dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

 

 

QUỐC H�?I

 

Luật s�?: 27/2001/QH10

C�?NG HO�? X�? H�?I CHỦ NGHĨA VI�?T NAM

Đ�?c lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

LUẬT

 

PH�?NG CHÁY V�? CHỮA CHÁY

 

Đ�? t�?ng cường hi�?u lực quản lý nhà nư�?c và �?ề cao trách nhi�?m của toàn dân �?�?i v�?i hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy; bảo v�? tính mạng, sức khỏe con người, bảo v�? tài sản của Nhà nư�?c, t�? chức và cá nhân, bảo v�? môi trường, bảo �?ảm an ninh và trật tự an toàn xã h�?i;

 

C�?n cứ vào Hiến pháp nư�?c C�?ng hoà xã h�?i chủ nghĩa Vi�?t Nam n�?m 1992;

 

Luật này quy �?�?nh về phòng cháy và chữa cháy.

 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY Đ�?NH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi �?iều ch�?nh

 

Luật này quy �?�?nh về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng lực lượng, trang b�? phương ti�?n, chính sách cho hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy.

 

Điều 2. Đ�?i tượng áp dụng

 

Cơ quan, t�? chức, h�? gia �?ình và cá nhân hoạt �?�?ng, sinh s�?ng trên lãnh th�? C�?ng hoà xã h�?i chủ nghĩa Vi�?t Nam phải tuân thủ các quy �?�?nh của Luật này và các quy �?�?nh khác của pháp luật có liên quan; trong trường hợp �?iều ư�?c qu�?c tế mà C�?ng hoà xã h�?i chủ nghĩa Vi�?t Nam ký kết hoặc tham gia có quy �?�?nh khác v�?i Luật này thì áp dụng quy �?�?nh của �?iều ư�?c qu�?c tế �?ó.

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

 

Trong Luật này, các từ ngữ dư�?i �?ây �?ược hi�?u như sau:

 

1. Cháy �?ược hi�?u là trường hợp xảy ra cháy không ki�?m soát �?ược có th�? gây thi�?t hại về người, tài sản và ảnh hư�?ng môi trường.

 

2. Chất nguy hi�?m về cháy, n�? là chất lỏng, chất khí, chất rắn hoặc hàng hoá, vật tư d�? xảy ra cháy, n�?.

 

3. Cơ s�? là từ gọi chung cho nhà máy, xí nghi�?p, kho tàng, trụ s�? làm vi�?c, b�?nh vi�?n, trường học, rạp hát, khách sạn, chợ, trung tâm thương mại, doanh trại lực lượng vũ trang và các công trình khác.

 

Cơ quan, t�? chức có th�? có m�?t hoặc nhiều cơ s�?.

 

4. Cơ s�? có nguy hi�?m về cháy, n�? là cơ s�? trong �?ó có m�?t s�? lượng nhất �?�?nh chất nguy hi�?m về cháy, n�? theo quy �?�?nh của Chính phủ.

 

5. Đ�?i dân phòng là t�? chức g�?m những người tham gia hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy, giữ gìn an ninh trật tự �? nơi cư trú.

 

6. Đ�?i phòng cháy và chữa cháy cơ s�? là t�? chức g�?m những người tham gia hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy tại nơi làm vi�?c.

 

7. Khu vực chữa cháy là khu vực mà lực lượng chữa cháy tri�?n khai các công vi�?c chữa cháy.

 

8. Chữa cháy bao g�?m các công vi�?c huy �?�?ng, tri�?n khai lực lượng, phương ti�?n chữa cháy, cắt �?i�?n, t�? chức thoát nạn, cứu người, cứu tài sản, ch�?ng cháy lan, dập tắt �?ám cháy và các hoạt �?�?ng khác có liên quan �?ến chữa cháy.

 

9. Chủ rừng là cơ quan, t�? chức, h�? gia �?ình và cá nhân �?ược cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền giao rừng hoặc giao �?ất tr�?ng rừng.

 

Điều 4. Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy

 

1. Huy �?�?ng sức mạnh t�?ng hợp của toàn dân tham gia hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy.

 

2. Trong hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính; phải tích cực và chủ �?�?ng phòng ngừa, hạn chế �?ến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thi�?t hại do cháy gây ra.

 

3. Phải chuẩn b�? sẵn sàng lực lượng, phương ti�?n, phương án và các �?iều ki�?n khác �?�? khi có cháy xảy ra thì chữa cháy k�?p thời, có hi�?u quả.

 

4. Mọi hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy trư�?c hết phải �?ược thực hi�?n và giải quyết bằng lực lượng và phương ti�?n tại ch�?.

 

Điều 5. Trách nhi�?m phòng cháy và chữa cháy

 

1. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhi�?m của m�?i cơ quan, t�? chức, h�? gia �?ình và cá nhân trên lãnh th�? C�?ng hoà xã h�?i chủ nghĩa Vi�?tNam.

 

2. Công dân từ 18 tu�?i tr�? lên, �?ủ sức khoẻ có trách nhi�?m tham gia vào �?�?i dân phòng, �?�?i phòng cháy và chữa cháy cơ s�? �?ược lập �? nơi cư trú hoặc nơi làm vi�?c khi có yêu cầu.

 

3. Người �?ứng �?ầu cơ quan, t�? chức, chủ h�? gia �?ình là người ch�?u trách nhi�?m t�? chức hoạt �?�?ng và thường xuyên ki�?m tra phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi trách nhi�?m của mình.

 

4. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhi�?m hư�?ng dẫn, ki�?m tra hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, t�? chức, h�? gia �?ình, cá nhân và làm nhi�?m vụ chữa cháy.

 

Điều 6. Trách nhi�?m tuyên truyền, ph�? biến, giáo dục về phòng cháy và chữa cháy

 

1. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền có trách nhi�?m t�? chức tuyên truyền, ph�? biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy thường xuyên, r�?ng rãi �?ến toàn dân.

 

2. Cơ quan, t�? chức và h�? gia �?ình có trách nhi�?m t�? chức tuyên truyền, giáo dục, ph�? biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy cho mọi người trong phạm vi quản lý của mình.

 

Điều 7. Trách nhi�?m của Mặt trận T�? qu�?c Vi�?tNam và các t�? chức thành viên

 

Mặt trận T�? qu�?c Vi�?tNamvà các t�? chức thành viên có trách nhi�?m t�? chức và ph�?i hợp v�?i cơ quan chức n�?ng �?�? tuyên truyền, �?�?ng viên mọi tầng l�?p nhân dân thực hi�?n và giám sát vi�?c thực hi�?n các quy �?�?nh của Luật này.

 

Điều 8.Ban hành và áp dụng tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy

 

1. Cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền có trách nhi�?m ban hành các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy sau khi �?ã th�?ng nhất v�?i B�? Công an.

 

2. Cơ quan, t�? chức, h�? gia �?ình và cá nhân trong hoạt �?�?ng có liên quan �?ến phòng cháy và chữa cháy phải tuân thủ các tiêu chuẩn của Vi�?tNamvề phòng cháy và chữa cháy. Vi�?c áp dụng các tiêu chuẩn của nư�?c ngoài liên quan �?ến phòng cháy và chữa cháy �?ược thực hi�?n theo quy �?�?nh của Chính phủ.

 

Điều 9. Bảo hi�?m cháy, n�?

 

Cơ quan, t�? chức và cá nhân có cơ s�? có nguy hi�?m về cháy, n�? phải thực hi�?n bảo hi�?m cháy, n�? bắt bu�?c �?�?i v�?i tài sản của cơ s�? �?ó. Nhà nư�?c khuyến khích cơ quan, t�? chức và cá nhân khác tham gia bảo hi�?m cháy, n�?.

 

Chính phủ quy �?�?nh danh mục cơ s�? có nguy hi�?m về cháy, n�?, �?iều ki�?n, mức phí bảo hi�?m cháy, n�?, s�? tiền bảo hi�?m t�?i thi�?u và thành lập doanh nghi�?p nhà nư�?c kinh doanh bảo hi�?m cháy, n�?.

