dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

LUẬT

 

B�?NH ĐẲNG GI�?I

 

CỦA QUỐC H�?I KH�?A XI, KỲ H�?P THỨ 10

 

SỐ 73/2006/QH11 NG�?Y 29 THÁNG 11 N�?M 2006

 

 

 

C�?n cứ vào Hiến pháp nư�?c C�?ng hoà xã h�?i chủ nghĩa Vi�?t Nam n�?m 1992 �?ã �?ược sửa �?�?i, b�? sung theo Ngh�? quyết s�? 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 n�?m 2001 của Qu�?c h�?i khoá X, kỳ họp thứ 10;

 

Luật này quy �?�?nh về bình �?ẳng gi�?i.

 

Chương I

 

NHỮNG QUY Đ�?NH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi �?iều ch�?nh

 

Luật này quy �?�?nh nguyên tắc bình �?ẳng gi�?i trong các lĩnh vực của �?ời s�?ng xã h�?i và gia �?ình, bi�?n pháp bảo �?ảm bình �?ẳng gi�?i, trách nhi�?m của cơ quan, t�? chức, gia �?ình, cá nhân trong vi�?c thực hi�?n bình �?ẳng gi�?i.

 

Điều 2. Đ�?i tượng áp dụng

 

1. Cơ quan nhà nư�?c, t�? chức chính tr�?, t�? chức chính tr�? - xã h�?i, t�? chức chính tr�? xã h�?i - nghề nghi�?p, t�? chức xã h�?i, t�? chức xã h�?i - nghề nghi�?p, t�? chức kinh tế, �?ơn v�? sự nghi�?p, �?ơn v�? vũ trang nhân dân, gia �?ình và công dân Vi�?t Nam (sau �?ây gọi chung là cơ quan, t�? chức, gia �?ình, cá nhân).

 

2. Cơ quan, t�? chức nư�?c ngoài, t�? chức qu�?c tế hoạt �?�?ng trên lãnh th�? Vi�?tNam, cá nhân nư�?c ngoài cư trú tại Vi�?tNam.

 

Điều 3. Áp dụng �?iều ư�?c qu�?c tế về bình �?ẳng gi�?i

 

Trong trường hợp �?iều ư�?c qu�?c tế mà C�?ng hòa xã h�?i chủ nghĩa Vi�?tNamlà thành viên có quy �?�?nh khác v�?i quy �?�?nh của Luật này thì áp dụng quy �?�?nh của �?iều ư�?c qu�?c tế �?ó. 

 

Điều 4. Mục tiêu bình �?ẳng gi�?i

 

Mục tiêu bình �?ẳng gi�?i là xoá bỏ phân bi�?t �?�?i xử về gi�?i, tạo cơ h�?i như nhau cho nam và nữ trong phát tri�?n kinh tế - xã h�?i và phát tri�?n ngu�?n nhân lực, tiến t�?i bình �?ẳng gi�?i thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng c�? quan h�? hợp tác, h�? trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của �?ời s�?ng xã h�?i và gia �?ình.

 

Điều 5. Giải thích từ ngữ

 

Trong Luật này, các từ ngữ dư�?i �?ây �?ược hi�?u như sau:

 

1. Gi�?i ch�? �?ặc �?i�?m, v�? trí, vai trò của nam và nữ trong tất cả các m�?i quan h�? xã h�?i.

 

2. Gi�?i tính ch�? các �?ặc �?i�?m sinh học của nam, nữ.

 

3. Bình �?ẳng gi�?i là vi�?c nam, nữ có v�? trí, vai trò ngang nhau, �?ược tạo �?iều ki�?n và cơ h�?i phát huy n�?ng lực của mình cho sự phát tri�?n của c�?ng �?�?ng, của gia �?ình và thụ hư�?ng như nhau về thành quả của sự phát tri�?n �?ó.

 

4. Đ�?nh kiến gi�?i là nhận thức, thái �?�? và �?ánh giá thiên l�?ch, tiêu cực về �?ặc �?i�?m, v�? trí, vai trò và n�?ng lực của nam hoặc nữ.

 

5. Phân bi�?t �?�?i xử về gi�?i là vi�?c hạn chế, loại trừ, không công nhận hoặc không coi trọng vai trò, v�? trí của nam và nữ, gây bất bình �?ẳng giữa nam và nữ trong các lĩnh vực của �?ời s�?ng xã h�?i và gia �?ình.

 

6. Bi�?n pháp thúc �?ẩy bình �?ẳng gi�?i là bi�?n pháp nhằm bảo �?ảm bình �?ẳng gi�?i thực chất, do cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền ban hành trong trường hợp có sự chênh l�?ch l�?n giữa nam và nữ về v�? trí, vai trò, �?iều ki�?n, cơ h�?i phát huy n�?ng lực và thụ hư�?ng thành quả của sự phát tri�?n mà vi�?c áp dụng các quy �?�?nh như nhau giữa nam và nữ không làm giảm �?ược sự chênh l�?ch này. Bi�?n pháp thúc �?ẩy bình �?ẳng gi�?i �?ược thực hi�?n trong m�?t thời gian nhất �?�?nh và chấm dứt khi mục �?ích bình �?ẳng gi�?i �?ã �?ạt �?ược.

 

7. L�?ng ghép vấn �?ề bình �?ẳng gi�?i trong xây dựng v�?n bản quy phạm pháp luật là bi�?n pháp nhằm thực hi�?n mục tiêu bình �?ẳng gi�?i bằng cách xác �?�?nh vấn �?ề gi�?i, dự báo tác �?�?ng gi�?i của v�?n bản, trách nhi�?m, ngu�?n lực �?�? giải quyết vấn �?ề gi�?i trong các quan h�? xã h�?i �?ược v�?n bản quy phạm pháp luật �?iều ch�?nh.

 

8. Hoạt �?�?ng bình �?ẳng gi�?i là hoạt �?�?ng do cơ quan, t�? chức, gia �?ình, cá nhân thực hi�?n nhằm �?ạt mục tiêu bình �?ẳng gi�?i.

 

9. Ch�? s�? phát tri�?n gi�?i (GDI) là s�? li�?u t�?ng hợp phản ánh thực trạng bình �?ẳng gi�?i, �?ược tính trên cơ s�? tu�?i thọ trung bình, trình �?�? giáo dục và thu nhập bình quân �?ầu người của nam và nữ.

 

Điều 6. Các nguyên tắc cơ bản về bình �?ẳng gi�?i

 

1.Nam, nữ bình �?ẳng trong các lĩnh vực của �?ời s�?ng xã h�?i và gia �?ình.

 

2.Nam, nữ không b�? phân bi�?t �?�?i xử về gi�?i.

