về nư�?c thải công nghi�?p, d�?ch vụ, nư�?c thải từ ch�?n nuôi, nuôi tr�?ng thủy sản, nư�?c thải sinh hoạt và hoạt �?�?ng khác;

b) Nhóm tiêu chuẩn về khí thải công nghi�?p; khí thải từ các thiết b�? dùng �?�? xử lý, tiêu huỷ chất thải sinh hoạt, công nghi�?p, y tế và từ hình thức xử lý khác �?�?i v�?i chất thải;

c) Nhóm tiêu chuẩn về khí thải �?�?i v�?i phương ti�?n giao thông, máy móc, thiết b�? chuyên dụng;

d) Nhóm tiêu chuẩn về chất thải nguy hại;

�?) Nhóm tiêu chuẩn về tiếng �?n, �?�? rung �?�?i v�?i phương ti�?n giao thông, cơ s�? sản xuất, kinh doanh, d�?ch vụ, hoạt �?�?ng xây dựng.

Điều 11. Yêu cầu �?�?i v�?i tiêu chuẩn về chất lượng môi trường xung quanh

1. Tiêu chuẩn về chất lượng môi trường xung quanh quy �?�?nh giá tr�? gi�?i hạn cho phép của các thông s�? môi trường phù hợp v�?i mục �?ích sử dụng thành phần môi trường, bao g�?m:

a) Giá tr�? t�?i thi�?u của các thông s�? môi trường bảo �?ảm sự s�?ng và phát tri�?n bình thường của con người, sinh vật;

b) Giá tr�? t�?i �?a cho phép của các thông s�? môi trường có hại �?�? không gây ảnh hư�?ng xấu �?ến sự s�?ng và phát tri�?n bình thường của con người, sinh vật.

2. Thông s�? môi trường quy �?�?nh trong tiêu chuẩn về chất lượng môi trường phải ch�? dẫn cụ th�? các phương pháp chuẩn về �?o �?ạc, lấy mẫu, phân tích �?�? xác �?�?nh thông s�? �?ó.

Điều 12. Yêu cầu �?�?i v�?i tiêu chuẩn về chất thải

1. Tiêu chuẩn về chất thải phải quy �?�?nh cụ th�? giá tr�? t�?i �?a các thông s�? ô nhi�?m của chất thải bảo �?ảm không gây hại cho con người và sinh vật.

2. Thông s�? ô nhi�?m của chất thải �?ược xác �?�?nh c�?n cứ vào tính chất �?�?c hại, kh�?i lượng chất thải phát sinh và sức ch�?u tải của môi trường tiếp nhận chất thải.

3. Thông s�? ô nhi�?m quy �?�?nh trong tiêu chuẩn về chất thải phải có ch�? dẫn cụ th�? các phương pháp chuẩn về lấy mẫu, �?o �?ạc và phân tích �?�? xác �?�?nh thông s�? �?ó.

Điều 13. Ban hành và công b�? áp dụng tiêu chuẩn môi trường qu�?c gia

1. Chính phủ quy �?�?nh thẩm quyền, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và công nhận tiêu chuẩn môi trường qu�?c gia phù hợp v�?i quy �?�?nh của pháp luật về tiêu chuẩn hóa.

2. B�? Tài nguyên và Môi trường công b�?, quy �?�?nh l�? trình áp dụng, h�? s�? khu vực, vùng, ngành cho vi�?c áp dụng tiêu chuẩn môi trường qu�?c gia phù hợp v�?i sức ch�?u tải của môi trường.

3. Vi�?c �?iều ch�?nh tiêu chuẩn môi trường qu�?c gia �?ược thực hi�?n n�?m n�?m m�?t lần; trường hợp cần thiết, vi�?c �?iều ch�?nh m�?t s�? tiêu chuẩn không còn phù hợp, b�? sung các tiêu chuẩn m�?i có th�? thực hi�?n s�?m hơn.

4. Tiêu chuẩn môi trường qu�?c gia phải �?ược công b�? r�?ng rãi �?�? t�? chức, cá nhân biết và thực hi�?n.

Chương III

ĐÁNH GIÁ M�?I TRƯ�?NG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ

TÁC Đ�?NG M�?I TRƯ�?NG V�? CAM KẾT BẢO V�? M�?I TRƯ�?NG

Mục 1
ĐÁNH GIÁ M�?I TRƯ�?NG CHIẾN LƯỢC

Điều 14. Đ�?i tượng phải lập báo cáo �?ánh giá môi trường chiến lược

1. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát tri�?n kinh tế - xã h�?i cấp qu�?c gia.

2. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát tri�?n ngành, lĩnh vực trên quy mô cả nư�?c.

3. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát tri�?n kinh tế - xã h�?i của t�?nh, thành ph�? trực thu�?c trung ương (sau �?ây gọi chung là cấp t�?nh), vùng.

4. Quy hoạch sử dụng �?ất; bảo v�? và phát tri�?n rừng; khai thác và sử dụng các ngu�?n tài nguyên thiên nhiên khác trên phạm vi liên t�?nh, liên vùng.

5. Quy hoạch phát tri�?n vùng kinh tế trọng �?i�?m.

6. Quy hoạch t�?ng hợp lưu vực sông quy mô liên t�?nh.

Điều 15. Lập báo cáo �?ánh giá môi trường chiến lược

1. Cơ quan �?ược giao nhi�?m vụ lập dự án quy �?�?nh tại Điều 14 của Luật này có trách nhi�?m lập báo cáo �?ánh giá môi trường chiến lược.

2. Báo cáo �?ánh giá môi trường chiến lược là m�?t n�?i dung của dự án và phải �?ược lập �?�?ng thời v�?i quá trình lập dự án.

Điều 16. N�?i dung báo cáo �?ánh giá môi trường chiến lược

1. Khái quát về mục tiêu, quy mô, �?ặc �?i�?m của dự án có liên quan �?ến môi trường.

2. Mô tả t�?ng quát các �?iều ki�?n tự nhiên, kinh tế - xã h�?i, môi trường có liên quan �?ến dự án.

3. Dự báo tác �?�?ng xấu �?�?i v�?i môi trường có th�? xảy ra khi thực hi�?n dự án.

4. Ch�? dẫn ngu�?n cung cấp s�? li�?u, dữ li�?u và phương pháp �?ánh giá.

5. Đề ra phương hư�?ng, giải pháp t�?ng th�? giải quyết các vấn �?ề về môi trường trong quá trình thực hi�?n dự án.

