dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

QUỐC H�?I

______

Luật s�?: 23/2000/QH10

C�?NG HO�? X�? H�?I CHỦ NGHĨA VI�?T NAM

Đ�?c lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

LUẬT
PH�?NG, CHỐNG MA TUÝ

 

T�? nạn ma tuý là hi�?m hoạ l�?n cho toàn xã h�?i, gây tác hại cho sức khoẻ, làm suy thoái nòi gi�?ng, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia �?ình, gây ảnh hư�?ng nghiêm trọng �?ến trật tự, an toàn xã h�?i và an ninh qu�?c gia.

 

Đ�? phòng ngừa, ng�?n chặn và �?ấu tranh có hi�?u quả v�?i t�? nạn ma tuý;

 

C�?n cứ vào Hiến pháp nư�?c C�?ng hoà xã h�?i chủ nghĩa Vi�?t Nam n�?m 1992;

 

Luật này quy �?�?nh về phòng, ch�?ng ma tuý.

 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY Đ�?NH CHUNG

 

Điều 1

 

Luật này quy �?�?nh về phòng ngừa, ng�?n chặn, �?ấu tranh ch�?ng t�? nạn ma tuý; ki�?m soát các hoạt �?�?ng hợp pháp liên quan �?ến ma tuý; trách nhi�?m của cá nhân, gia �?ình, cơ quan, t�? chức trong phòng, ch�?ng ma tuý.

 

Điều 2

 

Trong Luật này, các từ ngữ dư�?i �?ây �?ược hi�?u như sau:

 

1. Chất ma tuý là các chất gây nghi�?n, chất hư�?ng thần �?ược quy �?�?nh trong các danh mục do Chính phủ ban hành.

 

2. Chất gây nghi�?n là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, d�? gây tình trạng nghi�?n �?�?i v�?i người sử dụng.

 

3. Chất hư�?ng thần là chất kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có th�? dẫn t�?i tình trạng nghi�?n �?�?i v�?i người sử dụng.

 

4. Tiền chất là các hoá chất không th�? thiếu �?ược trong quá trình �?iều chế, sản xuất chất ma tuý, �?ược quy �?�?nh trong danh mục do Chính phủ ban hành.

 

5. Thu�?c gây nghi�?n, thu�?c hư�?ng thần là các loại thu�?c chữa b�?nh �?ược quy �?�?nh trong các danh mục do B�? Y tế ban hành, có chứa các chất quy �?�?nh tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

 

6. Cây có chứa chất ma tuý bao g�?m cây thu�?c phi�?n (cây anh túc), cây cô ca, cây cần sa hoặc cây khác có chứa chất ma tuý do Chính phủ quy �?�?nh.

 

7. Phòng, ch�?ng ma tuý là phòng ngừa, ng�?n chặn, �?ấu tranh ch�?ng t�? nạn ma tuý và ki�?m soát các hoạt �?�?ng hợp pháp liên quan �?ến ma tuý.

 

8. T�? nạn ma tuý là tình trạng nghi�?n ma tuý, t�?i phạm về ma tuý và các hành vi trái phép khác về ma tuý.

 

9. Các hoạt �?�?ng hợp pháp liên quan �?ến ma tuý bao g�?m các hoạt �?�?ng nghiên cứu, giám �?�?nh, sản xuất, vận chuy�?n, bảo quản, tàng trữ, mua bán, phân ph�?i, sử dụng, xử lý, trao �?�?i, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh các chất quy �?�?nh tại các khoản 1, 4 và 5 Điều này, �?ược cơ quan quản lý nhà nư�?c có thẩm quyền cho phép theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

10. Ki�?m soát các hoạt �?�?ng hợp pháp liên quan �?ến ma tuý là vi�?c cho phép, theo dõi, ki�?m tra, giám sát các hoạt �?�?ng quy �?�?nh tại khoản 9 Điều này và phòng ngừa, ng�?n chặn vi�?c lợi dụng các hoạt �?�?ng �?ó vào mục �?ích khác.

 

11. Người nghi�?n ma tuý là người sử dụng chất ma tuý, thu�?c gây nghi�?n, thu�?c hư�?ng thần và b�? l�? thu�?c vào các chất này.

 

Điều 3

 

Nghiêm cấm các hành vi sau �?ây:

 

1. Tr�?ng cây có chứa chất ma tuý;

 

2. Sản xuất, tàng trữ, vận chuy�?n, bảo quản, mua bán, phân ph�?i, giám �?�?nh, xử lý, trao �?�?i, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, nghiên cứu trái phép hoặc chiếm �?oạt chất ma tuý, tiền chất, thu�?c gây nghi�?n, thu�?c hư�?ng thần;

 

3. Sử dụng, t�? chức sử dụng trái phép chất ma tuý; xúi giục, cưỡng bức, lôi kéo, chứa chấp, h�? trợ vi�?c sử dụng trái phép chất ma tuý;

 

4. Sản xuất, tàng trữ, vận chuy�?n, mua bán phương ti�?n, dụng cụ dùng vào vi�?c sản xuất, sử dụng trái phép chất ma tuý;

 

5. Hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm t�?i về ma tuý mà có;

 

6. Ch�?ng lại hoặc cản tr�? vi�?c cai nghi�?n ma tuý;

 

7. Trả thù hoặc cản tr�? người có trách nhi�?m hoặc người tham gia phòng, ch�?ng ma tuý;

 

8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghi�?p �?�? vi phạm pháp luật về phòng, ch�?ng ma tuý;

 

9. Các hành vi trái phép khác về ma tuý.

 

Điều 4

 

1. Phòng, ch�?ng ma tuý là trách nhi�?m của cá nhân, gia �?ình, cơ quan, t�? chức và của toàn xã h�?i.

 

2. Nhà nư�?c có chính sách khuyến khích, bảo v�? cá nhân, gia �?ình, cơ quan, t�? chức tham gia phòng, ch�?ng t�? nạn ma tuý; t�? chức �?ấu tranh ch�?ng các t�?i phạm về ma tuý và sử dụng �?�?ng b�? các bi�?n pháp kinh tế, pháp luật, v�?n hoá, xã h�?i, nghi�?p vụ �?�? tuyên truyền, vận �?�?ng nhân dân, cán b�?, công chức và cán b�?, chiến sĩ thu�?c lực lượng vũ trang nhân dân tham gia phòng, ch�?ng t�? nạn ma tuý; kết hợp phòng, ch�?ng t�? nạn ma tuý v�?i phòng, ch�?ng các loại t�?i phạm, HIV/AIDS và các t�? nạn xã h�?i khác.

