dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

 

 

QUỐC H�?I

_________________

Luật s�?: 22/2008/QH12

C�?NG HO�? X�? H�?I CHỦ NGHĨA VI�?T NAM

Đ�?c lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà N�?i, ngày 13 tháng 11 n�?m 2008

 

 LUẬT

 

CÁN B�?, C�?NG CHỨC

 

C�?n cứ Hiến pháp nư�?c C�?ng hòa xã h�?i chủ nghĩa Vi�?t Nam n�?m 1992 �?ã �?ược sửa �?�?i, b�? sung m�?t s�? �?iều theo Ngh�? quyết s�? 51/2001/QH10;

 

Qu�?c h�?i ban hành Luật cán b�?, công chức.

 

CHƯƠNG I

 

NHỮNG QUY Đ�?NH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi �?iều ch�?nh và �?�?i tượng áp dụng

 

Luật này quy �?�?nh về cán b�?, công chức; bầu cử, tuy�?n dụng, sử dụng,quản lý cán b�?, công chức;nghĩa vụ, quyền của cán b�?, công chức và �?iều ki�?n bảo �?ảm thi hành công vụ.

 

Điều 2. Hoạt �?�?ng công vụ của cán b�?, công chức

 

Hoạt �?�?ng công vụ của cán b�?, công chức là vi�?c thực hi�?n nhi�?m vụ, quyền hạn của cán b�?, công chức theo quy �?�?nh của Luật này và các quy �?�?nh khác có liên quan.

 

Điều 3. Các nguyên tắc trong thi hành công vụ

 

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

 

2. Bảo v�? lợi ích của Nhà nư�?c, quyền, lợi ích hợp pháp của t�? chức, công dân.

 

3. Công khai, minh bạch, �?úng thẩm quyền và có sự ki�?m tra, giám sát.

 

4. Bảo �?ảm tính h�? th�?ng, th�?ng nhất, liên tục, thông su�?t và hi�?u quả.

 

5. Bảo �?ảm thứ bậc hành chính và sự ph�?i hợp chặt chẽ.

 

Điều 4. Cán b�?, công chức

 

1. Cán b�? là công dân Vi�?t Nam, �?ược bầu cử, phê chuẩn, b�? nhi�?m giữ chức vụ, chức danh theo nhi�?m kỳ trong cơ quan của Đảng C�?ng sản Vi�?t Nam, Nhà nư�?c, t�? chức chính tr�? - xã h�?i �? trung ương, �? t�?nh, thành ph�? trực thu�?c trung ương (sau �?ây gọi chung là cấp t�?nh), �? huy�?n, quận, th�? xã, thành ph�? thu�?c t�?nh (sau �?ây gọi chung là cấp huy�?n), trong biên chế và hư�?ng lương từ ngân sách nhà nư�?c. 

 

2. Công chức là công dân Vi�?t Nam, �?ược tuy�?n dụng, b�? nhi�?m vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng C�?ng sản Vi�?t Nam, Nhà nư�?c, t�? chức chính tr�? - xã h�?i �? trung ương, cấp t�?nh, cấp huy�?n; trong cơ quan, �?ơn v�? thu�?c Quân �?�?i nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghi�?p, công nhân qu�?c phòng; trong cơ quan, �?ơn v�? thu�?c Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghi�?p và trong b�? máy lãnh �?ạo, quản lý của �?ơn v�? sự nghi�?p công lập của Đảng C�?ng sản Vi�?t Nam, Nhà nư�?c, t�? chức chính tr�? - xã h�?i (sau �?ây gọi chung là �?ơn v�? sự nghi�?p công lập), trong biên chế và hư�?ng lương từ ngân sách nhà nư�?c; �?�?i v�?i công chức trong b�? máy lãnh �?ạo, quản lý của �?ơn v�? sự nghi�?p công lập thì lương �?ược bảo �?ảm từ quỹ lương của �?ơn v�? sự nghi�?p công lập theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

3. Cán b�? xã, phường, th�? trấn (sau �?ây gọi chung là cấp xã) là công dân Vi�?t Nam, �?ược bầu cử giữ chức vụ theo nhi�?m kỳ trong Thường trực H�?i �?�?ng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người �?ứng �?ầu t�? chức chính tr�? - xã h�?i; công chức cấp xã là công dân Vi�?t Nam �?ược tuy�?n dụng giữ m�?t chức danh chuyên môn, nghi�?p vụ thu�?c Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hư�?ng lương từ ngân sách nhà nư�?c.

 

Điều 5. Các nguyên tắc quản lý cán b�?, công chức

 

1. Bảo �?ảm sự lãnh �?ạo của Đảng C�?ng sản Vi�?tNam, sự quản lý của Nhà nư�?c.

 

2. Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, v�? trí vi�?c làm và ch�? tiêu biên chế.

 

3. Thực hi�?n nguyên tắc tập trung dân chủ, chế �?�? trách nhi�?m cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

 

4. Vi�?c sử dụng, �?ánh giá, phân loại cán b�?, công chức phải dựa trên phẩm chất chính tr�?, �?ạo �?ức và n�?ng lực thi hành công vụ.

 

5. Thực hi�?n bình �?ẳng gi�?i.

 

Điều 6. Chính sách �?�?i v�?i người có tài n�?ng

 

Nhà nư�?c có chính sách �?�? phát hi�?n, thu hút, b�?i dưỡng, trọng dụng và �?ãi ng�? xứng �?áng �?�?i v�?i người có tài n�?ng.

 

Chính phủ quy �?�?nh cụ th�? chính sách�?�?i v�?i người có tài n�?ng.

 

Điều 7. Giải thích từ ngữ

 

Trong Luật này, các từ ngữ sau �?ây �?ược hi�?u như sau:

 

1. Cơ quan sử dụng cán b�?, công chứclà cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? �?ược giao thẩm quyền quản lý, phân công, b�? trí, ki�?m tra vi�?c thực hi�?n nhi�?m vụ, quyền hạn của cán b�?, công chức.

 

2. Cơ quan quản lý cán b�?, công chức là cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? �?ược giao thẩm quyền tuy�?n dụng, b�? nhi�?m, nâng ngạch, nâng lương, cho thôi vi�?c, ngh�? hưu, giải quyết chế �?�?, chính sách và khen thư�?ng, kỷ luật �?�?i v�?i cán b�?, công chức.

 

3. V�? trí vi�?c làm là công vi�?c gắn v�?i chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức �?�? xác �?�?nh biên chế và b�? trí công chức trong cơ quan, t�? chức, �?ơn v�?.

 

4. Ngạch là tên gọi th�? hi�?n thứ bậc về n�?ng lực và trình �?�? chuyên môn, nghi�?p vụ của công chức.

 

5. B�? nhi�?m là vi�?c cán b�?, công chức �?ược quyết �?�?nh giữ m�?t chức vụ lãnh �?ạo, quản lý hoặc m�?t ngạch theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

6.Mi�?n nhi�?m là vi�?c cán b�?, công chức �?ược thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhi�?m kỳ hoặc chưa hết thời hạn b�? nhi�?m.

 

7. Bãi nhi�?m là vi�?c cán b�? không �?ược tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhi�?m kỳ.

 

8. Giáng chức là vi�?c công chức giữ chức vụ lãnh �?ạo, quản lý b�? hạ xu�?ng chức vụ thấp hơn.

 

9. Cách chức là vi�?c cán b�?, công chức lãnh �?ạo, quản lý không �?ược tiếp tục giữ chức vụ lãnh �?ạo, quản lý khi chưa hết nhi�?m kỳ hoặc chưa hết thời hạn b�? nhi�?m.

 

10.Điều �?�?ng là vi�?c cán b�?, công chức �?ược cơ quan có thẩm quyền quyết �?�?nh chuy�?n từ cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? này �?ến làm vi�?c �? cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? khác.

 

11.Luân chuy�?nlà vi�?c cán b�?, công chức lãnh �?ạo, quản lý �?ược cử hoặc b�? nhi�?m giữ m�?t chức danh lãnh �?ạo, quản lý khác trong m�?t thời hạn nhất �?�?nh�?�? tiếp tục �?ược �?ào tạo, b�?i dưỡng và rèn luy�?n theo yêu cầu nhi�?m vụ.