Điều 17. Thẩm �?�?nh báo cáo �?ánh giá môi trường chiến lược

1. Báo cáo �?ánh giá môi trường chiến lược �?ược m�?t h�?i �?�?ng t�? chức theo quy �?�?nh tại khoản 7 Điều này thẩm �?�?nh.

2. Thành phần của h�?i �?�?ng thẩm �?�?nh �?�?i v�?i các dự án có quy mô qu�?c gia, liên t�?nh bao g�?m �?ại di�?n của cơ quan phê duy�?t dự án; �?ại di�?n của B�?, cơ quan ngang B�?, cơ quan thu�?c Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp t�?nh có liên quan �?ến dự án; các chuyên gia có kinh nghi�?m, trình �?�? chuyên môn phù hợp v�?i n�?i dung, tính chất của dự án; �?ại di�?n của t�? chức, cá nhân khác do cơ quan có thẩm quyền thành lập h�?i �?�?ng thẩm �?�?nh quyết �?�?nh.

3. Thành phần của h�?i �?�?ng thẩm �?�?nh �?�?i v�?i các dự án của t�?nh, thành ph�? trực thu�?c trung ương bao g�?m �?ại di�?n của Uỷ ban nhân dân cấp t�?nh; cơ quan chuyên môn về bảo v�? môi trường và các ban, ngành cấp t�?nh có liên quan; các chuyên gia có kinh nghi�?m, trình �?�? chuyên môn phù hợp v�?i n�?i dung, tính chất của dự án; �?ại di�?n của t�? chức, cá nhân khác do cơ quan có thẩm quyền thành lập h�?i �?�?ng thẩm �?�?nh quyết �?�?nh.

4. H�?i �?�?ng thẩm �?�?nh quy �?�?nh tại khoản 2 và khoản 3 Điều này phải có trên n�?m mươi phần tr�?m s�? thành viên có chuyên môn về môi trường và các lĩnh vực liên quan �?ến n�?i dung dự án. Người trực tiếp tham gia lập báo cáo �?ánh giá môi trường chiến lược không �?ược tham gia h�?i �?�?ng thẩm �?�?nh.

5. T�? chức, cá nhân có quyền gửi yêu cầu, kiến ngh�? về bảo v�? môi trường �?ến cơ quan t�? chức h�?i �?�?ng thẩm �?�?nh và cơ quan phê duy�?t dự án; h�?i �?�?ng và cơ quan phê duy�?t dự án có trách nhi�?m xem xét các yêu cầu, kiến ngh�? trư�?c khi �?ưa ra kết luận, quyết �?�?nh.

6. Kết quả thẩm �?�?nh báo cáo môi trường chiến lược là m�?t trong những c�?n cứ �?�? phê duy�?t dự án.

7. Trách nhi�?m t�? chức h�?i �?�?ng thẩm �?�?nh báo cáo �?ánh giá môi trường chiến lược �?ược quy �?�?nh như sau:

a) B�? Tài nguyên và Môi trường t�? chức h�?i �?�?ng thẩm �?�?nh báo cáo �?ánh giá môi trường chiến lược �?�?i v�?i các dự án do Qu�?c h�?i, Chính phủ, Thủ tư�?ng Chính phủ phê duy�?t;

b) B�?, cơ quan ngang B�?, cơ quan thu�?c Chính phủ t�? chức h�?i �?�?ng thẩm �?�?nh báo cáo �?ánh giá môi trường chiến lược �?�?i v�?i dự án thu�?c thẩm quyền phê duy�?t của mình;

c) Uỷ ban nhân dân cấp t�?nh t�? chức h�?i �?�?ng thẩm �?�?nh báo cáo �?ánh giá môi trường chiến lược �?�?i v�?i dự án thu�?c thẩm quyền quyết �?�?nh của mình và của H�?i �?�?ng nhân dân cùng cấp.

Mục 2
ĐÁNH GIÁ TÁC Đ�?NG M�?I TRƯ�?NG

Điều 18. Đ�?i tượng phải lập báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường

1. Chủ các dự án sau �?ây phải lập báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường:

a) Dự án công trình quan trọng qu�?c gia;

b) Dự án có sử dụng m�?t phần di�?n tích �?ất hoặc có ảnh hư�?ng xấu �?ến khu bảo t�?n thiên nhiên, vườn qu�?c gia, các khu di tích l�?ch sử - v�?n hoá, di sản tự nhiên, danh lam thắng cảnh �?ã �?ược xếp hạng;

c) Dự án có nguy cơ ảnh hư�?ng xấu �?ến ngu�?n nư�?c lưu vực sông, vùng ven bi�?n, vùng có h�? sinh thái �?ược bảo v�?;

d) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế, khu công nghi�?p, khu công ngh�? cao, khu chế xuất, cụm làng nghề;

�?) Dự án xây dựng m�?i �?ô th�?, khu dân cư tập trung;

e) Dự án khai thác, sử dụng nư�?c dư�?i �?ất, tài nguyên thiên nhiên quy mô l�?n;

g) Dự án khác có tiềm ẩn nguy cơ l�?n gây tác �?�?ng xấu �?�?i v�?i môi trường.

2. Chính phủ quy �?�?nh danh mục các dự án phải lập báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường.

Điều 19. Lập báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường

1. Chủ dự án quy �?�?nh tại Điều 18 của Luật này có trách nhi�?m lập báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường trình cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền phê duy�?t.

2. Báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường phải �?ược lập �?�?ng thời v�?i báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

3. Chủ dự án tự mình hoặc thuê t�? chức d�?ch vụ tư vấn lập báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường và ch�?u trách nhi�?m về các s�? li�?u, kết quả nêu trong báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường.

4. Trường hợp có thay �?�?i về quy mô, n�?i dung, thời gian tri�?n khai, thực hi�?n, hoàn thành dự án thì chủ dự án có trách nhi�?m giải trình v�?i cơ quan phê duy�?t; trường hợp cần thiết phải lập báo báo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường b�? sung.

5. T�? chức d�?ch vụ tư vấn lập báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường phải có �?ủ �?iều ki�?n về cán b�? chuyên môn, cơ s�? vật chất - kỹ thuật cần thiết.