 

Điều 5

 

1. Nhà nư�?c Vi�?t Nam thực hi�?n các �?iều ư�?c qu�?c tế về phòng, ch�?ng ma tuý và các �?iều ư�?c qu�?c tế khác có liên quan mà C�?ng hoà xã h�?i chủ nghĩa Vi�?t Nam ký kết hoặc tham gia trên nguyên tắc tôn trọng �?�?c lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh th�? và các bên cùng có lợi; hợp tác v�?i các nư�?c, các t�? chức qu�?c tế, t�? chức, cá nhân nư�?c ngoài trong hoạt �?�?ng phòng, ch�?ng ma tuý.

 

2. Cá nhân, t�? chức nư�?c ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, �?i lại trên lãnh th�? Vi�?t Nam có trách nhi�?m tuân thủ các quy �?�?nh của Luật này và các quy �?�?nh khác của pháp lu��t Vi�?t Nam về phòng, ch�?ng ma tuý.

 

CHƯƠNG II
TRÁCH NHI�?M PH�?NG, CHỐNG MA TUÝ

 

Điều 6

 

Cá nhân, gia �?ình có trách nhi�?m:

 

1. Giáo dục thành viên trong gia �?ình, thân nhân về tác hại của ma tuý và thực hi�?n quy �?�?nh của pháp luật về phòng, ch�?ng ma tuý; quản lý chặt chẽ, ng�?n chặn thành viên trong gia �?ình tham gia t�? nạn ma tuý;

 

2. Thực hi�?n �?úng ch�? �?�?nh của thầy thu�?c về sử dụng thu�?c gây nghi�?n, thu�?c hư�?ng thần �?�? chữa b�?nh;

 

3. Đấu tranh v�?i các hành vi trái phép về ma tuý của thân nhân và của người khác;

 

4. Tham gia, h�? trợ hoạt �?�?ng cai nghi�?n ma tuý tại các cơ s�? cai nghi�?n và tại c�?ng �?�?ng; theo dõi, giúp �?ỡ người �?ã cai nghi�?n ma tuý hoà nhập c�?ng �?�?ng; phòng, ch�?ng tái nghi�?n.

 

Điều 7

 

Cá nhân, gia �?ình, cơ quan, t�? chức có trách nhi�?m phát hi�?n, cung cấp nhanh chóng các thông tin về t�? nạn ma tuý cho cơ quan công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền. Cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết k�?p thời những thông tin, t�? giác về t�? nạn ma tuý.

 

Điều 8

 

1. Cá nhân, gia �?ình, cơ quan, t�? chức có trách nhi�?m phát hi�?n, báo cáo k�?p thời cho cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền vi�?c tr�?ng cây có chứa chất ma tuý; tham gia tri�?t phá cây có chứa chất ma tuý do chính quyền �?�?a phương t�? chức.

 

2. Tại các vùng phải xoá bỏ cây có chứa chất ma tuý, các cơ quan nhà nư�?c trong phạm vi nhi�?m vụ, quyền hạn của mình có trách nhi�?m t�? chức thực hi�?n chủ trương, chính sách của Nhà nư�?c về phát tri�?n sản xuất nông nghi�?p, lâm nghi�?p �?�? thay thế vi�?c tr�?ng cây có chứa chất ma tuý; quy hoạch cơ cấu nông nghi�?p, lâm nghi�?p, công nghi�?p, d�?ch vụ và th�? trường phù hợp �?�? nhân dân chuy�?n hư�?ng sản xuất có hi�?u quả.

 

Điều 9

 

Mặt trận T�? qu�?c Vi�?tNamvà các t�? chức thành viên, các t�? chức khác trong phạm vi nhi�?m vụ, quyền hạn của mình có trách nhi�?m:

 

1. T�? chức và ph�?i hợp v�?i cơ quan có thẩm quyền tuyên truyền, giáo dục nhân dân kiến thức, pháp luật về phòng, ch�?ng ma tuý; xây dựng môi trường xã h�?i lành mạnh, v�?n minh;

 

2. Phòng ngừa, ng�?n chặn người của t�? chức mình và mọi công dân tham gia t�? nạn ma tuý;

 

3. Giám sát hoạt �?�?ng phòng, ch�?ng ma tuý �? cơ quan, nhà trường, các cơ s�? giáo dục khác và �?�?a bàn dân cư;

 

4. Ph�?i hợp v�?i chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền �?�? vận �?�?ng cai nghi�?n ma tuý; tham gia giáo dục, dạy nghề, tìm vi�?c làm và giúp �?ỡ người �?ã cai nghi�?n ma tuý hoà nhập c�?ng �?�?ng; phòng, ch�?ng tái nghi�?n.

 

Điều 10

 

Nhà trường và các cơ s�? giáo dục khác có trách nhi�?m:

 

1. T�? chức thực hi�?n chương trình giáo dục về phòng, ch�?ng ma tuý; giáo dục pháp luật về phòng, ch�?ng ma tuý và l�?i s�?ng lành mạnh cho học sinh, sinh viên, học viên; quản lý chặt chẽ, ng�?n chặn học sinh, sinh viên, học viên tham gia t�? nạn ma tuý;

 

2. Ph�?i hợp v�?i gia �?ình, cơ quan, t�? chức và chính quyền �?�?a phương �?�? quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng, ch�?ng ma tuý;

 

3. Ph�?i hợp v�?i cơ quan y tế và chính quyền �?�?a phương t�? chức xét nghi�?m khi cần thiết �?�? phát hi�?n học sinh, sinh viên, học viên nghi�?n ma tuý.

 

Điều 11

 

Cơ quan nhà nư�?c, �?ơn v�? vũ trang nhân dân trong phạm vi nhi�?m vụ, quyền hạn của mình có trách nhi�?m t�? chức phòng, ch�?ng ma tuý �? cơ quan, �?ơn v�? mình; phòng ngừa, ng�?n chặn cán b�?, công chức và cán b�?, chiến sĩ thu�?c lực lượng vũ trang nhân dân tham gia t�? nạn ma tuý; tuyên truyền, �?�?ng viên cán b�?, công chức và cán b�?, chiến sĩ thu�?c lực lượng vũ trang nhân dân và nhân dân phát hi�?n, t�? giác, �?ấu tranh v�?i t�? nạn ma tuý.

 

Điều 12

 

Các cơ quan thông tin, tuyên truyền có trách nhi�?m ph�?i hợp v�?i cơ quan, t�? chức, �?ơn v�? vũ trang nhân dân t�? chức tuyên truyền, giáo dục �?�? nhân dân nhận thức rõ về tác hại của ma tuý; chủ trương, chính sách, pháp luật, bi�?n pháp của Nhà nư�?c về phòng, ch�?ng ma tuý.

