dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

QUỐC H�?I

_________________

Luật s�?: 02/2007/QH12

C�?NG HO�? X�? H�?I CHỦ NGHĨA VI�?TNAM

Đ�?c lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà N�?i, ngày 21 tháng 11 n�?m 2007

 

LUẬT

PH�?NG, CHỐNG BẠO LỰC GIA Đ�?NH

 

C�?n cứ Hiến pháp nư�?c C�?ng hoà xã h�?i chủ nghĩa Vi�?t Nam n�?m 1992 �?ã �?ược sửa �?�?i, b�? sung m�?t s�? �?iều theo Ngh�? quyết s�? 51/2001/QH10;

Qu�?c h�?i ban hành Luật phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình.

 

Chương I

NHỮNG QUY Đ�?NH CHUNG

Điều 1. Phạm vi �?iều ch�?nh

1. Luật này quy �?�?nh về phòng ngừa bạo lực gia �?ình, bảo v�?, h�? trợ nạn nhân bạo lực gia �?ình; trách nhi�?m của cá nhân, gia �?ình, cơ quan, t�? chức trong phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình.

2. Bạo lực gia �?ình là hành vi c�? ý của thành viên gia �?ình gây t�?n hại hoặc có khả n�?ng gây t�?n hại về th�? chất, tinh thần, kinh tế �?�?i v�?i thành viên khác trong gia �?ình.

Điều 2. Các hành vi bạo lực gia �?ình

1. Các hành vi bạo lực gia �?ình bao g�?m:

a) Hành hạ, ngược �?ãi, �?ánh �?ập hoặc hành vi c�? ý khác xâm hại �?ến sức khoẻ, tính mạng;

b) L�?ng mạ hoặc hành vi c�? ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm;

c) Cô lập, xua �?u�?i hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng;

d) Ng�?n cản vi�?c thực hi�?n quyền, nghĩa vụ trong quan h�? gia �?ình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và ch�?ng; giữa anh, ch�?, em v�?i nhau;

�?) Cưỡng ép quan h�? tình dục;

e) Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản tr�? hôn nhân tự nguy�?n, tiến b�?;

g) Chiếm �?oạt, huỷ hoại, �?ập phá hoặc có hành vi khác c�? ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành viên khác trong gia �?ình hoặc tài sản chung của các thành viên gia �?ình;

h) Cưỡng ép thành viên gia �?ình lao �?�?ng quá sức, �?óng góp tài chính quá khả n�?ng của họ; ki�?m soát thu nhập của thành viên gia �?ình nhằm tạo ra tình trạng phụ thu�?c về tài chính;

i) Có hành vi trái pháp luật bu�?c thành viên gia �?ình ra khỏi ch�? �?.

2. Hành vi bạo lực quy �?�?nh tại khoản 1 Điều này cũng �?ược áp dụng �?�?i v�?i thành viên gia �?ình của vợ, ch�?ng �?ã ly hôn hoặc nam, nữ không �?�?ng ký kết hôn mà chung s�?ng v�?i nhau như vợ ch�?ng.

Điều 3. Nguyên tắc phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình

1. Kết hợp và thực hi�?n �?�?ng b�? các bi�?n pháp phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình, lấy phòng ngừa là chính, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về gia �?ình, tư vấn, hoà giải phù hợp v�?i truyền th�?ng v�?n hoá, phong tục, tập quán t�?t �?ẹp của dân t�?c Vi�?t Nam.

2. Hành vi bạo lực gia �?ình �?ược phát hi�?n, ng�?n chặn và xử lý k�?p thời theo quy �?�?nh của pháp luật.

3. Nạn nhân bạo lực gia �?ình �?ược bảo v�?, giúp �?ỡ k�?p thời phù hợp v�?i �?iều ki�?n hoàn cảnh của họ và �?iều ki�?n kinh tế - xã h�?i của �?ất nư�?c; ưu tiên bảo v�? quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, người cao tu�?i, người tàn tật và phụ nữ.

4. Phát huy vai trò, trách nhi�?m của cá nhân, gia �?ình, c�?ng �?�?ng, cơ quan, t�? chức trong phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình.

Điều 4. Nghĩa vụ của người có hành vi bạo lực gia �?ình

1. Tôn trọng sự can thi�?p hợp pháp của c�?ng �?�?ng; chấm dứt ngay hành vi bạo lực.

2. Chấp hành quyết �?�?nh của cơ quan, t�? chức có thẩm quyền.

3. K�?p thời �?ưa nạn nhân �?i cấp cứu, �?iều tr�?; ch�?m sóc nạn nhân bạo lực gia �?ình, trừ trường hợp nạn nhân từ ch�?i.

4. B�?i thường thi�?t hại cho nạn nhân bạo lực gia �?ình khi có yêu cầu và theo quy �?�?nh của pháp luật.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của nạn nhân bạo lực gia �?ình

1. Nạn nhân bạo lực gia �?ình có các quyền sau �?ây:

a) Yêu cầu cơ quan, t�? chức, người có thẩm quyền bảo v�? sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình;

b) Yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng bi�?n pháp ng�?n chặn, bảo v�?, cấm tiếp xúc theo quy �?�?nh của Luật này;

c) Được cung cấp d�?ch vụ y tế, tư vấn tâm lý, pháp luật;

d) Được b�? trí nơi tạm lánh, �?ược giữ bí mật về nơi tạm lánh và thông tin khác theo quy �?�?nh của Luật này;

�?) Các quyền khác theo quy �?�?nh của pháp luật.

2. Nạn nhân bạo lực gia �?ình có nghĩa vụ cung cấp thông tin liên quan �?ến bạo lực gia �?ình cho cơ quan, t�? chức, người có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Điều 6. Chính sách của Nhà nư�?c về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình

1. Hằng n�?m, Nhà nư�?c b�? trí ngân sách cho công tác phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình.

2. Khuyến khích cơ quan, t�? chức, cá nhân tham gia, tài trợ cho hoạt �?�?ng phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình; phát tri�?n các mô hình phòng ngừa bạo lực gia �?ình và h�? trợ nạn nhân bạo lực gia �?ình.