 

3. Bi�?n pháp thúc �?ẩy bình �?ẳng gi�?i không b�? coi là phân bi�?t �?�?i xử về gi�?i.

 

4. Chính sách bảo v�? và h�? trợ người mẹ không b�? coi là phân bi�?t �?�?i xử về gi�?i.

 

5. Bảo �?ảm l�?ng ghép vấn �?ề bình �?ẳng gi�?i trong xây dựng và thực thi pháp luật.

 

6. Thực hi�?n bình �?ẳng gi�?i là trách nhi�?m của cơ quan, t�? chức, gia �?ình, cá nhân.

 

Điều 7. Chính sách của Nhà nư�?c về bình �?ẳng gi�?i

 

1. Bảo �?ảm bình �?ẳng gi�?i trong mọi lĩnh vực chính tr�?, kinh tế, v�?n hoá, xã h�?i và gia �?ình; h�? trợ và tạo �?iều ki�?n cho nam, nữ phát huy khả n�?ng, có cơ h�?i như nhau �?�? tham gia vào quá trình phát tri�?n và thụ hư�?ng thành quả của sự phát tri�?n.

 

2. Bảo v�?, h�? trợ người mẹ khi mang thai, sinh con và nuôi con nhỏ; tạo �?iều ki�?n �?�? nam, nữ chia sẻ công vi�?c gia �?ình.

 

3. Áp dụng những bi�?n pháp thích hợp �?�? xoá bỏ phong tục, tập quán lạc hậu cản tr�? thực hi�?n mục tiêu bình �?ẳng gi�?i.

 

4. Khuyến khích cơ quan, t�? chức, gia �?ình, cá nhân tham gia các hoạt �?�?ng thúc �?ẩy bình �?ẳng gi�?i.

 

5. H�? trợ hoạt �?�?ng bình �?ẳng gi�?i tại vùng sâu, vùng xa, vùng �?�?ng bào dân t�?c thi�?u s�? và vùng có �?iều ki�?n kinh tế �?? xã h�?i �?ặc bi�?t khó kh�?n; h�? trợ những �?iều ki�?n cần thiết�?�? nâng ch�? s�? phát tri�?n gi�?i �?�?i v�?i các ngành, lĩnh vực và �?�?a phương mà ch�? s�? phát tri�?n gi�?i thấp hơn mức trung bình của cả nư�?c.

 

Điều 8. N�?i dung quản lý nhà nư�?c về bình �?ẳng gi�?i

 

1. Xây dựng và t�? chức thực hi�?n chiến lược, chính sách, mục tiêu qu�?c gia về bình �?ẳng gi�?i.

 

2. Ban hành và t�? chức thực hi�?n v�?n bản quy phạm pháp luật về bình �?ẳng gi�?i.

 

3. Ban hành và t�? chức thực hi�?n các bi�?n pháp thúc �?ẩy bình �?ẳng gi�?i.

 

4. Tuyên truyền, ph�? biến chính sách, pháp luật về bình �?ẳng gi�?i.

 

5. Xây dựng, �?ào tạo, b�?i dưỡng �?�?i ngũ cán b�? hoạt �?�?ng về bình �?ẳng gi�?i.

 

6. Thanh tra, ki�?m tra vi�?c thực hi�?n pháp luật về bình �?ẳng gi�?i; giải quyết khiếu nại, t�? cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bình �?ẳng gi�?i.

 

7. Thực hi�?n công tác th�?ng kê, thông tin, báo cáo về bình �?ẳng gi�?i.

 

8. Hợp tác qu�?c tế về bình �?ẳng gi�?i.

 

Điều 9. Cơ quan quản lý nhà nư�?c về bình �?ẳng gi�?i

 

1. Chính phủ th�?ng nhất quản lý nhà nư�?c về bình �?ẳng gi�?i.

 

2. B�? hoặc cơ quan ngang b�? �?ược Chính phủ phân công chủ trì ch�?u trách nhi�?m trư�?c Chính phủ thực hi�?n quản lý nhà nư�?c về bình �?ẳng gi�?i.

 

3. B�?, cơ quan ngang b�? trong phạm vi nhi�?m vụ, quyền hạn của mình có trách nhi�?m ph�?i hợp v�?i cơ quan quản lý nhà nư�?c về bình �?ẳng gi�?i quy �?�?nh tại khoản 2 Điều này thực hi�?n quản lý nhà nư�?c về bình �?ẳng gi�?i.

 

4. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hi�?n quản lý nhà nư�?c về bình �?ẳng gi�?i trong phạm vi �?�?a phương theo phân cấp của Chính phủ.

 

Điều 10. Các hành vi b�? nghiêm cấm

 

1. Cản tr�? nam, nữ thực hi�?n bình �?ẳng gi�?i.

 

2. Phân bi�?t �?�?i xử về gi�?i dư�?i mọi hình thức.

 

3. Bạo lực trên cơ s�? gi�?i.

 

4. Các hành vi khác b�? nghiêm cấm theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

Chương II

 

B�?NH ĐẲNG GI�?I TRONG CÁC LĨNH VỰC

 

CỦA Đ�?I SỐNG X�? H�?I V�? GIA Đ�?NH

 

Điều 11. Bình �?ẳng gi�?i trong lĩnh vực chính tr�?

 

1.Nam, nữ bình �?ẳng trong tham gia quản lý nhà nư�?c, tham gia hoạt �?�?ng xã h�?i.

 

2.Nam, nữ bình �?ẳng trong tham gia xây dựng và thực hi�?n hương ư�?c, quy ư�?c của c�?ng �?�?ng hoặc quy �?�?nh, quy chế của cơ quan, t�? chức.

 

3. Nam, nữ bình �?ẳng trong vi�?c tự ứng cử và �?ược gi�?i thi�?u ứng cử �?ại bi�?u Qu�?c h�?i, �?ại bi�?u H�?i �?�?ng nhân dân; tự ứng cử và �?ược gi�?i thi�?u ứng cử vào cơ quan lãnh �?ạo của t�? chức chính tr�?, t�? chức chính tr�? - xã h�?i, t�? chức chính tr�? xã h�?i - nghề nghi�?p, t�? chức xã h�?i, t�? chức xã h�?i - nghề nghi�?p.

 

4.Nam, nữ bình �?ẳng về tiêu chuẩn chuyên môn, �?�? tu�?i khi �?ược �?ề bạt, b�? nhi�?m vào cùng v�? trí quản lý, lãnh �?ạo của cơ quan, t�? chức.