 

Điều 13

 

1. Cơ quan chuyên trách phòng, ch�?ng t�?i phạm về ma tuý thu�?c Công an nhân dân �?ược tiến hành m�?t s�? hoạt �?�?ng sau �?ây:

 

A) Chủ trì ph�?i hợp v�?i các cơ quan hữu quan thực hi�?n các hoạt �?�?ng ng�?n chặn, �?ấu tranh ch�?ng các t�?i phạm về ma tuý tại các �?�?a bàn biên gi�?i và n�?i �?�?a;

 

B) Áp dụng các bi�?n pháp nghi�?p vụ trinh sát cần thiết �?�? phát hi�?n t�?i phạm về ma tuý;

 

C) Trưng cầu giám �?�?nh mẫu vật, mẫu phẩm sinh học cần thiết �?�? phát hi�?n t�?i phạm về ma tuý;

 

D) Yêu cầu cá nhân, gia �?ình, cơ quan, t�? chức có liên quan cung cấp thông tin, tài li�?u, tình hình tài chính và tài khoản tại ngân hàng khi có c�?n cứ cho rằng có hành vi quy �?�?nh tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 8 Điều 3 của Luật này;

 

Đ) Yêu cầu cơ quan bưu �?i�?n m�? bưu ki�?n, bưu phẩm �?�? ki�?m tra khi có c�?n cứ cho rằng trong bưu ki�?n, bưu phẩm �?ó có chất ma tuý, tiền chất, thu�?c gây nghi�?n, thu�?c hư�?ng thần;

 

E) áp dụng các bi�?n pháp cần thiết �?�? bảo v�? người t�? giác, người làm chứng và người b�? hại trong các vụ án về ma tuý.

 

2. Cá nhân, gia �?ình, cơ quan, t�? chức quy �?�?nh tại các �?i�?m d và �? khoản 1 Điều này khi �?ược cơ quan chuyên trách phòng, ch�?ng t�?i phạm về ma tuý yêu cầu có trách nhi�?m thực hi�?n nghiêm ch�?nh các yêu cầu �?ó.

 

3. Chính phủ quy �?�?nh cụ th�? về �?iều ki�?n, thủ tục, thẩm quyền và trách nhi�?m của cơ quan chuyên trách phòng, ch�?ng t�?i phạm về ma tuý trong vi�?c thực hi�?n các hoạt �?�?ng quy �?�?nh tại khoản 1 Điều này.

 

Điều 14

 

1. Cá nhân, gia �?ình, cơ quan, t�? chức tham gia các hoạt �?�?ng phòng, ch�?ng ma tuý �?ược Nhà nư�?c bảo v�? và giữ bí mật.

 

2. Trường hợp cá nhân, gia �?ình, cơ quan, t�? chức do tham gia phòng, ch�?ng ma tuý mà b�? thi�?t hại về tài sản thì �?ược Nhà nư�?c �?ền bù; trường hợp cá nhân b�? thương tích, t�?n hại về sức khoẻ hoặc b�? thi�?t hại về tính mạng thì bản thân hoặc gia �?ình �?ược hư�?ng chế �?�?, chính sách �?ặc bi�?t theo quy �?�?nh của Chính phủ.

 

3. Cơ quan công an, hải quan, b�? �?�?i biên phòng, cảnh sát bi�?n, vi�?n ki�?m sát, toà án và chính quyền các cấp trong phạm vi nhi�?m vụ, quyền hạn của mình có trách nhi�?m thực hi�?n quy �?�?nh tại khoản 1 Điều này.

 

CHƯƠNG III
KI�?M SOÁT CÁC HOẠT Đ�?NG HỢP PHÁP LI�?N QUAN ĐẾN MA TUÝ

 

Điều 15

 

Vi�?c nghiên cứu, giám �?�?nh, sản xuất, vận chuy�?n, bảo quản, tàng trữ, mua bán, phân ph�?i, sử dụng, xử lý, trao �?�?i, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh lãnh th�? Vi�?t Nam chất ma tuý, tiền chất, thu�?c gây nghi�?n, thu�?c hư�?ng thần phải �?ược quản lý chặt chẽ theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

Điều 16

 

1. Cá nhân, cơ quan, t�? chức �?ược vận chuy�?n chất ma tuý, tiền chất, thu�?c gây nghi�?n, thu�?c hư�?ng thần phải �?óng gói, niêm phong theo quy �?�?nh của cơ quan có thẩm quyền, ch�?u trách nhi�?m về s�? lượng, chất lượng hàng của mình và có bi�?n pháp bảo v�? an toàn, không �?�? b�? thất thoát.

 

2. Vi�?c vận chuy�?n các chất quy �?�?nh tại khoản 1 Điều này của cơ quan, t�? chức, cá nhân nư�?c ngoài trên lãnh th�? Vi�?tNamphải tuân theo quy �?�?nh của pháp luật Vi�?tNam.

 

Điều 17

 

Vi�?c t�?n trữ, bảo quản, kê �?ơn và bán thu�?c gây nghi�?n, thu�?c hư�?ng thần �?�? chữa b�?nh tại các cơ s�? y tế phải thực hi�?n theo quy �?�?nh của B�? Y tế.

 

Điều 18

 

Cá nhân, cơ quan, t�? chức tiến hành các hoạt �?�?ng quy �?�?nh tại các �?iều 15, 16 và 17 của Luật này phải lập h�? sơ về các hoạt �?�?ng �?ó theo quy �?�?nh của cơ quan quản lý nhà nư�?c có thẩm quyền và thông báo cho các cơ quan có liên quan khi có yêu cầu �?�? ph�?i hợp quản lý, ki�?m soát chặt chẽ.

 

Điều 19

 

Ch�? cơ quan, t�? chức có �?ủ �?iều ki�?n do Chính phủ quy �?�?nh m�?i �?ược phép nhập khẩu, xuất khẩu chất ma tuý, tiền chất, thu�?c gây nghi�?n, thu�?c hư�?ng thần.

 

Điều 20

 

1. Các trường hợp vận chuy�?n quá cảnh lãnh th�? Vi�?t Nam chất ma tuý, tiền chất, thu�?c gây nghi�?n, thu�?c hư�?ng thần phải có giấy phép quá cảnh của B�? trư�?ng B�? Công an Vi�?t Nam. T�? chức cần vận chuy�?n quá cảnhphải gửi �?ơn và h�? sơ xin phép quá cảnh kèm theo giấy phép của nư�?c xuất khẩu và nư�?c nhập khẩu �?ếnB�? Công an Vi�?t Nam �?�? làm thủ tục.

 

Giấy phép quá cảnh �?ược gửi cho t�? chức xin phép, hải quan cửa khẩu nơi có hàng quá cảnh �?i qua và các cơ quan khác có liên quan. Giấy phép quá cảnh có giá tr�? m�?t lần trong thời hạn �?ược ghi trong giấy phép.

 

2. Vi�?c vận chuy�?n quá cảnh các chất quy �?�?nh tại khoản 1 Điều này phải theo �?úng hành trình �?ã ghi trong giấy phép quá cảnh. T�? chức vận chuy�?n quá cảnh phải làm thủ tục, ch�?u sự ki�?m soát của cơ quan hải quan và các cơ quan khác có thẩm quyền của Vi�?tNam.