 

12.Bi�?t pháilà vi�?ccông chức của cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? này �?ược cử�?ến làm vi�?c tại cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? khác theo yêu cầu nhi�?m vụ.

 

13.Từ chứclà vi�?c cán b�?, công chức lãnh �?ạo, quản lý �?ề ngh�? �?ược thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhi�?m kỳ hoặc chưa hết thời hạn b�? nhi�?m.

 

 CHƯƠNG II

 

NGHĨA VỤ, QUY�?N CỦA CÁN B�?, C�?NG CHỨC

 

Mục 1

 

NGHĨA VỤ CỦA CÁN B�?, C�?NG CHỨC

 

Điều 8. Nghĩa vụ của cán b�?, công chức �?�?i v�?i Đảng, Nhà nư�?c và nhân dân

 

1. Trung thành v�?i Đảng C�?ng sản Vi�?tNam, Nhà nư�?c C�?ng hòa xã h�?i chủ nghĩa Vi�?tNam; bảo v�? danh dự T�? qu�?c và lợi ích qu�?c gia.

 

2. Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân.

 

3. Liên h�? chặt chẽ v�?i nhân dân, lắng nghe ý kiến và ch�?u sự giám sát của nhân dân.

 

4. Chấp hành nghiêm ch�?nh �?ường l�?i, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nư�?c.

 

Điều 9. Nghĩa vụ của cán b�?, công chức trong thi hành công vụ

 

1. Thực hi�?n �?úng, �?ầy �?ủ và ch�?u trách nhi�?m về kết quả thực hi�?n nhi�?m vụ, quyền hạn �?ược giao.

 

2. Có ý thức t�? chức kỷ luật; nghiêm ch�?nh chấp hành n�?i quy, quy chế của cơ quan, t�? chức, �?ơn v�?; báo cáo người có thẩm quyền khi phát hi�?n hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan, t�? chức, �?ơn v�?; bảo v�? bí mật nhà nư�?c.

 

3. Chủ �?�?ng và ph�?i hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ; giữ gìn �?oàn kết trong cơ quan, t�? chức, �?ơn v�?.

 

4. Bảo v�?, quản lý và sử dụng hi�?u quả, tiết ki�?m tài sản nhà nư�?c �?ược giao.

 

5. Chấp hành quyết �?�?nh của cấp trên. Khi có c�?n cứ cho rằng quyết �?�?nh �?ó là trái pháp luật thì phải k�?p thờibáo cáo bằng v�?n bản v�?i người ra quyết �?�?nh; trường hợp người ra quyết �?�?nh vẫn quyết �?�?nh vi�?c thi hành thì phải có v�?n bản và người thi hành phải chấp hành nhưng không ch�?u trách nhi�?m về hậu quả của vi�?c thi hành, �?�?ng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết �?�?nh. Người ra quyết �?�?nh phải ch�?u trách nhi�?m trư�?c pháp luật về quyết �?�?nh của mình.

 

6. Các nghĩa vụ khác theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

Điều 10. Nghĩa vụ của cán b�?, công chức là người �?ứng �?ầu

 

Ngoài vi�?c thực hi�?n quy �?�?nh tại Điều 8 và Điều 9 của Luật này, cán b�?, công chức là người �?ứng �?ầu cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? còn phải thực hi�?n các nghĩa vụ sau �?ây:

 

1. Ch�? �?ạo t�? chức thực hi�?n nhi�?m vụ �?ược giao và ch�?u trách nhi�?m về kết quả hoạt �?�?ng của cơ quan, t�? chức, �?ơn v�?;

 

2. Ki�?m tra, �?ôn �?�?c, hư�?ng dẫn vi�?c thi hành công vụ của cán b�?, công chức;

 

3. T�? chức thực hi�?n các bi�?n pháp phòng, ch�?ng quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết ki�?m, ch�?ng lãng phí và ch�?u trách nhi�?m về vi�?c �?�? xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, t�? chức, �?ơn v�?;

 

4. T�? chức thực hi�?n các quy �?�?nh của pháp luật về dân chủ cơ s�?, v�?n hóa công s�? trong cơ quan, t�? chức, �?ơn v�?; xử lý k�?p thời, nghiêm minh cán b�?, công chức thu�?c quyền quản lý có hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật, có thái �?�? quan liêu, hách d�?ch, cửa quyền, gây phiền hà cho công dân;

 

5. Giải quyết k�?p thời, �?úng pháp luật, theo thẩm quyền hoặc kiến ngh�? cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, t�? cáo và kiến ngh�? của cá nhân, t�? chức;

 

6. Các nghĩa vụ khác theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

Mục 2

 

QUY�?N CỦA CÁN B�?, C�?NG CHỨC

 

Điều 11. Quyền của cán b�?, công chức �?ượcbảo �?ảm các �?iều ki�?n thi hành công vụ

 

1. Được giao quyền tương xứng v�?i nhi�?m vụ.

 

2. Được bảo �?ảm trang thiết b�? và các �?iều ki�?n làm vi�?c khác theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

3. Được cung cấp thông tin liên quan �?ến nhi�?m vụ, quyền hạn �?ược giao.

 

4. Được �?ào tạo, b�?i dưỡng nâng cao trình �?�? chính tr�?, chuyên môn, nghi�?p vụ.

 

5. Được pháp luật bảo v�? khi thi hành công vụ.

 

Điều 12. Quyền của cán b�?, công chức về tiền lương và các chế �?�? liên quan �?ến tiền lương

 

 1. Được Nhà nư�?c bảo �?ảm tiền lương tương xứng v�?i nhi�?m vụ, quyền hạn �?ược giao, phù hợp v�?i �?iều ki�?n kinh tế - xã h�?i của �?ất nư�?c. Cán b�?, công chức làm vi�?c �? miền núi, biên gi�?i, hải �?ảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân t�?c thi�?u s�?, vùng có �?iều ki�?n kinh tế - xã h�?i �?ặc bi�?t khó kh�?n hoặc trong các ngành, nghề có môi trường �?�?c hại, nguy hi�?m �?ược hư�?ng phụ cấp và chính sách ưu �?ãi theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

2. Được hư�?ng tiền làm thêm giờ, tiền làm �?êm, công tác phí và các chế �?�? khác theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

Điều 13. Quyền của cán b�?, công chức vềngh�? ngơi

 

Cán b�?, công chức �?ược ngh�? hàng n�?m, ngh�? l�?, ngh�? �?�? giải quyết vi�?c riêng theo quy �?�?nh của pháp luật về lao �?�?ng. Trường hợp do yêu cầu nhi�?m vụ, cán b�?, công chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết s�? ngày ngh�? hàng n�?m thì ngoài tiền lương còn �?ược thanh toán thêm m�?t khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không ngh�?.

 

Điều 14. Các quyền khác của cán b�?, công chức

 

Cán b�?, công chức �?ược bảo �?ảm quyền học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt �?�?ng kinh tế, xã h�?i; �?ược hư�?ng chính sách ưu �?ãi về nhà �?, phương ti�?n �?i lại, chế �?�? bảo hi�?m xã h�?i, bảo hi�?m y tế theo quy �?�?nh của pháp luật; nếu b�? thương hoặc hy sinh trong khi thi hành công vụ thì �?ược xem xét hư�?ng chế �?�?, chính sách như thương binh hoặc �?ược xem xét �?�? công nhận là li�?t sĩ và các quyền khác theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

Mục 3

 

ĐẠO ĐỨC, V�?N H�?A GIAO TIẾP CỦA CÁN B�?, C�?NG CHỨC

 

Điều 15. Đạo �?ức của cán b�?, công chức

 

Cán b�?, công chức phải thực hi�?n cần, ki�?m, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt �?�?ng công vụ.

 

Điều 16. V�?n hóa giao tiếp �? công s�?

 

1. Trong giao tiếp �? công s�?, cán b�?, công chức phải có thái �?�? l�?ch sự, tôn trọng �?�?ng nghi�?p; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc.