 

Điều 10. Chính sách �?�?i v�?i người tham gia chữa cháy

 

Người trực tiếp chữa cháy, người tham gia chữa cháy mà b�? hy sinh, b�? thương, b�? t�?n hại sức khoẻ, b�? t�?n thất về tài sản thì �?ược hư�?ng chế �?�?, chính sách theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

Điều 11. Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy

 

Ngày 04 tháng 10 hàng n�?m là �??Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy�?�.

 

Điều 12. Quan h�? hợp tác qu�?c tế

 

1. Nhà nư�?c Vi�?tNamm�? r�?ng, phát tri�?n quan h�? hợp tác qu�?c tế trong hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy.

 

2. Trong trường hợp xảy ra thảm họa cháy, Nhà nư�?c Vi�?tNamkêu gọi sự giúp �?ỡ, h�? trợ của các nư�?c và các t�? chức qu�?c tế.

 

Trong �?iều ki�?n khả n�?ng của mình, Nhà nư�?c Vi�?tNamsẵn sàng giúp �?ỡ, h�? trợ các nư�?c về phòng cháy và chữa cháy khi có yêu cầu.

 

Điều 13. Các hành vi b�? nghiêm cấm

 

1. C�? ý gây cháy, n�? làm t�?n hại �?ến tính mạng, sức khoẻ con người; gây thi�?t hại tài sản của Nhà nư�?c, cơ quan, t�? chức, cá nhân; ảnh hư�?ng xấu �?ến môi trường, an ninh và trật tự an toàn xã h�?i.

 

2. Cản tr�? các hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy; ch�?ng người thi hành nhi�?m vụ phòng cháy và chữa cháy.

 

3. Lợi dụng hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy �?�? xâm hại �?ến tính mạng, sức khoẻ con người; xâm phạm tài sản của Nhà nư�?c, cơ quan, t�? chức và cá nhân.

 

4. Báo cháy giả.

 

5. Sản xuất, tàng trữ, vận chuy�?n, bảo quản, sử dụng, mua bán trái phép chất nguy hi�?m về cháy, n�?; vi phạm nghiêm trọng các quy �?�?nh quản lý, sử dụng ngu�?n lửa, ngu�?n nhi�?t và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy �?ã �?ược Nhà nư�?c quy �?�?nh.

 

6. Thi công những công trình có nguy hi�?m về cháy, n�? mà chưa có thiết kế �?ược duy�?t về phòng cháy và chữa cháy; nghi�?m thu và �?ưa vào sử dụng công trình có nguy hi�?m về cháy, n�? khi chưa �?ủ �?iều ki�?n bảo �?ảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

 

7. Làm hư hỏng, tự ý thay �?�?i, di chuy�?n phương ti�?n, thiết b�? phòng cháy và chữa cháy, bi�?n báo, bi�?n ch�? dẫn và l�?i thoát nạn.

 

8. Các hành vi khác vi phạm quy �?�?nh của Luật này.

 

CHƯƠNG II
PH�?NG CHÁY

 

Điều 14. Bi�?n pháp cơ bản trong phòng cháy

 

1. Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất n�?, ngu�?n lửa, ngu�?n nhi�?t, thiết b�? và dụng cụ sinh lửa, sinh nhi�?t, chất sinh lửa, sinh nhi�?t; bảo �?ảm các �?iều ki�?n an toàn về phòng cháy.

 

2. Thường xuyên, �?�?nh kỳ ki�?m tra phát hi�?n các sơ h�?, thiếu sót về phòng cháy và có bi�?n pháp khắc phục k�?p thời.

 

Điều 15. Thiết kế và thẩm duy�?t thiết kế về phòng cháy và chữa cháy

 

1. Khi lập quy hoạch, dự án xây dựng m�?i hoặc cải tạo �?ô th�?, khu dân cư, �?ặc khu kinh tế, khu công nghi�?p, khu chế xuất, khu công ngh�? cao phải có giải pháp, thiết kế về phòng cháy và chữa cháy bảo �?ảm các n�?i dung sau �?ây:

 

a) Đ�?a �?i�?m xây dựng, b�? trí các khu, các lô;

 

b) H�? th�?ng giao thông, cấp nư�?c;

 

c) B�? trí �?�?a �?i�?m hợp lý cho các �?ơn v�? phòng cháy và chữa cháy �? những nơi cần thiết;

 

d) Dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy.

 

2. Khi lập dự án, thiết kế xây dựng m�?i, cải tạo hoặc thay �?�?i tính chất sử dụng của công trình phải có giải pháp, thiết kế về phòng cháy và chữa cháy bảo �?ảm các n�?i dung sau �?ây:

 

a) Đ�?a �?i�?m xây dựng, khoảng cách an toàn;

 

b) H�? th�?ng thoát nạn;

 

c) H�? th�?ng kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

 

d) Các yêu cầu khác phục vụ phòng cháy và chữa cháy;

 

�?) Dự toán kinh phí cho các hạng mục phòng cháy và chữa cháy.

 

3. Các dự án, thiết kế quy �?�?nh tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải �?ược thẩm duy�?t về phòng cháy và chữa cháy.

 

4. Chính phủ quy �?�?nh danh mục dự án, công trình thu�?c di�?n phải thiết kế, thẩm duy�?t thiết kế, thời hạn thẩm duy�?t thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

 

Điều 16. Trách nhi�?m của cơ quan, t�? chức, cá nhân trong �?ầu tư xây dựng và sử dụng công trình

 

1. Chủ �?ầu tư thực hi�?n thủ tục trình duy�?t dự án, thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; ch�? �?ược thi công khi thiết kế về an toàn phòng cháy và chữa cháy của công trình �?ã �?ược duy�?t; t�? chức ki�?m tra, giám sát thi công, nghi�?m thu và bàn giao công trình trư�?c khi �?ưa vào sử dụng.

 

Trong quá trình thi công công trình, nếu có thay �?�?i thiết kế thì phải giải trình hoặc thiết kế b�? sung và phải �?ược duy�?t lại.

 

2. Trong quá trình thi công công trình, chủ �?ầu tư, nhà thầu xây dựng phải bảo �?ảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy thu�?c phạm vi trách nhi�?m của mình.

 

3. Trong quá trình sử dụng công trình, cơ quan, t�? chức, cá nhân phải thường xuyên ki�?m tra, duy trì các �?iều ki�?n về phòng cháy và chữa cháy.

 

Điều 17. Phòng cháy �?�?i v�?i nhà �? và khu dân cư

 

1. Nhà �? phải b�? trí h�? th�?ng �?i�?n, bếp �?un nấu, nơi thờ cúng bảo �?ảm an toàn; các chất d�? cháy, n�? phải �?�? xa ngu�?n lửa, ngu�?n nhi�?t; chuẩn b�? các �?iều ki�?n, phương ti�?n �?�? sẵn sàng chữa cháy.

 

2. Thôn, ấp, bản, t�? dân ph�? phải có các quy �?�?nh, n�?i quy về phòng cháy và chữa cháy, về sử dụng �?i�?n, sử dụng lửa và các chất d�? cháy, n�?; có giải pháp ng�?n cháy; có phương án, lực lượng, phương ti�?n phòng cháy và chữa cháy; có �?ường giao thông, ngu�?n nư�?c phục vụ chữa cháy.

 

Điều 18. Phòng cháy �?�?i v�?i phương ti�?n giao thông cơ gi�?i

 

1. Phương ti�?n giao thông cơ gi�?i từ 4 ch�? ng�?i tr�? lên, phương ti�?n giao thông cơ gi�?i vận chuy�?n hàng hoá, chất nguy hi�?m về cháy, n�? phải bảo �?ảm các �?iều ki�?n theo quy �?�?nh của cơ quan quản lý nhà nư�?c về phòng cháy và chữa cháy.