 

Điều 21

 

Mọi trường hợp vận chuy�?n chất ma tuý, tiền chất, thu�?c gây nghi�?n, thu�?c hư�?ng thần vào, ra hoặc qua lãnh th�? Vi�?t Nam mà không có giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh lãnh th�? Vi�?t Nam hoặc không tuân thủ các quy �?�?nh khác của pháp luật Vi�?t Nam về vận chuy�?n, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh thì �?ều b�? coi là vận chuy�?n trái phép.

 

Điều 22

 

Vi�?c giao, nhận, vận chuy�?n, tàng trữ, bảo quản, sử dụng, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh chất ma tuý, tiền chất, thu�?c gây nghi�?n, thu�?c hư�?ng thần vì mục �?ích qu�?c phòng, an ninh thực hi�?n theo quy �?�?nh của Chính phủ.

 

Điều 23

 

1. Vi�?c mang theo m�?t s�? lượng hạn chế thu�?c gây nghi�?n, thu�?c hư�?ng thần dự phòng cho vi�?c sơ cứu, cấp cứu trong cu�?c hành trình hoặc du l�?ch qu�?c tế trên tàu thuỷ, tàu bay, tàu hoả, ô tô hoặc các phương ti�?n vận tải khác không b�? coi là mang hàng xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh lãnh th�? Vi�?t Nam.

 

Người ch�? huy hoặc �?iều khi�?n phương ti�?n vận tải có trách nhi�?m làm thủ tục khai báo v�?i cơ quan hải quan của Vi�?t Nam, giải trình về s�? lượng thu�?c �?ã sử dụng và áp dụng các bi�?n pháp an toàn thích hợp �?�? ng�?n chặn vi�?c sử dụng không �?úng mục �?ích hoặc vận chuy�?n trái phép các thu�?c �?ó. Khi cần thiết, các cơ quan có thẩm quyền của Vi�?tNam�?ược tiến hành ki�?m tra, ki�?m soát trên các phương ti�?n vận tải �?ó.

 

2. Vi�?c mang theo thu�?c gây nghi�?n, thu�?c hư�?ng thần �?�? chữa b�?nh của cá nhân khi nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh lãnh th�? Vi�?tNam�?ược thực hi�?n theo quy �?�?nh của B�? Y tế Vi�?tNamvà phải ch�?u sự ki�?m soát của các cơ quan có thẩm quyền của Vi�?tNam.

 

Điều 24

 

1. Chất ma tuý, thu�?c gây nghi�?n, thu�?c hư�?ng thần b�? thu giữ trong các vụ án hình sự phải tiêu huỷ, trừ trường hợp chất ma tuý, thu�?c gây nghi�?n, thu�?c hư�?ng thần �?ược sử dụng trong các hoạt �?�?ng hợp pháp liên quan �?ến ma tuý b�? chiếm �?oạt �?ược trả lại cho chủ s�? hữu.

 

2. Vi�?c xử lý thu�?c gây nghi�?n, thu�?c hư�?ng thần kém chất lượng hoặc quá hạn sử dụng thực hi�?n theo quy �?�?nh của B�? Y tế.

 

3. Vi�?c xử lý chất ma tuý, thu�?c gây nghi�?n, thu�?c hư�?ng thần không thu�?c các trường hợp quy �?�?nh tại khoản 1, khoản 2 Điều này và tiền chất thực hi�?n theo quy �?�?nh của Chính phủ.

 

CHƯƠNG IV
CAI NGHI�?N MA TUÝ

 

Điều 25

 

Nhà nư�?c có chính sách khuyến khích vi�?c tự nguy�?n cai nghi�?n ma tuý; áp dụng chế �?�? cai nghi�?n �?�?i v�?i người nghi�?n ma tuý; t�? chức các cơ s�? cai nghi�?n ma tuý bắt bu�?c và khuyến khích cá nhân, gia �?ình, cơ quan, t�? chức thực hi�?n các hình thức cai nghi�?n ma tuý tại gia �?ình và c�?ng �?�?ng; khuyến khích t�? chức, cá nhân trong nư�?c và nư�?c ngoài h�? trợ các hoạt �?�?ng cai nghi�?n ma tuý.

 

Điều 26

 

1. Người nghi�?n ma tuý có trách nhi�?m:

 

A) Tự khai báo về tình trạng nghi�?n ma tuý của mình v�?i cơ quan, t�? chức nơi làm vi�?c hoặc chính quyền cơ s�? nơi cư trú và tự �?�?ng ký hình thức cai nghi�?n;

 

B) Tuân thủ nghiêm ngặt các quy �?�?nh về cai nghi�?n ma túy.

 

2. Gia �?ình có người nghi�?n ma tuý có trách nhi�?m:

 

A) Báo cho chính quyền cơ s�? về người nghi�?n ma tuý trong gia �?ình mình và tình trạng nghi�?n của người �?ó;

 

B) Giúp người nghi�?n ma tuý cai nghi�?n tại gia �?ình theo sự hư�?ng dẫn, giám sát của cán b�? y tế và chính quyền cơ s�?;

 

C) Theo dõi, giám sát, phòng ngừa, ng�?n chặn người nghi�?n sử dụng trái phép chất ma tuý hoặc có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã h�?i;

 

D) H�? trợ cơ quan có thẩm quyền �?ưa người nghi�?n ma tuý vào cơ s�? cai nghi�?n và �?óng góp kinh phí cai nghi�?ntheo quy �?�?nh của pháp luật.

 

Điều 27

 

Các hình thức cai nghi�?n ma tuý tại gia �?ình và c�?ng �?�?ng �?ược áp dụng �?�?i v�?i tất cả người nghi�?n ma tuý. Các cơ quan, t�? chức �? �?�?a phương có trách nhi�?m h�? trợ, ki�?m tra, giám sát hoạt �?�?ng cai nghi�?n tại gia �?ình và c�?ng �?�?ng.

 

Chính phủ quy �?�?nh cụ th�? về t�? chức cai nghi�?n ma tuý tại gia �?ình và c�?ng �?�?ng.

 

Điều 28

 

1. Người nghi�?n ma tuý từ �?ủ 18 tu�?i tr�? lên �?ã �?ược cai nghi�?n tại gia �?ình, c�?ng �?�?ng hoặc �?ã �?ược giáo dục nhiều lần tại xã, phường, th�? trấn mà vẫn còn nghi�?n hoặc không có nơi cư trú nhất �?�?nh phải �?ược �?ưa vào cơ s�? cai nghi�?n bắt bu�?c.