 

2. Cán b�?, công chức phải lắng nghe ý kiến của �?�?ng nghi�?p; công bằng, vô tư, khách quan khi nhận xét, �?ánh giá; thực hi�?n dân chủ và �?oàn kết n�?i b�?.

 

3. Khi thi hành công vụ, cán b�?, công chức phải mang phù hi�?u hoặc thẻ công chức; có tác phong l�?ch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? và �?�?ng nghi�?p.

 

Điều 17. V�?n hóa giao tiếp v�?i nhân dân

 

1. Cán b�?, công chức phải gần gũi v�?i nhân dân; có tác phong, thái �?�? l�?ch sự, nghiêm túc, khiêm t�?n; ngôn ngữ giao tiếp phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc.

 

2. Cán b�?, công chức không �?ược hách d�?ch, cửa quyền, gây khó kh�?n, phiền hà cho nhân dân khi thi hành công vụ.

 

Mục 4

 

NHỮNG VI�?C CÁN B�?, C�?NG CHỨC KH�?NG ĐƯỢC L�?M

 

Điều 18. Những vi�?c cán b�?, công chức không �?ược làm liên quan �?ến �?ạo �?ức công vụ

 

1. Tr�?n tránh trách nhi�?m, thoái thác nhi�?m vụ �?ược giao; gây bè phái, mất �?oàn kết; tự ý bỏ vi�?c hoặc tham gia �?ình công.

 

2. Sử dụng tài sản của Nhà nư�?c và của nhân dân trái pháp luật.

 

3. Lợi dụng, lạm dụng nhi�?m vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan �?ến công vụ �?�? vụ lợi.

 

4. Phân bi�?t �?�?i xử dân t�?c, nam nữ, thành phần xã h�?i, tín ngưỡng, tôn giáo dư�?i mọi hình thức.

 

Điều 19. Những vi�?c cán b�?, công chức không �?ược làm liên quan �?ến bí mật nhà nư�?c

 

1. Cán b�?, công chức không �?ược tiết l�? thông tin liên quan �?ến bí mật nhà nư�?c dư�?i mọi hình thức.

 

2. Cán b�?, công chức làm vi�?c �? ngành, nghề có liên quan �?ến bí mật nhà nư�?c thì trong thời hạn ít nhất là 05 n�?m, k�? từ khi có quyết �?�?nh ngh�? hưu, thôi vi�?c, không �?ược làm công vi�?c có liên quan �?ến ngành, nghề mà trư�?c �?ây mình �?ã �?ảm nhi�?m cho t�? chức, cá nhân trong nư�?c, t�? chức, cá nhân nư�?c ngoài hoặc liên doanh v�?i nư�?c ngoài.

 

3. Chính phủ quy �?�?nh cụ th�? danh mục ngành, nghề, công vi�?c, thời hạn mà cán b�?, công chức không �?ược làm và chính sách �?�?i v�?i những người phải áp dụng quy �?�?nh tại Điều này.

 

Điều 20. Những vi�?c khác cán b�?, công chức không �?ược làm 

 

Ngoài những vi�?c không �?ược làm quy �?�?nh tại Điều 18 và Điều 19 của Luật này, cán b�?, công chức còn không �?ược làm những vi�?c liên quan �?ến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự quy �?�?nh tại Luật phòng, ch�?ng tham nhũng, Luật thực hành tiết ki�?m, ch�?ng lãng phí và những vi�?c khác theo quy �?�?nh của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

 

 CHƯƠNG III

 

CÁN B�? �? TRUNG ƯƠNG, CẤP T�?NH, CẤP HUY�?N

 

Điều 21. Cán b�?

 

1. Cán b�? quy �?�?nh tại khoản 1 Điều 4 của Luật này bao g�?m cán b�? trong cơ quan của Đảng C�?ng sản Vi�?tNam, Nhà nư�?c, t�? chức chính tr�? - xã h�?i �? trung ương, cấp t�?nh, cấp huy�?n.

 

2. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng C�?ng sản Vi�?t Nam c�?n cứ vào �?iều l�? của Đảng C�?ng sản Vi�?t Nam, của t�? chức chính tr�? - xã h�?i và quy �?�?nh của Luật này quy �?�?nh cụ th�? chức vụ, chức danh cán b�? làm vi�?c trong cơ quan của Đảng C�?ng sản Vi�?t Nam, t�? chức chính tr�? - xã h�?i.

 

Chức vụ, chức danh cán b�? làm vi�?c trong cơ quan nhà nư�?c �?ược xác �?�?nh theo quy �?�?nh của Luật t�? chức Qu�?c h�?i, Luật t�? chức Chính phủ, Luật t�? chức Toà án nhân dân, Luật t�? chức Vi�?n ki�?m sát nhân dân, Luật t�? chức H�?i �?�?ng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Luật ki�?m toán nhà nư�?c và các quy �?�?nh khác của pháp luật có liên quan.

 

Điều 22. Nghĩa vụ, quyền của cán b�?

 

1. Thực hi�?n các nghĩa vụ, quyền quy �?�?nh tại Chương II và các quy �?�?nh khác có liên quan của Luật này.

 

2. Thực hi�?n nhi�?m vụ, quyền hạn theo quy �?�?nh của Hiến pháp, pháp luật và �?iều l�? của t�? chức mà mình là thành viên.

 

3. Ch�?u trách nhi�?m trư�?c Đảng, Nhà nư�?c, nhân dân và trư�?c cơ quan, t�? chức có thẩm quyền về vi�?c thực hi�?n nhi�?m vụ, quyền hạn �?ược giao.

 

Điều 23. Bầu cử, b�? nhi�?m chức vụ, chức danh cán b�? trong cơ quan của Đảng C�?ng sản Vi�?t Nam, t�? chức chính tr�? - xã h�?i

 

Vi�?c bầu cử, b�? nhi�?m chức vụ, chức danh cán b�? trong cơ quan của Đảng C�?ng sản Vi�?tNam, t�? chức chính tr�? - xã h�?i �?ược thực hi�?n theo quy �?�?nh của �?iều l�?, pháp luật có liên quan.

 

Điều 24. Bầu cử, phê chuẩn, b�? nhi�?m chức vụ, chức danh cán b�? trong cơ quan nhà nư�?c

 

Vi�?c bầu cử, phê chuẩn, b�? nhi�?m chức vụ, chức danh cán b�? theo nhi�?m kỳ trong cơ quan nhà nư�?c từ trung ương �?ến cấp huy�?n �?ược thực hi�?n theo quy �?�?nh của Hiến pháp, Luật t�? chức Qu�?c h�?i, Luật t�? chức Chính phủ, Luật t�? chức H�?i �?�?ng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Luật t�? chức Tòa án nhân dân, Luật t�? chức Vi�?n ki�?m sát nhân dân, Luật ki�?m toán nhà nư�?c, Luật bầu cử �?ại bi�?u Qu�?c h�?i, Luật bầu cử �?ại bi�?u H�?i �?�?ng nhân dân.

 

Điều 25. Đào tạo, b�?i dưỡng �?�?i v�?i cán b�?

 

1. Vi�?c �?ào tạo, b�?i dưỡng cán b�? phải c�?n cứ vào tiêu chuẩn, chức vụ, chức danh cán b�?, yêu cầu nhi�?m vụ và phù hợp v�?i quy hoạch cán b�?.

 

2. Chế �?�? �?ào tạo, b�?i dưỡng cán b�? do cơ quan có thẩm quyền của Đảng C�?ng sản Vi�?tNam, Uỷ ban thường vụ Qu�?c h�?i, Chính phủ quy �?�?nh.

 

Điều 26. Điều �?�?ng, luân chuy�?n cán b�?

 

1. C�?n cứ vào yêu cầu nhi�?m vụ, quy hoạch cán b�?, cán b�? �?ược �?iều �?�?ng, luân chuy�?n trong h�? th�?ng các cơ quan của Đảng C�?ng sản Vi�?tNam, Nhà nư�?c, t�? chức chính tr�? - xã h�?i.