 

5. Các bi�?n pháp thúc �?ẩy bình �?ẳng gi�?i trong lĩnh vực chính tr�? bao g�?m:

 

a) Bảo �?ảm tỷ l�? thích �?áng nữ �?ại bi�?u Qu�?c h�?i, �?ại bi�?u H�?i �?�?ng nhân dân phù hợp v�?i mục tiêu qu�?c gia vềbình �?ẳng gi�?i;

 

b) Bảo �?ảm tỷ l�? nữ thích �?áng trong b�? nhi�?m các chức danh trong cơ quan nhà nư�?c phù hợp v�?i mục tiêu qu�?c gia vềbình �?ẳng gi�?i.

 

Điều 12. Bình �?ẳng gi�?i trong lĩnh vực kinh tế

 

1. Nam, nữ bình �?ẳng trong vi�?c thành lập doanh nghi�?p, tiến hành hoạt �?�?ng sản xuất, kinh doanh, quản lý doanh nghi�?p, bình �?ẳng trong vi�?c tiếp cận thông tin, ngu�?n v�?n, th�? trường và ngu�?n lao �?�?ng.

 

2. Các bi�?n pháp thúc �?ẩy bình �?ẳng gi�?i trong lĩnh vực kinh tế bao g�?m:

 

a) Doanh nghi�?p sử dụng nhiều lao �?�?ng nữ �?ược ưu �?ãi về thuế và tài chính theo quy �?�?nh của pháp luật;

 

b) Lao �?�?ng nữ khu vực nông thôn �?ược h�? trợ tín dụng, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

Điều 13. Bình �?ẳng gi�?i trong lĩnh vực lao �?�?ng

 

1. Nam, nữ bình �?ẳng về tiêu chuẩn, �?�? tu�?i khi tuy�?n dụng, �?ược �?�?i xử bình �?ẳng tại nơi làm vi�?c về vi�?c làm, tiền công, tiền thư�?ng, bảo hi�?m xã h�?i, �?iều ki�?n lao �?�?ng và các �?iều ki�?n làm vi�?c khác.

 

2.Nam, nữ bình �?ẳng về tiêu chuẩn, �?�? tu�?i khi �?ược �?ề bạt, b�? nhi�?m giữ các chức danh trong các ngành, nghề có tiêu chuẩn chức danh.

 

3.Các bi�?n pháp thúc �?ẩy bình �?ẳng gi�?i trong lĩnh vực lao �?�?ng bao g�?m:

 

a) Quy �?�?nh tỷ l�? nam, nữ �?ược tuy�?n dụng lao �?�?ng;

 

b) Đào tạo, b�?i dưỡng nâng cao n�?ng lực cho lao �?�?ng nữ;

 

c) Người sử dụng lao �?�?ng tạo �?iều ki�?n v�? sinh an toàn lao �?�?ng cho lao �?�?ng nữ làm vi�?c trong m�?t s�? ngành, nghề nặng nhọc, nguy hi�?m hoặc tiếp xúc v�?i các chất �?�?c hại.

 

Điều 14. Bình �?ẳng gi�?i trong lĩnh vực giáo dục và �?ào tạo

 

1.Nam, nữ bình �?ẳng về �?�? tu�?i �?i học, �?ào tạo, b�?i dưỡng.

 

2.Nam, nữ bình �?ẳng trong vi�?c lựa chọn ngành, nghề học tập, �?ào tạo.

 

3.Nam, nữ bình �?ẳng trong vi�?c tiếp cận và hư�?ng thụ các chính sách về giáo dục, �?ào tạo, b�?i dưỡng chuyên môn, nghi�?p vụ.

 

4. Nữ cán b�?, công chức, viên chức khi tham gia �?ào tạo, b�?i dưỡng mang theo con dư�?i ba mươi sáu tháng tu�?i �?ược h�? trợ theo quy �?�?nh của Chính phủ.

 

5. Bi�?n pháp thúc �?ẩy bình �?ẳng gi�?i trong lĩnh vực giáo dục và �?ào tạo bao g�?m:

 

a) Quy �?�?nh tỷ l�? nam, nữ tham gia học tập, �?ào tạo;

 

b) Lao �?�?ng nữ khu vực nông thôn �?ược h�? trợ dạy nghề theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

Điều 15. Bình �?ẳng gi�?i trong lĩnh vực khoa học và công ngh�?

 

1.Nam, nữ bình �?ẳng trong vi�?c tiếp cận, ứng dụng khoa học và công ngh�?.

 

2.Nam, nữ bình �?ẳng trong vi�?c tiếp cận các khoá �?ào tạo về khoa học và công ngh�?, ph�? biến kết quả nghiên cứu khoa học, công ngh�? và phát minh, sáng chế.

 

Điều 16. Bình �?ẳng gi�?i trong lĩnh vực v�?n hoá, thông tin, th�? dục, th�? thao

 

1.Nam, nữ bình �?ẳng trong tham gia các hoạt �?�?ng v�?n hoá, thông tin, th�? dục, th�? thao.

 

2.Nam, nữ bình �?ẳng trong hư�?ng thụ v�?n hoá, tiếp cận và sử dụng các ngu�?n thông tin.

 

Điều 17. Bình �?ẳng gi�?i trong lĩnh vực y tế

 

1.Nam, nữ bình �?ẳng trong tham gia các hoạt �?�?ng giáo dục, truyền thông về ch�?m sóc sức khỏe, sức khoẻ sinh sản và sử dụng các d�?ch vụ y tế.

 

2.Nam, nữ bình �?ẳng trong lựa chọn, quyết �?�?nh sử dụng bi�?n pháp tránh thai, bi�?n pháp an toàn tình dục, phòng, ch�?ng lây nhi�?m HIV/AIDS và các b�?nh lây truyền qua �?ường tình dục.

 

3. Phụ nữ nghèo cư trú �? vùng sâu, vùng xa, là �?�?ng bào dân t�?c thi�?u s�?, trừ các �?�?i tượng tham gia bảo hi�?m xã h�?i bắt bu�?c, khi sinh con �?úng chính sách dân s�? �?ược h�? trợ theo quy �?�?nh của Chính phủ.

 

Điều 18. Bình �?ẳng gi�?i trong gia �?ình

 

1. Vợ, ch�?ng bình �?ẳng v�?i nhautrong quan h�? dân sự và các quan h�? khác liên quan �?ến hôn nhân và gia �?ình.

 

2. Vợ, ch�?ng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong s�? hữu tài sản chung, bình �?ẳng trong sử dụng ngu�?n thu nhập chung của vợ ch�?ng và quyết �?�?nh các ngu�?n lực trong gia �?ình.

 

3. Vợ, ch�?ng bình �?ẳng v�?i nhau trong vi�?cbàn bạc, quyết �?�?nh lựa chọn và sử dụng bi�?n pháp kế hoạch hoá gia �?ình phù hợp; sử dụng thời gian ngh�? ch�?m sóc con �?m theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

4. Con trai, con gái �?ược gia �?ình ch�?m sóc, giáo dục và tạo �?iều ki�?n như nhau �?�? học tập, lao �?�?ng, vui chơi, giải trí và phát tri�?n.