 

2. Vi�?c �?ưa người nghi�?n ma tuý vào cơ s�? cai nghi�?n bắt bu�?c �?ược thực hi�?n theo quyết �?�?nh của Chủ t�?ch Uỷ ban nhân dân huy�?n, quận, th�? xã, thành ph�? thu�?c t�?nh. Thời hạn cai nghi�?n ma tuý tại cơ s�? cai nghi�?n bắt bu�?c từ m�?t n�?m �?ến hai n�?m.

 

3. Người nghi�?n ma tuý tự nguy�?n làm �?ơn xin cai nghi�?n thì �?ược nhận vào cai nghi�?n tại cơ s�? cai nghi�?n bắt bu�?c và không b�? coi là b�? xử lý vi phạm hành chính.

 

4. T�? chức và hoạt �?�?ng của cơ s�? cai nghi�?n bắt bu�?c, chế �?�? cai nghi�?n bắt bu�?c, thủ tục �?ưa người nghi�?n ma tuý quy �?�?nh tại khoản 1 Điều này vào cơ s�? cai nghi�?n bắt bu�?c �?ược thực hi�?n theo quy �?�?nh của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 

Điều 29

 

1. Người nghi�?n ma tuý từ �?ủ 12 tu�?i �?ến dư�?i 18 tu�?i �?ã �?ược cai nghi�?n tại gia �?ình, c�?ng �?�?ng hoặc �?ã �?ược giáo dục nhiều lần tại xã, phường, th�? trấn mà vẫn còn nghi�?n hoặc không có nơi cư trú nhất �?�?nh thì �?ược �?ưa vào cơ s�? cai nghi�?n bắt bu�?c dành riêng cho họ.

 

2. Người nghi�?n ma tuý từ �?ủ 12 tu�?i �?ến dư�?i 18 tu�?i tự nguy�?n hoặc �?ược gia �?ình làm �?ơn xin cai nghi�?n thì �?ược nhận vào cai nghi�?n tại cơ s�? cai nghi�?n bắt bu�?c dành riêng cho họ.

 

3. Vi�?c cai nghi�?n ma tuý �?�?i v�?i người nghi�?n ma tuý quy �?�?nh tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không coi là vi�?c xử lý vi phạm hành chính.

 

4. T�? chức và hoạt �?�?ng của cơ s�? cai nghi�?n bắt bu�?c, thẩm quyền, thời gian, chế �?�? cai nghi�?n, thủ tục �?ưa người nghi�?n ma tuý quy �?�?nh tại khoản 1 và khoản 2 Điều này vào cơ s�? cai nghi�?n bắt bu�?c do Chính phủ quy �?�?nh.

 

Điều 30

 

Trong thời gian cai nghi�?n bắt bu�?c, người nghi�?n ma tuý có trách nhi�?m:

 

1. Tuân thủ n�?i quy và ch�?u sự quản lý, giáo dục của cơ s�? cai nghi�?n bắt bu�?c;

 

2. Lao �?�?ng, học tập, chữa b�?nh �?�? cai nghi�?n và góp phần �?ảm bảo �?ời s�?ng trong thời gian cai nghi�?n.

 

Điều 31

 

Nhà nư�?c áp dụng phương pháp cai nghi�?n thích hợp �?�?i v�?i người nghi�?n ma tuý là người b�? tạm giam, phạm nhân, trại viên của cơ s�? giáo dục, học sinh của trường giáo dưỡng. Cơ quan quản lý các cơ s�? này ph�?i hợp chặt chẽ v�?i cơ quan y tế �?�?a phương �?�? thực hi�?n quy �?�?nh này.

 

Điều 32

 

1. Trong cơ s�? cai nghi�?n,những người nghi�?n ma tuý sau �?ây phải �?ược b�? trí vào các khu vực tách riêng v�?i những người nghi�?n ma tuý khác �?�? quản lý và chữa b�?nh:

 

A) Người chưa thành niên;

 

B) Phụ nữ;

 

C) Người có b�?nh truyền nhi�?m nguy hi�?m;

 

D) Người �?ã cai nghi�?n nhiều lần hoặc có hành vi gây r�?i trật tự.

 

2. Cơ s�? cai nghi�?n ma tuý có trách nhi�?m thực hi�?n �?úng phương pháp cai nghi�?n �?ã �?ược cơ quan có thẩm quyền duy�?t; t�? chức lao �?�?ng, học tập, chữa b�?nh cho người cai nghi�?n ma tuý.

 

3. Người �?ứng �?ầu cơ s�? cai nghi�?n ma tuý �?ược quyết �?�?nh áp dụng các bi�?n pháp cưỡng chế theo quy �?�?nh của pháp luật �?�? quản lý chặt chẽ, giáo dục, chữa b�?nh cho người cai nghi�?nvà yêu cầu chính quyền �?�?a phương, lực lượng vũ trang nhân dân giúp �?ỡ khi cần thiết.

 

Chính quyền �?�?a phương, lực lượng vũ trang nhân dân có trách nhi�?m ph�?i hợp thực hi�?n các bi�?n pháp bảo v�? cơ s�? cai nghi�?n ma tuý và h�? trợ cán b�?, công chức, nhân viên tại cáccơ s�? này khi có yêu cầu.

 

4. Cơ s�? cai nghi�?n ma tuý phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người cai nghi�?n ma tuý.

 

Điều 33

 

Người �?ã cai nghi�?n ma tuý �?ược chính quyền cơ s�?, gia �?ình và các t�? chức tiếp nhận, tạo �?iều ki�?n học nghề, tìm vi�?c làm, vay v�?n, tham gia các hoạt �?�?ng xã h�?i �?�? hoà nhập c�?ng �?�?ng.

 

Cá nhân, gia �?ình, cơ quan, t�? chức có liên quan có trách nhi�?m h�? trợ chính quyền cơ s�? trong vi�?c quản lý, giáo dục, giám sát, phòng, ch�?ng tái nghi�?n cho người �?ã cai nghi�?n ma tuý.

 

Điều 34

 

Uỷ ban nhân dân các cấp nơi có người nghi�?n ma tuý có trách nhi�?m lập kế hoạch t�? chức cai nghi�?n và phòng, ch�?ng tái nghi�?nma tuý tại �?�?a phương; ch�? �?ạo cơ quan lao �?�?ng - thương binh và xã h�?i chủ trì ph�?i hợp v�?i cơ quan công an, y tế, giáo dục và �?ào tạo cùng cấp và các cơ quan, t�? chức có liên quan t�? chức cai nghi�?n ma tuý, quản lý, giáo dục người nghi�?n ma tuý và người �?ã cai nghi�?n ma tuý; h�? trợ, tạo �?iều ki�?n cho người �?ã cai nghi�?n ma tuý hoà nhập c�?ng �?�?ng.