 

2. Vi�?c �?iều �?�?ng, luân chuy�?n cán b�? �?ược thực hi�?n theo quy �?�?nh của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

 

Điều 27. Mục �?ích �?ánh giá cán b�?

 

Đánh giá cán b�? �?�? làm rõ phẩm chất chính tr�?, �?ạo �?ức, n�?ng lực, trình �?�? chuyên môn, nghi�?p vụ, kết quả thực hi�?n nhi�?m vụ �?ược giao. Kết quả �?ánh giá là c�?n cứ �?�? b�? trí, sử dụng, �?ào tạo, b�?i dưỡng, khen thư�?ng, kỷ luật và thực hi�?n chính sách �?�?i v�?i cán b�?.

 

Điều 28. N�?i dung �?ánh giá cán b�?

 

1. Cán b�? �?ược �?ánh giá theo các n�?i dung sau �?ây:

 

a) Chấp hành �?ường l�?i, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nư�?c;

 

b) Phẩm chất chính tr�?, �?ạo �?ức, l�?i s�?ng, tác phong và lề l�?i làm vi�?c;

 

c) N�?ng lực lãnh �?ạo, �?iều hành, t�? chức thực hi�?n nhi�?m vụ;

 

d) Tinh thần trách nhi�?m trong công tác;

 

�?) Kết quả thực hi�?n nhi�?m vụ �?ược giao.

 

2. Vi�?c �?ánh giá cán b�? �?ược thực hi�?n hàng n�?m, trư�?c khi bầu cử, phê chuẩn, b�? nhi�?m, quy hoạch, �?iều �?�?ng, �?ào tạo, b�?i dưỡng, khi kết thúc nhi�?m kỳ, thời gian luân chuy�?n.

 

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục �?ánh giá cán b�? �?ược thực hi�?n theo quy �?�?nh của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

 

Điều 29. Phân loại �?ánh giá cán b�?

 

1. C�?n cứ vào kết quả �?ánh giá, cán b�? �?ược phân loại �?ánh giá như sau:

 

a) Hoàn thành xuất sắc nhi�?m vụ;

 

b) Hoàn thành t�?t nhi�?m vụ;

 

c) Hoàn thành nhi�?m vụ nhưng còn hạn chế về n�?ng lực;

 

d) Không hoàn thành nhi�?m vụ.

 

2. Kết quả phân loại �?ánh giá cán b�? �?ược lưu vào h�? sơ cán b�? và thông báo �?ến cán b�? �?ược �?ánh giá.

 

3. Cán b�? 02 n�?m liên tiếp hoàn thành nhi�?m vụ nhưng còn hạn chế về n�?ng lực hoặc có 02 n�?m liên tiếp, trong �?ó 01 n�?m hoàn thành nhi�?m vụ nhưng còn hạn chế về n�?ng lực và 01 n�?m không hoàn thành nhi�?m vụ thì cơ quan, t�? chức có thẩm quyền b�? trí công tác khác.

 

Cán b�? 02 n�?m liên tiếp không hoàn thành nhi�?m vụ thì cơ quan, t�? chức có thẩm quyền mi�?n nhi�?m, cho thôi làm nhi�?m vụ.

 

Điều 30. Xin thôi làm nhi�?m vụ, từ chức, mi�?n nhi�?m

 

1. Cán b�? có th�? xin thôi làm nhi�?m vụ hoặc từ chức, mi�?n nhi�?m trong các trường hợp sau �?ây:

 

a) Không �?ủ sức khỏe;

 

b) Không �?ủ n�?ng lực, uy tín;

 

c) Theo yêu cầu nhi�?m vụ;

 

d) Vì lý do khác.

 

2. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xin thôi làm nhi�?m vụ, từ chức, mi�?n nhi�?m �?ược thực hi�?n theo quy �?�?nh của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

 

Điều 31. Ngh�? hưu �?�?i v�?i cán b�?

 

1. Cán b�? �?ược ngh�? hưu theo quy �?�?nh của B�? luật lao �?�?ng.

 

2. Trư�?c 06 tháng, tính �?ến ngày cán b�? ngh�? hưu, cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? quản lý cán b�? phải thông báo cho cán b�? bằng v�?n bản về thời �?i�?m ngh�? hưu; trư�?c 03 tháng, tính �?ến ngày cán b�? ngh�? hưu, cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? quản lý cán b�? ra quyết �?�?nh ngh�? hưu.

 

3. Trong trường hợp �?ặc bi�?t, �?�?i v�?i cán b�? giữ chức vụ từ B�? trư�?ng hoặc tương �?ương tr�? lên có th�? �?ược kéo dài thời gian công tác theo quy �?�?nh của cơ quan có thẩm quyền.

 

 CHƯƠNG IV

 

C�?NG CHỨC �? TRUNG ƯƠNG, CẤP T�?NH, CẤP HUY�?N

 

Mục 1

 

C�?NG CHỨC V�? PH�?N LOẠI C�?NG CHỨC

 

Điều 32. Công chức

 

1. Công chức quy �?�?nh tại khoản 2 Điều 4 của Luật này bao g�?m:

 

a) Công chức trong cơ quan của Đảng C�?ng sản Vi�?tNam, t�? chức chính tr�? - xã h�?i;

 

b) Công chức trong cơ quan nhà nư�?c;

 

c) Công chức trong b�? máy lãnh �?ạo, quản lý của �?ơn v�? sự nghi�?p công lập;

 

d) Công chức trong cơ quan, �?ơn v�? thu�?c Quân �?�?i nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghi�?p, công nhân qu�?c phòng; công chức trong cơ quan, �?ơn v�? thu�?c Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghi�?p.

 

2. Chính phủ quy �?�?nh cụ th�? Điều này.

 

Điều 33. Nghĩa vụ, quyền của công chức

 

1. Thực hi�?n các nghĩa vụ, quyền quy �?�?nh tại Chương II và các quy �?�?nh khác có liên quan của Luật này.

 

2. Thực hi�?n nhi�?m vụ, quyền hạn theo quy �?�?nh của Hiến pháp, pháp luật.

 

3. Ch�?u trách nhi�?m trư�?c cơ quan, t�? chức có thẩm quyền về vi�?c thực hi�?n nhi�?m vụ, quyền hạn �?ược giao.

 

Điều 34. Phân loại công chức

 

1. C�?n cứ vào ngạch �?ược b�? nhi�?m, công chức �?ược phân loại như sau:

 

a) Loại A g�?m những người �?ược b�? nhi�?m vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương �?ương;

 

b) Loại B g�?m những người �?ược b�? nhi�?m vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương �?ương;

 

c) Loại C g�?m những người �?ược b�? nhi�?m vào ngạch chuyên viên hoặc tương �?ương;

 

d) Loại D g�?m những người �?ược b�? nhi�?m vào ngạch cán sự hoặc tương �?ương và ngạch nhân viên.

 

2.C�?n cứ vào v�? trí công tác, công chức �?ược phân loại như sau:

 

a) Công chức giữ chức vụ lãnh �?ạo, quản lý;

 

b) Công chức không giữ chức vụ lãnh �?ạo, quản lý.

 

Mục 2

 

TUY�?N DỤNG C�?NG CHỨC

 

Điều 35. C�?n cứ tuy�?n dụng công chức

 

Vi�?c tuy�?n dụng công chức phải c�?n cứ vào yêu cầu nhi�?m vụ, v�? trí vi�?c làm và ch�? tiêu biên chế.

 

Điều 36. Điều ki�?n �?�?ng ký dự tuy�?n công chức

 

1. Người có �?ủ các �?iều ki�?n sau �?ây không phân bi�?t dân t�?c, nam nữ, thành phần xã h�?i, tín ngưỡng, tôn giáo �?ược �?�?ng ký dự tuy�?n công chức:

 

a) Có m�?t qu�?c t�?ch là qu�?c t�?ch Vi�?tNam;

 

b) Đủ 18 tu�?i tr�? lên;

 

c) Có �?ơn dự tuy�?n; có lý l�?ch rõ ràng;

 

d) Có v�?n bằng, chứng ch�? phù hợp;

 

�?) Có phẩm chất chính tr�?, �?ạo �?ức t�?t;

 

e) Đủ sức khoẻ �?�? thực hi�?n nhi�?m vụ;

 

g) Các �?iều ki�?n khác theo yêu cầu của v�? trí dự tuy�?n.