3. Khuyến khích vi�?c nghiên cứu, sáng tác v�?n học, ngh�? thuật về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình.

4. T�? chức, h�? trợ vi�?c b�?i dưỡng cán b�? làm công tác phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình.

5. Người trực tiếp tham gia phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình mà có thành tích thì �?ược khen thư�?ng, nếu b�? thi�?t hại về sức khoẻ, tính mạng và tài sản thì �?ược hư�?ng chế �?�? theo quy �?�?nh của pháp luật.

Điều 7. Hợp tác qu�?c tế về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình

1. Nhà nư�?c khuyến khích hợp tác qu�?c tế về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình trên nguyên tắc bình �?ẳng, tôn trọng chủ quyền, phù hợp v�?i pháp luật Vi�?tNamvà pháp luật qu�?c tế.

2. N�?i dung hợp tác qu�?c tế bao g�?m:

a) Xây dựng và thực hi�?n chương trình, dự án, hoạt �?�?ng về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình;

b) Tham gia t�? chức qu�?c tế; ký kết, gia nhập và thực hi�?n �?iều ư�?c qu�?c tế, thỏa thuận qu�?c tế về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình;

c) Trao �?�?i thông tin và kinh nghi�?m về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình.

Điều 8. Những hành vi b�? nghiêm cấm

1. Các hành vi bạo lực gia �?ình quy �?�?nh tại Điều 2 của Luật này.

2. Cưỡng bức, kích �?�?ng, xúi giục, giúp sức người khác thực hi�?n hành vi bạo lực gia �?ình.

3. Sử dụng, truyền bá thông tin, hình ảnh, âm thanh nhằm kích �?�?ng bạo lực gia �?ình.

4. Trả thù, �?e doạ trả thù người giúp �?ỡ nạn nhân bạo lực gia �?ình, người phát hi�?n, báo tin, ng�?n chặn hành vi bạo lực gia �?ình.

5. Cản tr�? vi�?c phát hi�?n, khai báo và xử lý hành vi bạo lực gia �?ình.

6. Lợi dụng hoạt �?�?ng phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình �?�? trục lợi hoặc thực hi�?n hoạt �?�?ng trái pháp luật.

7. Dung túng, bao che, không xử lý, xử lý không �?úng quy �?�?nh của pháp luật �?�?i v�?i hành vi bạo lực gia �?ình.

 

Chương II

PH�?NG NGỪA BẠO LỰC GIA Đ�?NH

 

Mục 1

TH�?NG TIN, TUY�?N TRUY�?N

V�? PH�?NG, CHỐNG BẠO LỰC GIA Đ�?NH

Điều 9. Mục �?ích và yêu cầu của thông tin, tuyên truyền về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình

1. Thông tin, tuyên truyền về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình nhằm thay �?�?i nhận thức, hành vi về bạo lực gia �?ình, góp phần tiến t�?i xoá bỏ bạo lực gia �?ình và nâng cao nhận thức về truyền th�?ng t�?t �?ẹp của con người, gia �?ình Vi�?tNam.

2. Thông tin, tuyên truyền về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình phải bảo �?ảm các yêu cầu sau �?ây:

a) Chính xác, rõ ràng, �?ơn giản, thiết thực;

b) Phù hợp v�?i từng �?�?i tượng, trình �?�?, lứa tu�?i, gi�?i tính, truyền th�?ng, v�?n hóa, bản sắc dân t�?c, tôn giáo;

c) Không làm ảnh hư�?ng �?ến bình �?ẳng gi�?i, danh dự, nhân phẩm, uy tín của nạn nhân bạo lực gia �?ình và các thành viên khác trong gia �?ình.

Điều 10. N�?i dung thông tin, tuyên truyền về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình

1. Chính sách, pháp luật về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình, bình �?ẳng gi�?i, quyền và nghĩa vụ của các thành viên gia �?ình.

2. Truyền th�?ng t�?t �?ẹp của con người, gia �?ình Vi�?tNam.

3. Tác hại của bạo lực gia �?ình.

4. Bi�?n pháp, mô hình, kinh nghi�?m trong phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình.

5. Kiến thức về hôn nhân và gia �?ình; kỹ n�?ng ứng xử, xây dựng gia �?ình v�?n hoá.

6. Các n�?i dung khác có liên quan �?ến phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình.

Điều 11. Hình thức thông tin, tuyên truyền về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình

1. Thực hi�?n trực tiếp.

2. Thông qua các phương ti�?n thông tin �?ại chúng.

3. L�?ng ghép trong vi�?c giảng dạy, học tập tại các cơ s�? giáo dục thu�?c h�? th�?ng giáo dục qu�?c dân.

4. Thông qua hoạt �?�?ng v�?n học, ngh�? thuật, sinh hoạt c�?ng �?�?ng và các loại hình v�?n hoá quần chúng khác.

 

Mục 2

H�?A GIẢI M�?U THUẪN, TRANH CHẤP

GIỮA CÁC TH�?NH VI�?N GIA Đ�?NH

Điều 12. Nguyên tắc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia �?ình

1. K�?p thời, chủ �?�?ng, kiên trì.

2. Phù hợp v�?i chủ trương, �?ường l�?i của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nư�?c, �?ạo �?ức xã h�?i và phong tục, tập quán t�?t �?ẹp của dân t�?c Vi�?t Nam.

3. Tôn trọng sự tự nguy�?n tiến hành hòa giải của các bên.

4. Khách quan, công minh, có lý, có tình.

5. Giữ bí mật thông tin �?ời tư của các bên.

6. Tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; không xâm phạm lợi ích của Nhà nư�?c, lợi ích công c�?ng.

7. Không hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia �?ình quy �?�?nh tại Điều 14 và Điều 15 của Luật này trong những trường hợp sau �?ây:

a) Vụ vi�?c thu�?c t�?i phạm hình sự, trừ trường hợp người b�? hại yêu cầu không xử lý theo quy �?�?nh của pháp luật hình sự;

b) Vụ vi�?c thu�?c hành vi vi phạm pháp luật b�? xử lý hành chính.