 

5. Các thành viên nam, nữ trong gia �?ình có trách nhi�?m chia sẻ công vi�?c gia �?ình.

 

Chương III

 

CÁC BI�?N PHÁP BẢO ĐẢM B�?NH ĐẲNG GI�?I

 

Điều 19. Bi�?n pháp thúc �?ẩy bình �?ẳng gi�?i

 

1. Các bi�?n pháp thúc �?ẩy bình �?ẳng gi�?i bao g�?m:

 

a) Quy �?�?nh tỷ l�? nam, nữ hoặc bảo �?ảm tỷ l�? nữ thích �?áng tham gia, thụ hư�?ng;

 

b) Đào tạo, b�?i dưỡng �?�? nâng cao trình �?�? n�?ng lực cho nữ hoặc nam;

 

c) H�? trợ �?�? tạo �?iều ki�?n, cơ h�?i cho nữ hoặc nam;

 

d) Quy �?�?nh tiêu chuẩn, �?iều ki�?n �?ặc thù cho nữ hoặc nam;

 

�?) Quy �?�?nh nữ �?ược quyền lựa chọn trong trường hợp nữ có �?ủ �?iều ki�?n, tiêu chuẩn như nam;

 

e) Quy �?�?nh vi�?c ưu tiên nữ trong trường hợp nữ có �?ủ �?iều ki�?n, tiêu chuẩn như nam;

 

g) Các bi�?n pháp thúc �?ẩy bình �?ẳng gi�?i �?ược quy �?�?nh tại khoản 5 Điều 11, khoản 2 Điều 12, khoản 3 Điều 13, khoản 5 Điều 14 của Luật này.

 

2. Qu�?c h�?i, Uỷ ban thường vụ Qu�?c h�?i, Chính phủ có thẩm quyền quy �?�?nh bi�?n pháp thúc �?ẩy bình �?ẳng gi�?i quy �?�?nh tại khoản 1 Điều này, có trách nhi�?m xem xét vi�?c thực hi�?n bi�?n pháp thúc �?ẩy bình �?ẳng gi�?i và quyết �?�?nh chấm dứt thực hi�?n khi mục �?ích bình �?ẳng gi�?i �?ã �?ạt �?ược.

 

Điều 20. Bảo �?ảm các nguyên tắc cơ bản về bình �?ẳng gi�?i trong vi�?c hoàn thi�?n h�? th�?ng pháp luật

 

1. Vi�?c xây dựng, sửa �?�?i, b�? sung v�?n bản quy phạm pháp luật phải bảo �?ảm các nguyên tắc cơ bản về bình �?ẳng gi�?i.

 

2. Các nguyên tắc cơ bản về bình �?ẳng gi�?i là m�?t c�?n cứ quan trọng của vi�?c rà soát �?�? sửa �?�?i, b�? sung các v�?n bản quy phạm pháp luật.

 

Điều 21. L�?ng ghép vấn �?ề bình �?ẳng gi�?i trong xây dựng v�?n bản quy phạm pháp luật

 

1. L�?ng ghép vấn �?ề bình �?ẳng gi�?i trong xây dựng v�?n bản quy phạm pháp luật bao g�?m:

 

a) Xác �?�?nh vấn �?ề gi�?i và các bi�?n pháp giải quyết trong lĩnh vực mà v�?n bản quy phạm pháp luật �?iều ch�?nh;

 

b) Dự báo tác �?�?ng của các quy �?�?nh trong v�?n bản quy phạm pháp luật khi �?ược ban hành �?�?i v�?i nữ và nam;

 

c) Xác �?�?nh trách nhi�?m và ngu�?n lực �?�? giải quyết các vấn �?ề gi�?i trong phạm vi v�?n bản quy phạm pháp luật �?iều ch�?nh.

 

2. Cơ quan chủ trì soạn thảo v�?n bản quy phạm pháp luật có trách nhi�?m l�?ng ghép vấn �?ề bình �?ẳng gi�?i, chuẩn b�? báo cáo vi�?c l�?ng ghép vấn �?ề bình �?ẳng gi�?i vào quá trình xây dựng v�?n bản quy phạm pháp luật theo các n�?i dung quy �?�?nh tại khoản 1 Điều này và phụ lục thông tin, s�? li�?u về gi�?i có liên quan �?ến dự án, dự thảo v�?n bản quy phạm pháp luật.

 

3. Cơ quan thẩm �?�?nh v�?n bản quy phạm pháp luật có trách nhi�?m ph�?i hợp v�?i cơ quan quản lý nhà nư�?c về bình �?ẳng gi�?i �?ánh giá vi�?c l�?ng ghép vấn �?ề bình �?ẳng gi�?i trong xây dựng v�?n bản quy phạm pháp luật. N�?i dung �?ánh giá bao g�?m:

 

a) Xác �?�?nh vấn �?ề gi�?i trong dự án, dự thảo;

 

b) Vi�?c bảo �?ảm các nguyên tắc cơ bản về bình �?ẳng gi�?i trong dự án, dự thảo;

 

c) Tính khả thi của vi�?c giải quyết vấn �?ề gi�?i �?ược �?iều ch�?nh trong dự án, dự thảo;

 

d) Vi�?c thực hi�?n l�?ng ghép vấn �?ề bình �?ẳng gi�?i trong xây dựng dự án, dự thảo theo các n�?i dung quy �?�?nh tại khoản 1 Điều này.

 

4. Chính phủ quy �?�?nh vi�?cthực hi�?n l�?ng ghép vấn �?ề bình �?ẳng gi�?i trong xây dựng v�?n bản quy phạm pháp luật.

 

Điều 22.Thẩm tra l�?ng ghép vấn �?ề bình �?ẳng gi�?i

 

1. Uỷ ban của Qu�?c h�?i phụ trách lĩnh vực gi�?i có trách nhi�?m tham gia v�?i H�?i �?�?ng dân t�?c, Uỷ ban khác của Qu�?c h�?i �?�? thẩm tra l�?ng ghép vấn �?ề bình �?ẳng gi�?i �?�?i v�?i các dự án luật, dự án pháp l�?nh, dự thảo ngh�? quyết trư�?c khi trình Qu�?c h�?i, Uỷ ban thường vụ Qu�?c h�?i xem xét, thông qua.

 

2. N�?i dung thẩm tra l�?ng ghép vấn �?ề bình �?ẳng gi�?i bao g�?m:

 

a) Xác �?�?nh vấn �?ề gi�?i trong dự án, dự thảo;

 

b) Vi�?c bảo �?ảm các nguyên tắc cơ bản về bình �?ẳng gi�?i trong dự án, dự thảo;

 

c) Vi�?c tuân thủ thủ tục và trình tự �?ánh giá vi�?c l�?ng ghép vấn �?ề bình �?ẳng gi�?i trong xây dựng dự án, dự thảo;

 

d) Tính khả thi của dự án, dự thảo �?�? bảo �?ảm bình �?ẳng gi�?i.