 

2. Những người sau �?ây không �?ược �?�?ng ký dự tuy�?n công chức:

 

a) Không cư trú tại Vi�?tNam;

 

b) Mất hoặc b�? hạn chế n�?ng lực hành vi dân sự;

 

c) Đang b�? truy cứu trách nhi�?m hình sự; �?ang chấp hành hoặc �?ã chấp hành xong bản án, quyết �?�?nh về hình sự của Tòa án mà chưa �?ược xóa án tích; �?ang b�? áp dụng bi�?n pháp xử lý hành chính �?ưa vào cơ s�? chữa b�?nh, cơ s�? giáo dục.

 

Điều 37. Phương thức tuy�?n dụng công chức

 

1. Vi�?c tuy�?n dụng công chức �?ược thực hi�?n thông qua thi tuy�?n, trừ trường hợp quy �?�?nh tại khoản 2 Điều này. Hình thức, n�?i dung thi tuy�?n công chức phải phù hợp v�?i ngành, nghề, bảo �?ảm lựa chọn �?ược những người có phẩm chất, trình �?�? và n�?ng lực �?áp ứng yêu cầu tuy�?n dụng.

 

2. Người có �?ủ �?iều ki�?n quy �?�?nh tại khoản 1 Điều 36 của Luật này cam kết tình nguy�?n làm vi�?c từ 05 n�?m tr�? lên �? miền núi, biên gi�?i, hải �?ảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân t�?c thi�?u s�?, vùng có �?iều ki�?n kinh tế - xã h�?i �?ặc bi�?t khó kh�?n thì �?ược tuy�?n dụng thông qua xét tuy�?n.

 

3. Chính phủ quy �?�?nh cụ th�? vi�?c thi tuy�?n, xét tuy�?n công chức.

 

Điều 38. Nguyên tắc tuy�?n dụng công chức

 

1. Bảo �?ảm công khai, minh bạch, khách quan và �?úng pháp luật.

 

2. Bảo �?ảm tính cạnh tranh.

 

3. Tuy�?n chọn �?úng người �?áp ứng yêu cầu nhi�?m vụ và v�? trí vi�?c làm.

 

4. Ưu tiên tuy�?n chọn người có tài n�?ng, người có công v�?i nư�?c, người dân t�?c thi�?u s�?.

 

Điều 39. Cơ quan thực hi�?n tuy�?n dụng công chức

 

1. Tòa án nhân dân t�?i cao, Vi�?n ki�?m sát nhân dân t�?i cao, Ki�?m toán Nhà nư�?c thực hi�?n tuy�?n dụng và phân cấp tuy�?n dụng công chức trong cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? thu�?c quyền quản lý.

 

2. V�?n phòng Qu�?c h�?i, V�?n phòng Chủ t�?ch nư�?c thực hi�?n tuy�?n dụng công chức trong cơ quan, �?ơn v�? thu�?c quyền quản lý.

 

3. B�?, cơ quan ngang b�?, cơ quan thu�?c Chính phủ tuy�?n dụng và phân cấp tuy�?n dụng công chức trong cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? thu�?c quyền quản lý.

 

4. Ủy ban nhân dân cấp t�?nh tuy�?n dụng và phân cấp tuy�?n dụng công chức trong cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? thu�?c quyền quản lý.

 

5. Cơ quan của Đảng C�?ng sản Vi�?t Nam, t�? chức chính tr�? - xã h�?i tuy�?n dụng và phân cấp tuy�?n dụng công chức trong cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? thu�?c quyền quản lý.

 

Điều 40. Tập sự �?�?i v�?i công chức

 

Người �?ược tuy�?n dụng vào công chức phải thực hi�?n chế �?�? tập sự theo quy �?�?nh của Chính phủ.

 

Điều 41. Tuy�?n chọn, b�? nhi�?m Thẩm phán, Ki�?m sát viên

 

Vi�?c tuy�?n chọn, b�? nhi�?m Thẩm phán Tòa án nhân dân, Ki�?m sát viên Vi�?n ki�?m sát nhân dân �?ược thực hi�?n theo quy �?�?nh của pháp luật về t�? chức Tòa án nhân dân và pháp luật về t�? chức Vi�?n ki�?m sát nhân dân.

 

Mục 3

 

CÁC QUY Đ�?NH V�? NGẠCH C�?NG CHỨC

 

Điều 42. Ngạch công chức và vi�?c b�? nhi�?m vào ngạch công chức

 

1. Ngạch công chức bao g�?m:

 

a) Chuyên viên cao cấp và tương �?ương;

 

b) Chuyên viên chính và tương �?ương;

 

c) Chuyên viên và tương �?ương;

 

d) Cán sự và tương �?ương;

 

�?) Nhân viên.

 

2. Vi�?c b�? nhi�?m vào ngạch phải bảo �?ảm các �?iều ki�?n sau �?ây:

 

a) Người �?ược b�? nhi�?m có �?ủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghi�?p vụ của ngạch;

 

b) Vi�?c b�? nhi�?m vào ngạch phải �?úng thẩm quyền và bảo �?ảm cơ cấu công chức của cơ quan, t�? chức, �?ơn v�?.    

 

3. Vi�?c b�? nhi�?m vào ngạch công chức �?ược thực hi�?n trongcác trường hợp sau �?ây:

 

a) Người �?ược tuy�?n dụng �?ã hoàn thành chế �?�? tập sự;

 

b) Công chức trúng tuy�?n kỳ thi nâng ngạch;

 

c) Công chức chuy�?n sang ngạch tương �?ương.

 

Điều 43. Chuy�?n ngạch công chức

 

1. Chuy�?n ngạch là vi�?c công chức �?ang giữ ngạch của ngành chuyên môn này �?ược b�? nhi�?m sang ngạch của ngành chuyên môn khác có cùng thứ bậc về chuyên môn, nghi�?p vụ.

 

2. Công chức �?ược chuy�?n ngạch phải có �?ủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghi�?p vụ của ngạch �?ược chuy�?n và phù hợp v�?i nhi�?m vụ, quyền hạn �?ược giao.

 

3. Công chức �?ược giao nhi�?m vụ không phù hợp v�?i chuyên môn, nghi�?p vụ của ngạch công chức �?ang giữ thì phải �?ược chuy�?n ngạch cho phù hợp.

 

4. Không thực hi�?n nâng ngạch, nâng lương khi chuy�?n ngạch.

 

Điều 44. Nâng ngạch công chức

 

1. Vi�?c nâng ngạch phải c�?n cứ vào v�? trí vi�?c làm, phù hợp v�?i cơ cấu công chức của cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? và thông qua thi tuy�?n.

 

2. Công chức có �?ủ tiêu chuẩn, �?iều ki�?n �?�? �?ảm nhận v�? trí vi�?c làm tương ứng v�?i ngạch cao hơn thì �?ược �?�?ng ký dự thi nâng ngạch.

 

3. Kỳ thi nâng ngạch �?ược t�? chức theo nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan và �?úng pháp luật.

 

Điều 45. Tiêu chuẩn, �?iều ki�?n �?�?ng ký dự thi nâng ngạch công chức

 

1. Cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? có nhu cầu về công chức �?ảm nhận v�? trí vi�?c làm tương ứng v�?i ngạch d�� thi thì công chức của cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? �?ó �?ược �?�?ng ký dự thi.

 

2. Công chức �?�?ng ký dự thi nâng ngạch phải có phẩm chất chính tr�?, �?ạo �?ức, n�?ng lực, trình �?�? chuyên môn, nghi�?p vụ �?áp ứng yêu cầu của ngạch dự thi.

 

Điều 46. T�? chức thi nâng ngạch công chức

 

1. N�?i dung và hình thức thi nâng ngạch công chức phải phù hợp v�?i chuyên môn, nghi�?p vụ của ngạch dự thi, bảo �?ảm lựa chọn công chức có n�?ng lực, trình �?�? chuyên môn, nghi�?p vụ phù hợp v�?i tiêu chuẩn của ngạch dự thi và �?áp ứng yêu cầu nhi�?m vụ.