 

2. Phương ti�?n giao thông cơ gi�?i có yêu cầu �?ặc bi�?t về bảo �?ảm an toàn phòng cháy và chữa cháy thì cơ quan �?�?ng ki�?m ch�? cấp chứng ch�? �?�?ng ki�?m khi �?ã �?ược cơ quan quản lý nhà nư�?c về phòng cháy và chữa cháy xác nhận �?ủ �?iều ki�?n; các phương ti�?n trên khi �?óng m�?i hoặc cải tạo phải �?ược duy�?t thiết kế.

 

Chính phủ quy �?�?nh các loại phương ti�?n giao thông cơ gi�?i có yêu cầu �?ặc bi�?t về bảo �?ảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.

 

3. Phương ti�?n giao thông cơ gi�?i của t�? chức qu�?c tế, t�? chức, cá nhân nư�?c ngoài khi vào lãnh th�? Vi�?tNamphải bảo �?ảm các �?iều ki�?n an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy �?�?nh của pháp luật Vi�?tNam.

 

4. Chủ s�? hữu, người ch�? huy, người �?iều khi�?n phương ti�?n giao thông phải có trách nhi�?m bảo �?ảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong su�?t quá trình hoạt �?�?ng của phương ti�?n.

 

Điều 19. Phòng cháy �?�?i v�?i rừng

 

1. Trong quản lý, bảo v�?, phát tri�?n và khai thác rừng phải dựa trên cơ s�? phân loại rừng �?�? xác �?�?nh phạm vi bảo v�? an toàn phòng cháy và chữa cháy; phải phân chia rừng theo mức �?�? nguy hi�?m về cháy và có bi�?n pháp bảo �?ảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy �?�?i v�?i từng loại rừng.

 

2. Khi lập quy hoạch, dự án phát tri�?n rừng phải có phương án phòng cháy và chữa cháy cho từng loại rừng.

 

3. Các cơ s�?, nhà �? trong rừng hoặc ven rừng, �?ường giao thông, �?ường �?ng dẫn các chất nguy hi�?m về cháy, n�?, �?ường �?i�?n �?i qua rừng hoặc ven rừng phải bảo �?ảm khoảng cách, hành lang an toàn về phòng cháy và chữa cháy �?�?i v�?i rừng theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

4. Cơ quan, t�? chức, h�? gia �?ình và cá nhân khi tiến hành các hoạt �?�?ng trong rừng hoặc ven rừng phải tuân thủ các quy �?�?nh về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy �?�?nh của Luật này và các quy �?�?nh khác của pháp luật.

 

5. Chính phủ quy �?�?nh cụ th�? về phòng cháy �?�?i v�?i rừng.

 

Điều 20. Phòng cháy �?�?i v�?i cơ s�?

 

1. Cơ s�? �?ược b�? trí trên m�?t phạm vi nhất �?�?nh, có người quản lý, hoạt �?�?ng và cần thiết có phương án phòng cháy và chữa cháy �?�?c lập phải thực hi�?n các yêu cầu cơ bản sau �?ây:

 

a) Có quy �?�?nh, n�?i quy về an toàn phòng cháy và chữa cháy;

 

b) Có các bi�?n pháp về phòng cháy;

 

c) Có h�? th�?ng báo cháy, chữa cháy, ng�?n cháy phù hợp v�?i tính chất hoạt �?�?ng của cơ s�?;

 

d) Có lực lượng, phương ti�?n và các �?iều ki�?n khác �?áp ứng yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy;

 

�?) Có phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người, cứu tài sản và ch�?ng cháy lan;

 

e) B�? trí kinh phí cho hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy;

 

g) Có h�? sơ theo dõi, quản lý hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy.

 

2. Đ�?i v�?i cơ s�? khác thì thực hi�?n các yêu cầu về phòng cháy quy �?�?nh tại khoản 1 Điều này phù hợp v�?i quy mô, tính chất hoạt �?�?ng của cơ s�? �?ó.

 

3. Những �?�?i tượng quy �?�?nh tại các �?iều từ Điều 21 �?ến Điều 28 của Luật này ngoài vi�?c thực hi�?n các yêu cầu về phòng cháy quy �?�?nh tại khoản 1 Điều này, còn phải thực hi�?n các bi�?n pháp �?ặc thù về phòng cháy và chữa cháy cho từng �?�?i tượng �?ó.

 

Điều 21. Phòng cháy �?�?i v�?i �?ặc khu kinh tế, khu công nghi�?p, khu chế xuất và khu công ngh�? cao

 

1. Tại �?ặc khu kinh tế, khu công nghi�?p, khu chế xuất và khu công ngh�? cao phải thành lập �?�?i phòng cháy và chữa cháy chuyên trách; phải có phương án phòng cháy và chữa cháy cho toàn khu.

 

2. T�? chức, cá nhân có cơ s�? hoạt �?�?ng trong các khu quy �?�?nh tại khoản 1 Điều này phải có phương án bảo �?ảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy; phải thành lập �?�?i phòng cháy và chữa cháy.

 

Điều 22. Phòng cháy trong khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuy�?n, kinh doanh, sử dụng, bảo quản sản phẩm dầu mỏ, khí �?�?t, vật tư, hàng hoá khác có nguy hi�?m về cháy, n�?

 

1. Tại nơi khai thác dầu mỏ, khí �?�?t phải có các thiết b�? phát hi�?n và xử lý rò r�? khí cháy; phải có các phương án phòng cháy và chữa cháy cho từng công trình và cho cả cụm công trình liên hoàn.

 

2. Tại kho chứa, h�? th�?ng vận chuy�?n sản phẩm dầu mỏ, khí �?�?t và công trình chế biến dầu mỏ, khí �?�?t phải có h�? th�?ng báo và xử lý n�?ng �?�? hơi x�?ng, dầu, khí; phải có bi�?n pháp bảo v�?, ch�?ng sự c�? bục, vỡ b�? chứa, thiết b�?, �?ường �?ng.

 

3. Tại cửa hàng kinh doanh sản phẩm dầu mỏ, khí �?�?t phải bảo �?ảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy �?�?i v�?i công trình liền kề. Vi�?c vận chuy�?n, xuất, nhập sản phẩm dầu mỏ, khí �?�?t phải tuân thủ các quy �?�?nh về an toàn phòng cháy và chữa cháy.

 

4. T�? chức, cá nhân hoạt �?�?ng sản xuất, kinh doanh, d�?ch vụ, cung ứng, vận chuy�?n vật tư, hàng hoá nguy hi�?m về cháy, n�? phải có chứng nhận �?ủ �?iều ki�?n về phòng cháy và chữa cháy; phải in các thông s�? kỹ thuật trên nhãn hàng hoá và phải có bản hư�?ng dẫn an toàn về phòng cháy và chữa cháy bằng tiếng Vi�?t.

 

5. Người làm vi�?c trong môi trường có nguy hi�?m về cháy, n�? hoặc thường xuyên tiếp xúc v�?i các chất nguy hi�?m về cháy, n�? phải �?ược huấn luy�?n và có chứng ch�? huấn luy�?n nghi�?p vụ về phòng cháy và chữa cháy.

 

6. Dụng cụ, thiết b�? vận chuy�?n, phương ti�?n sử dụng sản phẩm dầu mỏ, khí �?�?t phải bảo �?ảm an toàn về cháy, n�?.

 

Điều 23. Phòng cháy �?�?i v�?i công trình cao tầng, công trình trên mặt nư�?c, công trình ngầm, �?ường hầm và công trình khai thác khoáng sản khác

 

1. Công trình cao tầng phải có thiết b�? ch�?ng tụ khói, lan truyền khói và hơi �?�?c do cháy sinh ra; phải có phương án thoát nạn, bảo �?ảm tự chữa cháy �? những nơi mà phương ti�?n chữa cháy bên ngoài không có khả n�?ng h�? trợ.

 

2. Công trình trên mặt nư�?c có nguy hi�?m về cháy, n�? phải có phương án, lực lượng, phương ti�?n �?�? tự chữa cháy và ch�?ng cháy lan.