Điều 20. N�?i dung báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường

1. Li�?t kê, mô tả chi tiết các hạng mục công trình của dự án kèm theo quy mô về không gian, thời gian và kh�?i lượng thi công; công ngh�? vận hành của từng hạng mục công trình và của cả dự án.

2. Đánh giá chung về hi�?n trạng môi trường nơi thực hi�?n dự án và vùng kế cận; mức �?�? nhạy cảm và sức ch�?u tải của môi trường.

3. Đánh giá chi tiết các tác �?�?ng môi trường có khả n�?ng xảy ra khi dự án �?ược thực hi�?n và các thành phần môi trường, yếu t�? kinh tế - xã h�?i ch�?u tác �?�?ng của dự án; dự báo rủi ro về sự c�? môi trường do công trình gây ra.

4. Các bi�?n pháp cụ th�? giảm thi�?u các tác �?�?ng xấu �?�?i v�?i môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự c�? môi trường.

5.Camkết thực hi�?n các bi�?n pháp bảo v�? môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành công trình.

6. Danh mục công trình, chương trình quản lý và giám sát các vấn �?ề môi trường trong quá trình tri�?n khai thực hi�?n dự án.

7. Dự toán kinh phí xây dựng các hạng mục công trình bảo v�? môi trường trong t�?ng dự toán kinh phí của dự án.

8. Ý kiến của Uỷ ban nhân dân xã, phường, th�? trấn (sau �?ây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã), �?ại di�?n c�?ng �?�?ng dân cư nơi thực hi�?n dự án; các ý kiến không tán thành vi�?c �?ặt dự án tại �?�?a phương hoặc không tán thành �?�?i v�?i các giải pháp bảo v�? môi trường phải �?ược nêu trong báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường.

9. Ch�? dẫn ngu�?n cung cấp s�? li�?u, dữ li�?u và phương pháp �?ánh giá.

Điều 21. Thẩm �?�?nh báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường

1. Vi�?c thẩm �?�?nh báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường �?ược thực hi�?n thông qua h�?i �?�?ng thẩm �?�?nh hoặc t�? chức d�?ch vụ thẩm �?�?nh.

B�? Tài nguyên và Môi trường quy �?�?nh �?iều ki�?n và hư�?ng dẫn hoạt �?�?ng thẩm �?�?nh báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường của t�? chức d�?ch vụ thẩm �?�?nh.

2. Thành phần h�?i �?�?ng thẩm �?�?nh �?�?i v�?i các dự án quy �?�?nh tại �?i�?m a và �?i�?m b khoản 7 Điều này bao g�?m �?ại di�?n của cơ quan phê duy�?t dự án; cơ quan chuyên môn về bảo v�? môi trường của cơ quan phê duy�?t dự án; cơ quan chuyên môn về bảo v�? môi trường cấp t�?nh nơi thực hi�?n dự án; các chuyên gia có kinh nghi�?m, trình �?�? chuyên môn phù hợp v�?i n�?i dung, tính chất của dự án; �?ại di�?n của t�? chức, cá nhân khác do cơ quan có thẩm quyền thành lập h�?i �?�?ng thẩm �?�?nh quyết �?�?nh.

3. Thành phần của h�?i �?�?ng thẩm �?�?nh �?�?i v�?i các dự án quy �?�?nh tại �?i�?m c khoản 7 Điều này bao g�?m �?ại di�?n Uỷ ban nhân dân cấp t�?nh; cơ quan chuyên môn về bảo v�? môi trường và các s�?, ban chuyên môn cấp t�?nh có liên quan; các chuyên gia có kinh nghi�?m, trình �?�? chuyên môn phù hợp v�?i n�?i dung, tính chất của dự án; �?ại di�?n của t�? chức, cá nhân khác do cơ quan có thẩm quyền thành lập h�?i �?�?ng thẩm �?�?nh quyết �?�?nh.

Trường hợp cần thiết, Uỷ ban nhân dân cấp t�?nh có th�? mời �?ại di�?n của B�? Tài nguyên và Môi trường, B�?, cơ quan ngang B�?, cơ quan thu�?c Chính phủ có liên quan tham gia h�?i �?�?ng thẩm �?�?nh.

4. H�?i �?�?ng thẩm �?�?nh quy �?�?nh tại khoản 2 và khoản 3 Điều này phải có trên n�?m mươi phần tr�?m s�? thành viên có chuyên môn về môi trường và lĩnh vực có liên quan �?ến n�?i dung dự án. Người trực tiếp tham gia lập báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường không �?ược tham gia h�?i �?�?ng thẩm �?�?nh.

5. T�? chức d�?ch vụ thẩm �?�?nh �?ược tham gia thẩm �?�?nh theo quyết �?�?nh của cơ quan phê duy�?t dự án và phải ch�?u trách nhi�?m về ý kiến, kết luận thẩm �?�?nh của mình.

6. T�? chức, c�?ng �?�?ng dân cư, cá nhân có quyền gửi yêu cầu, kiến ngh�? về bảo v�? môi trường �?ến cơ quan t�? chức vi�?c thẩm �?�?nh quy �?�?nh tại khoản 7 Điều này; cơ quan t�? chức thẩm �?�?nh có trách nhi�?m xem xét yêu cầu, kiến ngh�? �?ó trư�?c khi �?ưa ra kết luận, quyết �?�?nh.

7. Trách nhi�?m t�? chức vi�?c thẩm �?�?nh báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường �?�?i v�?i dự án �?ược quy �?�?nh như sau:

a) B�? Tài nguyên và Môi trường t�? chức h�?i �?�?ng thẩm �?�?nh hoặc tuy�?n chọn t�? chức d�?ch vụ thẩm �?�?nh báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường �?�?i v�?i các dự án do Qu�?c h�?i, Chính phủ, Thủ tư�?ng Chính phủ quyết �?�?nh, phê duy�?t; dự án liên ngành, liên t�?nh;

b) B�?, cơ quan ngang B�?, cơ quan thu�?c Chính phủ t�? chức h�?i �?�?ng thẩm �?�?nh hoặc tuy�?n chọn t�? chức d�?ch vụ thẩm �?�?nh báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường �?�?i v�?i các dự án thu�?c thẩm quyền quyết �?�?nh, phê duy�?t của mình, trừ dự án liên ngành, liên t�?nh;

c) Uỷ ban nhân dân cấp t�?nh t�? chức h�?i �?�?ng thẩm �?�?nh hoặc tuy�?n chọn t�? chức d�?ch vụ thẩm �?�?nh báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường �?�?i v�?i dự án trên �?�?a bàn quản lý thu�?c thẩm quyền quyết �?�?nh, phê duy�?t của mình và của H�?i �?�?ng nhân dân cùng cấp.