 

2. B�? N�?i vụ chủ trì, ph�?i hợp v�?i cơ quan, t�? chức hữu quan t�? chức kỳ thi nâng ngạch công chức.

 

3. Chính phủ quy �?�?nh cụ th�? về vi�?c thi nâng ngạch công chức.

 

Mục 4

 

Đ�?O TẠO, B�?I DƯỠNG C�?NG CHỨC

 

Điều 47. Chế �?�? �?ào tạo, b�?i dưỡng công chức

 

1. N�?i dung, chương trình, hình thức, thời gian �?ào tạo, b�?i dưỡng công chức phải c�?n cứ vào tiêu chuẩn chức danh, chức vụ lãnh �?ạo, quản lý, tiêu chuẩn của ngạch công chức và phù hợp v�?i yêu cầu nhi�?m vụ.

 

2. Hình thức �?ào tạo, b�?i dưỡng công chức bao g�?m:

 

a) B�?i dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức;

 

b) Đào tạo, b�?i dưỡng theo các chức danh lãnh �?ạo, quản lý.

 

3. N�?i dung, chương trình, thời gian �?ào tạo, b�?i dưỡng công chức do Chính phủ quy �?�?nh.

 

Điều 48. Trách nhi�?m của cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? trong �?ào tạo, b�?i dưỡng công chức

 

1. Cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? quản lý công chức có trách nhi�?m xây dựng và công khai quy hoạch, kế hoạch �?ào tạo, b�?i dưỡng �?�? tạo ngu�?n và nâng cao n�?ng lực, trình �?�? chuyên môn, nghi�?p vụ của công chức.

 

2. Cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? sử dụng công chức có trách nhi�?m tạo �?iều ki�?n �?�? công chức tham gia �?ào tạo, b�?i dưỡng nâng cao n�?ng lực, trình �?�? chuyên môn, nghi�?p vụ của công chức.

 

3. Kinh phí �?ào tạo, b�?i dưỡng công chức do ngân sách nhà nư�?c cấp và các ngu�?n thu khác theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

Điều 49. Trách nhi�?m và quyền lợi của công chức trong �?ào tạo, b�?i dưỡng

 

1. Công chức tham gia �?ào tạo, b�?i dưỡng phải chấp hành nghiêm ch�?nh quy chế �?ào tạo, b�?i dưỡng và ch�?u sự quản lý của cơ s�? �?ào tạo, b�?i dưỡng.

 

2. Công chức tham gia �?ào tạo, b�?i dưỡng �?ược hư�?ng nguyên lương và phụ cấp; thời gian �?ào tạo, b�?i dưỡng �?ược tính vào thâm niên công tác liên tục, �?ược xét nâng lương theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

3. Công chức �?ạt kết quả xuất sắc trong khóa �?ào tạo, b�?i dưỡng �?ược bi�?u dương, khen thư�?ng.

 

4. Công chức �?ã �?ược �?ào tạo, b�?i dưỡng nếu tự ý bỏ vi�?c, xin thôi vi�?c phải �?ền bù chi phí �?ào tạo, b�?i dưỡng theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

Mục 5

 

ĐI�?U Đ�?NG, B�? NHI�?M, LU�?N CHUY�?N, BI�?T PHÁI,
TỪ CHỨC, MI�?N NHI�?M ĐỐI V�?I C�?NG CHỨC

 

Điều 50. Điều �?�?ng công chức

 

1. Vi�?c �?iều �?�?ng công chức phải c�?n cứ vào yêu cầu nhi�?m vụ và phẩm chất chính tr�?, �?ạo �?ức, n�?ng lực, trình �?�? chuyên môn, nghi�?p vụ của công chức.

 

2. Công chức �?ược �?iều �?�?ng phải �?ạt yêu cầu về chuyên môn, nghi�?p vụ phù hợp v�?i v�? trí vi�?c làm m�?i.

 

Điều 51. B�? nhi�?m công chức giữ chức vụ lãnh �?ạo, quản lý

 

1. Vi�?c b�? nhi�?m công chức giữ chức vụ lãnh �?ạo, quản lý phải c�?n cứ vào:

 

a) Nhu cầu, nhi�?m vụ của cơ quan, t�? chức, �?ơn v�?;

 

b) Tiêu chuẩn, �?iều ki�?n của chức vụ lãnh �?ạo, quản lý.

 

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục b�? nhi�?m công chức lãnh �?ạo, quản lý �?ược thực hi�?n theo quy �?�?nh của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

 

2. Thời hạn b�? nhi�?m công chức giữ chức vụ lãnh �?ạo, quản lý là 05 n�?m; khi hết thời hạn, cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? có thẩm quyền phải xem xét b�? nhi�?m lại hoặc không b�? nhi�?m lại.

 

3. Công chức �?ược �?iều �?�?ng �?ến cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? khác hoặc �?ược b�? nhi�?m chức vụ lãnh �?ạo, quản lý m�?i thì �?ương nhiên thôi giữ chức vụ lãnh �?ạo, quản lý �?ang �?ảm nhi�?m, trừ trường hợp kiêm nhi�?m.

 

Điều 52. Luân chuy�?n công chức

 

1. C�?n cứ vào yêu cầu nhi�?m vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức, công chức lãnh �?ạo, quản lý �?ược luân chuy�?n trong h�? th�?ng các cơ quan của Đảng C�?ng sản Vi�?t Nam, Nhà nư�?c, t�? chức chính tr�? - xã h�?i.

 

2. Chính phủ quy �?�?nh cụ th�? vi�?c luân chuy�?n công chức.

 

Điều 53. Bi�?t phái công chức

 

1.Cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? quản lý công chức bi�?t phái công chức �?ến làm vi�?c �? cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? khác theo yêu cầu nhi�?m vụ.

 

2. Thời hạn bi�?t phái không quá 03 n�?m, trừ m�?t s�? ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy �?�?nh.

 

3. Công chức bi�?t phái phải chấp hành phân công công tác của cơ quan, t�? chức, �?ơn v�?nơi �?ược cử �?ến bi�?t phái.

 

4. Công chức bi�?t phái �?ến miền núi, biên gi�?i, hải �?ảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân t�?c thi�?u s�?, vùng có �?iều ki�?n kinh tế - xã h�?i �?ặc bi�?t khó kh�?n �?ược hư�?ng các chính sách ưu �?ãi theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

5. Cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? quản lý công chức bi�?t phái có trách nhi�?m b�? trí công vi�?c phù hợp cho công chức khi hết thời hạn bi�?t phái.

 

6. Không thực hi�?n bi�?t phái công chức nữ �?ang mang thai hoặc nuôi con dư�?i 36 tháng tu�?i.

 

Điều 54. Từ chức hoặc mi�?n nhi�?m �?�?i v�?i công chức

 

1. Công chức lãnh �?ạo, quản lý có th�? từ chức hoặc mi�?n nhi�?m trong các trường hợp sau �?ây:

 

a) Không �?ủ sức khỏe;

 

b) Không �?ủ n�?ng lực, uy tín;

 

c) Theo yêu cầu nhi�?m vụ;

 

d) Vì lý do khác.

 

2. Công chức lãnh �?ạo, quản lý sau khi từ chức hoặc mi�?n nhi�?m �?ược b�? trí công tác phù hợp v�?i chuyên môn, nghi�?p vụ �?ược �?ào tạo hoặc ngh�? hưu, thôi vi�?c.

 

3. Công chức lãnh �?ạo, quản lý xin từ chức hoặc mi�?n nhi�?m nhưng chưa �?ược cấp có thẩm quyền �?�?ng ý cho từ chức hoặc mi�?n nhi�?m vẫn phải tiếp tục thực hi�?n nhi�?m vụ, quyền hạn của mình.