 

3. Công trình ngầm, �?ường hầm, công trình khai thác khoáng sản khác phải trang b�? phương ti�?n �?�? phát hi�?n và xử lý khí cháy, khí �?�?c; phải có h�? th�?ng thông gió và các �?iều ki�?n bảo �?ảm tri�?n khai lực lượng, phương ti�?n �?�? cứu người và chữa cháy.

 

Điều 24. Phòng cháy trong sản xuất, cung ứng, sử dụng �?i�?n và thiết b�?, dụng cụ �?i�?n

 

1. Tại nhà máy �?i�?n, trạm biến áp, trạm phân ph�?i �?i�?n phải có bi�?n pháp �?�? chủ �?�?ng xử lý sự c�? gây cháy.

 

2. Khi thiết kế, thi công lắp �?ặt h�? th�?ng �?i�?n và thiết b�? �?i�?n phải bảo �?ảm tiêu chuẩn an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

 

3. Thiết b�?, dụng cụ �?i�?n �?ược sử dụng trong môi trường nguy hi�?m về cháy, n�? phải là loại thiết b�?, dụng cụ an toàn về cháy, n�?.

 

4. Cơ quan, t�? chức và cá nhân cung ứng �?i�?n có trách nhi�?m hư�?ng dẫn bi�?n pháp bảo �?ảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy cho người sử dụng �?i�?n.

 

Điều 25. Phòng cháy �?�?i v�?i chợ, trung tâm thương mại, kho tàng

 

1. Tại các chợ quy mô l�?n và trung tâm thương mại phải tách �?i�?n phục vụ kinh doanh, sinh hoạt, bảo v�? và chữa cháy thành từng h�? th�?ng riêng bi�?t; sắp xếp các h�? kinh doanh, ngành hàng �?áp ứng yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy; có phương án thoát nạn và giải toả hàng hoá khi có cháy xảy ra.

 

2. Tại các kho tàng phải tách �?i�?n phục vụ sản xuất, bảo v�? và chữa cháy thành từng h�? th�?ng riêng bi�?t; sắp xếp vật tư hàng hoá �?áp ứng yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Kho chứa các chất nguy hi�?m về cháy, n�? phải là kho chuyên dùng.

 

Điều 26. Phòng cháy �?�?i v�?i cảng, nhà ga, bến xe

 

Tại cảng hàng không, cảng bi�?n, cảng sông, nhà ga, bến xe phải t�? chức lực lượng, trang b�? phương ti�?n chữa cháy theo quy �?�?nh của B�? trư�?ng B�? Công an; phải có phương án thoát nạn, giải toả phương ti�?n, vật tư, hàng hoá khi có cháy xảy ra.

 

Điều 27. Phòng cháy �?�?i v�?i b�?nh vi�?n, trường học, khách sạn, nhà ngh�?, vũ trường, rạp hát, rạp chiếu phim và những nơi �?ông người khác

 

Tại b�?nh vi�?n, trường học, khách sạn, nhà ngh�?, vũ trường, rạp hát, rạp chiếu phim và những nơi �?ông người khác phải có phương án thoát nạn; có lực lượng hư�?ng dẫn, trợ giúp cho mọi người, �?ặc bi�?t �?�?i v�?i những người không có khả n�?ng tự thoát nạn; có phương án ph�?i hợp v�?i các lực lượng khác �?�? chữa cháy.

 

Điều 28. Phòng cháy �?�?i v�?i trụ s�? làm vi�?c, thư vi�?n, bảo tàng, kho lưu trữ

 

Tại trụ s�? làm vi�?c, thư vi�?n, bảo tàng, kho lưu trữ phải sắp xếp các thiết b�? v�?n phòng, h�? sơ, tài li�?u bảo �?ảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy; có bi�?n pháp quản lý chặt chẽ chất cháy, ngu�?n lửa, ngu�?n �?i�?n, thiết b�? và dụng cụ sinh lửa, sinh nhi�?t, chất sinh lửa, sinh nhi�?t và các bi�?n pháp khác về phòng cháy khi rời nơi làm vi�?c.

 

Điều 29. Tạm �?ình ch�?, �?ình ch�? hoạt �?�?ng của cơ s�?, phương ti�?n giao thông cơ gi�?i, h�? gia �?ình và cá nhân không bảo �?ảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy

 

1. Hoạt �?�?ng của cơ s�?, phương ti�?n giao thông cơ gi�?i, h�? gia �?ình và cá nhân b�? tạm �?ình ch�? trong các trường hợp sau �?ây:

 

a) Khi có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, n�?;

 

b) Vi phạm �?ặc bi�?t nghiêm trọng quy �?�?nh về phòng cháy và chữa cháy;

 

c) Vi phạm nghiêm trọng quy �?�?nh về phòng cháy và chữa cháy �?ã �?ược cơ quan quản lý nhà nư�?c về phòng cháy và chữa cháy yêu cầu khắc phục mà không thực hi�?n.

 

2. Cơ s�?, phương ti�?n giao thông cơ gi�?i, h�? gia �?ình và cá nhân quy �?�?nh tại khoản 1 Điều này �?ã hết thời hạn tạm �?ình ch�? mà không khắc phục hoặc không th�? khắc phục �?ược và có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng thì b�? �?ình ch�? hoạt �?�?ng.

 

3. Trường hợp b�? tạm �?ình ch�? thì ch�? �?ược hoạt �?�?ng tr�? lại khi nguy cơ phát sinh cháy, n�? �?ược loại trừ hoặc những vi phạm �?ã �?ược khắc phục và �?ược cơ quan có thẩm quyền ra quyết �?�?nh tạm �?ình ch�? cho phép.

 

4. Chính phủ quy �?�?nh phạm vi của vi�?c tạm �?ình ch�?, �?ình ch�? hoạt �?�?ng, thời hạn tạm �?ình ch�? hoạt �?�?ng và cơ quan có thẩm quyền quyết �?�?nh tạm �?ình ch�?, �?ình ch�? hoạt �?�?ng.

 

CHƯƠNG III
CHỮA CHÁY

 

Điều 30. Bi�?n pháp cơ bản trong chữa cháy

 

1. Huy �?�?ng nhanh nhất các lực lượng, phương ti�?n �?�? dập tắt ngay �?ám cháy.

 

2. Tập trung cứu người, cứu tài sản và ch�?ng cháy lan.

 

3. Th�?ng nhất ch�? huy, �?iều hành trong chữa cháy.

 

Điều 31. Xây dựng và thực tập phương án chữa cháy

 

1. M�?i cơ s�?, thôn, ấp, bản, t�? dân ph�?, khu rừng, phương ti�?n giao thông cơ gi�?i �?ặc bi�?t phải có phương án chữa cháy và do người �?ứng �?ầu cơ s�?, trư�?ng thôn, trư�?ng ấp, trư�?ng bản, t�? trư�?ng t�? dân ph�?, chủ rừng, chủ phương ti�?n xây dựng và phải �?ược cấp có thẩm quyền phê duy�?t.

 

2. Phương án chữa cháy phải �?ược t�? chức thực tập �?�?nh kỳ theo phương án �?ược duy�?t. Các lực lượng, phương ti�?n có trong phương án khi �?ược huy �?�?ng thực tập phải tham gia �?ầy �?ủ.

 

Điều 32. Thông tin báo cháy và chữa cháy

 

Thông tin báo cháy bằng hi�?u l�?nh hoặc bằng �?i�?n thoại.

 

S�? �?i�?n thoại báo cháy �?ược quy �?�?nh th�?ng nhất trong cả nư�?c. Phương ti�?n thông tin liên lạc phải �?ược ưu tiên �?�? phục vụ báo cháy, chữa cháy.

 

Điều 33. Trách nhi�?m chữa cháy và tham gia chữa cháy

 

1. Người phát hi�?n thấy cháy phải bằng mọi cách báo cháy nhanh nhất và chữa cháy; cơ quan, t�? chức, h�? gia �?ình và cá nhân gần nơi cháy phải nhanh chóng thông tin và tham gia chữa cháy.