 

Điều 23. Thông tin, giáo dục, truyền thông về gi�?i và bình �?ẳng gi�?i

 

1. Thông tin, giáo dục, truyền thông về gi�?i và bình �?ẳng gi�?i là bi�?n pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về gi�?i và bình �?ẳng gi�?i.

 

2. Vi�?c thông tin, giáo dục, truyền thông về gi�?i và bình �?ẳng gi�?i �?ược �?ưa vào chương trình giáo dục trong nhà trường, trong các hoạt �?�?ng của cơ quan, t�? chức và c�?ng �?�?ng.

 

3. Vi�?c thông tin, giáo dục, truyền thông về gi�?i và bình �?ẳng gi�?i thông qua các chương trình học tập, các ấn phẩm, các chương trình phát thanh, truyền hình và các hình thức khác.

 

Điều 24. Ngu�?n tài chính cho hoạt �?�?ng bình �?ẳng gi�?i

 

1. Ngu�?n tài chính cho hoạt �?�?ng bình �?ẳng gi�?i bao g�?m:

 

a) Ngân sách nhà nư�?c;

 

b) Đóng góp tự nguy�?n của t�? chức, cá nhân;

 

c) Các ngu�?n thu hợp pháp khác.

 

2. Vi�?c quản lý, sử dụng ngu�?n tài chính cho hoạt �?�?ng bình �?ẳng gi�?i phải �?úng mục �?ích, có hi�?u quả và theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

Chương IV

 

TRÁCH NHI�?M CỦA CƠ QUAN, T�? CHỨC, GIA Đ�?NH V�? CÁ NH�?N TRONG VI�?C THỰC HI�?N V�? BẢO ĐẢM B�?NH ĐẲNG GI�?I

 

Điều 25.Trách nhi�?m của Chính phủ

 

1. Ban hành chiến lược, chính sách, mục tiêu qu�?c gia về bình �?ẳng gi�?i; hằng n�?m báo cáo Qu�?c h�?i về vi�?c thực hi�?n mục tiêu qu�?c gia về bình �?ẳng gi�?i.

 

2. Trình Qu�?c h�?i, Uỷ ban thường vụ Qu�?c h�?i ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền v�?n bản quy phạm pháp luật về bình �?ẳng gi�?i.

 

3. Ch�? �?ạo, t�? chức thực hi�?n vi�?c l�?ng ghép vấn �?�� bình �?ẳng gi�?i trong xây dựng v�?n bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền.

 

4. T�? chức thực hi�?n pháp luật về bình �?ẳng gi�?i; ch�? �?ạo, t�? chức công tác thanh tra, ki�?m tra vi�?c thực hi�?n pháp luật về bình �?ẳng gi�?i.

 

5. Công b�? chính thức các thông tin qu�?c gia về bình �?ẳng gi�?i; quy �?�?nh và ch�? �?ạo thực hi�?n tiêu chí phân loại gi�?i tính trong s�? li�?u thông tin th�?ng kê nhà nư�?c.

 

6. Ph�?i hợp v�?i Uỷ ban trung ương Mặt trận T�? qu�?c Vi�?tNam, Trung ương H�?i liên hi�?p phụ nữ Vi�?tNamvà ch�? �?ạo các cơ quan hữu quan trong vi�?c tuyên truyền, ph�? biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức của nhân dân về bình �?ẳng gi�?i.

 

Điều 26.Trách nhi�?m của cơ quan quản lý nhà nư�?c về bình �?ẳng gi�?i

 

1. Xây dựng và trình Chính phủ ban hành chiến lược, chính sách, mục tiêu qu�?c gia về bình �?ẳng gi�?i.

 

2. Xây dựng và trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành, hư�?ng dẫn theo thẩm quyền v�?n bản quy phạm pháp luật về bình �?ẳng gi�?i.

 

3. Tham gia �?ánh giá vi�?c l�?ng ghép vấn �?ề bình �?ẳng gi�?i trong xây dựng v�?n bản quy phạm pháp luật.

 

4. T�?ng kết, báo cáo Chính phủ vi�?c thực hi�?n mục tiêu qu�?c gia về bình �?ẳng gi�?i.

 

5. Chủ trì ph�?i hợp v�?i b�?, cơ quan ngang b�? trong quản lý nhà nư�?c về bình �?ẳng gi�?i.

 

6. Ki�?m tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, t�? cáo về bình �?ẳng gi�?i.

 

Điều 27.Trách nhi�?m của b�?, cơ quan ngang b�?

 

Trong phạm vi nhi�?m vụ, quyền hạn của mình, b�?, cơ quan ngang b�? có trách nhi�?m sau �?ây:

 

1. Rà soát v�?n bản quy phạm pháp luật hi�?n hành �?�? sửa �?�?i, b�? sung, hủy bỏ, ban hành m�?i theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền sửa �?�?i, b�? sung, hủy bỏ, ban hành m�?i v�?n bản quy phạm pháp luật nhằm bảo �?ảm bình �?ẳng gi�?i trong lĩnh vực mà mình quản lý;

 

2. Nghiên cứu, kiến ngh�? cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền ban hành bi�?n pháp thúc �?ẩy bình �?ẳng gi�?i;

 

3. Ph�?i hợp v�?i cơ quan quản lý nhà nư�?c về bình �?ẳng gi�?i �?ánh giá thực trạng bình �?ẳng gi�?i trong lĩnh vực mà mình quản lý; thanh tra, ki�?m tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, t�? cáo về bình �?ẳng gi�?i.