Điều 13. Hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp do gia �?ình, dòng họ tiến hành

Gia �?ình có trách nhi�?m k�?p thời phát hi�?n và hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia �?ình.

Trường hợp gia �?ình không hòa giải �?ược hoặc có yêu cầu của thành viên gia �?ình thì người �?ứng �?ầu hoặc người có uy tín trong dòng họ chủ �?�?ng hòa giải hoặc mời người có uy tín trong c�?ng �?�?ng dân cư hòa giải.

Điều 14. Hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp do cơ quan, t�? chức tiến hành

Cơ quan, t�? chức có trách nhi�?m hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa người thu�?c cơ quan, t�? chức mình v�?i thành viên gia �?ình họ khi có yêu cầu của thành viên gia �?ình; trường hợp cần thiết thì ph�?i hợp v�?i cơ quan, t�? chức �? �?�?a phương �?�? tiến hành hòa giải.

Điều 15. Hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp do t�? chức hòa giải �? cơ s�? tiến hành

1. T�? hòa giải �? cơ s�? tiến hành hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia �?ình theo quy �?�?nh của pháp luật về hòa giải �? cơ s�?.

2. Uỷ ban nhân dân xã, phường, th�? trấn (sau �?ây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có trách nhi�?m ph�?i hợp v�?i Ủy ban Mặt trận T�? qu�?c Vi�?t Nam cùng cấp và các t�? chức thành viên hư�?ng dẫn, giúp �?ỡ, tạo �?iều ki�?n cho các t�? chức hòa giải �? cơ s�? thực hi�?n hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia �?ình.

 

Mục 3

TƯ VẤN, G�?P Ý, PH�? B�?NH TRONG C�?NG Đ�?NG D�?N CƯ

V�? PH�?NG NGỪA BẠO LỰC GIA Đ�?NH

Điều 16. Tư vấn về gia �?ình �? cơ s�?

1. Nhà nư�?c tạo �?iều ki�?n và khuyến khích các t�? chức, cá nhân tiến hành hoạt �?�?ng tư vấn về gia �?ình �? cơ s�? cho các thành viên trong c�?ng �?�?ng dân cư �?�? phòng ngừa bạo lực gia �?ình.

2. Tư vấn về gia �?ình �? cơ s�? bao g�?m các n�?i dung sau �?ây:

a) Cung cấp thông tin, kiến thức, pháp luật về hôn nhân, gia �?ình và phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình;

b) Hư�?ng dẫn kỹ n�?ng ứng xử trong gia �?ình; kỹ n�?ng ứng xử khi có mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia �?ình.

3. Vi�?c tư vấn về gia �?ình �? cơ s�? tập trung vào các �?�?i tượng sau �?ây:

a) Người có hành vi bạo lực gia �?ình;

b) Nạn nhân bạo lực gia �?ình;

c) Người nghi�?n rượu, ma tuý, �?ánh bạc;

d) Người chuẩn b�? kết hôn.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì ph�?i hợp v�?i Ủy ban Mặt trận T�? qu�?c Vi�?tNamcùng cấp và các t�? chức thành viên hư�?ng dẫn, tạo �?iều ki�?n cho hoạt �?�?ng tư vấn về gia �?ình �? cơ s�?.

Điều 17. Góp ý, phê bình trong c�?ng �?�?ng dân cư

1. Góp ý, phê bình trong c�?ng �?�?ng dân cư �?ược áp dụng �?�?i v�?i người từ �?ủ 16 tu�?i tr�? lên có hành vi bạo lực gia �?ình �?ã �?ược t�? hòa giải �? cơ s�? hoà giải mà tiếp tục có hành vi bạo lực gia �?ình.

2. Trư�?ng thôn, làng, bản, ấp, phum, sóc, t�? trư�?ng t�? dân ph�? hoặc người �?ứng �?ầu �?ơn v�? tương �?ương (sau �?ây gọi chung là người �?ứng �?ầu c�?ng �?�?ng dân cư) quyết �?�?nh và t�? chức vi�?c góp ý, phê bình trong c�?ng �?�?ng dân cư. Thành phần tham gia góp ý, phê bình bao g�?m �?ại di�?n gia �?ình, h�? gia �?ình liền kề và các thành phần khác do người �?ứng �?ầu c�?ng �?�?ng dân cư mời.

3. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhi�?m giúp �?ỡ, tạo �?iều ki�?n cho người �?ứng �?ầu c�?ng �?�?ng dân cư t�? chức vi�?c góp ý, phê bình trong c�?ng �?�?ng dân cư �?�?i v�?i người có hành vi bạo lực gia �?ình.

 

Chương III

BẢO V�? V�? H�? TRỢ NẠN NH�?N BẠO LỰC GIA Đ�?NH

 

Mục 1

CÁC BI�?N PHÁP BẢO V�?, H�? TRỢ

NẠN NH�?N BẠO LỰC GIA Đ�?NH

Điều 18. Phát hi�?n, báo tin về bạo lực gia �?ình

1. Người phát hi�?n bạo lực gia �?ình phải k�?p thời báo tin cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc người �?ứng �?ầu c�?ng �?�?ng dân cư nơi xảy ra bạo lực, trừ trường hợp quy �?�?nh tại khoản 3 Điều 23 và khoản 4 Điều 29 của Luật này.

2. Cơ quan công an, Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc người �?ứng �?ầu c�?ng �?�?ng dân cư khi phát hi�?n hoặc nhận �?ược tin báo về bạo lực gia �?ình có trách nhi�?m k�?p thời xử lý hoặc kiến ngh�?, yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền xử lý; giữ bí mật về nhân thân và trong trường hợp cần thiết áp dụng bi�?n pháp bảo v�? người phát hi�?n, báo tin về bạo lực gia �?ình.

Điều 19. Bi�?n pháp ng�?n chặn, bảo v�?