 

2. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy khi nhận �?ược tin báo cháy trong �?�?a bàn �?ược phân công quản lý hoặc nhận �?ược l�?nh �?iều �?�?ng phải lập tức �?ến chữa cháy; trường hợp nhận �?ược thông tin báo cháy ngoài �?�?a bàn �?ược phân công quản lý thì phải báo ngay cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy nơi xảy ra cháy, �?�?ng thời phải báo cáo cấp trên của mình.

 

3. Các cơ quan y tế, �?i�?n lực, cấp nư�?c, môi trường �?ô th�?, giao thông và các cơ quan hữu quan khác khi nhận �?ược yêu cầu của người ch�? huy chữa cháy phải nhanh chóng �?iều �?�?ng người và phương ti�?n �?ến nơi xảy ra cháy �?�? phục vụ chữa cháy.

 

4. Lực lượng công an, dân quân, tự v�? có trách nhi�?m t�? chức giữ gìn trật tự, bảo v�? khu vực chữa cháy và tham gia chữa cháy.

 

Điều 34. Huy �?�?ng lực lượng, phương ti�?n �?�? chữa cháy

 

1. Khi có cháy, người và phương ti�?n, tài sản của cơ quan, t�? chức, h�? gia �?ình và cá nhân �?ều có th�? �?ược huy �?�?ng �?�? chữa cháy và phục vụ chữa cháy; khi nhận �?ược l�?nh huy �?�?ng phải chấp hành ngay. Phương ti�?n, tài sản �?ược huy �?�?ng b�? thi�?t hại hoặc nhà, công trình b�? phá dỡ theo quy �?�?nh tại �?i�?m d khoản 1 Điều 38 của Luật này �?ược b�?i thường theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

2. Vi�?c huy �?�?ng xe ưu tiên, người và phương ti�?n của quân �?�?i, của t�? chức qu�?c tế, t�? chức, cá nhân nư�?c ngoài tại Vi�?tNam�?�? tham gia chữa cháy �?ược thực hi�?n theo quy �?�?nh của Chính phủ.

 

Điều 35. Ngu�?n nư�?c và các vật li�?u chữa cháy

 

Khi có cháy, mọi ngu�?n nư�?c và các vật li�?u chữa cháy phải �?ược ưu tiên sử dụng cho chữa cháy.

 

Điều 36. Ưu tiên và bảo �?ảm quyền ưu tiên cho người, phương ti�?n tham gia chữa cháy

 

1. Người �?ược huy �?�?ng làm nhi�?m vụ chữa cháy �?ược ưu tiên �?i trên các phương ti�?n giao thông.

 

2. Lực lượng, phương ti�?n khi làm nhi�?m vụ chữa cháy có các quyền ưu tiên sau �?ây:

 

a) Lực lượng, phương ti�?n của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy �?ược sử dụng còi, �?èn, cờ ưu tiên và tín hi�?u �?ặc bi�?t khác; ưu tiên �?i trên �?ường giao thông theo quy �?�?nh của pháp luật;

 

b) Lực lượng, phương ti�?n khác khi huy �?�?ng làm nhi�?m vụ chữa cháy có các quyền ưu tiên quy �?�?nh tại �?i�?m a khoản này trong phạm vi khu vực chữa cháy.

 

3. Người và phương ti�?n tham gia giao thông khi thấy tín hi�?u còi, �?èn, cờ ưu tiên của phương ti�?n �?i làm nhi�?m vụ chữa cháy phải nhanh chóng nhường �?ường.

 

4. Lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng khác khi làm nhi�?m vụ giữ gìn trật tự an toàn giao thông có trách nhi�?m bảo �?ảm cho lực lượng, phương ti�?n �?i chữa cháy �?ược lưu thông nhanh nhất.

 

Điều 37. Người ch�? huy chữa cháy

 

1. Trong mọi trường hợp, người có chức vụ cao nhất của �?ơn v�? Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt tại nơi xảy ra cháy là người ch�? huy chữa cháy.

 

2. Trường hợp tại nơi xảy ra cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy chưa �?ến k�?p thì người ch�? huy chữa cháy �?ược quy �?�?nh như sau:

 

a) Cháy tại cơ s�? thì người �?ứng �?ầu cơ s�? là người ch�? huy chữa cháy; trường hợp người �?ứng �?ầu cơ s�? vắng mặt thì �?�?i trư�?ng �?�?i phòng cháy và chữa cháy cơ s�? hoặc người �?ược uỷ quyền là người ch�? huy chữa cháy;

 

b) Cháy tại thôn, ấp, bản, t�? dân ph�? thì trư�?ng thôn, trư�?ng ấp, trư�?ng bản, t�? trư�?ng t�? dân ph�? là người ch�? huy chữa cháy; trường hợp những người này vắng mặt thì �?�?i trư�?ng �?�?i dân phòng hoặc người �?ược uỷ quyền là người ch�? huy chữa cháy;

 

c) Cháy phương ti�?n giao thông cơ gi�?i �?ang lưu thông thì người ch�? huy phương ti�?n, chủ phương ti�?n là người ch�? huy chữa cháy; trường hợp không có người ch�? huy phương ti�?n, chủ phương ti�?n thì người �?iều khi�?n phương ti�?n là người ch�? huy chữa cháy;

 

d) Cháy rừng nếu chủ rừng là cơ quan, t�? chức thì người �?ứng �?ầu cơ quan, t�? chức hoặc người �?ược uỷ quyền là người ch�? huy chữa cháy, trư�?ng thôn, trư�?ng ấp, trư�?ng bản tại nơi xảy ra cháy có trách nhi�?m tham gia ch�? huy chữa cháy; nếu chủ rừng là h�? gia �?ình hoặc cá nhân thì trư�?ng thôn, trư�?ng ấp, trư�?ng bản hoặc người �?ược uỷ quyền tại nơi xảy ra cháy là người ch�? huy chữa cháy.

 

Người �?ứng �?ầu �?ơn v�? ki�?m lâm hoặc người �?ược uỷ quyền tại nơi xảy ra cháy có trách nhi�?m tham gia ch�? huy chữa cháy;

 

�?) Người �?ứng �?ầu cơ quan, t�? chức, Chủ t�?ch Uỷ ban nhân dân xã, phường, th�? trấn (sau �?ây gọi là cấp xã) tr�? lên có mặt tại �?ám cháy là người ch�? �?ạo, ch�? huy chữa cháy.

 

Điều 38. Quyền và trách nhi�?m của người ch�? huy chữa cháy

 

1. Người ch�? huy chữa cháy thu�?c lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có các quyền sau �?ây:

 

a) Huy �?�?ng ngay lực lượng và phương ti�?n của lực lượng phòng cháy và chữa cháy �?�? chữa cháy;

 

b) Quyết �?�?nh khu vực chữa cháy, các bi�?n pháp chữa cháy, sử dụng �?�?a hình, �?�?a vật lân cận �?�? chữa cháy;

 

c) Cấm người và phương ti�?n không có nhi�?m vụ qua lại khu vực chữa cháy; huy �?�?ng người và phương ti�?n, tài sản của cơ quan, t�? chức, h�? gia �?ình và cá nhân �?�? chữa cháy;

 

d) Quyết �?�?nh phá dỡ nhà, công trình, vật chư�?ng ngại và di chuy�?n tài sản trong tình thế cấp thiết �?�? cứu người, ng�?n chặn nguy cơ cháy l�?n, gây thi�?t hại nghiêm trọng.

 

2. Người ch�? huy chữa cháy là người �?ứng �?ầu cơ quan, t�? chức và Chủ t�?ch Uỷ ban nhân dân cấp xã tr�? lên �?ược thực hi�?n các quyền quy �?�?nh tại khoản 1 Điều này trong phạm vi quản lý của mình.