Điều 22. Phê duy�?t báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường

1. Cơ quan thành lập h�?i �?�?ng thẩm �?�?nh báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường có trách nhi�?m xem xét và phê duy�?t báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường sau khi �?ã �?ược thẩm �?�?nh.

2. Cơ quan phê duy�?t báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường có trách nhi�?m xem xét khiếu nại, kiến ngh�? của chủ dự án, c�?ng �?�?ng dân cư, t�? chức, cá nhân liên quan trư�?c khi phê duy�?t.

3. Trong thời hạn mười l�?m ngày làm vi�?c, k�? từ ngày nhận �?ược báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường �?ã �?ược ch�?nh sửa �?ạt yêu cầu theo kết luận của h�?i �?�?ng thẩm �?�?nh, t�? chức d�?ch vụ thẩm �?�?nh, thủ trư�?ng cơ quan quy �?�?nh tại khoản 1 Điều này phải xem xét, quyết �?�?nh phê duy�?t báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường; nếu không phê duy�?t thì phải trả lời bằng v�?n bản nêu rõ lý do cho chủ dự án biết.

4. Các dự án quy �?�?nh tại Điều 18 của Luật này ch�? �?ược phê duy�?t, cấp phép �?ầu tư, xây dựng, khai thác sau khi báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường �?ã �?ược phê duy�?t.

Điều 23. Trách nhi�?m thực hi�?n và ki�?m tra vi�?c thực hi�?n các n�?i dung trong báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường

1. Chủ dự án có trách nhi�?m sau �?ây:

a) Báo cáo v�?i Uỷ ban nhân dân nơi thực hi�?n dự án về n�?i dung của quyết �?�?nh phê duy�?t báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường;

b) Niêm yết công khai tại �?�?a �?i�?m thực hi�?n dự án về các loại chất thải, công ngh�? xử lý, thông s�? tiêu chuẩn về chất thải, các giải pháp bảo v�? môi trường �?�? c�?ng �?�?ng dân cư biết, ki�?m tra, giám sát;

c) Thực hi�?n �?úng, �?ầy �?ủ các n�?i dung bảo v�? môi trường nêu trong báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường và các yêu cầu của quyết �?�?nh phê duy�?t báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường;

d) Thông báo cho cơ quan phê duy�?t báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường �?�? ki�?m tra, xác nhận vi�?c �?ã thực hi�?n các n�?i dung của báo cáo và yêu cầu của quyết �?�?nh phê duy�?t báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường;

�?) Ch�? �?ược �?ưa công trình vào sử dụng sau khi �?ã �?ược cơ quan có thẩm quyền ki�?m tra, xác nhận vi�?c thực hi�?n �?ầy �?ủ yêu cầu quy �?�?nh tại các �?i�?m a, b và c khoản này.

2. Cơ quan phê duy�?t báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường có trách nhi�?m sau �?ây:

a) Thông báo n�?i dung quyết �?�?nh phê duy�?t báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường do mình phê duy�?t cho Uỷ ban nhân dân cấp t�?nh nơi thực hi�?n dự án; Uỷ ban nhân dân cấp t�?nh thông báo n�?i dung quyết �?�?nh phê duy�?t báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường do mình hoặc B�?, cơ quan ngang B�?, cơ quan thu�?c Chính phủ phê duy�?t cho Uỷ ban nhân dân huy�?n, quận, th�? xã, thành ph�? thu�?c t�?nh (sau �?ây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp huy�?n), Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi thực hi�?n dự án;

b) Ch�? �?ạo, t�? chức ki�?m tra vi�?c thực hi�?n các n�?i dung trong báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường �?ã �?ược phê duy�?t.

Mục 3
CAM KẾT BẢO V�? M�?I TRƯ�?NG

Điều 24. Đ�?i tượng phải có bản cam kết bảo v�? môi trường

Cơ s�? sản xuất, kinh doanh, d�?ch vụ quy mô h�? gia �?ình và �?�?i tượng không thu�?c quy �?�?nh tại Điều 14 và Điều 18 của Luật này phải có bản cam kết bảo v�? môi trường.

Điều 25. N�?i dung bản cam kết bảo v�? môi trường

1. Đ�?a �?i�?m thực hi�?n.

2. Loại hình, quy mô sản xuất, kinh doanh, d�?ch vụ và nguyên li�?u, nhiên li�?u sử dụng.

3. Các loại chất thải phát sinh.

4.Camkết thực hi�?n các bi�?n pháp giảm thi�?u, xử lý chất thải và tuân thủ các quy �?�?nh của pháp luật về bảo v�? môi trường.

Điều 26. Đ�?ng ký bản cam kết bảo v�? môi trường

1. Uỷ ban nhân dân cấp huy�?n có trách nhi�?m t�? chức �?�?ng ký bản cam kết bảo v�? môi trường; trường hợp cần thiết, có th�? ủy quyền cho Uỷ ban nhân dân cấp xã t�? chức �?�?ng ký.

2. Thời hạn chấp nhận bản cam kết bảo v�? môi trường là không quá n�?m ngày làm vi�?c, k�? từ ngày nhận �?ược bản cam kết bảo v�? môi trường hợp l�?.

3. Đ�?i tượng quy �?�?nh tại Điều 24 của Luật này ch�? �?ược tri�?n khai hoạt �?�?ng sản xuất, kinh doanh, d�?ch vụ sau khi �?ã �?�?ng ký bản cam kết bảo v�? môi trường.

Điều 27. Trách nhi�?m thực hi�?n và ki�?m tra vi�?c thực hi�?n cam kết bảo v�? môi trường

1. T�? chức, cá nhân cam kết bảo v�? môi trường có trách nhi�?m thực hi�?n �?úng và �?ầy �?ủ các n�?i dung �?ã ghi trong bản cam kết bảo v�? môi trường.