1. Các bi�?n pháp ng�?n chặn, bảo v�? �?ược áp dụng k�?p thời �?�? bảo v�? nạn nhân bạo lực gia �?ình, chấm dứt hành vi bạo lực gia �?ình, giảm thi�?u hậu quả do hành vi bạo lực gây ra, bao g�?m:

a) Bu�?c chấm dứt ngay hành vi bạo lực gia �?ình;

b) Cấp cứu nạn nhân bạo lực gia �?ình;

c) Các bi�?n pháp ng�?n chặn theo quy �?�?nh của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc pháp luật về t�? tụng hình sự �?�?i v�?i người có hành vi bạo lực gia �?ình;

d) Cấm người có hành vi bạo lực gia �?ình �?ến gần nạn nhân; sử dụng �?i�?n thoại hoặc các phương ti�?n thông tin khác �?�? có hành vi bạo lực v�?i nạn nhân (sau �?ây gọi là bi�?n pháp cấm tiếp xúc).

2. Người có mặt tại nơi xảy ra bạo lực gia �?ình tuỳ theo tính chất, mức �?�? của hành vi bạo lực và khả n�?ng của mình có trách nhi�?m thực hi�?n các bi�?n pháp quy �?�?nh tại �?i�?m a và �?i�?m b khoản 1 Điều này.

3. Thẩm quyền, �?iều ki�?n áp dụng, thay �?�?i, hủy bỏ bi�?n pháp quy �?�?nh tại �?i�?m c khoản 1 Điều này �?ược thực hi�?n theo quy �?�?nh của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc pháp luật về t�? tụng hình sự.

4. Vi�?c áp dụng bi�?n pháp quy �?�?nh tại �?i�?m d khoản 1 Điều này �?ược thực hi�?n theo quy �?�?nh tại Điều 20 và Điều 21 của Luật này.

Điều 20. Cấm tiếp xúc theo quyết �?�?nh của Chủ t�?ch Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Chủ t�?ch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra bạo lực gia �?ình quyết �?�?nh áp dụng bi�?n pháp cấm tiếp xúc trong thời hạn không quá 3 ngày khi có �?ủ các �?iều ki�?n sau �?ây:

a) Có �?ơn yêu cầu của nạn nhân bạo lực gia �?ình, người giám h�? hoặc người �?ại di�?n hợp pháp hoặc cơ quan, t�? chức có thẩm quyền; trường hợp cơ quan, t�? chức có thẩm quyền có �?ơn yêu cầu thì phải có sự �?�?ng ý của nạn nhân bạo lực gia �?ình;

 b) Hành vi b�o lực gia �?ình gây t�?n hại hoặc �?e doạ gây t�?n hại �?ến sức khỏe hoặc �?e doạ tính mạng của nạn nhân bạo lực gia �?ình;

c) Người có hành vi bạo lực gia �?ình và nạn nhân bạo lực gia �?ình có nơi �? khác nhau trong thời gian cấm tiếp xúc.

2. Chậm nhất 12 giờ, k�? từ khi nhận �?ược �?ơn yêu cầu, Chủ t�?ch Uỷ ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết �?�?nh áp dụng bi�?n pháp cấm tiếp xúc; trường hợp không ra quyết �?�?nh thì phải thông báo bằng v�?n bản và nêu rõ lý do cho người yêu cầu biết.

Quyết �?�?nh cấm tiếp xúc có hi�?u lực ngay sau khi ký và �?ược gửi cho người có hành vi bạo lực gia �?ình, nạn nhân bạo lực gia �?ình, người �?ứng �?ầu c�?ng �?�?ng dân cư nơi cư trú của nạn nhân bạo lực gia �?ình.

3. Chủ t�?ch Ủy ban nhân dân cấp xã �?ã ra quyết �?�?nh cấm tiếp xúc huỷ bỏ quyết �?�?nh �?ó khi có �?ơn yêu cầu của nạn nhân bạo lực gia �?ình hoặc khi nhận thấy bi�?n pháp này không còn cần thiết.

4. Trong trường hợp gia �?ình có vi�?c tang l�?, cư�?i hỏi hoặc các trường hợp �?ặc bi�?t khác mà người có hành vi bạo lực gia �?ình và nạn nhân bạo lực gia �?ình phải tiếp xúc v�?i nhau thì người có hành vi bạo lực gia �?ình phải báo cáo v�?i người �?ứng �?ầu c�?ng �?�?ng dân cư nơi cư trú của nạn nhân bạo lực gia �?ình.

5. Người có hành vi bạo lực gia �?ình vi phạm quyết �?�?nh cấm tiếp xúc có th�? b�? tạm giữ hành chính, xử phạt vi phạm hành chính.

6. Chính phủ quy �?�?nh cụ th�? vi�?c áp dụng, huỷ bỏ bi�?n pháp cấm tiếp xúc và vi�?c xử lý người có hành vi bạo lực gia �?ình vi phạm quyết �?�?nh cấm tiếp xúc quy �?�?nh tại Điều này.

Điều 21. Cấm tiếp xúc theo quyết �?�?nh của Toà án

1. Toà án �?ang thụ lý hoặc giải quyết vụ án dân sự giữa nạn nhân bạo lực gia �?ình và người có hành vi bạo lực gia �?ình quyết �?�?nh áp dụng bi�?n pháp cấm tiếp xúc trong thời hạn không quá 4 tháng khi có �?ủ các �?iều ki�?n sau �?ây:

a) Có �?ơn yêu cầu của nạn nhân bạo lực gia �?ình, người giám h�? hoặc người �?ại di�?n hợp pháp hoặc cơ quan, t�? chức có thẩm quyền; trường hợp cơ quan, t�? chức có thẩm quyền có �?ơn yêu cầu thì phải có sự �?�?ng ý của nạn nhân bạo lực gia �?ình;

b) Hành vi bạo lực gia �?ình gây t�?n hại hoặc �?e doạ gây t�?n hại �?ến sức khỏe hoặc �?e doạ tính mạng của nạn nhân bạo lực gia �?ình;

c) Người có hành vi bạo lực gia �?ình và nạn nhân bạo lực gia �?ình có nơi �? khác nhau trong thời gian cấm tiếp xúc.