 

4. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xem xét, quyết �?�?nh vi�?c từ chức hoặc mi�?n nhi�?m công chức lãnh �?ạo, quản lý �?ược thực hi�?n theo quy �?�?nh của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

 

Mục 6

 

ĐÁNH GIÁ C�?NG CHỨC

 

Điều 55. Mục �?ích �?ánh giá công chức

 

Đánh giá công chức �?�? làm rõ phẩm chất chính tr�?, �?ạo �?ức, n�?ng lực, trình �?�? chuyên môn, nghi�?p vụ, kết quả thực hi�?n nhi�?m vụ �?ược giao. Kết quả �?ánh giá là c�?n cứ �?�? b�? trí, sử dụng, b�? nhi�?m, �?ào tạo, b�?i dưỡng, khen thư�?ng, kỷ luật và thực hi�?n chính sách �?�?i v�?i công chức.

 

Điều 56. N�?i dung �?ánh giá công chức

 

1. Công chức �?ược �?ánh giá theo các n�?i dung sau �?ây:

 

a) Chấp hành �?ường l�?i, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nư�?c;

 

b) Phẩm chất chính tr�?, �?ạo �?ức, l�?i s�?ng, tác phong và lề l�?i làm vi�?c;

 

c) N�?ng lực, trình �?�? chuyên môn, nghi�?p vụ;

 

d) Tiến �?�? và kết quả thực hi�?n nhi�?m vụ;

 

�?) Tinh thần trách nhi�?m và ph�?i hợp trong thực hi�?n nhi�?m vụ;

 

e) Thái �?�? phục vụ nhân dân.

 

2. Ngoài những quy �?�?nh tại khoản 1 Điều này, công chức lãnh �?ạo, quản lý còn �?ược �?ánh giá theo các n�?i dung sau �?ây:

 

a) Kết quả hoạt �?�?ng của cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? �?ược giao lãnh �?ạo, quản lý;

 

b) N�?ng lực lãnh �?ạo, quản lý;

 

c) N�?ng lực tập hợp, �?oàn kết công chức.

 

3. Vi�?c �?ánh giá công chức �?ược thực hi�?n hàng n�?m, trư�?c khi b�? nhi�?m, quy hoạch, �?iều �?�?ng, �?ào tạo, b�?i dưỡng, khi kết thúc thời gian luân chuy�?n, bi�?t phái.

 

4. Chính phủ quy �?�?nh trình tự, thủ tục �?ánh giá công chức.

 

Điều 57. Trách nhi�?m �?ánh giá công chức

 

1. Người �?ứng �?ầu cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? sử dụng công chức có trách nhi�?m �?ánh giá công chức thu�?c quyền.

 

2. Vi�?c �?ánh giá người �?ứng �?ầu cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? do người �?ứng �?ầu cơ quan, t�? chức cấp trên quản lý trực tiếp thực hi�?n.

 

Điều 58. Phân loại �?ánh giá công chức

 

1. C�?n cứ vào kết quả �?ánh giá, công chức �?ược phân loại �?ánh giá theo các mức như sau:

 

a) Hoàn thành xuất sắc nhi�?m vụ;

 

b) Hoàn thành t�?t nhi�?m vụ;

 

c) Hoàn thành nhi�?m vụ nhưng còn hạn chế về n�?ng lực;

 

d) Không hoàn thành nhi�?m vụ.

 

2. Kết quả phân loại �?ánh giá công chức �?ược lưu vào h�? sơ công chức và thông báo �?ến công chức �?ược �?ánh giá.

 

3. Công chức 02 n�?m liên tiếp hoàn thành nhi�?m vụ nhưng còn hạn chế về n�?ng lực hoặc có 02 n�?m liên tiếp, trong �?ó 01 n�?m hoàn thành nhi�?m vụ nhưng còn hạn chế về n�?ng lực và 01 n�?m không hoàn thành nhi�?m vụ thì cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? có thẩm quyền b�? trí công tác khác.

 

Công chức 02 n�?m liên tiếp không hoàn thành nhi�?m vụ thì cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? có thẩm quyền giải quyết thôi vi�?c.

 

Mục 7

 

TH�?I VI�?C, NGH�? HƯU ĐỐI V�?I C�?NG CHỨC

 

Điều 59. Thôi vi�?c �?�?i v�?i công chức

 

1. Công chức �?ược hư�?ng chế �?�? thôi vi�?c nếu thu�?c m�?t trong các trường hợp sau �?ây:

 

a) Do sắp xếp t�? chức;

 

b) Theo nguy�?n vọng và �?ược cấp có thẩm quyền �?�?ng ý;

 

c) Theo quy �?�?nh tại khoản 3 Điều 58 của Luật này.

 

2. Công chức xin thôi vi�?c theo nguy�?n vọng thì phải làm �?ơn gửi cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? có thẩm quyền xem xét, quyết �?�?nh. Trong thời hạn 30 ngày, k�? từ ngày nhận �?ơn, cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? có thẩm quyền phải trả lời bằng v�?n bản, nếu không �?�?ng ý cho thôi vi�?c thì phải nêu rõ lý do; trường hợp chưa �?ược cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? có thẩm quyền �?�?ng ý mà tự ý bỏ vi�?c thì không �?ược hư�?ng chế �?�? thôi vi�?c và phải b�?i thường chi phí �?ào tạo, b�?i dưỡng theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

3. Không giải quyết thôi vi�?c �?�?i v�?i công chức �?ang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhi�?m hình sự.

 

4. Không giải quyết thôi vi�?c �?�?i v�?i công chức nữ �?ang mang thai hoặc nuôi con dư�?i 36 tháng tu�?i, trừ trường hợp xin thôi vi�?c theo nguy�?n vọng.

 

Điều 60. Ngh�? hưu �?�?i v�?i công chức

 

1. Công chức �?ược ngh�? hưu theo quy �?�?nh của B�? luật lao �?�?ng.

 

2. Trư�?c 06 tháng, tính �?ến ngày công chức ngh�? hưu, cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? quản lý công chức phải thông báo bằng v�?n bản về thời �?i�?m ngh�? hưu; trư�?c 03 tháng, tính �?ến ngày công chức ngh�? hưu, cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? quản lý công chức ra quyết �?�?nh ngh�? hưu.

 

 CHƯƠNG V

 

CÁN B�?, C�?NG CHỨC CẤP X�?

 

Điều 61. Chức vụ, chức danh cán b�?, công chức cấp xã

 

1. Cán b�?, công chức cấp xã quy �?�?nh tại khoản 3 Điều 4 của Luật này bao g�?m cán b�? cấp xã và công chức cấp xã.

 

2. Cán b�? cấp xã có các chức vụ sau �?ây:

 

a) Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ;

 

b) Chủ t�?ch, Phó Chủ t�?ch H�?i �?�?ng nhân dân;

 

c) Chủ t�?ch, Phó Chủ t�?ch Uỷ ban nhân dân;

 

d) Chủ t�?ch Uỷ ban Mặt trận T�? qu�?c Vi�?t Nam;

 

�?) Bí thư Đoàn Thanh niên C�?ng sản H�? Chí Minh;

 

e) Chủ t�?ch H�?i Liên hi�?p Phụ nữ Vi�?t Nam;

 

g) Chủ t�?ch H�?i Nông dân Vi�?t Nam (áp dụng �?�?i v�?i xã, phường, th�? trấn có hoạt �?�?ng nông, lâm, ngư, diêm nghi�?p và có t�? chức H�?i Nông dân Vi�?t Nam);

 

h) Chủ t�?ch H�?i Cựu chiến binh Vi�?t Nam. 

 

3. Công chức cấp xã có các chức danh sau �?ây:

 

a) Trư�?ng Công an;

 

b) Ch�? huy trư�?ng Quân sự;

 

c) V�?n phòng - th�?ng kê;

 

d) Đ�?a chính - xây dựng - �?ô th�? và môi trường (�?�?i v�?i phường, th�? trấn) hoặc �?�?a chính - nông nghi�?p - xây dựng và môi trường (�?�?i v�?i xã);

 

�?) Tài chính - kế toán;

 

e) Tư pháp - h�? t�?ch;

 

g) V�?n hóa - xã h�?i.

 

Công chức cấp xã do cấp huy�?n quản lý.