2. Uỷ ban nhân dân cấp huy�?n, cấp xã ch�? �?ạo, t�? chức ki�?m tra, thanh tra vi�?c thực hi�?n các n�?i dung �?ã ghi trong bản cam kết bảo v�? môi trường.

Chương IV

BẢO T�?N V�? SỬ DỤNG HỢP LÝ T�?I NGUY�?N THI�?N NHI�?N

Điều 28. Điều tra, �?ánh giá, lập quy hoạch sử dụng tài nguyên thiên nhiên

1. Các ngu�?n tài nguyên thiên nhiên phải �?ược �?iều tra, �?ánh giá trữ lượng, khả n�?ng tái sinh, giá tr�? kinh tế �?�? làm c�?n cứ lập quy hoạch sử dụng và xác �?�?nh mức �?�? gi�?i hạn cho phép khai thác, mức thuế môi trường, phí bảo v�? môi trường, ký quỹ phục h�?i môi trường, b�?i thường thi�?t hại về môi trường và bi�?n pháp khác về bảo v�? môi trường.

2. Quy hoạch sử dụng tài nguyên thiên nhiên phải gắn v�?i quy hoạch bảo t�?n thiên nhiên.

3. Trách nhi�?m �?iều tra, �?ánh giá và lập quy hoạch sử dụng tài nguyên thiên nhiên �?ược thực hi�?n theo quy �?�?nh của pháp luật về tài nguyên.

Điều 29. Bảo t�?n thiên nhiên

1. Khu vực, h�? sinh thái có giá tr�? �?a dạng sinh học quan trọng �?�?i v�?i qu�?c gia, qu�?c tế phải �?ược �?iều tra, �?ánh giá, lập quy hoạch bảo v�? dư�?i hình thức khu bảo t�?n bi�?n, vườn qu�?c gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu dự trữ sinh quy�?n, khu bảo t�?n loài - sinh cảnh (sau �?ây gọi chung là khu bảo t�?n thiên nhiên).

2. C�?n cứ �?�? lập quy hoạch khu bảo t�?n thiên nhiên bao g�?m:

a) Giá tr�? di sản tự nhiên của thế gi�?i, qu�?c gia và �?�?a phương;

b) Giá tr�? nguyên sinh, tính �?ặc dụng, phòng h�?;

c) Vai trò �?iều hoà, cân bằng sinh thái vùng;

d) Tính �?ại di�?n hoặc tính �?�?c �?áo của khu vực �?�?a lý tự nhiên;

�?) Nơi cư trú, sinh sản, phát tri�?n thường xuyên hoặc theo mùa của nhiều loài �?�?ng vật, thực vật �?ặc hữu, quý hiếm b�? �?e doạ tuy�?t chủng;

e) Giá tr�? sinh quy�?n, sinh cảnh, cảnh quan thiên nhiên, sinh thái nhân v�?n �?�?i v�?i qu�?c gia, �?�?a phương;

g) Các giá tr�? bảo t�?n khác theo quy �?�?nh của pháp luật.

3. Vi�?c thành lập khu bảo t�?n thiên nhiên phải tuân theo quy hoạch �?ã �?ược cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền phê duy�?t.

4. Khu bảo t�?n thiên nhiên có quy chế và ban quản lý riêng.

5. Trách nhi�?m lập quy hoạch bảo t�?n thiên nhiên, thành lập và quản lý các khu bảo t�?n thiên nhiên �?ược thực hi�?n theo quy �?�?nh của pháp luật.

Điều 30. Bảo v�? �?a dạng sinh học

1. Vi�?c bảo v�? �?a dạng sinh học phải �?ược thực hi�?n trên cơ s�? bảo �?ảm quyền và lợi ích hợp pháp của c�?ng �?�?ng dân cư �?�?a phương và các �?�?i tượng có liên quan.

2. Nhà nư�?c thành lập các ngân hàng gen �?�? bảo v�? và phát tri�?n các ngu�?n gen bản �?�?a quý hiếm; khuyến khích vi�?c nhập n�?i các ngu�?n gen có giá tr�? cao.

3. Các loài �?�?ng vật, thực vật quý hiếm, có nguy cơ tuy�?t chủng phải �?ược bảo v�? theo các quy �?�?nh sau �?ây:

a) Lập danh sách và phân nhóm �?�? quản lý theo mức �?�? quý hiếm, b�? �?e doạ tuy�?t chủng;

b) Xây dựng kế hoạch bảo v�? và áp dụng các bi�?n pháp ng�?n chặn vi�?c s�?n bắt, khai thác, kinh doanh, sử dụng;

c) Thực hi�?n chương trình ch�?m sóc, nuôi dưỡng, bảo v�? theo chế �?�? �?ặc bi�?t phù hợp v�?i từng loài; phát tri�?n các trung tâm cứu h�? �?�?ng vật hoang dã.

4. B�? Tài nguyên và Môi trường chủ trì ph�?i hợp v�?i B�?, cơ quan ngang B�?, cơ quan thu�?c Chính phủ và Uỷ ban nhân dân cấp t�?nh có liên quan thực hi�?n bảo v�? �?a dạng sinh học theo quy �?�?nh của pháp luật về �?a dạng sinh học.

Điều 31. Bảo v�? và phát tri�?n cảnh quan thiên nhiên

1. Nhà nư�?c khuyến khích phát tri�?n các mô hình sinh thái �?�?i v�?i thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, khu dân cư, khu công nghi�?p, khu vui chơi, khu du l�?ch và các loại hình cảnh quan thiên nhiên khác �?�? tạo ra sự hài hoà giữa con người và thiên nhiên.

2. T�? chức, cá nhân tiến hành hoạt �?�?ng quy hoạch, xây dựng, sản xuất, kinh doanh, d�?ch vụ, sinh hoạt phải bảo �?ảm các yêu cầu về giữ gìn, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên.

3. B�?, cơ quan ngang b�?, cơ quan thu�?c Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhi�?m vụ, quyền hạn của mình có trách nhi�?m lập quy hoạch, t�? chức quản lý, bảo v�?, phát tri�?n cảnh quan thiên nhiên theo quy �?�?nh của Luật này và các quy �?�?nh khác của pháp luật có liên quan.

Điều 32. Bảo v�? môi trường trong khảo sát, th�?m dò, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên

1. Vi�?c khảo sát, th�?m dò, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên phải tuân theo quy hoạch �?ã �?ược cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền phê duy�?t.

2. Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên phải quy �?�?nh �?ầy �?ủ các �?iều ki�?n về bảo v�? môi trường.

Vi�?c khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên phải theo �?úng n�?i dung bảo v�? môi trường quy �?�?nh trong giấy phép khai thác, sử dụng do cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền cấp.

3. T�? chức, cá nhân có trách nhi�?m thực hi�?n các yêu cầu về bảo v�? môi trường trong quá trình khảo sát, th�?m dò, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên; khi kết thúc hoạt �?�?ng th�?m dò, khai thác phải phục h�?i môi trường theo quy �?�?nh của Luật này và các quy �?�?nh khác của pháp luật có liên quan.

Điều 33. Phát tri�?n n�?ng lượng sạch, n�?ng lượng tái tạo và sản phẩm thân thi�?n v�?i môi trường

1. N�?ng lượng sạch, n�?ng lượng tái tạo là n�?ng lượng �?ược khai thác từ gió, mặt trời, �?�?a nhi�?t, nư�?c, sinh kh�?i và các ngu�?n tái tạo khác.

2. T�? chức, cá nhân �?ầu tư phát tri�?n, sử dụng n�?ng lượng sạch, n�?ng lượng tái tạo, sản xuất các sản phẩm thân thi�?n v�?i môi trường �?ược Nhà nư�?c ưu �?ãi về thuế, h�? trợ v�?n, �?ất �?ai �?�? xây dựng cơ s�? sản xuất.

3. Chính phủ xây dựng, thực hi�?n chiến lược phát tri�?n n�?ng lượng sạch, n�?ng lượng tái tạo nhằm �?ạt �?ược các mục tiêu sau �?ây:

a) T�?ng cường n�?ng lực qu�?c gia về nghiên cứu, ứng dụng công ngh�? khai thác và sử dụng n�?ng lượng sạch, n�?ng lượng tái tạo;

b) M�? r�?ng hợp tác qu�?c tế, huy �?�?ng các ngu�?n lực tham gia khai thác và sử dụng n�?ng lượng sạch, n�?ng lượng tái tạo;

c) Nâng dần tỷ trọng n�?ng lượng sạch, n�?ng lượng tái tạo trong t�?ng sản lượng n�?ng lượng qu�?c gia; thực hi�?n mục tiêu bảo �?ảm an ninh n�?ng lượng, tiết ki�?m tài nguyên thiên nhiên, giảm thi�?u phát thải khí gây hi�?u ứng nhà kính;

d) L�?ng ghép chương trình phát tri�?n n�?ng lượng sạch, n�?ng lượng tái tạo v�?i chương trình xoá �?ói giảm nghèo, phát tri�?n nông thôn, miền núi, vùng ven bi�?n và hải �?ảo.

4. Nhà nư�?c khuyến khích sản xuất, tiêu dùng các sản phẩm, hàng hoá ít gây ô nhi�?m môi trường, d�? phân huỷ trong tự nhiên; sử dụng chất thải �?�? sản xuất n�?ng lượng sạch; sản xuất, nhập khẩu, sử dụng máy móc, thiết b�?, phương ti�?n giao thông dùng n�?ng lượng sạch, n�?ng lượng tái tạo.

Điều 34. Xây dựng thói quen tiêu dùng thân thi�?n v�?i môi trường

1. Nhà nư�?c khuyến khích t�? chức, cá nhân tiêu dùng các loại sản phẩm tái chế từ chất thải, sản phẩm hữu cơ, bao gói d�? phân huỷ trong tự nhiên, sản phẩm �?ược cấp nhãn sinh thái và sản phẩm khác thân thi�?n v�?i môi trường.

2. B�? V�?n hoá - Thông tin, cơ quan thông tin, báo chí có trách nhi�?m ph�?i hợp v�?i B�? Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, gi�?i thi�?u, quảng bá về sản phẩm, hàng hoá thân thi�?n v�?i môi trường �?�? người dân tiêu dùng các sản phẩm thân thi�?n v�?i môi trường.

Chương V

BẢO V�? M�?I TRƯ�?NG TRONG HOẠT Đ�?NG SẢN XUẤT,
KINH DOANH, D�?CH VỤ

Điều 35. Trách nhi�?m bảo v�? môi tr?ường của t�? chức, cá nhân trong họat �?�?ng sản xuất, kinh doanh, d�?ch vụ

1. Tuân thủ các quy �?�?nh của pháp luật về bảo v�? môi trường.

2. Thực hi�?n các bi�?n pháp bảo v�? môi trường nêu trong báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường �?ã �?ược phê duy�?t, bản cam kết bảo v�? môi trường �?ã �?�?ng ký và tuân thủ tiêu chuẩn môi trường.

3. Phòng ngừa, hạn chế các tác �?�?ng xấu �?�?i v�?i môi trường từ các hoạt �?�?ng của mình.

4. Khắc phục ô nhi�?m môi trường do hoạt �?�?ng của mình gây ra.

5. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo v�? môi trường cho người lao �?�?ng trong cơ s�? sản xuất, kinh doanh, d�?ch vụ của mình.

6. Thực hi�?n chế �?�? báo cáo về môi trường theo quy �?�?nh của pháp luật về bảo v�? môi trường.

7. Chấp hành chế �?�? ki�?m tra, thanh tra bảo v�? môi trường.

8. N�?p thuế môi trường, phí bảo v�? môi trường.

Điều 36. Bảo v�? môi trường �?�?i v�?i khu sản xuất, kinh doanh, d�?ch vụ tập trung

1. Khu kinh tế, khu công nghi�?p, khu chế xuất, khu công ngh�? cao, cụm công nghi�?p, khu du l�?ch và khu vui chơi giải trí tập trung (trong Luật này gọi chung là khu sản xuất, kinh doanh, d�?ch vụ tập trung) phải �?áp ứng các yêu cầu về bảo v�? môi trường sau �?ây:

a) Tuân thủ quy hoạch phát tri�?n t�?ng th�? �?ã �?ược phê duy�?t;

b) Quy hoạch, b�? trí các khu chức n�?ng, loại hình hoạt �?�?ng phải gắn v�?i bảo v�? môi trường;

c) Thực hi�?n �?ầy �?ủ, �?úng các n�?i dung của báo cáo �?ánh giá tác �?�?ng môi trường �?ã �?ược phê duy�?t;

d) Có �?ầy �?ủ các thiết b�?, dụng cụ thu gom, tập trung chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại và �?áp ứng các yêu cầu tiếp nhận chất thải �?ã �?ược phân loại tại ngu�?n từ các cơ s�? trong khu sản xuất, kinh doanh, d�?ch vụ tập trung;

�?) Có h�? th�?ng thu gom và xử lý nư�?c thải tập trung, h�? th�?ng xử lý khí thải �?ạt tiêu chuẩn môi trường và �?ược vận hành thường xuyên;

e) Đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan môi trường, bảo v�? sức khoẻ c�?ng �?�?ng và người lao �?�?ng;

g) Có h�? th�?ng quan trắc môi trường;

h) Có b�? phận chuyên môn �?ủ n�?ng lực �?�? thực hi�?n nhi�?m vụ bảo v�? môi trường.