2. Quyết �?�?nh cấm tiếp xúc có hi�?u lực ngay sau khi ký và �?ược gửi cho người có hành vi bạo lực gia �?ình, nạn nhân bạo lực gia �?ình, Chủ t�?ch Uỷ ban nhân dân cấp xã, người �?ứng �?ầu c�?ng �?�?ng dân cư nơi cư trú của nạn nhân bạo lực gia �?ình và Vi�?n ki�?m sát nhân dân cùng cấp.

3. Toà án nhân dân �?ã ra quyết �?�?nh cấm tiếp xúc huỷ bỏ quyết �?�?nh �?ó khi có �?ơn yêu cầu của nạn nhân bạo lực gia �?ình hoặc khi nhận thấy bi�?n pháp này không còn cần thiết.

4. Trong trường hợp gia �?ình có vi�?c tang l�?, cư�?i hỏi hoặc các trường hợp �?ặc bi�?t khác mà người có hành vi bạo lực gia �?ình và nạn nhân phải tiếp xúc v�?i nhau thì người có hành vi bạo lực gia �?ình phải báo cáo v�?i người �?ứng �?ầu c�?ng �?�?ng dân cư nơi cư trú của nạn nhân bạo lực gia �?ình.

5. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng, thay �?�?i, huỷ bỏ bi�?n pháp cấm tiếp xúc quy �?�?nh tại Điều này �?ược thực hi�?n tương tự quy �?�?nh của pháp luật t�? tụng dân sự về các bi�?n pháp khẩn cấp tạm thời.

Điều 22. Giám sát thực hi�?n quyết �?�?nh cấm tiếp xúc

1. Khi nhận �?ược quyết �?�?nh cấm tiếp xúc của Chủ t�?ch Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc của Toà án có thẩm quyền thì người �?ứng �?ầu c�?ng �?�?ng dân cư ph�?i hợp v�?i t�? chức có liên quan �? cơ s�? �?�? phân công người giám sát vi�?c thực hi�?n quyết �?�?nh cấm tiếp xúc.

2. Người �?ược phân công giám sát có các nhi�?m vụ sau �?ây:

a) Theo dõi vi�?c thực hi�?n quyết �?�?nh cấm tiếp xúc giữa người có hành vi bạo lực gia �?ình và nạn nhân; trường hợp phát hi�?n người có hành vi bạo lực gia �?ình tiếp xúc v�?i nạn nhân bạo lực gia �?ình thì yêu cầu người có hành vi bạo lực gia �?ình thực hi�?n nghiêm ch�?nh quyết �?�?nh cấm tiếp xúc;

b) Trường hợp người có hành vi bạo lực gia �?ình vẫn c�? tình tiếp xúc v�?i nạn nhân thì người �?ược phân công giám sát báo cáo cho người �?ứng �?ầu c�?ng �?�?ng dân cư �?�? có bi�?n pháp bu�?c người có hành vi bạo lực gia �?ình chấm dứt hành vi của mình.

3. Trong trường hợp người có hành vi bạo lực gia �?ình �?ược tiếp xúc v�?i nạn nhân bạo lực gia �?ình theo quy �?�?nh tại khoản 4 Điều 20 và khoản 4 Điều 21 của Luật này thì các thành viên gia �?ình có trách nhi�?m giám sát �?�? bảo �?ảm không xảy ra bạo lực gia �?ình.

Điều 23. Ch�?m sóc nạn nhân bạo lực gia �?ình tại cơ s�? khám b�?nh, chữa b�?nh

1. Khi khám và �?iều tr�? tại cơ s�? khám b�?nh, chữa b�?nh, nạn nhân bạo lực gia �?ình �?ược xác nhận vi�?c khám và �?iều tr�? nếu có yêu cầu.

2. Chi phí cho vi�?c khám và �?iều tr�? �?�?i v�?i nạn nhân bạo lực gia �?ình do Quỹ bảo hi�?m y tế chi trả �?�?i v�?i người có bảo hi�?m y tế.

3. Nhân viên y tế khi thực hi�?n nhi�?m vụ của mình có trách nhi�?m giữ bí mật thông tin về nạn nhân bạo lực gia �?ình; trường hợp phát hi�?n hành vi bạo lực gia �?ình có dấu hi�?u t�?i phạm phải báo ngay cho người �?ứng �?ầu cơ s�? khám b�?nh, chữa b�?nh �?�? báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Điều 24. Tư vấn cho nạn nhân bạo lực gia �?ình

1. Nạn nhân bạo lực gia �?ình �?ược tư vấn về ch�?m sóc sức khoẻ, ứng xử trong gia �?ình, pháp luật và tâm lý �?�? giải quyết tình trạng bạo lực gia �?ình.

2. Cơ s�? khám b�?nh, chữa b�?nh, cơ s�? bảo trợ xã h�?i, cơ s�? h�? trợ nạn nhân bạo lực gia �?ình, cơ s�? tư vấn về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình, cá nhân hoặc t�? chức quy �?�?nh tại các �?iều 27, 28, 29 và 30 của Luật này trong phạm vi chức n�?ng, nhi�?m vụ của mình có trách nhi�?m thực hi�?n vi�?c tư vấn phù hợp cho nạn nhân bạo lực gia �?ình.

Điều 25. H�? trợ khẩn cấp các nhu cầu thiết yếu

Uỷ ban nhân dân cấp xã chủ trì ph�?i hợp v�?i Ủy ban Mặt trận T�? qu�?c Vi�?t Nam cùng cấp và các t�? chức thành viên, t�? chức xã h�?i khác tại �?�?a phương và các cơ s�? trợ giúp nạn nhân bạo lực gia �?ình thực hi�?n h�? trợ khẩn cấp các nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân bạo lực gia �?ình trong trường hợp cần thiết.