 

Điều 35

 

1. Kinh phí �?�? xây dựng cơ s�? vật chất, t�? chức cai nghi�?n bắt bu�?c và thực hi�?n các hoạt �?�?ng quy �?�?nh tại Điều 31 và Điều 34 của Luật này g�?m:

 

A) Ngân sách nhà nư�?c;

 

B) Đóng góp của người cai nghi�?n và gia �?ình họ;

 

C) Các ngu�?n tài trợ của t�? chức, cá nhân trong nư�?c và ngoài nư�?c.

 

2. Người nghi�?n ma tuý, vợ hoặc ch�?ng của người nghi�?n ma tuý, cha, mẹ của người chưa thành niên nghi�?n ma tuý có trách nhi�?m �?óng góp kinh phí cai nghi�?n theo quy �?�?nh của Chính phủ; trường hợp có hoàn cảnh khó kh�?n thì �?ược xét giảm hoặc mi�?n �?óng góp kinh phí cai nghi�?n.

 

3. Cơ s�? cai nghi�?n ma tuý �?ược tiếp nhận các khoản �?óng góp, tài trợ của cá nhân, gia �?ình, cơ quan, t�? chức trong nư�?c, t�? chức, cá nhân nư�?c ngoài �?�? cai nghi�?n cho người nghi�?n ma tuý và phải quản lý, sử dụng các khoản �?óng góp, tài trợ �?ó theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

CHƯƠNG V
QUẢN LÝ NH�? NƯ�?C V�? PH�?NG, CHỐNG MA TUÝ

 

Điều 36

 

N�?i dung quản lý nhà nư�?c về phòng, ch�?ng ma tuý bao g�?m:

 

1. Xây dựng và t�? chức thực hi�?n chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch về phòng, ch�?ng ma tuý;

 

2. Ban hành và t�? chức thực hi�?n các v�?n bản quy phạm pháp luật về phòng, ch�?ng ma tuý;

 

3. T�? chức b�? máy, �?ào tạo, b�?i dưỡng cán b�? về phòng, ch�?ng ma tuý;

 

4. Ban hành, sửa �?�?i, b�? sung, công b�? danh mục chất ma tuý, tiền chất, thu�?c gây nghi�?n, thu�?c hư�?ng thần;

 

5. Cấp, thu h�?i giấy phép hoạt �?�?ng hợp pháp liên quan �?ến ma tuý;

 

6. Quyết �?�?nh thành lập, giải th�? cơ s�? cai nghi�?n ma tuý bắt bu�?c; cấp, thu h�?i giấy phép hoạt �?�?ng của các cơ s�? khác về cai nghi�?n ma tuý; t�? chức và quản lý vi�?c cai nghi�?n ma tuý và hoà nhập c�?ng �?�?ng cho người �?ã cai nghi�?n ma tuý;

 

7. T�? chức �?ấu tranh phòng, ch�?ng t�?i phạm về ma tuý;

 

8. Thực hi�?n th�?ng kê nhà nư�?c về phòng, ch�?ng ma tuý;

 

9. T�? chức nghiên cứu, ứng dụng tiến b�? khoa học và công ngh�? về phòng, ch�?ng ma tuý;

 

10. T�? chức tuyên truyền, giáo dục về phòng, ch�?ng ma tuý;

 

11. Hợp tác qu�?c tế về phòng, ch�?ng ma tuý;

 

12. Ki�?m tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, t�? cáo và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, ch�?ng ma tuý.

 

Điều 37

 

1. Chính phủ th�?ng nhất quản lý nhà nư�?c về phòng, ch�?ng ma tuý.

 

2. B�? Công an ch�?u trách nhi�?m trư�?c Chính phủ chủ trì ph�?i hợp v�?i các b�?, cơ quan ngang b�?, cơ quan thu�?c Chính phủ thực hi�?n vi�?c th�?ng nhất quản lý nhà nư�?c về phòng, ch�?ng ma tuý.

 

3. Các b�?, cơ quan ngang b�?, cơ quan thu�?c Chính phủ trong phạm vi nhi�?m vụ, quyền hạn của mình có trách nhi�?m thực hi�?n và ph�?i hợp v�?i các cơ quan hữu quan trong phòng, ch�?ng ma tuý.

 

4. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hi�?n quản lý nhà nư�?c về phòng, ch�?ng ma tuý tại �?�?a phương; ch�? �?ạo vi�?c tuyên truyền, giáo dục, t�? chức phòng, ch�?ng ma tuý tại �?�?a phương; quản lý vi�?c cai nghi�?n ma tuý và hoà nhập c�?ng �?�?ng cho người �?ã cai nghi�?n ma tuý.

 

Điều 38

 

1. B�? Công an có trách nhi�?m:

 

A) Xây dựng và t�? chức thực hi�?n chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch phòng, ch�?ng t�?i phạm về ma tuý; t�?ng hợp kết quả thực hi�?n kế hoạch phòng, ch�?ng ma tuý của các b�?, ngành trình Chính phủ;

 

B) Chủ trì ph�?i hợp v�?i các cơ quan nhà nư�?c hữu quan trong vi�?c �?ấu tranh phòng, ch�?ng t�?i phạm về ma tuý; t�? chức tiếp nhận và xử lý thông tin về t�?i phạm ma tuý;

 

C) Ban hành và t�? chức thực hi�?n quy chế quản lý chất ma tuý và tiền chất phục vụ �?ấu tranh ch�?ng t�?i phạm về ma tuý;

 

D) T�? chức lực lượng �?iều tra các t�?i phạm về ma tuý, hư�?ng dẫn các cơ quan khác tiến hành �?iều tra ban �?ầu các t�?i phạm này theo quy �?�?nh của pháp luật;

 

Đ) T�? chức công tác giám �?�?nh chất ma tuý và tiền chất;

 

E) T�? chức b�? máy, �?ào tạo, b�?i dưỡng cán b�? làm công tác �?iều tra, �?ấu tranh phòng, ch�?ng t�?i phạm về ma tuý, giám �?�?nh chất ma tuý và tiền chất;

 

G) Thực hi�?n th�?ng kê nhà nư�?c về phòng, ch�?ng ma tuý; quản lý thông tin về các t�?i phạm về ma tuý;

 

H) Ph�?i hợp v�?i B�? Lao �?�?ng - Thương binh và Xã h�?i ch�? �?ạo vi�?c lập h�? sơ và t�? chức �?ưa người nghi�?n ma tuý vào cơ s�? cai nghi�?n bắt bu�?c, giữ gìn an ninh, trật tự tại các cơ s�? cai nghi�?n, ki�?m tra hoạt �?�?ng cai nghi�?n ma tuý tại c�?ng �?�?ng và trong các cơ s�? cai nghi�?n;

 

I) Thực hi�?n hợp tác qu�?c tế về phòng, ch�?ng t�?i phạm về ma tuý.