2. Khu công nghi�?p, khu chế xuất, khu công ngh�? cao, cụm công nghi�?p có nguy cơ gây tác hại �?�?i v�?i môi trường phải có khoảng cách an toàn về môi trường �?�?i v�?i khu dân cư, khu bảo t�?n thiên nhiên.

3. Vi�?c tri�?n khai các dự án sản xuất, kinh doanh, d�?ch vụ bên trong khu sản xuất, kinh doanh, d�?ch vụ tập trung ch�? �?ược thực hi�?n sau khi �?ã �?áp ứng �?ầy �?ủ các yêu cầu quy �?�?nh tại khoản 1 Điều này và �?ược cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền ki�?m tra, xác nhận.

4. B�? phận chuyên môn về bảo v�? môi trường trong khu sản xuất, kinh doanh, d�?ch vụ tập trung có nhi�?m vụ sau �?ây:

a) Ki�?m tra, giám sát vi�?c thực hi�?n các yêu cầu về bảo v�? môi trường �?�?i v�?i các cơ s�?, dự án �?ầu tư bên trong khu sản xuất, kinh doanh, d�?ch vụ tập trung;

b) Quản lý h�? th�?ng thu gom, tập trung chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại; h�? th�?ng thu gom và xử lý nư�?c thải tập trung và h�? th�?ng xử lý khí thải;

c) T�? chức quan trắc, �?ánh giá hi�?n trạng môi trường, t�?ng hợp, xây dựng báo cáo môi trường và �?�?nh kỳ báo cáo cơ quan chuyên môn về bảo v�? môi trường cấp t�?nh;

d) Tư vấn cho ban quản lý giải quyết tranh chấp liên quan �?ến môi trường giữa các dự án trong khu sản xuất, kinh doanh, d�?ch vụ tập trung.

5. Uỷ ban nhân dân cấp t�?nh có trách nhi�?m ph�?i hợp v�?i B�?, cơ quan ngang B�?, cơ quan thu�?c Chính phủ có liên quan �?�? ch�? �?ạo, t�? chức vi�?c thực hi�?n bảo v�? môi trường �?�?i v�?i khu sản xuất, kinh doanh, d�?ch vụ tập trung trên �?�?a bàn quản lý của mình.

Điều 37. Bảo v�? môi trường �?�?i v�?i cơ s�? sản xuất, kinh doanh, d�?ch vụ

1. Cơ s�? sản xuất, kinh doanh, d�?ch vụ phải �?áp ứng các yêu cầu về bảo v�? môi trường sau �?ây:

a) Có h�? th�?ng kết cấu hạ tầng thu gom và xử lý nư�?c thải �?ạt tiêu chuẩn môi trường.

Trường hợp nư�?c thải �?ược chuy�?n về h�? th�?ng xử lý nư�?c thải tập trung thì phải tuân thủ các quy �?�?nh của t�? chức quản lý h�? th�?ng xử lý nư�?c thải tập trung;

b) Có �?ủ phương ti�?n, thiết b�? thu gom, lưu giữ chất thải rắn và phải thực hi�?n phân loại chất thải rắn tại ngu�?n;

c) Có bi�?n pháp giảm thi�?u và xử lý bụi, khí thải �?ạt tiêu chuẩn trư�?c khi thải ra môi trường; bảo �?ảm không �?�? rò r�?, phát tán khí thải, hơi, khí �?�?c hại ra môi trường; hạn chế tiếng �?n, phát sáng, phát nhi�?t gây ảnh hư�?ng xấu �?�?i v�?i môi trường xung quanh và người lao �?�?ng;

d) Bảo �?ảm ngu�?n lực, trang thiết b�? �?áp ứng khả n�?ng phòng ngừa và ứng phó sự c�? môi trường, �?ặc bi�?t là �?�?i v�?i cơ s�? sản xuất có sử dụng hoá chất, chất phóng xạ, chất d�? gây cháy, n�?.

2. Cơ s�? sản xuất hoặc kho tàng thu�?c các trường hợp sau �?ây không �?ược �?ặt trong khu dân cư hoặc phải có khoảng cách an toàn về môi trường �?�?i v�?i khu dân cư:

a) Có chất d�? cháy, d�? gây n�?;

b) Có chất phóng xạ hoặc bức xạ mạnh;

c) Có chất �?�?c hại �?�?i v�?i sức khoẻ người và gia súc, gia cầm;

d) Phát tán mùi ảnh hư�?ng xấu t�?i sức khoẻ con người;

�?) Gây ô nhi�?m nghiêm trọng các ngu�?n nư�?c;

e) Gây tiếng �?n, phát tán bụi, khí thải quá tiêu chuẩn cho phép.

Điều 38. Bảo v�? môi trường �?�?i v�?i làng nghề

1. Vi�?c quy hoạch, xây dựng, cải tạo và phát tri�?n làng nghề phải gắn v�?i bảo v�? môi trường.

Nhà nư�?c khuyến khích phát tri�?n khu, cụm công nghi�?p làng nghề có chung h�? th�?ng kết cấu hạ tầng bảo v�? môi trường.