 

Mục 2

CƠ S�? TRỢ GI�?P NẠN NH�?N BẠO LỰC GIA Đ�?NH

Điều 26. Cơ s�? trợ giúp nạn nhân bạo lực gia �?ình

1. Cơ s�? trợ giúp nạn nhân bạo lực gia �?ình là nơi ch�?m sóc, tư vấn, tạm lánh, h�? trợ những �?iều ki�?n cần thiết khác cho nạn nhân bạo lực gia �?ình.

2. Cơ s�? trợ giúp nạn nhân bạo lực gia �?ình bao g�?m:

a) Cơ s�? khám b�?nh, chữa b�?nh;

b) Cơ s�? bảo trợ xã h�?i;

c) Cơ s�? h�? trợ nạn nhân bạo lực gia �?ình;

d) Cơ s�? tư vấn về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình;

�?) Đ�?a ch�? tin cậy �? c�?ng �?�?ng.

3. Chính phủ quy �?�?nh chi tiết và hư�?ng dẫn hoạt �?�?ng trợ giúp nạn nhân của các cơ s�? trợ giúp nạn nhân bạo lực gia �?ình.

Điều 27. Cơ s�? khám b�?nh, chữa b�?nh

1. Cơ s�? khám b�?nh, chữa b�?nh thực hi�?n vi�?c ch�?m sóc y tế theo quy �?�?nh tại Điều 23 của Luật này và tư vấn về sức khỏe.

2. Cơ s�? khám b�?nh, chữa b�?nh của Nhà nư�?c, ngoài vi�?c thực hi�?n quy �?�?nh tại khoản 1 Điều này, tùy theo khả n�?ng và �?iều ki�?n thực tế, b�? trí nơi tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia �?ình trong thời gian không quá 1 ngày theo yêu cầu của nạn nhân bạo lực gia �?ình.

Điều 28. Cơ s�? bảo trợ xã h�?i

Cơ s�? bảo trợ xã h�?i thực hi�?n vi�?c ch�?m sóc, tư vấn tâm lý, b�? trí nơi tạm lánh và h�? trợ các �?iều ki�?n cần thiết khác cho nạn nhân bạo lực gia �?ình.

Điều 29. Cơ s�? h�? trợ nạn nhân bạo lực gia �?ình và cơ s�? tư vấn về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình

1. Nhà nư�?c khuyến khích và tạo �?iều ki�?n cho t�? chức, cá nhân tham gia thành lập cơ s�? h�? trợ nạn nhân bạo lực gia �?ình, cơ s�? tư vấn về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình; h�? trợ kinh phí cho m�?t s�? cơ s�? h�? trợ, cơ s�? tư vấn về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình theo chương trình, kế hoạch về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình; kinh phí h�? trợ, �?�?i tượng �?ược h�? trợ do Chính phủ quy �?�?nh.

2. Theo quy chế hoạt �?�?ng hoặc chức n�?ng, nhi�?m vụ của mình, cơ s�? h�? trợ nạn nhân bạo lực gia �?ình, cơ s�? tư vấn về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình �?ược cung cấp các d�?ch vụ tư vấn về pháp luật, tâm lý, ch�?m sóc sức khỏe, b�? trí nơi tạm lánh và các �?iều ki�?n cần thiết khác cho nạn nhân bạo lực gia �?ình.

3. Cơ s�? h�? trợ nạn nhân bạo lực gia �?ình, cơ s�? tư vấn về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình phải có các �?iều ki�?n sau �?ây:

a) Có cơ s�? vật chất và nhân lực chuyên môn phù hợp v�?i n�?i dung hoạt �?�?ng trợ giúp nạn nhân bạo lực gia �?ình;

b) Có ngu�?n tài chính bảo �?ảm chi phí cho các hoạt �?�?ng trợ giúp nạn nhân bạo lực gia �?ình.

4. Nhân viên tư vấn phải có phẩm chất �?ạo �?ức t�?t và bảo �?ảm yêu cầu về chuyên môn theo quy �?�?nh của pháp luật �?�?i v�?i lĩnh vực tư vấn. Trong quá trình tư vấn cho nạn nhân bạo lực gia �?ình, nhân viên tư vấn có trách nhi�?m giữ bí mật thông tin về nạn nhân bạo lực gia �?ình; trường hợp phát hi�?n hành vi bạo lực gia �?ình có dấu hi�?u t�?i phạm phải báo ngay cho người �?ứng �?ầu cơ s�? �?�? báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Điều 30. Đ�?a ch�? tin cậy �? c�?ng �?�?ng

1. Đ�?a ch�? tin cậy �? c�?ng �?�?ng là cá nhân, t�? chức có uy tín, khả n�?ng và tự nguy�?n giúp �?ỡ nạn nhân bạo lực gia �?ình tại c�?ng �?�?ng dân cư.

2. Cá nhân, t�? chức thông báo về vi�?c nhận làm �?�?a ch�? tin cậy, nơi �?ặt �?�?a ch�? tin cậy v�?i Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi �?ặt �?�?a ch�? tin cậy.

3. Tùy theo �?iều ki�?n và khả n�?ng thực tế, �?�?a ch�? tin cậy �? c�?ng �?�?ng tiếp nhận nạn nhân bạo lực gia �?ình, h�? trợ, tư vấn, b�? trí nơi tạm lánh cho nạn nhân và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền biết.

4. Uỷ ban nhân dân cấp xã lập danh sách và công b�? các �?�?a ch�? tin cậy �? c�?ng �?�?ng; thực hi�?n vi�?c hư�?ng dẫn, t�? chức tập huấn về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình và bảo v�? �?�?a ch�? tin cậy �? c�?ng �?�?ng trong trường hợp cần thiết.

5. Ủy ban Mặt trận T�? qu�?c Vi�?t Nam xã, phường, th�? trấn và các t�? chức thành viên có trách nhi�?m ph�?i hợp v�?i Uỷ ban nhân dân cùng cấp trong vi�?c tuyên truyền, vận �?�?ng, xây dựng các �?�?a ch�? tin cậy �? c�?ng �?�?ng.