 

2. B�? trư�?ng B�? Công an cấp, thu h�?i giấy phép quá cảnh lãnh th�? Vi�?t Nam chất ma tuý, tiền chất, thu�?c gây nghi�?n, thu�?c hư�?ng thần; cấp, thu h�?i giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất ma tuý sử dụng trong lĩnh vực �?ấu tranh ch�?ng t�?i phạm.

 

Điều 39

 

B�? Lao �?�?ng - Thương binh và Xã h�?i có trách nhi�?m:

 

1. Xây dựng và t�? chức thực hi�?n chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch t�? chức cai nghi�?n ma tuý; ch�? �?ạo t�? chức cai nghi�?n ma tuý và giải quyết các vấn �?ề xã h�?i sau cai nghi�?n;

 

2. T�? chức b�? máy, �?ào tạo, b�?i dưỡng cán b�? làm công tác cai nghi�?n ma tuý và giải quyết các vấn �?ề xã h�?i sau cai nghi�?n;

 

3. Chủ trì ph�?i hợp v�?i các cơ quan, t�? chức hữu quan và chính quyền �?�?a phương xây dựng, hư�?ng dẫn hoạt �?�?ng của các cơ s�? cai nghi�?n ma tuý; dạy nghề, tạo vi�?c làm, tư vấn, h�? trợ, tạo �?iều ki�?n vật chất và tinh thần �?�? giúp �?ỡ người �?ã cai nghi�?n ma tuý hoà nhập c�?ng �?�?ng; phòng, ch�?ng tái nghi�?n;

 

4. Th�?ng kê, �?ánh giá tình hình cai nghi�?n ma tuý và giải quyết các vấn �?ề xã h�?i sau cai nghi�?n;

 

5. Hư�?ng dẫn, ch�? �?ạo vi�?c thành lập, giải th�? cơ s�? cai nghi�?n ma tuý bắt bu�?c; cấp, thu h�?i giấy phép hoạt �?�?ng của các cơ s�? khác về cai nghi�?n ma tuý;

 

6. Thực hi�?n hợp tác qu�?c tế về cai nghi�?n ma tuý và giải quyết các vấn �?ề xã h�?i sau cai nghi�?n.

 

Điều 40

 

1. B�? Y tế có trách nhi�?m:

 

A) Ban hành danh mục, quy chế quản lý thu�?c gây nghi�?n, thu�?c hư�?ng thần, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế và t�? chức thực hi�?n quy chế �?ó; ban hành và chủ trì ph�?i hợp v�?i các cơ quan hữu quan t�? chức thực hi�?n quy chế quản lý chất ma tuý sử dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, ki�?m nghi�?m và nghiên cứu khoa học;

 

B) Quy �?�?nh vi�?c nghiên cứu thu�?c và phương pháp cai nghi�?n ma tuý; cấp, thu h�?i giấy phép lưu hành thu�?c, phương pháp cai nghi�?n ma tuý; h�? trợ về người, chuyên môn kỹ thuật y tế �?�? cai nghi�?n ma tuý;

 

C) Thực hi�?n hợp tác qu�?c tế về ki�?m soát thu�?c gây nghi�?n, thu�?c hư�?ng thần, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, ki�?m nghi�?m và nghiên cứu khoa học.

 

2. B�? trư�?ng B�? Y tế cấp, thu h�?i giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu thu�?c cai nghi�?n ma tuý, thu�?c gây nghi�?n, thu�?c hư�?ng thần, chất ma tuý, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, ki�?m nghi�?m và nghiên cứu khoa học.

 

Điều 41

 

1. B�? Công nghi�?p có trách nhi�?m:

 

A) Ban hành danh mục, quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghi�?p và t�? chức thực hi�?n quy chế �?ó;

 

B) Thực hi�?n hợp tác qu�?c tế về ki�?m soát tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghi�?p.

 

2. B�? trư�?ng B�? Công nghi�?p cấp, thu h�?i giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất sử dụng trong các lĩnh vực sản xuất, trừ trường hợp quy �?�?nh tại khoản 2 Điều 40 của Luật này.

 

Điều 42

 

B�? Giáo dục và Đào tạo có trách nhi�?m ban hành và t�? chức thực hi�?n chương trình giáo dục phòng, ch�?ng ma tuý; xây dựng, t�? chức thực hi�?n các dự án giáo dục phòng, ch�?ng ma tuý trong nhà trường, các cơ s�? giáo dục khác.

 

Điều 43

 

B�? Nông nghi�?p và Phát tri�?n nông thôn có trách nhi�?m ph�?i hợp v�?i Uỷ ban Dân t�?c và Miền núi và các cơ quan, t�? chức hữu quan khác tuyên truyền, giáo dục, t�? chức xoá bỏ cây có chứa chất ma tuý; thực hi�?n chương trình trợ giúp chuy�?n hư�?ng sản xuất có hi�?u quả, �?n �?�?nh �?ời s�?ng của nhân dân.

 

Điều 44

 

1. Cơ quan hải quan, b�? �?�?i biên phòng, cảnh sát bi�?n trong phạm vi nhi�?m vụ, quyền hạn của mình có trách nhi�?m ph�?i hợp chặt chẽ v�?i cơ quan công an và chính quyền �?�?a phương �?�? ki�?m tra, ki�?m soát, phát hi�?n và xử lý các hành vi mua bán, vận chuy�?n trái phép chất ma tuý, tiền chất, thu�?c gây nghi�?n, thu�?c hư�?ng thần qua biên gi�?i theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

2. Các cơ quan quy �?�?nh tại khoản 1 Điều này �?ược ph�?i hợp v�?i các cơ quan hữu quan của nư�?c khác theo các quy �?�?nh tại Chương VI của Luật này �?�? phát hi�?n, ng�?n chặn các hành vimua bán, vận chuy�?n trái phép chất ma tuý, tiền chất, thu�?c gây nghi�?n, thu�?c hư�?ng thần qua biên gi�?i.

 

Điều 45

 

Các cơ quan quy �?�?nh tại các �?iều từ Điều 37 �?ến Điều 44 của Luật này, trong phạm vi nhi�?m vụ, quyền hạn của mình có trách nhi�?m:

 

1. Ki�?m tra, thanh tra vi�?c thực hi�?n các quy �?�?nh về quản lý các hoạt �?�?ng hợp pháp liên quan �?ến ma tuý; phòng ngừa, ng�?n chặn và �?ấu tranh ch�?ng t�? nạn ma tuý; cai nghi�?n ma tuý và quản lý sau cai nghi�?n; nghiên cứu khoa học, huấn luy�?n nghi�?p vụ phòng, ch�?ng ma tuý;

 

2. Xử lý các vi phạm hành chính theo quy �?�?nh của pháp luật và yêu cầu cơ quan �?iều tra kh�?i t�?, �?iều tra các hành vi có dấu hi�?u của t�?i phạm về ma tuý.