2. Uỷ ban nhân dân cấp t�?nh có trách nhi�?m ch�? �?ạo, t�? chức th�?ng kê, �?ánh giá mức �?�? ô nhi�?m của các làng nghề trên �?�?a bàn và có kế hoạch giải quyết tình trạng ô nhi�?m môi trường của làng nghề bằng các bi�?n pháp sau �?ây:

a) Cải tạo, nâng cấp hoặc xây m�?i h�? th�?ng thu gom, xử lý nư�?c thải tập trung;

b) Xây dựng khu tập kết chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, b�? trí thiết b�? �?áp ứng yêu cầu thu gom chất thải và phù hợp v�?i vi�?c phân loại tại ngu�?n phục vụ cho vi�?c xử lý tập trung;

c) Quy hoạch khu, cụm công nghi�?p làng nghề �?�? di dời cơ s�? sản xuất gây ô nhi�?m môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư;

d) Tuyên truyền, ph�? biến �?�? nhân dân biết và áp dụng công ngh�? m�?i ít gây ô nhi�?m.

3. Cơ s�? sản xuất trong các khu, cụm công nghi�?p làng nghề phải thực hi�?n các yêu cầu sau �?ây về bảo v�? môi trường:

a) Nư�?c thải phải �?ược thu gom và chuy�?n về h�? th�?ng xử lý nư�?c thải tập trung; trường hợp chưa có h�? th�?ng xử lý nư�?c thải tập trung thì phải có bi�?n pháp xử lý nư�?c thải �?ạt tiêu chuẩn môi trường trư�?c khi thải;

b) Chất thải rắn phải �?ược phân loại tại ngu�?n và chuy�?n về khu tập kết chất thải rắn theo quy �?�?nh về quản lý chất thải; trường hợp chất thải rắn có yếu t�? nguy hại thì phải �?ược phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý theo quy �?�?nh về quản lý chất thải nguy hại;

c) Đóng góp kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng về bảo v�? môi trường và n�?p �?ầy �?ủ phí bảo v�? môi trường theo quy �?�?nh của pháp luật.

Điều 39. Bảo v�? môi trường �?�?i v�?i b�?nh vi�?n, cơ s�? y tế khác

1. B�?nh vi�?n và các cơ s�? y tế khác phải thực hi�?n các yêu cầu bảo v�? môi trường sau �?ây:

a) Có h�? th�?ng hoặc bi�?n pháp thu gom, xử lý nư�?c thải y tế và vận hành thường xuyên, �?ạt tiêu chuẩn môi trường;

b) B�? trí thiết b�? chuyên dụng �?�? phân loại b�?nh phẩm, rác thải y tế tại ngu�?n;

c) Có bi�?n pháp xử lý, tiêu huỷ b�?nh phẩm, rác thải y tế, thu�?c hết hạn sử dụng bảo �?ảm v�? sinh, tiêu chuẩn môi trường;

d) Có kế hoạch, trang thiết b�? phòng ngừa, ứng phó sự c�? môi trường do chất thải y tế gây ra;

�?) Chất thải rắn, nư�?c thải sinh hoạt của b�?nh nhân phải �?ược xử lý sơ b�? loại bỏ các mầm b�?nh có nguy cơ lây nhi�?m trư�?c khi chuy�?n về cơ s�? xử lý, tiêu huỷ tập trung.

2. B�?nh vi�?n, cơ s�? y tế khác �?iều tr�? các b�?nh truyền nhi�?m phải có các bi�?n pháp cách ly khu dân cư, các ngu�?n nư�?c.

B�?nh vi�?n, cơ s�? y tế khác xây dựng m�?i �?iều tr�? các b�?nh truyền nhi�?m không �?ược �?ặt trong khu dân cư.

3. Các cơ s�? chiếu xạ, dụng cụ thiết b�? y tế có sử dụng chất phóng xạ phải �?áp ứng các yêu cầu về an toàn hạt nhân và an toàn bức xạ quy �?�?nh tại Điều 89 của Luật này và pháp luật về an toàn hạt nhân và an toàn bức xạ.

4. Người lao �?�?ng trong b�?nh vi�?n, cơ s�? y tế khác có hoạt �?�?ng liên quan �?ến chất thải y tế phải �?ược trang b�? quần áo, thiết b�? bảo �?ảm an toàn, tránh lây nhi�?m d�?ch b�?nh từ chất thải y tế.

5. B�? Y tế chủ trì ph�?i hợp v�?i B�?, cơ quan ngang B�?, cơ quan thu�?c Chính phủ và Uỷ ban nhân dân cấp t�?nh có liên quan ch�? �?ạo, t�? chức vi�?c th�?ng kê ngu�?n thải, �?ánh giá mức �?�? ô nhi�?m của các b�?nh vi�?n, cơ s�? y tế khác; �?ề ra bi�?n pháp giải quyết ô nhi�?m và hư�?ng dẫn, ki�?m tra vi�?c thực hi�?n pháp luật về bảo v�? môi trường �?�?i v�?i b�?nh vi�?n và cơ s�? y tế khác.

Điều 40. Bảo v�? môi trường trong hoạt �?�?ng xây dựng

1. Quy hoạch xây dựng phải tuân thủ tiêu chuẩn và yêu cầu về bảo v�? môi trường.

2. Vi�?c thi công công trình xây dựng phải bảo �?ảm các yêu cầu bảo v�? môi trường sau �?ây:

a) Công trình xây dựng trong khu dân cư phải có bi�?n pháp bảo �?ảm không phát tán bụi, tiếng �?n, �?�? rung, ánh sáng vượt quá tiêu chuẩn cho phép;

b) Vi�?c vận chuy�?n vật li�?u xây dựng phải �?ược thực hi�?n bằng các phương ti�?n bảo �?ảm yêu cầu kỹ thuật không làm rò r�?, rơi vãi, gây ô nhi�?m môi trường;

c) Nư�?c thải, chất thải rắn và các loại chất thải khác phải �?ược thu gom, xử lý �?ạt tiêu chuẩn môi trường.

3. Uỷ ban nhân dân các cấp, �?ơn v�? quản lý trật tự công c�?ng �?ược áp dụng bi�?n pháp xử lý �?�?i v�?i chủ công trình, phương ti�?n vận tải vi phạm quy �?�?nh về bảo v�? môi trường.

Điều 41. Bảo v�? môi trường trong hoạt �?�?ng giao thông vận tải

1. Quy hoạch giao thông phải tuân thủ tiêu chuẩn và yêu cầu về bảo v�? môi trường.

2. �?tô, mô tô và phương ti�?n giao thông cơ gi�?i khác �?ược sản xuất, lắp ráp trong nư�?c hoặc nhập khẩu phải bảo �?ảm tiêu chuẩn về khí thải, tiếng �?n và ph