 

Chương IV

TRÁCH NHI�?M CỦA CÁ NH�?N, GIA Đ�?NH, CƠ QUAN, T�? CHỨC

TRONG PH�?NG, CHỐNG BẠO LỰC GIA Đ�?NH

Điều 31. Trách nhi�?m của cá nhân

1. Thực hi�?n quy �?�?nh của pháp luật về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình, hôn nhân và gia �?ình, bình �?ẳng gi�?i, phòng, ch�?ng ma túy, mại dâm và các t�? nạn xã h�?i khác.

2. K�?p thời ng�?n chặn hành vi bạo lực gia �?ình và thông báo cho cơ quan, t�? chức, người có thẩm quyền.

Điều 32. Trách nhi�?m của gia �?ình

1. Giáo dục, nhắc nh�? thành viên gia �?ình thực hi�?n quy �?�?nh của pháp luật về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình, hôn nhân và gia �?ình, bình �?ẳng gi�?i, phòng, ch�?ng ma túy, mại dâm và các t�? nạn xã h�?i khác.

2. Hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia �?ình; can ng�?n người có hành vi bạo lực gia �?ình chấm dứt hành vi bạo lực; ch�?m sóc nạn nhân bạo lực gia �?ình.

3. Ph�?i hợp v�?i cơ quan, t�? chức và c�?ng �?�?ng dân cư trong phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình.

4. Thực hi�?n các bi�?n pháp khác về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình theo quy �?�?nh của Luật này.

Điều 33. Trách nhi�?m của Mặt trận T�? qu�?c Vi�?t Nam và các t�? chức thành viên

 1. Tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích, �?�?ng viên h�?i viên và nhân dân chấp hành pháp luật về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình, hôn nhân và gia �?ình, bình �?ẳng gi�?i, phòng, ch�?ng ma túy, mại dâm và các t�? nạn xã h�?i khác.

2. Kiến ngh�? những bi�?n pháp cần thiết v�?i cơ quan nhà nư�?c có liên quan �?�? thực hi�?n pháp luật về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình, hôn nhân và gia �?ình, bình �?ẳng gi�?i, phòng, ch�?ng ma túy, mại dâm và các t�? nạn xã h�?i khác; tham gia phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình, ch�?m sóc, h�? trợ và bảo v�? nạn nhân bạo lực gia �?ình.

3. Tham gia giám sát vi�?c thực hi�?n pháp luật về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình.

Điều 34. Trách nhi�?m của H�?i Liên hi�?p phụ nữ Vi�?t Nam

1. Thực hi�?n trách nhi�?m quy �?�?nh tại Điều 33 của Luật này.

2. T�? chức cơ s�? tư vấn về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình, cơ s�? h�? trợ nạn nhân bạo lực gia �?ình.

3. T�? chức các hoạt �?�?ng dạy nghề, tín dụng, tiết ki�?m �?�? h�? trợ nạn nhân bạo lực gia �?ình.

4. Ph�?i hợp v�?i cơ quan, t�? chức có liên quan �?�? bảo v�? và h�? trợ nạn nhân bạo lực gia �?ình.

Điều 35. Cơ quan quản lý nhà nư�?c về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình

1. Chính phủ th�?ng nhất quản lý nhà nư�?c về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình.

2. B�? V�?n hóa, Th�? thao và Du l�?ch ch�?u trách nhi�?m trư�?c Chính phủ thực hi�?n quản lý nhà nư�?c về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình.

3. B�?, cơ quan ngang b�? trong phạm vi nhi�?m vụ, quyền hạn của mình có trách nhi�?m ph�?i hợp v�?i B�? V�?n hóa, Th�? thao và Du l�?ch thực hi�?n quản lý nhà nư�?c về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình.

4. Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhi�?m vụ, quyền hạn của mình có trách nhi�?m thực hi�?n quản lý nhà nư�?c về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình tại �?�?a phương.

5. Hằng n�?m, trong báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã trư�?c H�?i �?�?ng nhân dân cùng cấp về tình hình kinh tế - xã h�?i phải có n�?i dung về tình hình và kết quả phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình tại �?�?a phương.

Điều 36. Trách nhi�?m của B�? V�?n hóa, Th�? thao và Du l�?ch

1. Xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền v�?n bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình.

2. Chủ trì, ph�?i hợp v�?i các b�?, cơ quan ngang b�?, cơ quan thu�?c Chính phủ và Uỷ ban nhân dân t�?nh, thành ph�? trực thu�?c trung ương t�? chức thực hi�?n v�?n bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình.

3. Hư�?ng dẫn thực hi�?n hoạt �?�?ng tư vấn về gia �?ình �? cơ s�?; vi�?c thành lập, giải th�? cơ s�? tư vấn về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình, cơ s�? h�? trợ nạn nhân bạo lực gia �?ình.

4. Chủ trì ph�?i hợp v�?i các cơ quan, t�? chức có liên quan ban hành và t�? chức thực hi�?n quy �?�?nh về b�?i dưỡng cán b�? làm công tác phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình.

5. Thanh tra, ki�?m tra vi�?c thực hi�?n pháp luật về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình.

6. Thực hi�?n hợp tác qu�?c tế về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình.

7. Chủ trì, hư�?ng dẫn công tác t�?ng hợp, phân tích về tình hình phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình; ch�? �?ạo thực hi�?n chế �?�? báo cáo th�?ng kê về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình; ch�? �?ạo t�?ng kết kinh nghi�?m thực ti�?n, nhân r�?ng các mô hình phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình.

8. Chủ trì, ph�?i hợp v�?i các cơ quan có liên quan trong vi�?c biên tập, cung cấp thông tin về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình.

Điều 37. Trách nhi�?m của B�? Y tế

1. Ban hành và t�? chức thực hi�?n quy chế về tiếp nhận, ch�?m sóc y tế �?�?i v�?i b�?nh nhân là nạn nhân bạo lực gia �?ình tại các cơ s�? khám b�?nh, chữa b�?nh.