 

Điều 28.Trách nhi�?m của Uỷ ban nhân dân các cấp

 

1. Xây dựng kế hoạch tri�?n khai thực hi�?n mục tiêu qu�?c gia về bình �?ẳng gi�?i tại �?�?a phương.

 

2. Trình H�?i �?�?ng nhân dân ban hành hoặc ban hành v�?n bản quy phạm pháp luật về bình �?ẳng gi�?i theo thẩm quyền.

 

3. T�? chức thực hi�?n pháp luật về bình �?ẳng gi�?i �? �?�?a phương.

 

4. Thực hi�?n thanh tra, ki�?m tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, t�? cáo về bình �?ẳng gi�?i.

 

5. T�? chức, ch�? �?ạo vi�?c tuyên truyền, giáo dục về gi�?i và pháp luật về bình �?ẳng gi�?i cho nhân dân �?�?a phương.

 

Điều 29. Trách nhi�?m của Mặt trận T�? qu�?c Vi�?t Nam và các t�? chức thành viên

 

1. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và tham gia quản lý nhà nư�?c về bình �?ẳng gi�?i theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

2. Bảo �?ảm bình �?ẳng gi�?i trong t�? chức.

 

3. Tham gia giám sát vi�?c thực hi�?n pháp luật bình �?ẳng gi�?i.

 

4. Tuyên truyền, vận �?�?ng nhân dân, h�?i viên, �?oàn viên thực hi�?n bình �?ẳng gi�?i.

 

Điều 30. Trách nhi�?m của H�?i liên hi�?p phụ nữ Vi�?t Nam

 

1. Thực hi�?n các quy �?�?nh tại Điều 29 của Luật này.

 

2. T�? chức các hoạt �?�?ng h�? trợ phụ nữ góp phần thực hi�?n mục tiêu bình �?ẳng gi�?i.

 

3. Ph�?i hợp v�?i cơ quan, t�? chức có liên quan b�?i dưỡng, gi�?i thi�?u phụ nữ �?ủ tiêu chuẩn ứng cử �?ại bi�?u Qu�?c h�?i, �?ại bi�?u H�?i �?�?ng nhân dân; phụ nữ �?ủ tiêu chuẩn tham gia quản lý, lãnh �?ạo các cơ quan trong h�? th�?ng chính tr�?.

 

4. Thực hi�?n chức n�?ng �?ại di�?n, bảo v�? quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

5. Thực hi�?n phản bi�?n xã h�?i �?�?i v�?i chính sách, pháp luật về bình �?ẳnggi�?i.

 

Điều 31. Trách nhi�?m của cơ quan nhà nư�?c, t�? chức chính tr�?, t�? chức chính tr�? �?? xã h�?i trong vi�?c thực hi�?n bình �?ẳng gi�?i tại cơ quan, t�? chức mình

 

1. Trong công tác t�? chức, cán b�?, cơ quan nhà nư�?c, t�? chức chính tr�?, t�? chức chính tr�? �?? xã h�?i có trách nhi�?m sau �?ây:

 

a) Bảo �?ảm cán b�?, công chức, viên chức, người lao �?�?ng nam, nữ bình �?ẳng trong vi�?c làm, �?ào tạo, �?ề bạt, b�? nhi�?m và hư�?ng phúc lợi;

 

b) Bảo �?ảm vi�?c �?ánh giá cán b�?, công chức, viên chức, người lao �?�?ng trên nguyên tắc bình �?ẳng gi�?i.

 

2. Trong hoạt �?�?ng, cơ quan nhà nư�?c, t�? chức chính tr�?, t�? chức chính tr�? �?? xã h�?i có trách nhi�?m sau �?ây:

 

a) Xác �?�?nh thực trạng bình �?ẳng gi�?i, xây dựng và bảo �?ảm thực hi�?n mục tiêu bình �?ẳng gi�?i trong cơ quan, t�? chức mình và có báo cáo hằng n�?m;

 

b) Bảo �?ảm sự tham gia của cán b�?, công chức, viên chức, người lao �?�?ng nam, nữ trong xây dựng, thực thi pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án phát tri�?n kinh tế, v�?n hóa, xã h�?i, trừ trường hợp pháp luật có quy �?�?nh khác;

 

c) Giáo dục về gi�?i và pháp luật về bình �?ẳng gi�?i cho cán b�?, công chức, viên chức, người lao �?�?ng do mình quản lý;

 

d) Có bi�?n pháp khuyến khích cán b�?, công chức, viên chức, người lao �?�?ng thực hi�?n bình �?ẳng gi�?i trong cơ quan, t�? chức và gia �?ình;

 

�?) Tạo �?iều ki�?n phát tri�?n các cơ s�? phúc lợi xã h�?i, các d�?ch vụ h�? trợ nhằm giảm nhẹ gánh nặng lao �?�?ng gia �?ình.

 

Điều 32. Trách nhi�?m của cơ quan, t�? chức khác trong vi�?c thực hi�?n bình �?ẳng gi�?i tại cơ quan, t�? chức mình

 

1. Trong công tác t�? chức và hoạt �?�?ng, cơ quan, t�? chức không thu�?c trường hợp quy �?�?nh tại Điều 31 của Luật này có trách nhi�?m sau �?ây:

 

a)Phải bảo �?ảm cho nam, nữ bình �?ẳng trong tham gia và thụ hư�?ng;

 

b) Báo cáo hoặc cung cấp k�?p thời thông tin về bình �?ẳng gi�?i trong cơ quan, t�? chức theo �?ề ngh�? của cơ quan có thẩm quyền;

 

c) Đề xuất hoặc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về bình �?ẳng gi�?i liên quan �?ến hoạt �?�?ng của cơ quan, t�? chức mình.

 

2. C�?n cứ vào khả n�?ng, �?iều ki�?n của mình, cơ quan, t�? chức chủ �?�?ng hoặc ph�?i hợp tham gia các hoạt �?�?ng thúc �?ẩy bình �?ẳng gi�?i sau �?ây:

 

a) T�? chức các hoạt �?�?ng tuyên truyền kiến thức về gi�?i và pháp luật về bình �?ẳng gi�?i cho các thành viên của cơ quan, t�? chức và người lao �?�?ng;

 

b) B�? trí cán b�? hoạt �?�?ng về bình �?ẳng gi�?i;

 

c) T�? chức nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu nhằm t�?ng cường bình �?ẳng gi�?i;

 

d) Dành ngu�?n tài chính cho các hoạt �?�?ng bình �?ẳng gi�?i;

 

�?) T�? chức h�? th�?ng nhà trẻ phù hợp �?�? lao �?�?ng nam, nữ kết hợp hài hoà giữa lao �?�?ng sản xuất và lao �?�?ng gia �?ình;

 

e) H�? trợ lao �?�?ng nữ khi tham gia �?ào tạo, b�?i dưỡng mang theo con dư�?i ba mươi sáu tháng tu�?i;

 

g) Tạo �?iều ki�?n cho lao �?�?ng nam ngh�? hư�?ng nguyên lương và phụ cấp khi vợ sinh con.

 

Nhà nư�?c khuyến khích thực hi�?n các hoạt �?�?ng quy �?�?nh tại khoản này.

 

Điều 33. Trách nhi�?m của gia �?ình

 

1. Tạo �?iều ki�?n cho các thành viên trong gia �?ình nâng cao nhận thức, hi�?u biết và tham gia các hoạt �?�?ng về bình �?ẳng gi�?i.