 

4. Cán b�?, công chức cấp xã quy �?�?nh tại khoản 2 và khoản 3 Điều này bao g�?m cả cán b�?, công chức �?ược luân chuy�?n, �?iều �?�?ng, bi�?t phái về cấp xã.

 

5. C�?n cứ vào �?iều ki�?n kinh tế - xã h�?i, quy mô, �?ặc �?i�?m của �?�?a phương, Chính phủ quy �?�?nh cụ th�? s�? lượng cán b�?, công chức cấp xã.

 

Điều 62. Nghĩa vụ, quyền của cán b�?, công chức cấp xã

 

1. Thực hi�?n các nghĩa vụ, quyền quy �?�?nh tại Luật này, quy �?�?nh khác của pháp luật có liên quan, �?iều l�? của t�? chức mà mình là thành viên.

 

2. Cán b�?, công chức cấp xã khi giữ chức vụ �?ược hư�?ng lương và chế �?�? bảo hi�?m; khi thôi giữ chức vụ, nếu �?ủ �?iều ki�?n, tiêu chuẩn theo quy �?�?nh của pháp luật �?ược xem xét chuy�?n thành công chức, trong trường hợp này, �?ược mi�?n chế �?�? tập sự và hư�?ng chế �?�?, chính sách liên tục; nếu không �?ược chuy�?n thành công chức mà chưa �?ủ �?iều ki�?n ngh�? hưu thì thôi hư�?ng lương và thực hi�?n �?óng bảo hi�?m tự nguy�?n theo quy �?�?nh của pháp luật; trường hợp là cán b�?, công chức �?ược �?iều �?�?ng, luân chuy�?n, bi�?t phái thì cơ quan có thẩm quyền b�? trí công tácphù hợp hoặc giải quyết chế �?�? theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

Chính phủ quy �?�?nh cụ th�? khoản này.

 

Điều 63. Bầu cử, tuy�?n dụng, �?ào tạo, b�?i dưỡng cán b�?, công chức cấp xã

 

1. Vi�?c bầu cử cán b�? cấp xã �?ược thực hi�?n theo quy �?�?nh của Luật t�? chức H�?i �?�?ng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Luật bầu cử �?ại bi�?u H�?i �?�?ng nhân dân, �?iều l�? của t�? chức có liên quan, các quy �?�?nh khác của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

 

2. Vi�?c tuy�?n dụng công chức cấp xã phải thông qua thi tuy�?n; �?�?i v�?i các xã miền núi, biên gi�?i, hải �?ảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân t�?c thi�?u s�?, vùng có �?iều ki�?n kinh tế - xã h�?i �?ặc bi�?t khó kh�?n thì có th�? �?ược tuy�?n dụng thông qua xét tuy�?n.

 

Chủ t�?ch Uỷ ban nhân dân cấp huy�?n t�? chức tuy�?n dụng công chức cấp xã theo quy �?�?nh của Chính phủ.

 

3. Vi�?c �?ào tạo, b�?i dưỡng cán b�?, công chức cấp xã phải c�?n cứ vào tiêu chuẩn của từng chức vụ, chức danh, yêu cầu nhi�?m vụ và phù hợp v�?i quy hoạch cán b�?, công chức.

 

Chế �?�? �?ào tạo, b�?i dưỡng cán b�?, công chức cấp xã do cơ quan có thẩm quyền của Đảng C�?ng sản Vi�?t Nam, Chính phủ quy �?�?nh.

 

Kinh phí �?ào tạo, b�?i dưỡng cán b�?, công chức cấp xã do ngân sách nhà nư�?c cấp và các ngu�?n thu khác theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

Điều 64. Đánh giá, phân loại, xin thôi làm nhi�?m vụ, từ chức, mi�?n nhi�?m, thôi vi�?c, ngh�? hưu �?�?i v�?i cán b�?, công chức cấp xã

 

Vi�?c �?ánh giá, phân loại, xin thôi làm nhi�?m vụ, từ chức, mi�?n nhi�?m, thôi vi�?c, ngh�? hưu �?�?i v�?i cán b�?, công chức cấp xã �?ược thực hi�?n theo quy �?�?nh tương ứng của Luật này �?�?i v�?i cán b�?, công chức và các quy �?�?nh khác của pháp luật, �?iều l�? có liên quan.

 

 CHƯƠNG VI

 

QUẢN LÝ CÁN B�?, C�?NG CHỨC

 

Điều 65. N�?i dung quản lý cán b�?, công chức

 

1. N�?i dung quản lý cán b�?, công chức bao g�?m:

 

a) Ban hành và t�? chức thực hi�?n v�?n bản quy phạm pháp luật về cán b�?, công chức;

 

b) Xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán b�?, công chức;

 

c) Quy �?�?nh chức danh và cơ cấu cán b�?;

 

d) Quy �?�?nh ngạch, chức danh, mã s�? công chức; mô tả, quy �?�?nh v�? trí vi�?c làm và cơ cấu công chức �?�? xác �?�?nh s�? lượng biên chế;

 

�?) Các công tác khác liên quan �?ến quản lý cán b�?, công chức quy �?�?nh tại Luật này.

 

2. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng C�?ng sản Vi�?t Nam, Uỷ ban thường vụ Qu�?c h�?i, Chính phủ quy �?�?nh cụ th�? n�?i dung quản lý cán b�?, công chức quy �?�?nh tại Điều này.

 

Điều 66. Thẩm quyền quyết �?�?nh biên chế cán b�?, công chức

 

1. Thẩm quyền quyết �?�?nh biên chế cán b�? �?ược thực hi�?n theo quy �?�?nh của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền của Đảng C�?ng sản Vi�?t Nam.

 

2. Uỷ ban thường vụ Qu�?c h�?i quyết �?�?nh biên chế công chức của V�?n phòng Qu�?c h�?i, Ki�?m toán Nhà nư�?c, Tòa án nhân dân, Vi�?n ki�?m sát nhân dân.

 

3. Chủ t�?ch nư�?c quyết �?�?nh biên chế công chức của V�?n phòng Chủ t�?ch nư�?c.

 

4. Chính phủ quyết �?�?nh biên chế công chức của b�?, cơ quan ngang b�?, cơ quan thu�?c Chính phủ, cấp t�?nh, �?ơn v�? sự nghi�?p công lập của Nhà nư�?c.

 

5. C�?n cứ vào quyết �?�?nh ch�? tiêu biên chế �?ược Chính phủ giao, H�?i �?�?ng nhân dân cấp t�?nh quyết �?�?nh biên chế công chức trong cơ quan của H�?i �?�?ng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, �?ơn v�? sự nghi�?p công lập của Uỷ ban nhân dân các cấp.

 

6. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng C�?ng sản Vi�?t Nam quyết �?�?nh biên chế công chức trong cơ quan và �?ơn v�? sự nghi�?p công lập của Đảng C�?ng sản Vi�?t Nam, t�? chức chính tr�? - xã h�?i.

 

Điều 67. Thực hi�?n quản lý cán b�?, công chức

 

1. Vi�?c quản lý cán b�?, công chức �?ược thực hi�?n theo quy �?�?nh của Luật này, các quy �?�?nh khác của pháp luật có liên quan, �?iều l�? của Đảng C�?ng sản Vi�?t Nam, t�? chức chính tr�? - xã h�?i và v�?n bản của cơ quan, t�? chức có thẩm quyền.

 

2. Chính phủ th�?ng nhất quản lý nhà nư�?c về công chức.

 

B�? N�?i vụ ch�?u trách nhi�?m trư�?c Chính phủ thực hi�?n quản lý nhà nư�?c về công chức.

 

B�?, cơ quan ngang b�?, Uỷ ban nhân dân cấp t�?nh trong phạm vi nhi�?m vụ, quyền hạn của mình thực hi�?n vi�?c quản lý nhà nư�?c về công chức theo phân công, phân cấp của Chính phủ.

 

Uỷ ban nhân dân cấp huy�?n trong phạm vi nhi�?m vụ, quyền hạn của mình thực hi�?n vi�?c quản lý nhà nư�?c về công chức theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp t�?nh.

 

3. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng C�?ng sản Vi�?t Nam, t�? chức chính tr�? - xã h�?i tro