 

Người ch�? huy chữa cháy quy �?�?nh tại các �?i�?m a, b, c và d khoản 2 Điều 37 của Luật này trong phạm vi quản lý của mình �?ược thực hi�?n các quyền quy �?�?nh tại �?i�?m a và �?i�?m b khoản 1 Điều này.

 

3. Mọi người phải chấp hành m�?nh l�?nh của người ch�? huy chữa cháy. Người ch�? huy chữa cháy phải ch�?u trách nhi�?m trư�?c pháp luật về quyết �?�?nh của mình.

 

Điều 39. Trách nhi�?m xử lý khi có cháy l�?n và cháy có nguy cơ gây thi�?t hại nghiêm trọng

 

1. Chủ t�?ch Uỷ ban nhân dân cấp xã, người �?ứng �?ầu cơ quan, t�? chức nơi xảy ra cháy có trách nhi�?m ch�? �?ạo, ch�? huy chữa cháy, bảo �?ảm các �?iều ki�?n phục vụ chữa cháy; nếu vượt quá khả n�?ng của mình thì nhanh chóng báo cáo Chủ t�?ch Uỷ ban nhân dân huy�?n, quận, th�? xã, thành ph�? thu�?c t�?nh, người �?ứng �?ầu cơ quan chủ quản cấp trên ch�? �?ạo giải quyết; trường hợp thật cần thiết thì báo cáo Chủ t�?ch Uỷ ban nhân dân t�?nh, thành ph�? trực thu�?c Trung ương, �?�?ng thời báo cáo Chủ t�?ch Uỷ ban nhân dân huy�?n, quận, th�? xã, thành ph�? thu�?c t�?nh.

 

2. Trong trường hợp vượt quá khả n�?ng giải quyết của �?�?a phương, theo �?ề ngh�? của Chủ t�?ch Uỷ ban nhân dân t�?nh, thành ph�? trực thu�?c Trung ương, B�? trư�?ng B�? Công an có trách nhi�?m chủ trì ph�?i hợp v�?i các b�?, cơ quan ngang B�?, cơ quan thu�?c Chính phủ và Uỷ ban nhân dân t�?nh, thành ph�? trực thu�?c Trung ương có liên quan ch�? �?ạo giải quyết.

 

3. Trong trường hợp �?ặc bi�?t nghiêm trọng, B�? trư�?ng B�? Công an báo cáo Thủ tư�?ng Chính phủ quyết �?�?nh.

 

Điều 40. Khắc phục hậu quả vụ cháy

 

1. Khắc phục hậu quả vụ cháy g�?m những vi�?c sau �?ây:

 

a) T�? chức cấp cứu ngay người b�? nạn; cứu trợ, giúp �?ỡ người b�? thi�?t hại �?n �?�?nh �?ời s�?ng;

 

b) Thực hi�?n các bi�?n pháp bảo �?ảm v�? sinh môi trường, trật tự an toàn xã h�?i;

 

c) Nhanh chóng phục h�?i hoạt �?�?ng sản xuất, kinh doanh, d�?ch vụ và các hoạt �?�?ng khác.

 

2. Chủ t�?ch Uỷ ban nhân dân cấp xã tr�? lên, người �?ứng �?ầu cơ quan, t�? chức có cơ s�? b�? cháy có trách nhi�?m t�? chức thực hi�?n quy �?�?nh tại khoản 1 Điều này.

 

Điều 41. Bảo v�? hi�?n trường, lập h�? sơ vụ cháy

 

1. Lực lượng công an có trách nhi�?m t�? chức bảo v�?, khám nghi�?m hi�?n trường, �?iều tra vụ cháy; cơ quan, t�? chức, h�? gia �?ình và cá nhân nơi xảy ra cháy có trách nhi�?m tham gia bảo v�? hi�?n trường vụ cháy, cung cấp thông tin xác thực về vụ cháy cho cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền.

 

2. Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhi�?m lập h�? sơ vụ cháy, �?ánh giá hi�?u quả chữa cháy, tham gia khám nghi�?m hi�?n trường và xác �?�?nh nguyên nhân gây ra cháy.

 

Điều 42. Chữa cháy trụ s�? cơ quan �?ại di�?n ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan �?ại di�?n t�? chức qu�?c tế và nhà �? của thành viên các cơ quan này

 

1. Khi xảy ra cháy tại trụ s�? cơ quan �?ại di�?n ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan �?ại di�?n t�? chức qu�?c tế và nhà �? của thành viên các cơ quan này thì những người có mặt trong �?ó có trách nhi�?m nhanh chóng chữa cháy và ch�?ng cháy lan ra khu vực xung quanh.

 

2. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy của Vi�?t Nam có trách nhi�?m nhanh chóng ch�?ng cháy lan bên ngoài trụ s�? cơ quan �?ại di�?n ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan �?ại di�?n t�? chức qu�?c tế và nhà �? của thành viên các cơ quan này.

 

3. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy của Vi�?t Nam khi vào trụ s�? cơ quan �?ại di�?n ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan �?ại di�?n của t�? chức qu�?c tế và nhà �? của thành viên các cơ quan này �?�? chữa cháy phải tuân theo quy �?�?nh của �?iều ư�?c qu�?c tế mà Vi�?t Nam ký kết hoặc tham gia.

 

4. Chính phủ quy �?�?nh cụ th�? vi�?c chữa cháy �?�?i v�?i các �?�?i tượng quy �?�?nh tại khoản 3 Điều này.

 

CHƯƠNG IV
T�? CHỨC LỰC LƯỢNG PH�?NG CHÁY V�? CHỮA CHÁY

 

Điều 43. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy

 

Lực lượng phòng cháy và chữa cháy là lực lượng nòng c�?t trong hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy của toàn dân bao g�?m:

 

1. Lực lượng dân phòng;

 

2. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ s�?;

 

3. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành �?ược t�? chức và hoạt �?�?ng theo quy �?�?nh của pháp luật;

 

4. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

 

Điều 44. Thành lập, quản lý, ch�? �?ạo �?�?i dân phòng và �?�?i phòng cháy và chữa cháy cơ s�?

 

1. Đ�?i dân phòng và �?�?i phòng cháy và chữa cháy cơ s�? �?ược thành lập, quản lý, ch�? �?ạo theo quy �?�?nh sau �?ây:

 

a) Tại thôn, ấp, bản, t�? dân ph�? phải thành lập �?�?i dân phòng. Đ�?i dân phòng do Chủ t�?ch Uỷ ban nhân dân cấp xã thành lập, quản lý và ch�? �?ạo;

 

b) Tại cơ s�? phải thành lập �?�?i phòng cháy và chữa cháy cơ s�?. Đ�?i phòng cháy và chữa cháy cơ s�? do người �?ứng �?ầu cơ quan, t�? chức thành lập, quản lý và ch�? �?ạo.

 

2. Cấp ra quyết �?�?nh thành lập �?�?i dân phòng, �?�?i phòng cháy và chữa cháy cơ s�? phải thông báo bằng v�?n bản cho cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy �?�?a phương.

 

Điều 45. Nhi�?m vụ của lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ s�?

 

1. Đề xuất vi�?c ban hành quy �?�?nh, n�?i quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

 

2. T�? chức tuyên truyền, ph�? biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy; xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy và chữa cháy.

 

3. Ki�?m tra, �?ôn �?�?c vi�?c chấp hành các quy �?�?nh, n�?i quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

 

4. T�? chức huấn luy�?n, b�?i dưỡng nghi�?p vụ phòng cháy và chữa cháy.

 

5. Xây dựng phương án, chuẩn b�? lực lượng, phương ti�?n và thực hi�?n nhi�?m vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy �? �?�?a phương, cơ s�? khác khi có yêu cầu.

 

Điều 46. Huấn luy�?n, b�?i dưỡng, ch�? �?ạo, ki�?m tra, hư�?ng dẫn nghi�?p vụ, �?iều �?�?ng và chế �?�?, chính sách �?�?i v�?i lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ s�?