 

2. Giáo dục các thành viên có trách nhi�?m chia sẻ và phân công hợp lý công vi�?c gia �?ình.

 

3. Ch�?m sóc sức khoẻ sinh sản và tạo �?iều ki�?n cho phụ nữ thực hi�?n làm mẹ an toàn.

 

4. Đ�?i xử công bằng, tạo cơ h�?i như nhau giữa con trai, con gái trong học tập, lao �?�?ng và tham gia các hoạt �?�?ng khác.

 

Điều 34. Trách nhi�?m của công dân

 

Công dân nam, nữ có trách nhi�?m sau �?ây:

 

1. Học tập nâng cao hi�?u biết, nhận thức về gi�?i và bình �?ẳng gi�?i;

 

2. Thực hi�?n và hư�?ng dẫn người khác thực hi�?n các hành vi �?úng mực về bình �?ẳng gi�?i;

 

3. Phê phán, ng�?n chặn các hành vi phân bi�?t �?�?i xử về gi�?i;

 

4. Giám sát vi�?c thực hi�?n và bảo �?ảm bình �?ẳng gi�?i của c�?ng �?�?ng, của cơ quan, t�? chức và công dân.

 

Chương V

 

THANH TRA, GIÁM SÁT V�? XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT

 

V�? B�?NH ĐẲNG GI�?I

 

Điều 35. Thanh tra vi�?c thực hi�?n pháp luật về bình �?ẳng gi�?i

 

1. Cơ quan quản lý nhà nư�?c về bình �?ẳng gi�?i thực hi�?n chức n�?ng thanh tra về bình �?ẳng gi�?i.

 

2. Nhi�?m vụ, quyền hạn của thanh tra về bình �?ẳng gi�?i bao g�?m:

 

a) Thanh tra vi�?c thực hi�?n pháp luật về bình �?ẳng gi�?i;

 

b) Thanh tra vi�?c thực hi�?n chương trình mục tiêu qu�?c gia về bình �?ẳng gi�?i, các bi�?n pháp bảo �?ảm bình �?ẳng gi�?i;

 

c) Thực hi�?n nhi�?m vụ giải quyết khiếu nại, t�? cáo về bình �?ẳng gi�?i theo quy �?�?nh của Luật này và pháp luật về khiếu nại, t�? cáo;

 

d) Xử lý vi phạm pháp luật về bình �?ẳng gi�?i theo quy �?�?nh của pháp luật xử lý vi phạm hành chính;

 

�?) Kiến ngh�? các bi�?n pháp bảo �?ảm thi hành pháp luật về bình �?ẳng gi�?i; �?ề ngh�? sửa �?�?i, b�? sung chính sách, pháp luật về bình �?ẳng gi�?i;

 

e) Thực hi�?n nhi�?m vụ, quyền hạn khác theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

Điều 36.Giám sát vi�?c thực hi�?n pháp luật về bình �?ẳng gi�?i

 

1. Qu�?c h�?i, Uỷ ban thường vụ Qu�?c h�?i, H�?i �?�?ng dân t�?c, các Uỷ ban của Qu�?c h�?i, Đoàn �?ại bi�?u Qu�?c h�?i và �?ại bi�?u Qu�?c h�?i trong phạm vi nhi�?m vụ, quyền hạn của mình có trách nhi�?m giám sát vi�?c thực hi�?n pháp luật về bình �?ẳng gi�?i.

 

2. H�?i �?�?ng nhân dân, �?ại bi�?u H�?i �?�?ng nhân dân trong phạm vi nhi�?m vụ, quyền hạn của mình có trách nhi�?m giám sát vi�?c thực hi�?n pháp luật về bình �?ẳng gi�?i tại �?�?a phương.

 

Điều 37. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành vi vi phạm pháp luật về bình �?ẳng gi�?i

 

1. Cơ quan, t�? chức, cá nhân có quyền khiếu nại quyết �?�?nh, hành vi của cơ quan, t�? chức, cá nhân khác khi có c�?n cứ cho rằng quyết �?�?nh, hành vi �?ó vi phạm pháp luật về bình �?ẳng gi�?i, xâm phạm �?ến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

 

2. Vi�?c giải quyết khiếu nại về bình �?ẳng gi�?i �?ược thực hi�?n theo quy �?�?nh của pháp luật về khiếu nại, t�? cáo.

 

Điều 38. T�? cáo và giải quyết t�? cáo hành vi vi phạm pháp luật về bình �?ẳng gi�?i

 

1. Cá nhân có quyền t�? cáo hành vi vi phạm pháp luật về bình �?ẳng gi�?i.

 

2. Vi�?c t�? cáo, giải quyết t�? cáo hành vi vi phạm pháp luật về bình �?ẳng gi�?i �?ược thực hi�?n theo quy �?�?nh của pháp luật về khiếu nại, t�? cáo.

 

Điều 39. Nguyên tắc xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bình �?ẳng gi�?i

 

Mọi hành vi vi phạm pháp luật về bình �?ẳng gi�?i phải �?ược phát hi�?n, ng�?n chặn k�?p thời. Vi�?c xử lý vi phạm pháp luật về bình �?ẳng gi�?i phải �?ược tiến hành nhanh chóng, công minh, tri�?t �?�? theo �?úng quy �?�?nh của pháp luật.

 

Điều 40.Các hành vi vi phạm pháp luật về bình �?ẳng gi�?i trong lĩnh vực chính tr�?, kinh tế, lao �?�?ng, giáo dục và �?ào tạo, khoa học và công ngh�?, v�?n hóa, thông tin, th�? dục, th�? thao, y tế 

 

1. Các hành vi vi phạm pháp luật về bình �?ẳng gi�?i trong lĩnh vực chính tr�? bao g�?m:

 

a) Cản tr�? vi�?c nam hoặc nữ tự ứng cử, �?ược gi�?i thi�?u ứng cử �?ại bi�?u Qu�?c h�?i, �?ại bi�?u H�?i �?�?ng nhân dân, vào cơ quan lãnh �?ạo của t�? chức chính tr�?, t�? chức chính tr�? �?? xã h�?i, t�? chức chính tr�? xã h�?i - nghề nghi�?p, t�? chức xã h�?i, t�? chức xã h�?i �?? nghề nghi�?p vì �?�?nh kiến gi�?i;

 

b) Không thực hi�?n hoặc cản tr�? vi�?c b�? nhi�?m nam, nữ vào cương v�? quản lý, lãnh �?ạo hoặc các chức danh chuyên môn vì �?�?nh kiến gi�?i;

 

c) Đặt ra và thực hi�?n quy �?�?nh có sự phân bi�?t �?�?i xử về gi�?i trong các hương ư�?c, quy ư�?c của c�?ng �?�?ng hoặc trong quy �?�?nh, quy chế của cơ quan, t�? chức.2. Các hành vi vi phạm pháp luật về bình �?ẳng gi�?i trong lĩnh vực kinh tế bao g�?m:

 

a) Cản tr�? nam hoặc nữ thành lập doanh nghi�?p, tiến hành hoạt �?�?ng kinh doanh vì �?�?nh kiến gi�?i;

 

b) Tiến hành quảng cáo thương mại gây bất lợi cho các chủ doanh nghi�?p, thương nhân của m�?t gi�?i nhất �?�?nh.