 

CHƯƠNG VI
HỢP TÁC QUỐC TẾ V�? PH�?NG, CHỐNG MA TUÝ

 

Điều 46

 

Nhà nư�?c Vi�?t Nam thực hi�?n chính sách hợp tác qu�?c tế �?a phương và song phương trong lĩnh vực phòng, ch�?ng ma tuý trên nguyên tắc tôn trọng �?�?c lập, chủ quyền qu�?c gia v�?i các nư�?c trong khu vực Đông Nam á và các nư�?c khác trên thế gi�?i; khuyến khích các t�? chức qu�?c tế, t�? chức, cá nhân nư�?c ngoài hợp tác v�?i các cơ quan, t�? chức của Vi�?t Nam h�? trợ lẫn nhau về cơ s�? vật chất, t�?ng cường n�?ng lực pháp luật, thông tin, công ngh�? và �?ào tạo cho hoạt �?�?ng phòng, ch�?ng ma tuý.

 

Điều 47

 

Trên cơ s�? các quy �?�?nh của Luật này và các �?iều ư�?c qu�?c tế có liên quan mà Vi�?t Nam ký kết hoặc tham gia, các cơ quan có thẩm quyền của Vi�?t Nam thực hi�?n các chương trình hợp tác về phòng, ch�?ng ma tuý v�?i các cơ quan hữu quan của các nư�?c, các t�? chức qu�?c tế, t�? chức, cá nhân nư�?c ngoài.

 

Điều 48

 

Vi�?c ph�?i hợp giữa các cơ quan hữu quan của Vi�?t Nam v�?i nư�?c có liên quan �?�? giải quyết vụ vi�?c cụ th�? về ma tuý phải tuân theo các quy �?�?nh của �?iều ư�?c qu�?c tế mà Vi�?t Nam và nư�?c có liên quan �?ã ký kết hoặc tham gia, hoặc theo thoả thuận trực tiếp giữa Chính phủ Vi�?t Nam v�?i Chính phủ nư�?c có liên quan.

 

Điều 49

 

1. Nhà nư�?c Vi�?tNamdành ưu tiên cho nư�?c ký kết �?iều ư�?c qu�?c tế song phương v�?i Vi�?tNamsự tương trợ tư pháp trong �?iều tra, truy t�?, xét xử các t�?i phạm về ma tuý.

 

2. Nhà nư�?c Vi�?tNamcó th�? từ ch�?i tương trợ tư pháp trong các trường hợp sau:

 

A) Yêu cầu tương trợ tư pháp không phù hợp v�?i các �?iều ư�?c qu�?c tế về phòng, ch�?ng ma tuý mà Vi�?tNamký kết hoặc tham gia và pháp luật Vi�?tNam;

 

B) Vi�?c thực hi�?n yêu cầu tương trợ tư pháp gây t�?n hại �?ến chủ quyền, an ninh qu�?c gia hoặc lợi ích quan trọng khác của Vi�?tNam.

 

Điều 50

 

Trong trường hợp Vi�?t Nam và nư�?c có liên quan không cùng tham gia �?iều ư�?c qu�?c tế �?a phương hoặc chưa ký v�?i nhau �?iều ư�?c qu�?c tế song phương thì các cơ quan tư pháp của Vi�?t Nam trong khuôn kh�? pháp luật và thực ti�?n của mình, �?ược thoả thuận trực tiếp v�?i cơ quan tư pháp của nư�?c có liên quan trong vi�?c �?iều tra, truy t�?, xét xử t�?i phạm về ma tuý.

 

Điều 51

 

Nhà nư�?c Vi�?tNamthực hi�?n yêu cầu chuy�?n giao hàng hoá có ki�?m soát trên cơ s�? �?iều ư�?c qu�?c tế mà Vi�?tNamký kết hoặc tham gia �?�? phát hi�?n và truy cứu trách nhi�?m hình sự �?�?i v�?i người phạm t�?i về ma tuý. Quyết �?�?nh sử dụng bi�?n pháp này �?ược tiến hành theo thoả thuận giữa các cơ quan có thẩm quyền của Vi�?tNamvà của nư�?c có liên quan.

 

CHƯƠNG VII
KHEN THƯ�?NG V�? XỬ LÝ VI PHẠM

 

Điều 52

 

Cá nhân, gia �?ình, cơ quan, t�? chức có thành tích trong �?ấu tranh phòng, ch�?ng ma tuý thì �?ược khen thư�?ng theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

Điều 53

 

1. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về phòng, ch�?ng ma tuý phải �?ược xử lý k�?p thời, nghiêm minh theo quy �?�?nh của pháp luật; vi�?c xử lý phải kiên quyết, công khai và thông báo cho cơ quan, t�? chức, chính quyền cơ s�? nơi người vi phạm làm vi�?c hoặc cư trú.

 

2. Người nào sử dụng tài sản, phương ti�?n của mình �?�? chứa chấp hoặc tạo �?iều ki�?n cho các hoạt �?�?ng trái phép về ma tuý; không thực hi�?n hoặc thực hi�?n không �?ầy �?ủ yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về phòng, ch�?ng ma tuý; cản tr�?, ch�?ng �?�?i, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người t�? giác, người làm chứng, người b�? hại, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm các quy �?�?nh của Luật này thì tuỳ theo tính chất, mức �?�? vi phạm mà b�? xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhi�?m hình sự; nếu gây thi�?t hại thì phải b�?i thường theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

3. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm các quy �?�?nh của Luật này trong khi thi hành nhi�?m vụ về phòng, ch�?ng ma tuý thì tuỳ theo tính chất, mức �?�? vi phạm mà b�? xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhi�?m hình sự; nếu gây thi�?t hại thì phải b�?i thường theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

Điều 54

 

Vi�?c khiếu nại, t�? cáo và giải quyết khiếu nại, t�? cáo �?�?i v�?i các vi phạm pháp luật về phòng, ch�?ng ma tuý �?ược thực hi�?n theo quy �?�?nh của pháp luật về giải quyết khiếu nại, t�? cáo.

 

CHƯƠNG VIII
ĐI�?U KHOẢN THI H�?NH

 

Điều 55

 

Luật này có hi�?u lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 n�?m 2001.

 

Những quy �?�?nh trư�?c �?ây trái v�?i Luật này �?ều bãi bỏ.

 

Điều 56

 

Chính phủ quy �?�?nh chi tiết và hư�?ng dẫn thi hành Luật này.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Luật này �?ã �?ược Qu�?c h�?i nư�?c C�?ng hòa xã h�?i chủ nghĩa Vi�?t Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09 tháng 12 n�?m 2000.

 

 

 

 

CHỦ T�?CH QUỐC H�?I

(Đã ký)

 

Nông Đức Mạnh