 

1. Lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ s�? �?ược huấn luy�?n, b�?i dưỡng nghi�?p vụ; ch�?u sự ch�? �?ạo, ki�?m tra, hư�?ng dẫn về chuyên môn, nghi�?p vụ của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; ch�?u sự �?iều �?�?ng của cấp có thẩm quyền �?�? tham gia hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy.

 

2. Lực lượng dân phòng và lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ s�? �?ược hư�?ng chế �?�?, chính sách trong thời gian huấn luy�?n, b�?i dưỡng nghi�?p vụ và khi trực tiếp tham gia chữa cháy theo quy �?�?nh của Chính phủ.

 

Điều 47. T�? chức lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

 

1. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy là m�?t b�? phận của lực lượng vũ trang, �?ược t�? chức th�?ng nhất từ Trung ương �?ến �?�?a phương do B�? trư�?ng B�? Công an quản lý, ch�? �?ạo.

 

2. Nhà nư�?c xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy chính quy, tinh nhu�? và từng bư�?c hi�?n �?ại, �?áp ứng yêu cầu phát tri�?n kinh tế - xã h�?i của �?ất nư�?c.

 

3. T�? chức b�? máy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy do Chính phủ quy �?�?nh.

 

Điều 48. Chức n�?ng, nhi�?m vụ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

 

1. Tham mưu �?ề xuất v�?i cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền ban hành, ch�? �?ạo và t�? chức thực hi�?n các quy �?�?nh của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

 

2. T�? chức tuyên truyền, ph�? biến pháp luật; huấn luy�?n, b�?i dưỡng nghi�?p vụ, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy; hư�?ng dẫn xây dựng phong trào quần chúng tham gia hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy.

 

3. Thực hi�?n các bi�?n pháp phòng cháy; chữa cháy k�?p thời khi có cháy xảy ra.

 

4. Xây dựng lực lượng phòng cháy và chữa cháy; trang b�? và quản lý phương ti�?n phòng cháy và chữa cháy.

 

5. T�? chức nghiên cứu và ứng dụng tiến b�? khoa học và công ngh�? trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

 

6. Ki�?m tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

 

Điều 49. Trang phục, phù hi�?u, cấp hi�?u và chế �?�?, chính sách �?�?i v�?i lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

 

1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ thu�?c lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trang phục, phù hi�?u, cấp hi�?u và hư�?ng chế �?�?, chính sách �?ược quy �?�?nh �?�?i v�?i lực lượng Cảnh sát nhân dân; �?ược hư�?ng phụ cấp và các chế �?�? khác theo quy �?�?nh của Chính phủ.

 

2. Công nhân viên thu�?c lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy �?ược hư�?ng chế �?�?, chính sách như �?�?i v�?i công nhân viên công an.

 

CHƯƠNG V
PHƯƠNG TI�?N PH�?NG CHÁY V�? CHỮA CHÁY

 

Điều 50. Trang b�? phương ti�?n phòng cháy và chữa cháy �?�?i v�?i cơ s�?, thôn, ấp, bản, t�? dân ph�?, h�? gia �?ình, các loại rừng và phương ti�?n giao thông cơ gi�?i

 

1. Cơ quan, t�? chức, cá nhân phải tự trang b�? phương ti�?n phòng cháy và chữa cháy cho cơ s�?, các loại rừng, phương ti�?n giao thông cơ gi�?i thu�?c phạm vi quản lý của mình.

 

Uỷ ban nhân dân cấp xã phải trang b�? phương ti�?n phòng cháy và chữa cháy cho �?�?i dân phòng.

 

T�? chức, cá nhân hoạt �?�?ng sản xuất, kinh doanh, d�?ch vụ và chủ rừng, chủ phương ti�?n giao thông cơ gi�?i ngoài qu�?c doanh phải tự trang b�? phương ti�?n phòng cháy và chữa cháy.

 

2. H�? gia �?ình phải chuẩn b�? các �?iều ki�?n, phương ti�?n �?�? phòng cháy và chữa cháy.

 

3. B�? Công an quy �?�?nh cụ th�? và hư�?ng dẫn về �?iều ki�?n và trang b�? phương ti�?n phòng cháy và chữa cháy �?�?i v�?i các �?�?i tượng quy �?�?nh tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

 

Điều 51. Trang b�? phương ti�?n cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

 

Nhà nư�?c trang b�? cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phương ti�?n chữa cháy và các phương ti�?n, thiết b�? cần thiết khác bảo �?ảm �?�?ng b�?, từng bư�?c hi�?n �?ại, �?áp ứng yêu cầu chữa cháy, cứu người trong mọi tình hu�?ng.

 

Điều 52. Quản lý và sử dụng phương ti�?n phòng cháy và chữa cháy

 

1. Phương ti�?n phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, t�? chức, h�? gia �?ình và cá nhân phải �?ược quản lý, sử dụng �?�? bảo �?ảm sẵn sàng chữa cháy.

 

2. Phương ti�?n chữa cháy cơ gi�?i, ngoài vi�?c chữa cháy ch�? �?ược sử dụng phục vụ yêu cầu bảo �?ảm an ninh, trật tự an toàn xã h�?i và trong các trường hợp �?ặc bi�?t khác theo quy �?�?nh của Chính phủ.

 

Điều 53. Sản xuất, nhập khẩu phương ti�?n phòng cháy và chữa cháy

 

1. Phương ti�?n phòng cháy và chữa cháy �?ược sản xuất trong nư�?c hoặc nhập khẩu phải bảo �?ảm chất lượng, �?úng tiêu chuẩn và phù hợp v�?i �?iều ki�?n Vi�?tNam.

 

2. T�? chức, cá nhân hoạt �?�?ng sản xuất, kinh doanh phương ti�?n phòng cháy và chữa cháy phải có �?ủ �?iều ki�?n về cơ s�? vật chất, chuyên môn kỹ thuật theo quy �?�?nh của cơ quan quản lý nhà nư�?c về phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền.

 

CHƯƠNG VI
ĐẦU TƯ CHO HOẠT Đ�?NG PH�?NG CHÁY V�? CHỮA CHÁY

 

Điều 54. Ngu�?n tài chính �?ầu tư cho hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy

 

1. Ngu�?n tài chính �?ầu tư cho hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy g�?m:

 

a) Ngân sách nhà nư�?c cấp;

 

b) Thu từ bảo hi�?m cháy, n�?;

 

c) Đóng góp tự nguy�?n, tài trợ của các cơ quan, t�? chức, cá nhân trong nư�?c, t�? chức, cá nhân nư�?c ngoài và các ngu�?n thu khác theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

2. Chính phủ quy �?�?nh cụ th�? về ngu�?n thu, mức thu, chế �?�? quản lý, sử dụng ngu�?n tài chính cho hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy.

 

Điều 55. Ngân sách nhà nư�?c �?ầu tư cho hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy

 

1. Nhà nư�?c bảo �?ảm ngân sách cần thiết hàng n�?m �?�? �?ầu tư cho hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy.

 

2. Nhà nư�?c cấp ngân sách hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, các �?ơn v�? hành chính sự nghi�?p, lực lượng vũ trang và các �?ơn v�? khác thụ hư�?ng ngân sách nhà nư�?c.

 

3. Đ�?i tượng không thu�?c quy �?�?nh tại khoản 2 Điều này phải tự bảo �?ảm kinh phí cho hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy.

 

Điều 56.Khuyến khích �?ầu tư cho hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy

 

1. Nhà nư�?c khuyến khích cơ quan, t�? chức, cá nhân trong nư�?c, người Vi�?t Nam �?�?nh cư �? nư�?c ngoài, t�? chức, cá nhân nư�?c ngoài và t�? chức qu�?c tế �?ầu tư, tài trợ cho hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy.

 

2. Nhà nư�?c có chính sách ưu �?ãi về thuế �?�?i v�?i vi�?c sản xuất, lắp ráp, xuất khẩu phương ti�?n phòng cháy và chữa cháy.