 

3. Các hành vi vi phạm pháp luật về bình �?ẳng gi�?i trong lĩnh vực lao �?�?ng bao g�?m:

 

a) Áp dụng các �?iều ki�?n khác nhau trong tuy�?n dụng lao �?�?ng nam và lao �?�?ng nữ �?�?i v�?i cùng m�?t công vi�?c mà nam, nữ �?ều có trình �?�? và khả n�?ng thực hi�?n như nhau, trừ trường hợp áp dụng bi�?n pháp thúc �?ẩy bình �?ẳng gi�?i;

 

b) Từ ch�?i tuy�?n dụng hoặc tuy�?n dụng hạn chế lao �?�?ng, sa thải hoặc cho thôi vi�?c người lao �?�?ng vì lý do gi�?i tính hoặc do vi�?c mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ;

 

c) Phân công công vi�?c mang tính phân bi�?t �?�?i xử giữa nam và nữ dẫn �?ến chênh l�?ch về thu nhập hoặc áp dụng mức trả lương khác nhau cho những người lao �?�?ng có cùng trình �?�?, n�?ng lực vì lý do gi�?i tính;

 

d) Không thực hi�?n các quy �?�?nh của pháp luật lao �?�?ng quy �?�?nh riêng �?�?i v�?i lao �?�?ng nữ.

 

4. Các hành vi vi phạm pháp luật về bình �?ẳng gi�?i trong lĩnh vực giáo dục và �?ào tạo bao g�?m:

 

a) Quy �?�?nh tu�?i �?ào tạo, tu�?i tuy�?n sinh khác nhau giữa nam và nữ;

 

b) Vận �?�?ng hoặc ép bu�?c người khác ngh�? học vì lý do gi�?i tính;

 

c) Từ ch�?i tuy�?n sinh những người có �?ủ �?iều ki�?n vào các khóa �?ào tạo, b�?i dưỡng vì lý do gi�?i tính hoặc do vi�?c mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ;

 

d) Giáo dục hư�?ng nghi�?p, biên soạn và ph�? biến sách giáo khoa có �?�?nh kiến gi�?i.

 

5. Các hành vi vi phạm pháp luật về bình �?ẳng gi�?i trong lĩnh vực khoa học và công ngh�? bao g�?m:

 

a) Cản tr�? nam, nữ tham gia hoạt �?�?ng khoa học, công ngh�?;

 

b) Từ ch�?i vi�?c tham gia của m�?t gi�?i trong các khoá �?ào tạo về khoa học và công ngh�?.

 

6. Các hành vi vi phạm pháp luật về bình �?ẳng gi�?i trong lĩnh vực v�?n hóa, thông tin, th�? dục, th�? thao bao g�?m:

 

a) Cản tr�? nam, nữ sáng tác, phê bình v�?n học, ngh�? thuật, bi�?u di�?n và tham gia các hoạt �?�?ng v�?n hóa khác vì �?�?nh kiến gi�?i;

 

b) Sáng tác, lưu hành, cho phép xuất bản các tác phẩm dư�?i bất kỳ th�? loại và hình thức nào �?�? c�? vũ, tuyên truyền bất bình �?ẳng gi�?i, �?�?nh kiến gi�?i;

 

c) Truyền bá tư tư�?ng, tự mình thực hi�?n hoặc xúi giục người khác thực hi�?n phong tục tập quán lạc hậu mang tính phân bi�?t �?�?i xử về gi�?i dư�?i mọi hình thức.

 

7. Các hành vi vi phạm pháp luật về bình �?ẳng gi�?i trong lĩnh vực y tế bao g�?m:

 

a) Cản tr�?, xúi giục hoặc ép bu�?c người khác không tham gia các hoạt �?�?ng giáo dục sức khỏe vì �?�?nh kiến gi�?i;

 

b) Lựa chọn gi�?i tính thai nhi dư�?i mọi hình thức hoặc xúi giục, ép bu�?c người khác phá thai vì gi�?i tính của thai nhi.

 

Điều 41.Các hành vi vi phạm pháp luật về bình �?ẳng gi�?i trong gia �?ình

 

1. Cản tr�? thành viên trong gia �?ình có �?ủ �?iều ki�?n theo quy �?�?nh của pháp luật tham gia �?�?nh �?oạt tài sản thu�?c s�? hữu chung của h�? gia �?ình vì lý do gi�?i tính.

 

2. Không cho phép hoặc cản tr�? thành viên trong gia �?ình tham gia ý kiến vào vi�?c sử dụng tài sản chung của gia �?ình, thực hi�?n các hoạt �?�?ng tạo thu nhập hoặc �?áp ứng các nhu cầu khác của gia �?ình vì �?�?nh kiến gi�?i.

 

3. Đ�?i xử bất bình �?ẳng v�?i các thành viên trong gia �?ình vì lý do gi�?i tính.

 

4. Hạn chế vi�?c �?i học hoặc ép bu�?c thành viên trong gia �?ình bỏ học vì lý do gi�?i tính.

 

5. Áp �?ặt vi�?c thực hi�?n lao �?�?ng gia �?ình, thực hi�?n bi�?n pháp tránh thai, tri�?t sản như là trách nhi�?m của thành viên thu�?c m�?t gi�?i nhất �?�?nh.

 

Điều 42. Các hình thức xử lý vi phạm pháp luật về bình �?ẳng gi�?i

 

1. Người nào có hành vi vi phạm pháp luật về bình �?ẳng gi�?i thì tuỳ theo tính chất, mức �?�? vi phạm mà b�? xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc b�? truy cứu trách nhi�?m hình sự.

 

2. Cơ quan, t�? chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bình �?ẳng gi�?i mà gây thi�?t hại thì phải b�?i thường theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

Chương VI

 

ĐI�?U KHOẢN THI H�?NH

 

Điều 43. Hi�?u lực thi hành

 

Luật này có hi�?u lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 n�?m 2007.

 

Điều 44. Hư�?ng dẫn thi hành

 

Chính phủ quy �?�?nh chi tiết và hư�?ng dẫn thi hành Luật này.

 

 

 

Luật này �?ã �?ược Qu�?c h�?i nư�?c C�?ng hoà xã h�?i chủ nghĩa Vi�?t Nam khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 n�?m 2006.

 

 

 

 

CHỦ T�?CH QUỐC H�?I

(�?ã ký)

 

Nguy�?n Phú Trọng