2. Hư�?ng dẫn các cơ s�? khám b�?nh, chữa b�?nh thực hi�?n th�?ng kê, báo cáo các trường hợp b�?nh nhân là nạn nhân bạo lực gia �?ình.

3. Ban hành quy trình chữa tr�? nghi�?n rượu.

Điều 38. Trách nhi�?m của B�? Lao �?�?ng, Thương binh và Xã h�?i

1. Ch�? �?ạo vi�?c l�?ng ghép n�?i dung phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình vào các chương trình xoá �?ói giảm nghèo, �?ào tạo nghề, giải quyết vi�?c làm.

2. Hư�?ng dẫn vi�?c thực hi�?n trợ giúp nạn nhân bạo lực gia �?ình tại các cơ s�? bảo trợ xã h�?i.

Điều 39. Trách nhi�?m của B�? Giáo dục và Đào tạo, nhà trường và các cơ s�? giáo dục khác thu�?c h�? th�?ng giáo dục qu�?c dân

1. B�? Giáo dục và Đào tạo có trách nhi�?m ch�? �?ạo vi�?c l�?ng ghép kiến thức phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình vào các chương trình giáo dục, �?ào tạo phù hợp v�?i yêu cầu của từng ngành học, cấp học.

2. Nhà trường và các cơ s�? giáo dục khác thu�?c h�? th�?ng giáo dục qu�?c dân có trách nhi�?m thực hi�?n chương trình giáo dục l�?ng ghép kiến thức phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình.

Điều 40. Trách nhi�?m của B�? Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin �?ại chúng

1. B�? Thông tin và Truyền thông có trách nhi�?m ch�? �?ạo các cơ quan thông tin �?ại chúng thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình.

2. Cơ quan thông tin �?ại chúng có trách nhi�?m thông tin k�?p thời, chính xác chính sách, pháp luật về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình.

Điều 41. Trách nhi�?m của cơ quan Công an, Tòa án, Vi�?n ki�?m sát

Cơ quan Công an, Tòa án, Vi�?n ki�?m sát trong phạm vi nhi�?m vụ, quyền hạn của mình chủ trì, ph�?i hợp v�?i cơ quan, t�? chức có liên quan thực hi�?n vi�?c bảo v�? quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia �?ình; chủ �?�?ng phòng ngừa, k�?p thời phát hi�?n, ng�?n chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình; ph�?i hợp, tạo �?iều ki�?n cho cơ quan quản lý nhà nư�?c về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình thực hi�?n nhi�?m vụ th�?ng kê về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình.

 

Chương V

XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT V�? PH�?NG, CHỐNG

 BẠO LỰC GIA Đ�?NH V�? KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Điều 42. Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình

1. Người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình tuỳ theo tính chất, mức �?�? vi phạm mà b�? xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc b�? truy cứu trách nhi�?m hình sự; nếu gây thi�?t hại thì phải b�?i thường theo quy �?�?nh của pháp luật.

2. Cán b�?, công chức, viên chức, người thu�?c lực lượng vũ trang nhân dân có hành vi bạo lực gia �?ình nếu b�? xử lý vi phạm hành chính theo quy �?�?nh của khoản 1 Điều này thì b�? thông báo cho người �?ứng �?ầu cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? có thẩm quyền quản lý người �?ó �?�? giáo dục.

3. Chính phủ quy �?�?nh cụ th�? các hành vi vi phạm hành chính về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình, hình thức xử phạt, bi�?n pháp khắc phục hậu quả �?�?i v�?i người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình.

Điều 43. Áp dụng các bi�?n pháp giáo dục tại xã, phường, th�? trấn, �?ưa vào cơ s�? giáo dục, trường giáo dưỡng

1. Người thường xuyên có hành vi bạo lực gia �?ình �?ã �?ược góp ý, phê bình trong c�?ng �?�?ng dân cư mà trong thời hạn 6 tháng, k�? từ ngày áp dụng bi�?n pháp này vẫn có hành vi bạo lực gia �?ình nhưng chưa �?ến mức b�? truy cứu trách nhi�?m hình sự thì có th�? b�? áp dụng bi�?n pháp giáo dục tại xã, phường, th�? trấn.

2. Người có hành vi bạo lực gia �?ình �?ã b�? áp dụng bi�?n pháp giáo dục tại xã, phường, th�? trấn mà tiếp tục thực hi�?n hành vi bạo lực gia �?ình nhưng chưa �?ến mức b�? truy cứu trách nhi�?m hình sự thì có th�? b�? áp dụng bi�?n pháp �?ưa vào cơ s�? giáo dục; �?�?i v�?i người dư�?i 18 tu�?i thì có th�? b�? áp dụng bi�?n pháp �?ưa vào trường giáo dưỡng.

3. Thẩm quyền, thời hạn, trình tự, thủ tục áp dụng bi�?n pháp giáo dục tại xã, phường, th�? trấn, �?ưa vào cơ s�? giáo dục, trường giáo dưỡng �?ược thực hi�?n theo quy �?�?nh của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Điều 44. Khiếu nại, t�? cáo và giải quyết khiếu nại, t�? cáo

Vi�?c khiếu nại, t�? cáo và giải quyết khiếu nại, t�? cáo �?�?i v�?i các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, ch�?ng bạo lực gia �?ình �?ược thực hi�?n theo quy �?�?nh của pháp luật về khiếu nại, t�? cáo.

 

Chương VI

ĐI�?U KHOẢN THI H�?NH

Điều 45. Hi�?u lực thi hành

Luật này có hi�?u lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 n�?m 2008.

Điều 46. Hư�?ng dẫn thi hành

Chính phủ quy �?�?nh chi tiết và hư�?ng dẫn thi hành Luật này.

Luật này �?ã �?ược Qu�?c h�?i nư�?c C�?ng hòa xã h�?i chủ nghĩa Vi�?t Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 n�?m 2007. 

 

CHỦ T�?CH QUỐC H�?I

(�?ã ký)

Nguy�?n Phú Trọng