 

CHƯƠNG VII
QUẢN LÝ NH�? NƯ�?C V�? PH�?NG CHÁY V�? CHỮA CHÁY

 

Điều 57. N�?i dung quản lý nhà nư�?c về phòng cháy và chữa cháy

 

1. Xây dựng và ch�? �?ạo thực hi�?n chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về phòng cháy và chữa cháy.

 

2. Ban hành, hư�?ng dẫn và t�? chức thực hi�?n các v�?n bản quy phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

 

3. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

 

4. T�? chức và ch�? �?ạo hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy.

 

5. T�? chức �?ào tạo, xây dựng lực lượng, trang b�? và quản lý phương ti�?n phòng cháy và chữa cháy.

 

6. Bảo �?ảm ngân sách cho hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy; t�? chức bảo hi�?m cháy, n�? gắn v�?i hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy.

 

7. Thẩm �?�?nh, phê duy�?t các dự án, thiết kế và nghi�?m thu công trình xây dựng về phòng cháy và chữa cháy; ki�?m �?�?nh và chứng nhận an toàn phương ti�?n; xác nhận �?iều ki�?n an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

 

8. T�? chức nghiên cứu, ứng dụng, ph�? biến tiến b�? khoa học và công ngh�? về phòng cháy và chữa cháy.

 

9. Thanh tra, ki�?m tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, t�? cáo về phòng cháy và chữa cháy; �?iều tra vụ cháy.

 

10. T�? chức th�?ng kê nhà nư�?c về phòng cháy và chữa cháy.

 

11. Hợp tác qu�?c tế về phòng cháy và chữa cháy.

 

Điều 58. Cơ quan quản lý nhà nư�?c về phòng cháy và chữa cháy

 

1. Chính phủ th�?ng nhất quản lý nhà nư�?c về phòng cháy và chữa cháy.

 

2. B�? Công an ch�?u trách nhi�?m trư�?c Chính phủ thực hi�?n quản lý nhà nư�?c về phòng cháy và chữa cháy.

 

3. Các b�?, cơ quan ngang B�?, cơ quan thu�?c Chính phủ trong phạm vi nhi�?m vụ, quyền hạn của mình có trách nhi�?m ph�?i hợp v�?i B�? Công an t�? chức thực hi�?n các quy �?�?nh về phòng cháy và chữa cháy.

 

Chính phủ quy �?�?nh vi�?c ph�?i hợp giữa B�? Công an v�?i B�? Qu�?c phòng trong t�? chức thực hi�?n phòng cháy và chữa cháy �?�?i v�?i cơ s�? qu�?c phòng và giữa B�? Công an v�?i B�? Nông nghi�?p và Phát tri�?n nông thôn trong t�? chức thực hi�?n phòng cháy và chữa cháy rừng.

 

4. Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhi�?m vụ, quyền hạn của mình có trách nhi�?m thực hi�?n quản lý nhà nư�?c về phòng cháy và chữa cháy tại �?�?a phương.

 

Điều 59. Thanh tra phòng cháy và chữa cháy

 

1. Thanh tra phòng cháy và chữa cháy là thanh tra chuyên ngành.

 

2. Thanh tra phòng cháy và chữa cháy có nhi�?m vụ và quyền hạn sau �?ây:

 

a) T�? chức thanh tra vi�?c chấp hành các quy �?�?nh của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy;

 

b) Yêu cầu �?�?i tượng thanh tra cung cấp tài li�?u có liên quan và trả lời những vấn �?ề cần thiết cho vi�?c thanh tra;

 

c) Xử lý các vi phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy theo thẩm quyền.

 

3. Đoàn thanh tra, thanh tra viên phải ch�?u trách nhi�?m trư�?c pháp luật về các quyết �?�?nh của mình.

 

4. Chính phủ quy �?�?nh cụ th�? t�? chức và hoạt �?�?ng của Thanh tra phòng cháy và chữa cháy.

 

Điều 60. Quyền và nghĩa vụ của �?�?i tượng thanh tra

 

1. Đ�?i tượng thanh tra có các quyền sau �?ây :

 

a) Yêu cầu �?oàn thanh tra xuất trình quyết �?��nh thanh tra, thanh tra viên xuất trình thẻ thanh tra viên và thực hi�?n �?úng pháp luật về thanh tra;

 

b) Khiếu nại, t�? cáo, kh�?i ki�?n v�?i cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền về quyết �?�?nh thanh tra, hành vi của thanh tra viên và kết luận thanh tra nếu có c�?n cứ cho là không �?úng pháp luật;

 

c) Yêu cầu b�?i thường thi�?t hại do các bi�?n pháp xử lý không �?úng pháp luật của �?oàn thanh tra hoặc thanh tra viên gây ra.

 

2. Đ�?i tượng thanh tra có nghĩa vụ thực hi�?n yêu cầu của �?oàn thanh tra, thanh tra viên; tạo �?iều ki�?n �?�? �?oàn thanh tra, thanh tra viên thực hi�?n nhi�?m vụ; chấp hành các quyết �?�?nh xử lý của �?oàn thanh tra, thanh tra viên theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

Điều 61. Quyền khiếu nại, t�? cáo, kh�?i ki�?n

 

1. Cơ quan, t�? chức và cá nhân có quyền khiếu nại, kh�?i ki�?n về quyết �?�?nh hoặc bi�?n pháp xử lý của �?oàn thanh tra, thanh tra viên theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

2. Cá nhân có quyền t�? cáo v�?i cơ quan nhà nư�?c có thẩm quyền những hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

 

3. Cơ quan nhận �?ược khiếu nại, t�? cáo, kh�?i ki�?n có trách nhi�?m xem xét và giải quyết k�?p thời theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

CHƯƠNG VIII
KHEN THƯ�?NG V�? XỬ LÝ VI PHẠM

 

Điều 62. Khen thư�?ng

 

Cơ quan, t�? chức, h�? gia �?ình và cá nhân có thành tích trong hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy thì �?ược khen thư�?ng theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

Điều 63. Xử lý vi phạm

 

1. Người nào có hành vi vi phạm các quy �?�?nh của Luật này thì tuỳ theo tính chất, mức �?�? vi phạm mà b�? xử phạt hành chính hoặc b�? truy cứu trách nhi�?m hình sự; nếu gây thi�?t hại thì phải b�?i thường theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

2. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy �?�? xâm hại �?ến lợi ích của Nhà nư�?c, quyền và lợi ích hợp pháp của t�? chức, cá nhân thì tùy theo tính chất, mức �?�? vi phạm mà b�? xử lý kỷ luật hoặc b�? truy cứu trách nhi�?m hình sự; nếu gây thi�?t hại thì phải b�?i thường theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

3. Người �?ứng �?ầu cơ quan, t�? chức do thiếu trách nhi�?m trong t�? chức, quản lý, ki�?m tra vi�?c thực hi�?n hoạt �?�?ng phòng cháy và chữa cháy mà �?�? xảy ra cháy thì tuỳ theo tính chất, mức �?�? thi�?t hại mà b�? xử lý kỷ luật hoặc b�? truy cứu trách nhi�?m hình sự theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

Người �?ứng �?ầu �?ơn v�? phòng cháy và chữa cháy do thiếu trách nhi�?m trong thực hi�?n nhi�?m vụ chữa cháy �?�? gây hậu quả nghiêm trọng thì tuỳ theo tính chất, mức �?�? vi phạm mà b�? xử lý kỷ luật hoặc b�? truy cứu trách nhi�?m hình sự theo quy �?�?nh của pháp luật.

 

CHƯƠNG IX
ĐI�?U KHOẢN THI H�?NH

 

Điều 64. Hi�?u lực thi hành

 

Luật này có hi�?u lực k�? từ ngày 04 tháng 10 n�?m 2001.

 

Những quy �?�?nh trư�?c �?ây trái v�?i Luật này �?ều bãi bỏ.

 

Điều 65. Hư�?ng dẫn thi hành

 

Chính phủ quy �?�?nh chi tiết và hư�?ng dẫn thi hành Luật này.

 

__________________________________________________________________